Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Antonio Stagliano - ΤΟ "ΤΡΙΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ": Το πνεύμα στην Θεολογία της ιστορίας του Ιωακείμ ντα Φιόρε (περί τής αιρέσεως τής οικονομίας τού Αγίου Πνεύματος) - (ebook σε μορφή pdf)

Κατεβάσετε δωρεάν το ebook σε μορφή pdf από εδώΠηγή: amethystosebooks

ΣΤΑ ΚΑΘ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ.

"Έστι κακή ομόνοια καί καλή διαφωνία"...

Ὁ μεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΕ αἰῶνος, ‘Ιωσήφ ὁ Βρυέννιος λέγει: «Ἔστι κακή ὁμόνοια, καί καλή διαφωνία. Ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς. 
Οἷς γάρ ἡ φιλία ἀπωλείας πρόξενος, τούτοις τό μῖσος ἀρετῆς ὑπόθεσις γίνεται. 
Καί κρείσσων ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπέρ ἀπαθείας διάστασις. 
Καλόν τό εἰρηνεύειν πρός πάντας, ἀλλ’ ὁμονοοῦντας πρός τήν εὐσέβειαν. 
Ἡ γάρ εἰρήνη μετά μέν τοῦ ἰδίου καί πρέποντος, κάλλιστον ἐστι κτῆμα καί λυσιτελέστατον, μετά δέ κακίας, ἤ δουλείας ἐπονειδίστου, πάντων αἴσχιστον καί τε καί βλαβερώτατον. 
Ἐπεί οὐδείς δύναται κτήσασθαι τήν ἀγάπην τῶν πονηρῶν καί κακῶν, χωρίς κακίας καί πονηρίας. Μεγάλη δέ ἀρετή τοῦ δικαίου, ὅταν ἔχη τούς τοῦ Θεοῦ ἐχθρούς, ἐχθρούς, καί τούς αὐτοῦ φίλους, φίλους, ὥσπερ μεγάλη κακία ἁμαρτωλοῦ, ὅταν τούς τοῦ Θεοῦ φίλους ἔχη ἐχθρούς, καί τούς ἐχθρούς αὐτοῦ φίλους 
(Ἰωσήφ Βρυεννίου, Τά Εὑρεθέντα, Τόμος Β, σελ. 22)


"Παπαφλέσσας"

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αμέθυστε, επικροτώ την προσπάθεια σου αυτή να βάζεις τα κείμενά σου στo πδφ.
Το έχω στο νού μου εδώ και πολύ καιρό.
Διαφορετικά αναγκαζόμαστε να τα μαζεύουμε και διαμορφώνουμε κάπως οι ίδιοι.
(τα ψάχνεις και δεν βρίσκεις άκρη δλδ)