Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου (Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ)


Ἐρώτηση πρὸς τὸν π. Σωφρόνιο: Εἴπατε ὅτι ἀρχίσατε νὰ γράφετε, ἐπειδὴ πολλοὶ θέλησαν νὰ γνωρίσουν μὲ εὔκολο τρόπο τὴ σοφία τῆς ζωῆς. Μὰ ὅσο κι ἂν διαβάσουν, δὲν μποροῦν νὰ τὴ γνωρίσουν, διότι γιὰ νὰ τὴν μάθουν, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ φοιτήσουν στὸ σχολεῖο τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ ὁποῖο Ἐσεῖς περάσατε.
π. Σωφρόνιος: Ἐν μέρει δὲν τὸ ἀρνοῦμαι αὐτό. Ἀλλὰ γιατί νὰ μὴν ἀποδεχθῶ ὅτι δὲν δημιούργησα ἐγὼ ὅλες αὐτὲς τὶς σκέψεις ποὺ φέρω, ἄλλα ὅτι τὶς δέχθηκα ἀπὸ ἄλλους, ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἀπό τοὺς δασκάλους μου; Καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἤδη ἔχουν ἐγκαταλείψει ἐντελῶς τὴ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, ἂν ἀκούσουν αὐτὸ τὸν λόγο, ἴσως ποῦν: «Ναί, θὰ προσπαθήσω κι ἐγώ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δοκίμασε, ἀποφάσισε καὶ νὰ τί τοῦ δόθηκε». Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔκανε καὶ ὁ Γέροντας Σιλουανός. Τὸ παράδειγμά του ἐνέπνευσε χιλιάδες ἀνθρώπους. Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ἔθεσε τὴ βάση γιὰ μία νέα ἄνθηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Στὸν Γέροντα Σιλουανό, ἄνθρωπο ἁπλὸ καὶ φυσικό, δόθηκε νὰ γνωρίσει καὶ νὰ βιώσει ἐκείνη τὴ μορφὴ τῆς ἀγάπης — «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»—, μὲ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἀγάπησε τὸν ἄνθρωπο… Τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ἀγάπης αὐτῆς συνίσταται στὸ ὅτι, ὅταν δίνεται αὐτὸ τὸ αἴσθημα -καὶ αὐτὸ δίνεται μέσῳ τῆς καρδιᾶς—, τότε χωρὶς καμία λογικὴ ἀπόδειξη εἶναι φανερὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅτι δὲν πεθαίνει, ὅτι εἶναι αἰώνιος. Καμιὰ ἐπιστημονικὴ γνώση δὲν ὁδηγεῖ σὲ αὐτό.

Ὁ Ἀϊνστάιν ἔγραψε ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν ἑαυτό του, «Πῶς βλέπω τὸν κόσμο». Βίωσε κάποτε μία κατάσταση κάποιου μυστικιστικοῦ δέους, ὁπότε ἡ σκέψη του προχώρησε ἀκόμη καὶ στὸ νὰ ἀνακαλύψει τὸν τύπο ἤ τὴν ἐξίσωση ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὕλη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Θεό. Ἀλλὰ δὲν γνώρισε τὸν Θεὸ ὡς πρόσωπο. Ἡ ἀντίληψή του ἔφθασε ὡς ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδο ὅπου ὑπερτεροῦν οἱ φιλόσοφοι. Αὐτοί, ἐξετάζοντας τὴν ὕπαρξη, δὲν μποροῦν μὲ κανέναν τρόπο νὰ συμφωνήσουν στὸ ὅτι ἡ ἀρχή τοῦ παντὸς εἶναι τὸ ἄτομο τοῦ ὑδρογόνου καὶ ὅτι ὅλες οἱ μορφὲς τῆς δικῆς μας ὑπάρξεως δημιουργήθηκαν ὡς τυχαῖα ἐπακόλουθα κάποιων συνδυασμῶν αὐτῶν τῶν ἀτόμων. Αὐτὸ κάποτε ἀποτελεῖ στήριγμα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε μόνοι τους νὰ πορευθοῦν μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν δρόμο ἐκεῖνο ποὺ ἔδειξε ὁ Χριστός.

Ἐρώτηση: Εἴπατε ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐκτρέπεται πρὸς τὸ κακό, τότε χάνει τὸν σύνδεσμο μὲ τὸν Θεό, δηλαδὴ δημιουργεῖται ἕνα ρῆγμα. Ὅμως αὐτὸ εἶναι μᾶλλον μονόπλευρο ρῆγμα: εἶναι ρῆγμα τοῦ ἄνθρωπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο;
π. Σωφρόνιος: Ναί. Σὲ αὐτὸ ἐμπεριέχεται καὶ τὸ τραγικό τῆς πτώσεως, ὅτι ὁ Θεὸς ἦρθε καὶ ἔδειξε ὅτι Αὐτὸς δὲν θέλει νὰ μᾶς ἐγκαταλείψει, ἀλλὰ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται. Δηλαδὴ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐξαναγκάζει τὸν ἄνθρωπο.
Ὁρίστε, τώρα ζοῦμε τόσο φοβερὰ γεγονότα: πόλεμος στὸ Βιετνάμ, πόλεμος στὴ Νιγηρία, πόλεμος στὴ Μέση Ἀνατολή, πεῖνα στὴ γῆ ποὺ πλήττει μὲ θάνατο χιλιάδες καὶ χιλιάδες ἀνθρώπων. Λογικά μᾶς φαίνεται ὅτι, ἂν ἡ ἀνθρωπότητα ζοῦσε μὲ ἄλλες ἀρχές, τότε θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς θρέψει ὅλους- ὅτι οἱ πόροι ποὺ δαπανῶνται γιὰ τὸν πόλεμο, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχει αὐτός, ὑπερβαίνουν τοὺς πόρους ποὺ θὰ ἱκανοποιοῦσαν τὶς ἀνάγκες ὅλων αὐ-τῶν ποὺ πεθαίνουν. Σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ρώτησα στὴν Ἀγγλία ἕναν ἄνθρωπο:
— Ἂν εἴχατε ἀπόλυτη ἐξουσία, τί θὰ κάνατε μὲ ὅσους σᾶς φαίνονται ὑπαίτιοι αὐτοῦ τοῦ κακοῦ;
Ἡ ἀπάντηση ἦταν:
— Ἂν εἶχα τέτοια ἀπόλυτη ἐξουσία, τότε δὲν θὰ μποροῦσα νὰ κινηθῶ- αὐτὴ ἡ ἐξουσία θὰ μὲ παρέλυε.
Καὶ τόσο ἀνίσχυρο βλέπουμε μπροστὰ μας τὸν Χριστὸ Θεὸ ποὺ εἶπε: «Μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ», δηλαδὴ «δῶσε τὴ ζωή σου, ἀκόμη καὶ ὅταν σοῦ φαίνεται ὅτι σὲ κακοποιοῦν». Ἔτσι, ἂν ὁ Θεὸς δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ κακό, τότε τὸ κακὸ δὲν ἐμπερικλείει αὐτὸ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ Θεοῦ, καὶ ἔτσι Αὐτὸς φαίνεται σὰν νὰ μᾶς “ρίχνει σὲ κάποια φυλακή”, σὰν νὰ μᾶς ἀπορρίπτει κλπ. Τὰ ἴδια τὰ λόγια «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν», μαρτυροῦν ὅτι στὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἀπόρριψη. Εἶναι ἐξωχρονικὸ φαινόμενο – σύμφωνα μὲ τὴ βιβλικὴ ἀποκάλυψη, πρὶν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἔπεσε ὁ Ἑωσφόρος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνθρώπινη πτώση, ἡ ὁποία ὑποκινήθηκε ἀπὸ τὸν Ἑωσφόρο, φέρει ἑωσφορικὰ στοιχεῖα. Ἀλλὰ ὡς τώρα μπορεῖ νὰ συναντήσεις στὴ γῆ πάρα πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ σκέπτονται γιὰ τὴν αὐτοθέωση τοϋ ἄνθρωπου: ὅτι δὲν ὑπάρχει κανεὶς καὶ τίποτε ὑψηλότερο, ὅτι στὸ εἶναι βασιλεύει ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ γίνει ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος τοῦ κόσμου.
Ὅταν ὅμως μιλοῦμε γιὰ τὴν ἁμαρτία, αὐτὴ ἡ ἔννοια δὲν εἶναι ἠθική, ἄλλα ὀντολογική, ποὺ ὑπερβαίνει τοὺς κανόνες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἐνάντια στοὺς κανόνες, ἀλλὰ ἐπειδὴ προχωρεῖ ἀπείρως μακρύτερα ἀπὸ αὐτούς. Οἱ ἠθικοὶ κανόνες μιλοῦν γιὰ τιμωρίες, ἐνῷ ὁ Θεὸς λέει: «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. Μὴ φοβεϊσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων ὑμᾶς». Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο νὰ τὸ ἐξηγήσεις μὲ λέξεις καὶ νὰ τὸ ἀντιληφθεῖς ἀλλιῶς, παρὰ μέσῳ τῆς καρδιᾶς, γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅσο ἔχουν τὴν αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ θανάτου, εἶναι φυσικὸ νὰ προστατεύουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ ὅλα τὰ πλάσματα ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴ ζωή τους ἤ ἀκόμη καὶ τὶς ἀνέσεις τῆς ζωῆς αὐτῆς. Καὶ μέχρι τώρα ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ γίνεται ἡ πάλη στὸν κόσμο. Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Εἷς ἐστὶν ὑμῶν ὁ Πατὴρ ὁ οὐράνιος, πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοὶ ἐστέ».
Ἔτσι, ὁποιονδήποτε πόλεμο καὶ νὰ διαλέξουμε, αὐτὸς θὰ ἔχει πάντα χαρακτῆρα ἀδελφοκτόνο. Ὁ Κάιν φόνευσε τὸν Ἄβελ καὶ αὐτὸς ὁ καϊνικὸς χαρακτῆρας διακρίνεται ὅλα τὰ χρόνια στὴν ἱστορία. Ὅταν τὸ κατανοήσουμε αὐτό, τότε μᾶς παρουσιάζεται ἡ ἀνάγκη νὰ νικήσουμε μέσα μας αὐτὴ τὴν τάση. Γιατί, ἂν ἔχουμε μέσα μας αὐτὴ τὴν ἑωσφορικὴ κίνηση, ἡ δυναμική τῆς πτώσεως συνεχίζει νὰ αὐξάνεται. Ἕνας ἄνθρωπος εἶπε: «Μπορεῖ γι’ αὐτὸ νὰ ἀπαγορεύθηκε στὸν ἄνθρωπο νὰ γνωρίσει τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, γιατί μπροστὰ στὴν ἀτέλειά του καὶ τὴν ἐπιδίωξή του νὰ πολεμήσει τὸ κακό, θὰ καταστρέψει ὅλα ὅσα τοῦ φαίνονται φορεῖς τοῦ κακοῦ καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ ἀλληλοκαταστροφή».
Ἐρώτηση: Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἰησουῖτες δὲν πολιτεύονται μὲ τὸν τρόπο αὐτό;
π. Σωφρόνιος: Δόξα τῷ Θεῷ, δὲν εἴμαστε Ἰησουῖτες. Ἂν οἱ ἄνθρωποι ἦταν σὰν τὰ παιδιά, τότε θὰ ζοῦσαν χωρὶς αὐτὲς τὶς ἀκατάπαυστες ἀδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ὅτι ἡ αἰτία ὅλων τῶν πολέμων καὶ τῶν ταραχῶν δὲν εἶναι ἡ ὑλικὴ κατάσταση, ἄλλα ἡ πνευματική. Καὶ στὴ βάση ὅλων τῶν Ἱστορικῶν γεγονότων δὲν βρίσκονται ὑλικὲς αἰτίες ἄλλα πνευματικές.
Ὅταν θυμᾶμαι πῶς ζοῦσα στὴν ἔρημο τοῦ Ἄθω, νομίζω ὅτι σὲ κανέναν δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ περιγράψει τὴ φτώχεια αὐτῆς τῆς ζωῆς. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σὲ τέτοια ἐλευθερία πνεύματος, ποὺ δὲν θὰ τὴν ἄλλαζε μὲ τίποτε. Καὶ αὐτοὶ ποὺ μαζεύουν θησαυροὺς ἤ ἀκόμη καὶ σκοτώνουν τ’ ἀδέλφια τους, ὥστε νὰ αὐξηθοῦν οἱ θησαυροὶ αὐτοί, φαίνονται παράφρονες, ἐσκοτισμένοι.
Ὡς τώρα δὲν δέχθηκαν τὸν Χριστό. Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ λαοὶ ποὺ διεκδικοῦν χριστιανικοὺς τίτλους, στὴν πορεία τῆς ἱστορίας ντροπιάστηκαν, γιατί μέχρι καὶ τὰ προηγούμενα χρόνια oἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἦταν πάντα αὐτοὶ οἱ λαοὶ ποὺ αὐτοαποκαλοῦνταν χριστιανικοί. Οἱ λιγότερο φωτισμένοι λαοὶ δὲν μπόρεσαν νὰ δημιουργήσουν τέτοια μέσα ἐξολοθρεύσεως, ὅπως οἱ λαοὶ ποὺ φωτίσθηκαν μὲ τὸ πνεῦμα τοϋ Χριστοῦ. Αὐτὸ ὅμως δὲν συνέβη ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς εἶναι πατέρας τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ, ὅπως εἴπαμε, τὸ μεγάλο δῶρο τῆς ἐλευθερίας πραγματώθηκε σὲ αὐτοὺς τοὺς λαοὺς μὲ ἀρνητικὴ προοπτική.

(Πηγή: agiazoni.gr)

Παναγιά η Θαλασσινή ή αλλιώς Θεοσκέπαστη στην Άνδρο.

Φωτογραφία του χρήστη Marianthi Devaki Λευκές Σελίδες για Άναρχα Όνειρα.
 Μαζί με τον άγιο Νικόλαο προστατεύουν τους ταξιδευτές . Κτίστηκε μετά από θαύμα που εμφάνισε την εικόνα της να έρχεται μέσα απ' το πέλαγος.Απ' το ναό που έφτιαξαν για τη χάρη της οι νησιώτες έλειπε μόνο η σκεπή, για την οποία όμως φρόντισε η ίδια η Παναγιά με το θαύμα της. Ένα καράβι φορτωμένο ξυλεία κινδύνεψε στ' ανοιχτά του νησιού.Καπετάνιος και πλήρωμα παρακάλεσαν την Παναγιά να τους σώσει.Ο καραβοκύρης έριξε τα ξύλα στη θάλασσα που έφτασαν μέχρι την ακτή στην κατάλληλη ώρα για να γίνει η σκεπή του ναού!

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος – Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία σε περιβάλλον ανερχόμενου ολοκληρωτισμού και πολέμου.


σ.σ. Δίχως βέβαια να θέλω να διαφημίσω το καθεστωτικό προπαγανδιστικό κανάλι της ΕΡΤ, παρουσιάζω τμήμα μίας ενδιαφέρουσας συνέντευξης που έδωσε ο κ. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος στην εκπομπή ‘Στη σπηλιά του Πλάτωνα ‘ [17/7/17] όπου παρουσιάζει τις δικές του εκτιμήσεις στο Κυπριακό με φόντο την κατάσταση στην Ελλάδα και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ανεξαιρέτως τις διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να έχει κάποιος σε ορισμένες καταστάσεις και ιστορικές αναφορές που γίνονται, θεωρώ ότι αξίζει κανείς να δώσει εδώ μία προσοχή στις θέσεις του κ. Κωνσταντακόπουλου.
***
… Το ίδιο δικηγορικό γραφείο στο Λονδίνο που συνέταξε το σχέδιο Ανάν -που απερρίφθη όπως θα θυμάσαι στο δημοψήφισμα του 2004 αλλά που είναι διαρκώς παρόν- είναι το ίδιο που συνέταξε τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις για την Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή ότι πίσω απ’ όσα συμβαίνουν υπάρχει μία θα ‘λεγα κρυφή γεωπολιτική ατζένταη οποία αφορά το μέλλον και την ύπαρξη του Ελληνισμού, την δυνατότητά του να ασκήσει κυριαρχία στις περιοχές που ζει σήμερα, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. …
… Αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει στην Κύπρο -ευτυχώς απέτυχε προς το παρόν αλλά είναι διαρκώς παρούσα η απειλή- είναι η συνέχεια των Ελληνικών μνημονίων. Δηλαδή, η συνθηκολόγηση του 2015, ο έλεγχος της χώρας από τους πιστωτές σε ένα οικονομικό επίπεδο, αλλά και από τον άξονα των λεγόμενων ναυτικών δυνάμεωντων Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και του Ισραήλ σε ένα στρατηγικό επίπεδο. Διότι αυτοί διοικούν γεωπολιτικά την Ελλάδα, είναι πάνω από τους οικονομικούς νταβατζήδες, απόδειξη ότι ο κ. Δραγασάκης, θυμάστε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ευχαρίστησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αμέσως μετά την συνθηκολόγηση. Και θυμάστε ότι και στην ‘Καθημερινή’ 15 Σεπτεμβρίου του 2015, υπήρξε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με μία έκθεση (ένα τηλεγράφημα μεγάλο) του Έλληνα πρέσβη στην Ουάσινγκτον, στο οποίο έγινε σαφές ότι η διαπραγματευτική και όχι μόνο τακτική της κυβέρνησης τότε ήταν απολύτως υπό την καθοδήγηση της Ουάσινγκτον. Δηλαδή, υπάρχει το οικονομικό ζήτημα, υπάρχει αν θέλουμε αυτά που περιλαμβάνουν τα μνημόνια κτλ, υπάρχει η αποικία χρέους, αλλά υπάρχει και γεωπολιτικός διευθύνων τη διαδικασία, και ο οποίος βρίσκεται εκεί που σας είπα. Αυτός είναι που εμφανίστηκε και στην Κύπρο αφού τελείωσε με το θέμα του Ελληνικού κράτους (της κυριαρχίας της Ελληνικής), τουλάχιστον για μία περίοδο. Μετά το οικονομικό πείραμα προσπάθησε να προχωρήσει και σε ένα γεωπολιτικό πείραμα. …
… Οι συνομιλίες οδηγούσαν με βεβαιότητα, μαθηματική βεβαιότητα χωρίς καμιά αμφιβολία, στην καταστροφή του Κυπριακού κράτους. … με τις θέσεις δηλαδή που είχαν υποστηρίξει τόσο ο πρόεδρος της Κύπρου όσο και ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας. Μ’ αυτές τις θέσεις το Κυπριακό κράτος κατεστρέφετο. Και νομίζω ότι μία τέτοια ρύθμιση εκτός των άλλων θα άνοιγε ξανά πάρα πολύ άσχημα το Κυπριακό, δηλαδή θα ήταν μία συνταγή καταστροφής και της ειρήνης. Και επειδή ίσως οι ακροατές σας δεν είναι ακριβώς εξοικειωμένοι διότι έχουν και ένα σύστημα ενημέρωσης το οποίο είναι φτιαγμένο για να παραπλανά απολύτως, σας θυμίζω ότι οι θέσεις με τις οποίες προσήρχοντο και ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Κοτζιάς σ’ αυτές τις διαπραγματεύσεις ήταν:
1ον. Η κατάργηση του κανόνα της πλειοψηφίας. Που βεβαίως, ξέρετε ότι έτσι ορίσαμε την δημοκρατία ήδη εμείς οι Έλληνες από τον 5ο αιώνα προ Χριστού. .. Να κάνουμε βεβαίως παραχωρήσεις για να διευκολύνει κανείς μία μειονότητα, δεν είπε [όμως] να την εξισώνει απολύτως καταργώντας το δικαίωμά του να αυτοκυβερνάται (δηλ. την δημοκρατία). ..
2ον. Προέβλεπαν ένα κράτος το οποίο θα είχε αφοπλιστεί. Οι Κυπριακές ένοπλες δυνάμεις θα διαλύονταν. … Αυτοί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αποστρατικοποίηση του νησιού, είναι τόσο ειρηνόφιλοι! .. έχουν θέσει ζήτημα διαλύσεως των ενόπλων δυνάμεων που έχει νομίμως ο πληθυσμός, όχι όμως αυτό των βάσεων οι οποίες στην πιθανή περίπτωση ενός μεγάλου πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ήταν και στόχος. Παρ’ ολίγο να πάμε σε μία πυρηνική σύγκρουση τον περασμένο Απρίλιο με αφορμή τη Συρία.
3ον. Το κράτος αυτό θα ετίθετο -όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Κοτζιάς στο Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων στις 21 Ιανουαρίου του 2017- θα ετίθετο υπό τον έλεγχο και την κυριαρχία μίας διεθνούς αστυνομικής δύναμης. Όπως εδώ έχουμε την ΤΡΟΙΚΑ την διεθνή οικονομική δύναμη, στην Κύπρο θα είχαμε μία διεθνή αστυνομική δύναμη.
Αυτά είναι απερίγραπτα πράγματα να συζητούνται καν το 2017. Απ’ αυτήν την άποψη, άθελά της, τουλάχιστον προσωρινά, η Τουρκία έσωσε το Κυπριακό κράτος. Και να σας πω και κάτι; Δεν είναι ολότελα τυχαίο αυτό. … Η Τουρκία δεν ήθελε να σώσει την Κύπρο, ήθελε να προστατεύσει τις δικές της βλέψεις στην Κύπρο, αλλά τι συμβαίνει; Δείτε το υπο-σύστημα Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η μεν Ελλάδα έχει καταλυθεί και τυπικώς, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία της, δια των μνημονίων και των δανειακών. Είναι αποικία χρέους κατά την έκφραση του ίδιου του υπουργού εξωτερικών, δεν είναι δική μου έκφραση. Η Κύπρος είναι τυπικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος αλλά μόνο τυπικά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ενέργειές της καθορίζονται από την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της. Η Τουρκία είναι το μόνο κράτος που διατηρεί μία σχετική ανεξαρτησία και κυριαρχία και είναι, αν θέλετε, στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως το τι καθεστώς είναι .. Ο λόγος που της επιτίθενται δεν είναι αυτός, διότι επί δεκαετίες ήταν ένα πολύ αυταρχικό καθεστώς η Τουρκία, κανέναν δεν ενοχλούσε, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ο λόγος που της επιτίθενται και πιθανώς προκάλεσαν και το περυσινό βεβιασμένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, είναι ο ίδιος για τον οποίον θέλουν να ‘λύσουν’ το Κυπριακό: η προετοιμασία ενός πολύ μεγάλου πολέμου σε Συρία, Λίβανο, Ιράν. Αυτή είναι η πορεία και ενδεχομένως θα είναι και μία πυρηνική σύγκρουση αυτή. Και θέλω να πω από αυτήν την άποψη ότι ο Μίκης Θεοδωράκης που μου έκανε την τιμή να μου προσφέρει ως πρόλογο στο βιβλίο ένα κείμενο γι’ αυτό το θέμα, συνδέει κατά κάποιον τρόπο και είναι από τους λίγους που συνδέουν αυτήν την πραγματικότητα, ότι εδώ δηλαδή έχουμε μία βαριά γεωπολιτική ατζέντα: τον έλεγχο της Ελλάδας και της Κύπρου και της Τουρκίας, ενόψει ενός πολύ μεγάλου πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως και στο παρελθόν άλλωστε. …
.., Το πρόβλημα με την Κύπρο, με την Ελλάδα και με την Τουρκία είναι το εξής, ότι είναι απαραίτητο, εάν μιλάμε και για την ανάσχεση της Ρωσσίας και για νέους πολέμους στη Μέση Ανατολή, είναι απαραίτητο και επιδίωξή τους να ολοκληρώσουν αυτήν την περιοχή σε μία ζώνη. Άλλωστε πάντα αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα της Τουρκίας για τον Ελληνισμό είναι το ευκολότερο, το λιγότερο επικίνδυνο. Πρέπει ο ταύρος να βλέπει και τον ταυρομάχο, να μην βλέπει μόνο το κόκκινο πανί για να επιβιώσει. Σας θυμίζω ότι εδώ και έναν αιώνα όλες οι Ελληνοτουρκικές κρίσεις και συγκρούσεις, το σενάριό τους έχει γραφτεί εκτός. Δεν έχει γραφτεί στην Αθήνα και στην Άγκυρα, εκτελέσθηκε στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Τραβήξαμε μέχρι το Σαγγάριο για να μην πάρει ο Κεμάλ τη Μοσούλη και πληρώσαμε το κόστος. Οι Εγγλέζοι βάλανε στη συνέχεια την Τουρκία να κάνει το πογκρόμ των Ελλήνων στην Πόλη για να πιέσουνε την Ελλάδα για το Κυπριακό και την εισήγαγαν επίσης στην Κύπρο. Ο Κίσινγκερ δεν έκανε ότι έκανε το ’74, δηλ. το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, για να πάρει η Τουρκία την Κύπρο. Της έδωσε τη μισή, αλλά ο σκοπός ήταν να εξαφανιστεί η δυνατότητα των Ελλήνων να ασκούν κυριαρχία όπως είχαν το δικαίωμα δεδομένης της πληθυσμιακής τους κατίσχυσης στο νησί. Είχε πει μάλιστα λέγεται μία φορά σε μια συνάντηση: όποιος ελέγχει το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, την Κρήτη και την Κύπρο, βασιλεύει στον κόσμο.
Είναι απαραίτητος ο έλεγχος λοιπόν, ιδιαίτερα της Κύπρου, δεύτερον της Κρήτης, τρίτον της μητροπολιτικής Ελλάδας. Η Τουρκία υπήρξε πάντα ένας κατάλληλος μοχλός πίεσης σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Και πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά ίσως εμφανίζεται και μια νέα συνθήκη που δεν συνέβαινε παραδοσιακώς, διότι στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Δύση χρειαζότανε και την Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ την χρειαζότανε την Ελλάδα έστω και ως ημι-προτεκτοράτο, όπως υπήρξαμε στους δύο αιώνες της τυπικά ανεξάρτητης εθνικής μας ύπαρξης. Τώρα ίσως έχει κάτι αλλάξει διότι είναι πολύ ριζική η επίθεση που γίνεται στο κράτος και στο έθνος. Και το ‘πε μάλιστα αυτό ο επικεφαλής του Stratfor το 2010, ο Φρίντμαν, ότι οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει τι άλλαξε, δεν έχουν καταλάβει δηλαδή ότι δεν τους χρειαζόμαστεΠηγαίνουμε σταδιακά σε μία κατεύθυνση Ελλάδας και Κύπρου χωρίς Έλληνες. Μακροχρόνια δηλαδή. Θέλουν να αφαιρέσουν την κυριαρχία.
.. Για παράδειγμα στο Σχέδιο Ανάν δεν έπαιρνε η Τουρκία την Κύπρο, την Κύπρο την έπαιρναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και το Ισραήλ αλλά δεν θέλουν να το πουν αυτό γιατί ενοχλεί. Δεν θέλουν να τα βάλουμε με αυτούς γι’ αυτό και εστιάζεται όλη η κριτική στο ζήτημα της Τουρκίας που πουλάει κιόλας. Δεν πουλάει να πεις στην Ελλάδα ότι πάνε να σου πάρουνε τη χώρα οι Αμερικανοί, οι Εγγλέζοι και οι Εβραίοι. Πουλάει το άλλο πράγμα. Τώρα έχουμε και διάφορους επίδοξους εθνικούς σωτήρες. Δεν αποκλείω καθόλου και στην Ελλάδα, αφού παίχτηκε αυτή η παρωδία Αριστεράς να μας πουλήσουν τώρα πατριωτισμό και δήθεν εθνικισμό κτλ. Μέχρι τώρα ό,τι πουλάνε πάντως είναι το αντίστροφο από την πραγματικότητα. Οπότε αν κανένας δει κανέναν Λεωνίδα να εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή σημαίνει ότι είναι Εφιάλτης, σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε γιατί όλα είναι τα ανάποδά τους.
Για να ξαναγυρίσω στο θέμα. Η δομή του Σχεδίου Ανάν ποια ήτανε; … Κάνουν το εξής: εξισώνουν την πλειοψηφία με την μειοψηφία, αφοπλίζουν βεβαίως την πλειοψηφία και όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει κάποιος να παίρνει τις αποφάσεις -50-50 δεν υπάρχει καμία δομή, πολύ περισσότερο αν είναι Έλληνες και Τούρκοι που θα αποφασίζουνε. Στο Σχέδιο Ανάν προβλεπότανε να υπάρχουνε τρεις ξένοι δικαστές που τους διόριζε ο Κόφι Ανάν προσωπικά ο ίδιος, ούτε καν το Συμβούλιο Ασφαλείας, και μία σειρά από ξένοι αξιωματούχοι. Μα ποιες δυνάμεις έχουν επιρροή πάνω στον Κόφι Ανάν; … Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία. Οι Ισραηλινοί έχουνε και μία επιρροή σ’ αυτές τις δύο δυνάμεις. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το νησί.
Και να σας πω και κάτι; Υπάρχει και ένα ζήτημα. Και μόνοι μας έχουμε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ξένων, διότι .. έχουμε πολιτικές ηγεσίες οι οποίες ψάχνονται να πουληθούνε όπως καμιά φορά συμβαίνει με τα κορίτσια που έχουνε βγει στο δρόμο στην οδό Αθηνάς και ψάχνουνε πελάτη. Ο Ζακ Μεϊνό, ένας από τους διαπρεπέστερους μελετητές του Ελληνικού πολιτικού συστήματος, βιογράφος του Καραμανλή, έχει γράψει ένα δίτομο σπουδαίο έργο για την μελέτη των Ελληνικών πολιτικών δυνάμεων, έχει πει το εξής: Δεν είναι λέει ότι οι Έλληνες -μιλούσε για την περίοδο την προ-δικτατορική ας το πούμε- δεν είναι ότι οι Έλληνες πολιτικοί εξυπηρετούν, κάνουν αυτά που τους λένε οι Αμερικάνοι. Αγχώνονται όλη την ημέρα να βρούνε καινούρια πράγματα να κάνουνε, πως δηλαδή θα μπορούσανε να κάνουνε άλλα πράγματα να τους εξυπηρετήσουνε.
Το Κυπριακό επομένως, όπως και το ζήτημα των μνημονίων και των δανειακών, είναι πρωτογενώς ένα κρυμμένο αποικιακό πρόβλημα στο οποίο ήρθε και επικάθησε και η δευτερογενής Ελληνοτουρκική διαφορά. Αλλά ήταν και παραμένει αποικιακό πρόβλημα γι’ αυτό και ενδιαφέρονται. Όπως ενδιαφέρθηκαν να κάνουν πόλεμο το ’74 για να το ‘λύσουν’, έτσι ενδιαφέρθηκαν το 2002 με το Σχέδιο Ανάν και τώρα πάλι με τη Διάσκεψη της Γενεύης να κάνουν την ‘ειρήνη’. Και τον πόλεμο και την ειρήνη το κάνουνε για τον ίδιο λόγο. Χρειάζονται, τους είναι απαραίτητη η Κύπρος και η Ελλάδα για τα μεγάλα σχέδιά τους. Και η Τουρκία όμως, γιατί η Τουρκία παρεμβάλλεται μεταξύ της Ρωσσίας και των Ρωσσικών στρατευμάτων στη Συρία. Έχει κρίσιμο ρόλο και δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν έναν Ερντογάν με τον σημερινό βαθμό ανεξαρτησίας να παίζει με τον Πούτιν, να κάνει να φτιάχνει. Γι’ αυτόν τον λόγο κάνανε και το πραξικόπημα το 2016 και ήταν και βιαστικό μάλιστα. …
.. Το βιβλίο γράφτηκε για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο, επειδή έγινε όλη αυτή η προσπάθεια μέσω της Γενεύης. Η ίδια η Διάσκεψη της Γενεύης είναι ένα πραξικόπημα και το έχει πει ο εγκυρότερος ο διαπρεπέστερος από τους συνταγματολόγους που έχουμε, ο Γιώργος ο Κασιμάτης. Δεν είναι δύσκολο άλλωστε, για να μην πάμε και σε μία νομική συζήτηση .. αλλά μπορεί να καταλάβει κι ένα μικρό παιδί ότι αυτή η διάσκεψη είναι παράνομη και εξωφρενική. .. Σ’ αυτή τη διάσκεψη ποιος συμμετέχει; Συμμετέχει η Βρετανία, η Τουρκία, η Ελλάδα και οι λεγόμενες ‘δύο κοινότητες’ της Κύπρου. [όχι η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο δημοσιογράφος]
Οι ‘κοινότητες’ είναι ένα υπόλειμμα της Βρετανικής αποικιακής ορολογίας η οποία έλκει την καταγωγή της από το Οθωμανικό σύστημα των Μιλλέτ [Μιλλιέτ το προφέρει] και μάλιστα πρέπει να πω ότι το Οθωμανικό σύστημα των Μιλλέτ είναι πιο έντιμο από το Βρετανικό σύστημα των κοινοτήτων, γιατί οι Βρετανοί πάντα βάζουν την υπουλία μέσα στο σύστημα οργάνωσης. Δηλαδή, τρεις μήνες αφ’ ότου ήρθαν στην Κύπρο το κόλπο που έκαναν ήτανε ότι έφτιαξαν ένα συμβούλιο διακυβέρνησης, αύξησαν την εκπροσώπηση των μουσουλμάνων -της μειονότητας στην Κύπρο- και μείωσαν την εκπροσώπηση των χριστιανών. Το αποτέλεσμα ήτανε ότι οι μουσουλμάνοι δένονται στον αποικιοκράτη για τα κάποια προνόμια που τους δίνει, και από την άλλη μεριά οι χριστιανοί τα βάζουνε με την μειονότητα πολύ φυσιολογικά λόγω της συνεργασίας της με τον αποικιοκράτη. Το αποτέλεσμα είναι δεν μπορούν να ενωθούν ποτέ οι υποκείμενοι και να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην αποικιακή δύναμη. Αυτό είναι, το γνωστό διαίρει και βασίλευε.
Αυτό το σύστημα λοιπόν των κοινοτήτων είναι πίσω από τους ελληνοκύπριους και τους τουρκοκύπριους και μάλιστα το αστείο είναι το εξής. Φωνάξανε τους ελληνοκύπριους και τους τουρκοκύπριους αλλά αν το πάμε στις κοινότητες γιατί δεν έχουν δικαίωμα οι Αρμένιοι της Κύπρου, οι Λατίνοι της Κύπρου, οι Μαρωνίτες της Κύπρου, ακόμη και οι Ρώσσοι και οι Άγγλοι που είναι δεκάδες χιλιάδες. Γιατί; Σε ποια βάση; [ιστορικότητας ίσως; ρωτάει ο δημοσιογράφος] .. Τι θα πει ιστορικότητας και ποιος αποφασίζει ποιος είναι ιστορικός; Γιατί οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι και οι Μαρωνίτες δεν είναι αιώνες .. Δεν υπάρχει τίποτε το ιστορικό σε αυτό. Υπάρχει η προσπάθεια να μην υπάρχει ιστορία, να ξεχαστεί ότι το 82% του πληθυσμού της Κύπρου είναι Έλληνες.
Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, γιατί δεν εφαρμόζει τα συστήματα που προτείνει για την Κύπρο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ; Να πει ο Τσακαλώτος να έχει -όπως λέει ο κ. Κοτζιάς για τους Τουρκοκύπριους 18%- να πει και για τον κ. Τσακαλώτο και την τάση των 53 να έχουνε βέτο σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να μην έχει η ΝΔ, που είναι μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι Τουρκοκύπριοι στην Κύπρο, να [μην] μπορεί να μπλοκάρει τις αποφάσεις της κυβέρνησης;
Πλάκα κάνουμε; Μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουνε βρεθεί πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι μάλιστα παριστάνουνε και τους εθνοσωτήρες ταυτόχρονα, οι οποίοι αποδέχονται τόσο εξωφρενικά πράγματα. Είμαστε στην πρωτοπορία της κατάπτωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον πλανήτη. Διότι υπάρχουνε άλλες χώρες οι οποίες μπορεί να έχουνε υποστεί μεγάλες καταστροφές, το Ιράκ, η Συρία, η Σερβία παλαιότερα και λοιπά αλλά είναι άλλο να σε βομβαρδίζουνε και να υφίστασαι απώλειες και να υποτάσσεσαι και άλλο το εθελόδουλο. Αυτή η πληθώρα από Εφιάλτες και από Αλκιβιάδες οι οποίοι μας έχουν παρουσιαστεί εδώ, φορώντας μάλιστα και τη στολή του Λεωνίδα. ..
Τώρα συγκροτείται αυτή η διάσκεψη στην οποία συμμετέχει η Βρετανία, η Τουρκία και η Ελλάδα ως κράτη, και οι επικεφαλείς των δύο κοινοτήτων. [δημοσιογράφος: αυτό σημαίνει μια ντε γιούρε αποδοχή το ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει δημοκρατία αλλά υπάρχουνε δύο κοινότητες;] Όχι. Είναι μία επιστροφή της Κύπρου στο καθεστώς της αποικίας, διότι αλλιώτικα δεν θα μπορούσε .. Για φανταστείτε για παράδειγμα -έχει η Ισπανία εθνικά προβλήματα όπως ξέρετε- φανταστείτε τώρα μία διάσκεψη για τα εθνικά προβλήματα της Ισπανίας στην οποία θα καλούσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις διάφορες Ισπανικές εθνότητες, τους Βάσκους, τους Ανδαλούσιους, τους Καταλανούς κτλ. να συζητήσουνε στο Κρανς Μοντάνα για τα προβλήματα της Ισπανίας. Εάν κάποιος το πρότεινε αυτό θα τον κλείνανε στο τρελλοκομείο.
Εδώ δεν είναι όμως αυτό το σωστό παράδειγμα, γιατί ποιοι είναι αυτοί που εκλήθησαν και έγιναν αποδεκτοί από την κυβέρνηση Κοτζιά-Τσίπρα στην Αθήνα και από τον Αναστασιάδη στην Κύπρο -υπό διεθνή εν τω μεταξύ γνωστό εκβιασμό ο Αναστασιάδης με δημοσιεύματα για την υπόθεση Levedev, γι’ αυτό το σκάνδαλο. .. Λοιπόν, συγκαλούνε αυτοί και συμμετέχουν σε μία διάσκεψη, [αλλά] ποια είναι αυτά τα κράτη; Ακόμη και αν βγάλω από τη μέση την Ελλάδα θεωρώντας ότι το 1974 ήταν στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών που είχανε επιβάλει την δικτατορία ακριβώς για το Κυπριακό. Έχουμε τη Βρετανία η οποία ορέγεται το νησί από την εποχή του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, όχι εδώ και 3 χρόνια, από την εποχή του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, η οποία έχει βάλει την Τουρκία στο Κυπριακό. Ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων στην Κύπρο δεν είναι η Τουρκία, είναι η Βρετανία. Η Βρετανία καθοδήγησε, έφτιαξε ακόμη και τα σχέδια τα οποία χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι στο πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης και στη βόμβα στο σπίτι του Ατατούρκ. Χρησιμοποίησε τους τουρκοκύπριους στην εφεδρική αστυνομία, τους έβαλε να σκοτώσουν Έλληνες. Έκανε ό,τι μπορούσε. Χρηματοδότησε την Ελληνική και την τουρκοκυπριακή ακροδεξιά, την ΕΟΚΑ Β και το ΤΜΤ, για να τινάξουνε στον αέρα την Κύπρο και να προκαλέσουνε αυτές τις συγκρούσεις. Κρεμάγανε 20αχρονα παιδιά και δεν δίνανε ούτε καν τα σώματά τους στους γονείς να τα θάψουνε στη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Λοιπόν, αυτή είναι η Βρετανία, το ένα μέρος που φωνάξανε και το δεύτερο μέρος που φωνάξανε είναι η Τουρκία που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον απολογισμό της. Δηλαδή, είναι σα να έχουμε εδωπέρα δύο κράτη δολοφόνους σε ό,τι αφορά την Κύπρο -η Βρετανία έχει αιματοκυλήσει και όλον τον πλανήτη- είναι λοιπόν δύο κράτη δολοφόνοι και τα φωνάζουνε αυτά τα δύο κράτη να λύσουνε το Κυπριακό! Δηλαδή τι μπορούνε να κάνουνε αυτοί; Να αποτελειώσουνε το θύμα τους. Και θα το αποτελείωναν αν για δικούς του λόγους και υπερασπιζόμενος τα δικά του εθνικά συμφέροντα ο Ερντογάν δεν σταματούσε τη διαδικασία κι έλεγε ‘δεν βαριέστε, αν δεν γδυθείτε κιόλας να περπατάτε γύρω από τον γενικό γραμματέα χωρίς ούτε καν τα εσώρουχα’ .. όπου εκεί βεβαίως και η Αθήνα και η Λευκωσία δεν μπορούσαν να το κάνουν γιατί σκέφτηκαν πως θα περπατάμε εμείς γύρω από τον γενικό γραμματέα χωρίς εσώρουχα. Σ’ αυτό το σημείο βρέθηκαν να αντισταθούνε, διότι όλα τ’ άλλα τα είχανε δώσει.
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι τελείωσε, αλλά έχουνε μείνει τώρα τα κεκτημένα της διαδικασίας. .. Έχουμε μία διεθνή διάσκεψη η οποία κάνει τη δουλειά που κάνει μία συντακτική συνέλευση. Συζητούσαν για το Σύνταγμα της χώρας, πως θα είναι, εάν θα έχουν εκ περιτροπής πρόεδρο, τέτοια πράγματα δηλαδή τα οποία είναι αδιανόητο. Για φανταστείτε μία διεθνή διάσκεψη η οποία να συζητήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα πως θα ψηφίζουμε, πως θα είναι το εκλογικό μας σύστημα. Τέτοιες λεπτομέρειες είναι μέσα στις συζητήσεις του Κρανς Μοντάνα. Όλες οι ιδέες είναι εξωφρενικές, απλώς έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια να καλυφθούν πίσω από μία δήθεν εθνική, πατριωτική ή φιλειρηνική ρητορεία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα ξεσηκωνόντουσαν και οι πέτρες, στο βαθμό που και οι Έλληνες δεν έχουμε πάθει τώρα ένα εθνικό εγκεφαλικό, αν γνώριζαν για παράδειγμα ότι στην Κύπρο συζητάνε σταθμισμένη ψήφο, που σημαίνει ότι ένας μειονοτικός θα ψηφίζει και θα έχει τέσσερις φορές παραπάνω βάρος η ψήφος του από τον πλειονοτικό. Φανταστείτε να το εφαρμόζαμε στη Θράκη αυτό, να τετραπλασιάζαμε την ισχύ της ψήφου των μουσουλμάνων. ..
***
Απομαγνητοφώνηση Φαίη για το ιστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ

ΠΗΡΑΤΕ ΜΥΡΩΔΙΑ, ΤΙ 'ΣΟΚ' ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ο κ.Μουζάλας; (Το ..."ξεφούρνιρε" σε αγγλική εφημερίδα! ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΙΣ...)

ΘΑ  Ξ Υ Π Ν Η Σ Ο Υ Μ Ε  ...ΚΑΠΟΤΕ;
Κ Α Π Ο Τ Ε ;
Κ Α Π Ο Ι Ο Ι;
 Αποτέλεσμα εικόνας για μουζαλας υπουργος
ΜΑΣ ΣΚΑΒΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ 'ΜΟΥΖΑΛΕΣ' ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΔΙΑΡΚΩΣ, ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΟΛΟ ΜΕ "ΦΩΤΙΕΣ"...)
Πόσοι εν Ελλάδι άρα γε διαβάζουν αγγλικές εφημερίδες, ώστε να το δούν;

Αποτέλεσμα εικόνας για guardian
Λοιπόν, η εφημερίδα 'Guardian' γράφει πώς ήδη πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών έχει αρχίσει να συμπληρώνει αιτήσεις μετεγκατaστάσεως...Όχι, δεν πρόκειται για αιτήσεις, προκειμένου να πάρουν λαθρομετανάστες απότην Ελλάδα όπως προπαγάνδιζαν ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ οι συριζαίοι...Αποτέλεσμα εικόνας για guardian newspaper

Οι αιτήσεις μετεγκαταστάσεως αφορούν λαθρομετανάστες από την Γερμανία, την Αγγλία, τις Κάτω Χώρες κ.ο.κ. που απορρίφθησαν οι αιτήσεις ασύλου τουςκαι θα σταλούν «πακέτο» ΠΙΣΩ στην Ελλάδα! 

Η Γερμανία, συγκεκριμένα, έχει κάνει πάνω από 400 αιτήσεις!
Ο Γιάννης Μουζάλας μιλώντας σχετικά στον 'Guardian' είπε, ότι οι πρώτες επιστροφές θα γίνουν ...ΑΜΕΣΩΣ!!! 

Αποτέλεσμα εικόνας για μουζαλας υπουργος
«Η διαδικασία έχει αρχίσει και πιστεύουμε ότι οι πρώτες επιστροφές θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα. Θα αρχίσει (...) με έναν συμβολικό αριθμό, σαν μια πράξη φιλίας... (Πώ-πώ ΔΟΥΛΕΜΑ...) 
Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί τόσους πολλούς πρόσφυγες, έχει υποστεί τέτοια πίεση που η αποδοχή ακόμη περισσότερων θα ήταν παράλογη, ένα αστείο αν όχι μια τραγωδία». (ΣΩΠΑ ΡΕ ΜΟΥΖΑΛΑ, ΣΟΒΑΡΑ;)

Σχετική εικόνα
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ανέφερε ακόμη, ότι δεν έχει ιδέα (!!!) που ακριβώς στην Ελλάδα θα εγκατασταθούν οι λαθρομετανάστες που θα (ΜΑΣ) επιστραφούν από τις άλλες χώρες, αλλά ήταν σίγουρος (!) πως θα ζουν σε διαμερίσματα! 


Αποτέλεσμα εικόνας για μουζαλας υπουργος
Συγκεκριμένα, είπε: 
«Δεν ξέρω πού θα πάνε... 

Μπορεί στην Αθήνα, μπορεί στην Θήβα, θα φιλοξενηθούν σε διαμερίσματα... 

Ό,τι και να γίνει, οι συνθήκες θα είναι καλές, έχουν βελτιωθεί σημαντικά και θα πληρούν τα κριτήρια της Ε.Ε.».

Αποτέλεσμα εικόνας για open mouth
[Είναι κανείς ΑΚΟΜΑ, που δεν κατάλαβε;

Δεν μας έφθαναν οι χιλιάδες λαθροεισβολείς που στέλνει ο Τουρκαλάς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ, τώρα θα μας  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Α Φ Ο Υ Ν  και χιλιάδες ΠΙΣΩ απο την "καλή μας" Ε.Ε.!

Είδατε πουθενά, ακούσατε κάπου, διαβάσετε σε εφημερίδα, ή σε περιοδικό, ΤΙΠΟΤΕ ..."ξεσηκωμούς" γι' αυτά;
ΤΙΠΟΤΕ διαδηλώσεις;
ΤΙΠΟΤΕ ανακοινώσεις;
ΤΙΠΟΤΕ έκτακτες συνεντεύξεις;
ΤΙΠΟΤΕ αντιρρήσεις;
Από κάποια ...κόμματα;
Ή απο τίποτε "πνευματικούς μας" ταγούς;
Όχι, έ;
Έ!
Θα "φταίει" μάλλον ο ...Αύγουστος.]

Μάζης στον realfm: Ο Κιμ είναι τρελός, θα πατήσει το κουμπί και θα απαντήσει ο Τραμπ


Μιλώντας στον realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, ο Ιωάννης Μάζης εξέφρασε την άποψη ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι τρελός και μπορεί να προκαλέσει πυρηνικό όλεθρο, εκτιμώντας πως σε μία τέτοια περίπτωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα απαντήσει.

Ο καθηγητής Γεωπολιτικής και Οικονομικής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέφερε ότι «ο Κιμ είναι ένας ηγέτης, που έχει το συγκεκριμένο κράτος, του οποίου η πυρηνική τεχνολογία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ούτε το 1/100 της αντίστοιχης πυρηνικής τεχνολογίας των ΗΠΑ, αλλά και της Ρωσίας. Ένας λογικός, στο πλαίσιο που μπορεί ένας δικτάτωρ να είναι λογικός, ένας ρεαλιστής δικτάτωρ δεν προκαλεί βασιζόμενος στις πλάτες της Κίνας. Είναι τρελός».

Newsweek: Μπορούν οι στρατηγοί του Τραμπ να σώσουν τις ΗΠΑ αλλά και τον κόσμο από τον Τραμπ;
Και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι μπορεί να προκαλέσει πυρηνικό όλεθρο. Δίνω πάρα πολλές πιθανότητες, πάνω από το 50% να το κάνει μέσα στο προσεχές διάστημα δηλαδή των επόμενων εβδομάδων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί παρά να απαντήσει. «Αν ήμουν στη θέση του κ. Τραμπ, ξέρετε τι θα έκανα; Θα καλούσα το Κογκρέσο και τη Γερουσία να γνωμοδοτήσουν και να αξιολογήσουν τον βαθμό του κινδύνου. Να πάρει το πράσινο φως πριν επιτεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟΝ realfm 97,8 Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΗΣ


Politico: Είναι ο Κιμ τρελός; Οχι, είναι μεθοδικός γι’αυτό δεν φοβάται τον Τραμπ

«Παιχνίδια» πυρηνικού ολέθρου: Τραμπ: Τέρμα τα λόγια! - Β.Κορέα: Η Ιαπωνία κινδυνεύει με «αυτοκαταστροφή»

Η Ρωσία διαφημίζει στην τηλεόραση τον Κιμ και την ευτυχία στη Βόρεια Κορέα!

real.gr

Τρεις εφιάλτες και μία παραίσθηση


Του Μάκη Ανδρονόπουλου 

Θα καταφέρουν οι τζιχαντιστές ότι δεν κατάφερε το ευρώ;.. Δηλαδή να ενώσουν την Ευρώπη; Κι αν η Ευρώπη ενωθεί για να αντιμετωπίσει τον τζιχαντισμό αυτό θα γίνει με όρους πογκρόμ;.. Με γκετοποίηση των μουσουλμανικών πληθυσμών σε πόλεις-στρατόπεδα συγκέντρωσης;.. Ή με πλήρη στρατιωτικοποίηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής στο ισραηλινό πρότυπο;

Χωρίς αμφιβολία, η τρομοκρατία του τζιχαντισμού φέρνει την Ευρώπη μπροστά στον καθρέπτη των ίδιων της των αρχών, όσο υποκριτικές κι αν είναι αυτές πλέον. Η χριστιανική, δημοκρατική, φιλελεύθερη, ανοιχτή Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού και της ανθρωπιστικής παιδείας δεν μπορεί να κρύβεται άλλο πίσω από το δάκτυλό της.

Γραφειοκρατία εναντίον «ιερού πολέμου»

Η τρομοκρατία των μοναχικών ή μη τσακαλιών που «φεύγουν» για τον ισλαμικό παράδεισο, σκοτώνοντας με φορτηγά, με μαχαίρια και -ευτυχώς όχι ακόμα- με φιάλες υγραερίου δεν αντιμετωπίζεται. Όχι μόνο γιατί οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας ακόμη δεν συνεργάζονται επαρκώς και αυτόματα. Όχι γιατί η μία υπηρεσία πάει να φορτώσει στην άλλη το κρίμα. Ούτε γιατί δεν υπάρχει αποφασιστικότητα.

Η τρομοκρατία αυτού του τύπου δεν αντιμετωπίζεται αφενός γιατί δεν είναι προβλέψιμη, αφετέρου γιατί η αντίδραση είναι γραφειοκρατική. Οι 5.000 τζιχαντιστές που έλαβαν τα master τους στη Συρία και στο Ιράκ είναι εδώ με «ιερή αποστολή», «μορφωμένοι», αφοσιωμένοι, παράφρονα αποφασισμένοι. Όσο χάνουν έδαφος εκεί κάτω, θέλουν να το κερδίσουν στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο και οι κυβερνήσεις το κρύβουν έντρομες. Δεν είναι προετοιμασμένες ούτε ιδεολογικά, ούτε πολιτικά, ούτε επιχειρησιακά, ούτε θεσμικά. Και το χειρότερο, ούτε φιλοσοφικά. Και δεν είναι μόνο η τζιχαντιστική τρομοκρατία. Το ευρωπαϊκό Ισλάμ αναπτύσσεται πληθυσμιακά με υψηλούς ρυθμούς σε μια γερασμένη Ευρώπη. Κι αυτό σε μεγάλο βαθμό εξασφαλίζει ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην τζιχαντιστική τρομοκρατία να καλύπτεται και να στρατολογεί.

Μουσουλμανικές ρίζες

Οι πρώην αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες της Γαλλίας και της Βρετανίας διαθέτουν μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, ένα τμήμα των οποίων διολισθαίνει αργά και σταθερά προς τον φονταμενταλισμό. Αυτό συντελείται είτε μέσα από διαδικασίες κοινωνικο-ψυχολογικές και ταυτοτικές, τις οποίες πυροδοτεί η μονεταριστική παγκοσμιοποίηση, είτε από υποταγή στους νεοπαγείς φονταμενταλιστές ηγέτες των κοινοτήτων.

Στη Γερμανία ζουν τρία εκατομμύρια Τούρκοι, με αποτέλεσμα ο Ερντογάν να είναι παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών. Η σαρία εφαρμόζεται εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Οι μαυροφορούσες κοπέλες με τα χιτζάμπ δουλεύουν στα mall, οι τρομεροί γενειοφόροι με τις κελεμπίες κυκλοφορούν παντού, ο καταυλισμός στο Καλαί μετακόμισε στο Παρίσι. Στην Αγγλία λειτουργούν 3000 τζαμιά. Σε εννέα δήμους ο δήμαρχος είναι μουσουλμάνος (Λονδίνο, Οξφόρδη, Λούτον, Σέφιλντ, Μπίρμιγχαμ, Λιντς, Ολντχαμ, Ρότσντέιλ, Μπλάκμπουρν).

Οι μουσουλμάνοι δεν είναι πια το υπηρετικό προσωπικό από τη Τζαμάικα, ούτε η μαυρούλα που είχε ο βαρώνος δουλικό στην κουζίνα για να ξαλαφρώνει. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι, περιφρονημένοι και καταπιεσμένοι που προσαρμόστηκαν, αλλά κατά κανόνα δεν ενσωματώθηκαν πλην εξαιρέσεων. Σήμερα, προβάλουν μια νέα ταυτότητα μέσα στην Ευρώπη που ζουν για δεύτερη, τρίτη ή και τέταρτη γενιά. Όπλο τους το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ε! υπάρχει και το μεταναστευτικό ρεύμα που έχει μειωθεί σε σύγκριση με μεγάλο κύμα του 2015, αλλά δεν σταματά. Κι ακόμη δεν έχουμε το οικολογικό μεταναστευτικό τσουνάμι που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει η μωρία του Τραμπ και το συμφέρον της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εφιάλτης 1ος

Δεν θα αργήσουμε, λοιπόν, να δούμε στις ευρωπαϊκές πόλεις “Νύχτες των Κρυστάλλων” από αγριεμένους σκίνχεντς ή παραστρατιωτικές ομάδες που οραματίζονται πογκρόμ μεταναστών. Ήδη είχαμε ένα μοναχικό τέτοιο κρούσμα, την επίθεση σε τζαμί με αυτοκίνητο. Ως γνωστόν, αυτού του τύπου τα φαινόμενα συναντιούνται με το οργανωμένο έγκλημα, χρηματοδοτούνται από αδιανόητα συμφέροντα και αναπτύσσονται εκθετικά, ιδιαίτερα εκεί που η λιτότητα, η αφαίμαξη και αποσάθρωση των μεσαίων στρωμάτων έχει προσλάβει καταλυτικές διαστάσεις. Η ικανότητα των Ευρωπαίων για παραγωγή φρίκης, όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα ιστορικά, δεν έχει όρια. Κατά συνέπεια, τίποτα δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

Εφιάλτης 2ος

Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήδη αυτογκετοποιούνται. Η Μασσαλία θεωρείται πρωτεύουσα του Μαγρέμπ. Στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν τεράστια γκέτο, όπου η αστυνομία δεν μπαίνει, γιατί μπορεί να μπει μόνο με οργανωμένη επιχείρηση. Μόλις αρχίσει ο πρώτος εφιάλτης, πολλοί φιλήσυχοι μουσουλμάνοι θα ενταχθούν για προστασία στα γκέτο που όλο και θα επεκτείνονται, ή θα δημιουργήσουν νέα. Είναι πολύ πιθανόν τα γκέτο αυτά να στρατιωτικοποιηθούν από τους τζιχαντιστές, να γίνουν “μικρές Γάζες”.

Εφιάλτης 3ος

Όταν πια οι δύο αυτοί εφιάλτες δεν θα είναι στον ύπνο μας, αλλά στο ξύπνιο μας, θα ξυπνήσουν και οι κυβερνήσεις. Πιεζόμενες και από τη φοβισμένη κοινή γνώμη θα χρησιμοποιήσουν ακόμα και τον στρατό για να βάλουν τάξη. Θα αλλάξουν τους δημοκρατικούς θεσμούς, οι πολίτες θα χάσουν δικαιώματα και ελευθερίες για το καλό τους και την ασφάλειά τους. Ποιος μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνουν αγριότητες και αιματηρές εκκαθαρίσεις;

Και μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι τα λευκά χριστιανόπουλα, αγόρια και κορίτσια, θα πηγαίνουν για στρατιωτική εκπαίδευση (ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μέσα στην πόλη) από 18 χρονών. Τα δε ζευγαράκια θα είναι στα υπαίθρια καφέ με τα ούζι να κρέμονται από την καρέκλα τους.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ "Τρεις εφιάλτες και μια παραίσθηση" 

kostasxan

Το Ισραήλ κλειδί για τους Κούρδους στην Συρία και την ανατροπή των τουρκικών σχεδίων: Θανάσιμος εναγκαλισμός

FILE PHOTO. Russian President Vladimir Putin (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) meet in the Black Sea resort of Sochi, Russia, 23 August 2017. Benjamin Netanyahu is on a working visit to Russia. EPA/ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Του Παντελή Δ. Καρύκα 

Το παιχνίδι καθίσταται κάθε μέρα και πιο πολύπλοκο. Η Χεζμπολάχ, η Συρία του Άσαντ, το Ιράν των Αγιατολλάχ, η Τουρκία του ισλαμιστή Ερντογάν, η Ρωσία του Πούτιν, το Ισραήλ, οι Κούρδοι στο σύνολό τους, και οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, όλοι οι δρώντες στην περιοχή εμπλέκονται σε έναν εναγκαλισμό που δεν θέλει πολύ για να αποδειχθεί θανάσιμος. 
Οι τελευταίες προειδοποιήσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για τις οποίες ενημερώθηκε και η Μόσχα, δεν έγιναν τυχαία. Η ιρανική απειλή απασχολεί εδώ και χρόνια το Ισραήλ και αν δεν είχε υπάρχει η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με πρωτοβουλία Ομπάμα, θα πρέπει να θεωρείτο βέβαιο πως η ισραηλινή αεροπορία θα είχε αναλάβει δράση κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. 
Τώρα όμως η Ιερουσαλήμ, που τήρησε χαμηλούς τόνους στην ιρανική εμπλοκή στην Συρία για μεγάλο διάστημα, αντιδρά στην προοπτική δημιουργίας ιρανικών εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων κρουζ στο έδαφος του Λιβάνου ή της Συρίας. 
Την ίδια ώρα Ρωσία και Τουρκία βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ, έστω και επιφανειακά. Το συμβόλαιο πώλησης των πυραύλων S-400, αν και εφόσον τελικά υλοποιηθεί, θα αποδεικνύει, πέραν οτιδήποτε άλλου, την στενή σχέση των δύο χωρών. Φυσικά η σχέση αυτή είναι δι’ αμφοτέρους, καιροσκοπική. Η ουσία όμως είναι ότι υπάρχει και αποτελεί σοβαρό αντίβαρο στην όποια αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή.
 Επί Ομπάμα η αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή ήταν μάλλον ανύπαρκτη. Τώρα οι ΗΠΑ φαίνεται να στηρίζουν τους Κούρδους και ως αντίπραξη στην τουρκική προσέγγιση με τη Μόσχα. Ωστόσο δεν μπορούν, στην πραγματικότητα, πρακτικά, ακόμα κι αν ήθελαν, να στηρίξουν τους Κούρδους, πολλώ δε μάλλον να τους υπερασπιστούν από ενδεχόμενη συγκεντρωτική επίθεση Συρίας, Ιράν και Τουρκίας. 
Ο μόνος παίκτης που μπορεί να υπερασπιστεί την αμερικανική πολιτική στην περιοχή είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ θεωρεί το Ιράν πρωταρχική για την ύπαρξή του απειλή. Κατά συνέπεια δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να υποστηρίξει τους Κούρδους. Όπως είναι γνωστό Συρία, Ιράν και Τουρκία έχουν ευμεγέθεις κουρδικές μειονότητες στα εδάφη τους. 
Για αυτό και τρέμουν το δημοψήφισμα περί ανεξαρτησίας στο ιρακινό Κουρδιστάν. Με την Συρία και το Ιράν να αποτελούν στενούς συμμάχους της Ρωσίας και την Τουρκία να βρίσκεται κοντά στη Μόσχα, το μόνο αντίβαρο στην «ανίερη» συμμαχία κατά των Κούρδων είναι, ουσιαστικά το Ισραήλ και δευτερευόντως η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, η μεν λόγω της αντιπαλότητάς με την Τεχεράνη, η δε λόγω της αντιπαλότητάς με την Τουρκία. 
Το Ισραήλ είναι, κατά συνέπεια, το κλειδί της λύσης στη μεσανατολική κρίση και το που θα ρίξει το βάρος του θα κρίνει τον νικητή. Ο πρωθυπουργός του Νετανιάχου δεν δίστασε να πάει στη Ρωσία και να δηλώσει κατάμουτρα στον Πούτιν πως αν η Τεχεράνη κάνει το παραμικρό θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Το Ισραήλ έχει σοβαρό θέμα και με τη ρωσική αντιαεροπορική ασπίδα που έχει αναπτυχθεί στην Συρία και μπορεί να καλύψει και την καθοδηγούμενη από το Ιράν λιβανική Χεζμπολάχ. 
Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έχουν περιορισμένα περιθώρια ελιγμών. Οι Κούρδοι της Συρίας ούτε αριθμητικά είναι ικανοί να αντιπαρατεθούν στους Τούρκους, πόσο δε και σε Σύρους και Ιρανούς, ταυτόχρονα, ούτε διαθέτουν τον απαραίτητο βαρύ οπλισμό. 
Η μόνη αυτόνομη δυνατότητα επέμβασης των Αμερικανών συνίσταται σε αεροπορικά πλήγματα, και αυτά υπό αίρεση λόγω Τουρκίας. Και φυσικά οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να χτυπήσουν, ανοικτά, τουρκικές δυνάμεις. Οι Τούρκοι όμως μπορούν στο μεταξύ να πλήξουν πολύ σοβαρά τους Κούρδους, με τις ευλογίες ή την ανοχή Μόσχας, Δαμασκού και Τεχεράνης.

Πηγή: Το Ισραήλ κλειδί για τους Κούρδους στην Συρία και την ανατροπή των τουρκικών σχεδίων: Θανάσιμος εναγκαλισμός http://mignatiou.com/2017/08/to-israil-klidi-gia-tous-kourdous-stin-siria-ke-tin-anatropi-ton-tourkikon-schedion-thanasimos-enagkalismos/

Βασίλειος Κερμενιώτης, Εγκωμιαστικοί λόγοι του Αγίου Παϊσίου γιά τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη!

PAISIOS-KANTIOTHS.jpg
Εγκωμιαστικοί λόγοι του Αγίου Παϊσίου
γιά τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη!
Ο Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης υπήρξε, αναμφίβολα, «σημείον αντιλεγόμενον». Αγαπήθηκε πολύ αλλά και μισήθηκε πολύ. Άλλοι τον θεωρούσαν εφάμιλλο των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και άλλοι ―ακόμη και επίσκοποι― τρελό, ακραίο και φανατικό. Αυτό που μετράει όμως δεν είναι η γνώμη η δική μας αλλά η γνώμη του Θεού. 

Γι’ αυτόν τον άνθρωπο μίλησαν με θερμά λόγια σύγχρονοι πνευματοφόροι άγιοι: ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης και ο Γέροντας Παΐσιος ο αγιορείτης. Ο πρώτος εκ των δύο, ο προορατικός άγιος της Δράμας, τον θεωρούσε «Μάρτυρα του Χριστού».  Τα μεγαλύτερα εγκώμια, όμως, απέναντι στον Πατέρα Αυγουστίνο να αναπέμπει ο μεγάλος σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας μας: Ο Άγιος Παΐσιος ο αγιορείτης! Μέσα από ανέκδοτες, ιδιόχειρες επιστολές του που θα διαβάσουμε σήμερα:
●  Εκφράζει τον μεγάλο του σεβασμό προς τον Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη και τον αποκαλεί «Νέο Χρυσόστομο» της Εκκλησίας!
●  Δηλώνει ότι στηρίζει πάνω σ’ αυτόν τις ελπίδες του για την ανόρθωση της Εκκλησίας από την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται!
●  Γράφει ότι επιτελεί «θεάρεστο έργο» και δηλώνει πρόθυμος να τον υπηρετήσει κι ο ίδιος!
●  Ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπίσει αιρετικούς!
●  Τον αποκαλεί «Πατέρα» με κεφαλαίο πι.
●  Μοιράζει και διαφημίζει τα βιβλία του!
Οι ιδιόχειρες επιστολές του Γέροντος Παϊσίου θα δουν σήμερα, για πρώτη φορά, το φως της δημοσιότητας.ΑΚΤΙΝΕΣ

ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΟΤΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Αμέθυστος 

Εγώ. Το παιχνίδι της ζωής (45)-επανάληψη

Συνέχεια από Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

Η μεταμόρφωση της ψυχής α
Η ζωή ως αποτυχημένο πείραμα
«Κανείς δεν ξεφεύγει από την μεταμορφωτική φωτιά της μηχανής». Αυτή είναι η πρώτη πρόταση στο βιβλίο του Kevin Kelly «Νέοι κανόνες για την νέα οικονομία», που εκδόθηκε το 1998, και αποτελεί μια πραγματεία επιρροής, που υπαινίχθηκε τόσο στο επίπεδο της γλώσσας όσο και του στοχασμού, όλα αυτά που η Silicon Valley και η Wall Street σχεδιάζουν για τον νέο κόσμο.
Η θεμελιώδης πραγματεία της νέας οικονομικής πραγματικότητας έχει μια μαγική επιχειρηματολογία. Ο Kellyαρχίζει το έργο του με μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να βρίσκεται στην αρχή κάποιας αλχημιστικής πραγματείας. Οι αλχημιστές πίστευαν πως η ψυχή μεταστοιχειώνεται μέσα στην «φωτιά που μεταμορφώνει». Ο Kelly και οι ομοϊδεάτες από τηνWall Street επιχειρηματολόγησαν μυστικιστικά, στην πραγματικότητα όμως απαίτησαν, τίποτα λιγότερο, την αλχημιστική μεταμόρφωση του ανθρώπου μέσω της τεχνολογίας των ψηφιακών αγορών.
Η νέα μαγεία του κώδικα είχε από την αρχή δικτυώσει τον ψηφιακό εργασιακό χώρο με τα τέσσερα στοιχεία: την γη (την άμμο από την οποία κατασκευάζονται τα μικροτσίπ), την φωτιά (ο ηλεκτρισμός, τα Firewall, το κάψιμο(burn) των cd, τα μεταλλουργεία λογισμικού), τον αέρα (ασύρματη μεταφορά δεδομένων) και το νερό (η πλημμύρα των πληροφοριών, στη οποία πνίγεται κανείς εάν δεν πλοηγεί).
Η μαγεία ήταν απαραίτητη γιατί οι αντιφάσεις της «νέας οικονομίας» ήταν τόσο προφανείς, και η συγγένεια της με τους νεοφιλελεύθερους αρνητές του κράτους ήταν τόσο στενή, ώστε χωρίς μαγεία δεν ήταν δυνατόν να πεισθούν οι άνθρωποι, να οργανώσουν την ζωή τους βάσει θεμελιωδών αρχών της αγοράς.
Έπρεπε λοιπόν να τους υποσχεθούν την μεγάλη «μεταμόρφωση», που στα αλχημιστικά εργαστήρια σημαίνει: την μεταμόρφωση ανθρώπινης σάρκας σε ένα υλικό εκπληκτικής τελειότητας, μια πράξη «πνευματικής αναγέννησης και σωματικής αθανασίας».
Οι κυβερνο-προφήτες δεν υπόσχονταν τίποτα λιγότερο από την πραγματοποίηση του παλαιότερου ονείρου της ανθρωπότητας. Με ένα μικρό περιορισμό όμως: το όνειρο αυτό πραγματοποιείται μόνο μέσω του ψηφιακού σωσία, τουλάχιστον για όσο οι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι αναγκασμένοι να αναπνέουν, να τρώνε και να πεθαίνουν.
Ήταν μια τέλεια κατανομή εργασίας μεταξύ των «οικονόμων του πνεύματος»(ή της κοινωνίας παροχής υπηρεσιών), οι οποίοι ήθελαν να κάνουν νέα αγορά από την κοινωνία όπου καταργείται η βιομηχανία, και μεταξύ των ψηφιακών ευαγγελιστών, που ήθελαν να κάνουν το ίδιο με το χωρίς σώμα και ψυχή εγώ, στο οποίο το «νούμερο 2» είχε αναλάβει τον έλεγχο.
Οι οικονομολόγοι κήρυτταν την μεταμόρφωση του χώρου των αγορών, και συμπαθούντες αυτούς πολιτικοί και δημοσιογράφοι την αντίστοιχη μεταμόρφωση του χώρου εργασίας. Οι μεν κήρυτταν λοιπόν την οικονομική, οι δε την κοινωνική μεταστοιχείωση. Σχεδόν όλες τις πολεμικές έννοιες τις μοιράστηκαν αδελφικά: OutsourcingReengineeringDownsizing.
Το κίνητρο ήταν σαφές: εφόσον όλα θα ήταν «άυλα», και απλώς ζήτημα της «οικονομίας της πληροφορίας» και επικοινωνίας, ο πραγματικός κόσμος θα είχε επιτέλους καταστεί συμβολικός χώρος, όπου το «νούμερο 2», ο υπολογιστής και θεωρία παιγνίων θα δρούσαν όπως στον Ψυχρό Πόλεμο.
Ο Kevin Kelly ανήκει αναμφίβολα σε εκείνους τους «προοδευτικούς» στοχαστές, που δεν είναι υπεύθυνοι μόνο για την ανάμειξη τεχνολογικών και βιολογικών μεταφορών, αλλά οι οποίοι γεφύρωσαν την άβυσσο που για δεκαετίες έχασκε, κατά την διάρκεια του πολιτισμικού πολέμου, μεταξύ της αντί-κουλτούρας και της Wall Street. Το ότι τα τεχνικά συστήματα θα γίνονταν «νέες μορφές ζωής», το ότι το δίκτυο γνωρίζει περισσότερα από το άτομο, και το ότι μόνο το σύνολο της ασύλληπτης γνώσης αποκαλύπτει την αλήθεια-όλα αυτά ήταν πράγματι μια «νεοβιολογική» μεταφορά, η οποία «καθιστά το δίκτυο, αυτό που ο Hayek όρισε ως αγορά.»243
Ο Kelly έκανε πολλά ώστε το «νούμερο 2» να χάσει τον τρομακτικό χαρακτήρα του(ένα παράδειγμα λειτουργικών συστημάτων που του αρέσει, είναι το «sim city»). Περιγράφει ένα κόσμο, στον οποίο τον δαρβινικό αγώνα επιβίωσης δεν διεξάγουν οι άνθρωποι αλλά οι πράκτορες (και μάλιστα σε μια αθάνατη παράγραφο, όπου περιγραφεί τον καθορισμό της τιμής ενός αβγού), ενώ ο homo sapiens αναπαύεται και μέσα στις ευγενείς σκέψεις του επεξεργάζεται τις έννοιες «συνεξέλιξη» και συνεργασία244.
Κανένας δεν ξέφυγε από τις αλχημιστικές τέχνες του Kelly, κανένας δεν φαντάστηκε πόσο θα κόστιζε η νέα ιδεολογία, και κανένας δεν γέλασε, όταν ο Kelly χαρακτήρισε την Benetton ένα «νέο οικονομικό υπεροργανισμό», όταν η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την δημιουργία προσωπικών πουλόβερ και πουκαμίσσων245.
Αν τώρα, στις αρχές του 21ου αιώνα, οι δαίμονες, οι νεράιδες, οι νάνοι, οι μάγοι και οι βρικόλακες επιστρέφουν, μετά από μακρά εξορία, στους εγκεφάλους των ανθρώπων, πρέπει να δούμε σε αυτούς τους προδρόμους μιας θεμελιώδους οικολογικής μεταμόρφωσης. Το κλίμα της λογικής, που δεν τους άντεχε, έχει αλλάξει και έχει γίνει ευνοϊκό για αυτούς.
Σε εκατομμύρια οθόνες, πάνω στις οποίες οι σκέψεις μεταφέρονται με το άγγιγμα και το χρήμα μέσω του φωτός, ξυπνούν πλάσματα, τα οποία κυοφορήθηκαν στους δοκιμαστικούς σωλήνες των αλχημιστών.
Και ο τελευταίος μάγος του 17ου αιώνα, τις υπηρεσίες του οποίου δεν χρειάστηκε κανείς για μερικούς αιώνες, θα περνούσε λαμπρά στον σημερινό κόσμο. Θα ήταν στην πρώτη κλάση, και αυτό όχι μόνο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Είτε πρόκειται για κόπρανα αρουραίου είτε για χολή ταύρου: δε θα είχε την ανάγκη να του εξηγήσει κανείς ένα κόσμο, στον οποίο με την βοήθεια μαθηματικού κώδικα, κάθε πληροφορία περί κάθε μιας ψυχής, μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα. Ακόμη και η πληροφορία, πόση ώρα διάβαζε πάνω στον e-reader περί κοπράνων αρουραίου και χολής ταύρου.
Το γεγονός ότι έχει έρθει σε μια εποχή όπου οι «οικονομικοί  αλχημιστές» της Wall Street, στα εργαστήρια τους τύπου Frankenstein, δημιουργούν στις οθόνες τους «τέρατα» με την χρήση «τοξικών» μαθηματικών τύπων, θα σήμαινε για τον μάγο ότι επιτέλους ήρθε σπίτι246.
Αυτό δεν είναι θαυμαστό, αφού και η βιβλιογραφία περί επενδυτικής αγοράς, όταν γράφει περί CPDO, χρησιμοποιεί την ίδια ακαταλαβίστικη μυστική κωδικοποίηση γραμμάτων, όπως παλιά ο αλχημιστής. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την «την πιο καυτή αλχημιστική μέθοδο για την μεταμόρφωση των μολύβδινων δανείων σε χρυσό ατομικών κερδών» των πελατών247.
Ο αλχημιστής δεν ήξερε για την διαφορά πνεύματος και ύλης. Όποιος ήθελε να κάνει χρυσό από μόλυβδο, χρειαζόταν σύμφωνα με τα μαγικά βιβλία, πέραν των αιθερίων ουσιών και φίλτρων, και οθόνες, «προβολές», οι οποίες διάβαζαν τον μαγικό κώδικα βάσει αυστηρώς καθορισμένων συμβόλων. Μια οθόνη η οποία καθιστούσε ορατή την μεταμόρφωση: την εσωτερική δύναμη φαντασίας, την θρυλική «Imaginatio», με την οποία εκμεταλλευόταν ο αλχημιστής τις δυνάμεις της ψυχής.
Αν ερχόταν σήμερα ο Gabriel Clauder, γιατρός του μονάρχη της Σαξονίας, από τον 17ο αιώνα και περνούσε την πόρτα του 21ου, θα διαπίστωνε με ευχαρίστηση ότι η αλχημεία έκανε τεράστιες προόδους. Θα διαπίστωνε πως χρήμα και εξουσία δημιουργούνται εκεί όπου η ανθρώπινη ψυχή βάσει σταθερών κανόνων, με συνταγές, διαμελίζεται και επανασυντίθεται. Στους αλγόριθμους που αποφασίζουν σήμερα για την ύπαρξη μας, θα έβλεπε απλώς μια βελτιωμένη μορφή των αλχημιστικών του συνταγών.
Το έργο του Clauder «Die universelle Tinktur oder der Stein des Weisen», δεν είναι παρά ένας κώδικας, για το πως μπορεί κανείς βήμα προς βήμα από το τίποτα να φτιάξει κάτι. Η «φιλοσοφική λίθος» δεν ήταν καμιά πέτρα, αλλά υγρό, καθαρή ρευστότητα. Για να φτάσει σε αυτήν, ο μάγος χρειάζεται το «πνεύμα του σύμπαντος», το οποίο βρίσκεται στον αέρα, «πτητικό, αιωρούμενο, αόρατο»248.

Συνεχίζεται

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΌ ΠΑΠΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΚΑΛΙΣΜΟ. 

Αμέθυστος

Σημειώσεις

243. Frank, One Market under God, σ. 57.
244. Kevin Kelly, Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, σ. 85.
245. Kevin Kelly, Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, σ. 188.
246. Stiglitz, Freefall, σ. 14.
247. Mark Gilbert, Complicit: How Greed and Collusion Made the Credit Crisis Unstoppable, σ. 36.
248. All of the examples are taken from Lynn Thorndike’s encyclopaedia A History of Magic and Experimental Science.