Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Η μεταμόρφωση δεν αφορά στο ηθικό πεδίο

Η μεταμόρφωση δεν αφορά στο ηθικό πεδίο. Να μεταμορφωθούμε δηλαδή σε καλύτερους ανθρώπους, να υιοθετήσουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Αφορά στην σχέση μας με τον Θεό, στην θέωση.Η μεταμόρφωση έχει κεντρική θέση στην ορθόδοξη θεολογία γιατί έχει να κάνει με την διδασκαλία των ησυχαστών, την δυνατότητα μετοχής μας στην άκτιστη ενέργεια της ουσίας του Θεού, στην θέωση.Οι ησυχαστές και τότε και τώρα και πάντα θα βρίσκονται σε κόντρα με τον ουμανισμό.Ο ουμανισμός προβάλει την ηθική,τον άνθρωπο πού είναι όπως πρέπει σε σχέση με την κοινωνία του, πού μεταμορφώνεται σε υπερασπιστή της κοινωνίας του και γίνεται κέντρο και αναφορά της κοινωνίας του.Κάποιοι καλοί ηθικοί άνθρωποι, ουμανιστές και ζηλωτές της παγκόσμιας ειρήνης, για να επέλθει η ορθή ηθική τάξη έριξαν σαν σήμερα το 1945 την βόμβα στην Χιροσίμα.Και απέδειξαν τον κυρίαρχο αυτόνομο από τον Θεό άνθρωπο.

π.Π.

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

Πέτρου Β'α
16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.
17 Λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα,
18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ.
19 Καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,
20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.
21 Οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ

Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι.
 β
1 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν·
2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ἡὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται·

3 καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸκρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ  ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...