Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Ιερομόναχος Φίλιππος (Θωμάδων), Η θεωρία των προσεγγίζει τον καταδεδικασμένον Αρειανισμόν

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΝ

Ἀγαπητὲ κύριε Διευθυντὰ τοῦ ≪Ὀρθοδόξου Τύπου≫, χαίρετε ἐν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ.

Δεχθῆτε παρακαλῶ τὰς εὐχαριστίας μου διὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ μικροῦ μου ἄρθρου (Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι ὁ οὐράνιος Πατέρας;). Ἔκτοτε ἔχω δεχθεῖ πολλὰ τηλεφωνήματα καὶ ἐπιστολὲς Μοναχῶν καὶ εὐλαβῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι χάρηκαν διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.

Οὕτως, ὁ Γέρων Παΐσιος δὲν εἶπε ποτὲ ὅτι ὁ Ἀλλὰχ εἶναι ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὅπως διατείνεται ὁ κ. Καριώτογλου, οὔτε ὅτι ἔχουν βάπτισμα κανονικὸ οἱ Φράγκοι καὶ οἱ Προτεστάντες, ὅπως διαδίδει ὁ ἱερέας π. Νικόλαος Λουδοβίκος..
Ἀποτελεῖ τουλάχιστον αὐθαιρεσίαν νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ κῦρος ἐναρέτων Γερόντων τῆς ἐποχῆς μας, διὰ νὰ ὑποστηρίξουμε τὶς προσωπικές μας ἀπόψεις.

Διὰ τὸν Γέροντα Παΐσιον μαρτυρεῖ ὁ καλὸς συνεργάτης τοῦ ≪Ὀρθοδόξου Τύπου≫ Αἰδεσιμολογιώτατος πατὴρ Διονύσιος Τάτσης, ὅτι κατεδίκαζε ἀπερίφραστα καὶ αὐστηρὰ τὸν οἰκουμενισμὸν ὡς παναίρεσιν καὶ ὁπωσδήποτε τὸν παπισμὸν – προτεσταντισμόν. Εἶναι ποτὲ δυνατὸν ἐνάρετος ὀρθόδοξος κληρικὸς ἢ λαϊκός, νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ οἰκουμενιστὴς καὶ νὰ δέχεται ὡς Ἐκκλησίαν κάτι ἄλλο ἐκτὸς τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας; Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα καὶ οἱ διάφορες θρησκευτικὲς συναγωγὲς καὶ φυτεῖες ≪ἃ οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ≫ μερισθήσονται καὶ ἀποτελοῦν ≪Προδοσίαν τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας≫, ὅπως ἐδίδαξε ὁ σύγχρονος Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ὁμολογητὴς Ὅσιος Ἰουστῖνος.

Κυρίως ὅμως οἱ Μοναχοὶ Ἁγιορεῖτες καὶ μή, μοῦ ζήτησαν νὰ διευκρινίσω τὴν νεοφανῆ – μεταπατερικὴ θεωρία τοῦ Ἐπισκόπου Προύσης. Τὴν νεοθεωρία περὶ τῆς Μοναρχίας τοῦ Πατρὸς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, ποὺ σὲ συγχορδία μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Περγάμου, προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν, διὰ νὰ στηρίξουν τὴν θρησκευτικὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου μεταξὺ τῶν Ἐπισκόπων. Καὶ οἱ Παπικοὶ κάποτε ἔτσι ἄρχισαν καὶ κατήντησαν εἰς τὸν ἀλάθητον Πάπαν, εἰς τὸ Πρωτεῖον ἐξουσίας καὶ στὴν συνέχεια στὸ Ἀτομικὸν Ἀλάθητον τῶν Διαμαρτυρομένων. Ἡ θεωρία ὅμως ἐγγίζει τὸν καταδεδικασμένον Ἀρειανισμόν.

Κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν ὁ Πατὴρ ἔχει ὡς ὑποστατικὰ ἰδιώματα τὸ Ἀγέννητον, τὸ Γεννᾶν καὶ τὸ Ἐκπορεύειν, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ ἀκοινώνητα ἰδιώματά Του. Ἂν θέλουμε νὰ ἀκριβολογήσουμε, πρέπει νὰ διευκρινισθῆ ὅτι ἡ λέξις ΑΡΧΗ σημαίνει ἐξουσία, ἀλλὰ σημαίνει καὶ πηγή, αἰτία καὶ ρίζα. Ὅταν ἀναφερόμεθα στὴν ἔννοια τῆς ἀρχῆς ὡς ἐξουσίας, τότε καὶ τὰ Τρία Πρόσωπα μετέχουν αὐτῆς τῆς ἐξουσίας. Διότι ἡ ἐξουσία αὐτὴ ἀποτελεῖ φυσικὸ καὶ ὄχι ὑποστατικὸ ἰδίωμα τῆς Τρισηλίου Θεότητος, ποὺ ἀνήκει ἐξ ἴσου καὶ στὰ Τρία Πρόσωπα. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι Μονάρχης καὶ ἡ ἐξουσία του ἐπεκτείνεται σὲ ὅλα τὰ κτίσματα. Ἂν ὅμως χρησιμοποιήσουμε ἐδῶ τὴν ἔκφραση ≪Μοναρχία τοῦ Πατρός≫, τότε ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα μεταβάλλονται σὲ δούλους καὶ κτίσματα ὑποταγμένα εἰς τὸν Πατέρα. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐδίδασκε ὁ Ἀρειανισμός. Ἂν ὅμως μὲ τὴν ἔννοια τῆς Ἀρχῆς ἐννοοῦμε τὴν πηγή, αἰτία καὶ ρίζα τῶν δύο ἄλλων ὑποστάσεων, Τοῦ Υἱοῦ καὶ Τοῦ Πνεύματος δηλαδή, τότε μόνος Του ὁ Πατὴρ εἶναι ὑποστατικῶς Μονάρχης, Πηγή, Αἰτία καὶ Ρίζα τῶν δύο ἄλλων ὑποστάσεων. Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας ἐκλαμβάνουν ἐπίτηδες μερικοὶ ≪θεολόγοι≫ τὴν ἔννοια τῆς Μοναρχίας ὡς φυσικῆς ἐξουσίας τῶν Τριῶν Προσώπων καὶ τὴν ἀποδίδουν μόνο στὸν Πατέρα, ἀρειανικῶς, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν Παπικὴν ἐκκλησιολογίαν τους, ἀδιαφοροῦντες διὰ τὴν ἀπόλυτον διαφωνία τους μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρας, ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ σημείου.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς σφάλμα ἔκανε καὶ ὁ Βαρλαὰμ τὸν 14ον αἰῶνα καὶ τὸν διόρθωσε μὲ πολλὴν συγκατάβασιν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στὴν πρώτη ἐπιστολή του.

Ἐπίσης εἰς τὴν Ὀκτώηχον εἰς τὸν Α´ ἦχον, στὴν τρίτη ᾠδὴ τοῦ Τριαδικοῦ Κανόνος ψάλλει ὁ ὑμνογράφος ὡς ἑξῆς: ≪Τὸν Μονάρχην Θεὸν καὶ Τρισήλιον≫.

Εἰς τὸν Α´ ἦχον πάλιν, στοὺς ἀναβαθμοὺς εὑρίσκουμε ≪ἄσωμεν τῇ Τριάδι Μονοκρατορία≫.

Εἰς τὸν πλ. Δ στοὺς ἀναβαθμοὺς ≪εἰ γὰρ καὶ τριλαμπεῖ μοναρχεῖ τὸ Θεῖον≫.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος διὰ τὸ ἴδιο θέμα ἐπιμένει ὡς ἑξῆς: ≪ἵνα μὴ πενία Θεότητος κατακριθῶμεν διὰ τὴν μοναρχίαν ἰουδαΐζοντες≫.

Καὶ τέλος ὁ μέγιστος Θεολόγος, τὸ ταμεῖον τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας, Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς λέγει: ≪Εἷς ἡμῖν ὁ Θεὸς καὶ μοναρχία τὸ προσκυνούμενον≫.

Εἴμεθα ἕτοιμοι διὰ περισσοτέρας διευκρινήσεις, ἂν χρειασθεῖ εἰς τὸ μέλλον, διότι ἡ πίστις εἶναι τὸ ≪πρῶτον φάρμακον ἀθανασίας≫ κατὰ τὸν Μέγα Μάξιμο τὸν Ὁμολογητήν.

Μετὰ τιμῆς καὶ εὐχῶν

Ἱερομόναχος Φίλιππος Θωμάδων

Ἅγιον Ὄρος

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 1/6/2012
ΣΧΟΛΙΟ  Καλέ μας ιερομόναχε, μίλησε κανείς άλλος πρίν από σένα τήν αλήθεια;
Εμείς αγαπητέ ιερομόναχε ρωτήσαμε τόν π.Λουδοβίκο και ο άνθρωπος αγνοεί τά όσα τού καταμαρτυρείτε. Τίς πληροφορίες πού μάς δίνετε τίς διαστυρώνετε; Σάς είπε κάποιος ότι άκουσε κάποτε τόν Παϊσιο; Αυτός είναι ανθρώπινος λόγος κατά τήν γνώμη σας; Έτσι δέν μιλούν οι δαίμονες;
Άκου λοιπόν σωτήρα τής πίστεώς μας : κάποιος κάποτε μάς είπε  ότι φοράς ζαρτιέρες. Ακούς ιερομόναχε; Πού βγήκες από τίς σκήτες γιά νά γλείψεις κόκκαλο;
Αγαπητέ σωτήρα όταν απλός καί άγνωστος μοναχός ο Παΐσιος έστειλε γράμμα στόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ, δέν τήν δημοσίευσε επειδή ήταν άγνωστος. Καί ο Ο.Τ. γλείφει κόκκαλο ξεδιάντροπα εδώ καί χρόνια, όπως ξέρουμε όλοι μας.
Καί εσύ συκοφάντησες τόν Παΐσιο επειδή είναι διάσημος γιά νά κάνεις τό κομμάτι σου; ΑΘΕΟΦΟΒΕ;; ΣΑ ΔΕ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ.
Αμέθυστος

«4η Διάσταση και Θεολογία»

... Στον απόηχο της επιτυχημένης Φιλοσοφικής Περιήγησής μας, «Ας συναντηθούμε στο Χρόνο – Σύμπαν-4η Διάσταση-Χρόνος»…
Στις 6 Απριλίου του 2012 Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Καφέ-Βιβλιοπωλείο Έναστρον συνέχισε το διάλογο μαζί σας με θέμα:

«4η Διάσταση και Θεολογία» και ομιλητές τους:

Θεοδοσίου Στράτο, Πρόεδρος της Ε.Ε.Φ.,Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών,
Δανέζης Μάνο, Επίκ. Καθηγητής Παν/μιου Αθηνών,
Ταμπάκη Νίκο, Διπλωματούχος. Μηχανικός. ΕΜΠ, Δρ. Φιλοσοφίας
Συντoνιστής: Φιλντίσης Παναγιώτης, Α’ Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Φ.Πηγή : Αντίφωνο

«Αν ήμουν Έλληνας θα έβγαζα τα λεφτά από τις τράπεζες»

«Αν ήμουν Έλληνας θα έβγαζα τα λεφτά από τις τράπεζες»Να βγάλουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες, καλεί εμμέσως ο γνωστός οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν τους Έλληνες…
Μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα «Ιndependent» εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ μέσα στον επόμενο χρόνο και τόνισε ότι αν ο ίδιος ήταν Έλληνας θα προσπαθούσε να τραβήξει τα λεφτά του από τις τράπεζες για να μην μετατραπούν σε δραχμές.
Όπως αναφέρει στην εφημερίδα υπάρχει κίνδυνος μετά από ένα Σαββατοκύριακο οι καταθέσεις να μετατραπούν σε υποτιμημένες δραχμές. Όπως ο ίδιος λέει θα τον εκπλήξει μια διαφορετική εξέλιξη!
newsbeast.gr

Πηγή : olympia

Πότε αναμένεται σεισμός στην Ελλάδα;

italy
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΤΣΙΑΠΑ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ!

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ηλίας Τσιάπας και εν συνεχεία ο Σπύρος Χαραλαμπόπουλος εδώ και πολλά χρόνια κάνουν μεθοδική δουλειά σε ένα τομέα-ταμπού για την επιστήμη της σεισμολογίας:

Την πρόγνωση σεισμών.

Η θεωρία του Ηλία Τσιάπα είχε επαληθευτεί στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999.

Και να που επαληθεύτηκε με δραματικό τρόπο και στο φονικό σεισμό της Ιταλίας, ενώ υπάρχει πρόγνωση και για νέο σεισμό στην Ελλάδα στις 4 Ιουνίου, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει σεισμική ή ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ιταλία.

 Πιο συγκεκριμένα, ο χθεσινός σεισμός στην Ιταλία εκδηλώθηκε σε συνέχεια από τα ίδια συστατικά που προκάλεσαν το σεισμό αυτόν 2012-04-11 22:55:11.018.29 N 102.74 W 20 6.7 R MICHOACAN, MEXICO.

Ο συγκεκριμένος σεισμός είναι αφετηρία (σύμφωνα με τη θεωρία Τσιάπα) για την πρόγνωση σεισμικής ή ηφαιστειακής δραστηριότητας σε Ιταλία και Ελλάδα.

eo sab
Η πρόγνωση για το συγκεκριμένο σεισμό είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ηλία Τσιάπα (http://www.tsiapas.gr/forumgr/viewtopic.php?t=59&;f=14&sid=cbde3e75be79d11dd379ff1db5e5b0fa) από τις 4 Μαΐου και στις 26 Μαΐου δημοσιεύθηκε και στην Ελεύθερη Ωρα. Επομένως, ήταν αναμενόμενος και όχι απρόσμενος όπως δηλώνουν κάποιοι σεισμολόγοι.

Όσον αφορά τον επόμενο αναμενόμενο σεισμό για τις 4 Ιουνίου 2012-04-11 07:15:48.028.70 N 113.12 W 10 7.0 R GULF OF CALIFORNIA, υπήρξε ενδεικτική διέλευση στη βόρεια Αφρική σε αναμενόμενο χρόνο, οπότε σήμερα τα συστατικά θα βρίσκονται κάτω από τα ηφαίστεια της Σικελίας όπου κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.

www.elora.gr

Πηγή: Greek National Pride

Η εθνοκτονία συνεχίζεται: Η μαρτυρία μίας ηλικιωμένης γυναίκας που έπεσε στα νύχια των ορκς μέσα στο σπίτι της.

Ξέφραγο αμπέλι ο Εβρος – Λαθρομετανάστες απλώνουν την μπουγάδα τους στο σταθμό του ΟΣΕ

Την ώρα που η λαθρομετανάστευση μονοπωλεί την προεκλογική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, η χώρα μας συνεχίζει να είναι ξέφραγο αμπέλι με τις ορδές των παράνομων μεταναστών να καταφθάνουν κατά εκατοντάδες καθημερινά…
Εικόνες ντροπής εκτυλίσσονται καθημερινά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Αλεξανδρούπολης. Εκατοντάδες λαθρομετανάστες οι οποίοι παίρνουν προσωρινή άδεια παραμονής στη χώρα μας κατασκηνώνουν στον ΟΣΕ περιμένοντας να συγκεντρώσουν χρήματα και να επιβιβαστούν σε κάποιο τρένο με προορισμό την Αθήνα.
Όσο όμως περιμένουν πλένουν τα ρούχα τους και τα απλώνουν στα κάγκελα του σταθμού, δημιουργώντας μία αποτροπιαστική εικόνα για την πόλη. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το protothema.gr, οι μετανάστες άπλωσαν την μπουγάδα τους να στεγνώσει περιμετρικά του σταθμού έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και καθαροί για την κάθοδό τους στην πρωτεύουσα. Οι ίδιοι έχουν «καταλάβει» τον χώρο, κοιμούνται στα παγκάκια του ΟΣΕ και δεν δείχνουν να ενοχλούνται από τα βλέμματα των περαστικών.
Όπως είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», πάνω από 35.000 λαθρομετανάστες συνελήφθησαν το 2011 στην περιοχή του Έβρου. Στους συνοριακούς σταθμούς Φερρών, Τυχερού, Σουφλίου, Χειμωνίου, Διδυμότειχου και Μεταξάδων, που υπάγονται στην Αλεξανδρούπολη γίνονται καθημερινά πάνω από 50 συλλήψεις. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στους σταθμούς της Ορεστιάδας. Συνολικά δηλαδή περισσότεροι από 500 μετανάστες με προσωρινή άδεια παραμονής μετακινούνται προς την πρωτεύουσα κάθε εβδομάδα.
Στην Αθήνα, παρά τα νέα αυστηρά μέτρα της Πολιτείας, καθημερινά φτάνουν δεκάδες μετανάστες με ένα χαρτί στο χέρι που ισοδυναμεί με άδεια παραμονής 30 ημερών. Τα ίχνη τους θα χαθούν και οι αρχές δεν θα έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία ώστε να τους αναζητήσουν.
thrakistime.gr

Πηγή: ww.olympia.gr

Οι κυβιστήσεις του Ιερώνυμου για την Κάρτα του Πολίτη

Tο "δεν έχω άποψη" που έγινε "δεν χάθηκε κι ο κόσμος" (Ιερώνυμος για την Κάρτα Του Πολίτη)

...Δυστυχῶς, καί πάλι “ὁρισμένοι γνωστικοί” θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωριοῦνται καί θά λένε: “δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε!”..."
Γέρων Παϊσιος ο Αγιορείτης

Προχθές (2/5/2012) ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Ρωσία, βρέθηκε στη Μόσχα και μίλησε σε φοιτητές της θεολογικής σχολής του Αγίου Σεργίου.

Η "είδηση" δεν είναι βέβαια ότι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε τη Ρωσία, ούτε φυσικά τό ότι μίλησε σε φοιτητές της εκεί θεολογικής σχολής.

Η "είδηση" για μας που εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με τις δόλιες μεθοδεύσεις της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ειδικώτερα με εκείνες τις "εφαρμογές" της που πλήττουν βάναυσα την Ορθόδοξη συνείδηση του Έλληνα πολίτη και βίαια το Θεόσδοτο δώρο της ελευθερίας ( βλ. "Κάρτα Του Πολίτη" , "ηλεκτρονικό φακέλωμα", αχρήματη κοινωνία -διείσδυση της τραπεζοπιστωτικής εξουσίας στην προσωπική και καθημερινή ζωή του Έλληνα κλπ), είναι ότι ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, απαντώντας σε ερώτηση, υποβάθμισε κάθε κίνδυνο και απειλή που προέρχεται απο την βίαιη επιβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας , ή όπως ...ευσχήμως την ονόμασε ο φίλος του Γεώργιος Α. Παπανδρέου "Κάρτα Του Πολίτη".

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος , είπε λοιπόν στους απορούντες και καλώς ανησυχούντες Ρώσους φοιτητές πως "αν έχουμε μέσα στη καρδιά μας τον Χριστό δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα".

Με απλά λόγια, ο Αρχιεπίσκοπός μας, "απεφάνθη" για ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια δήθεν επεξεργάζεται η Ιερά Σύνοδος και για το οποίο αποφεύγει επιμελώς να βγάλει τελική απόφαση, κρατώντας με αυτόν τόν τρόπο, σε πολιτικό και ποιμαντικό επίπεδο, μια "ισορροπία τρόμου" αντίστοιχη θα λέγαμε με εκείνην που προσπαθεί να κρατήσει το καταρρέον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα.

Τυπικά λοιπόν ο κ. Ιερώνυμος , δεν περίμενε την τελική απόφαση της Ιεράς Συνόδου για αυτό το μείζον θέμα, ενώ επί της ουσίας :
  • Αγνόησε την δημοσιευθείσα απόφαση της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους η οποία λέει ξεκάθαρα στους πιστούς να μην πάρουν την Κάρτα Του Πολίτη, προσπέρασε τις εκφρασμένες ανησυχίες εκατοντάδων χιλιάδων ΕΠΩΝΥΜΩΝ Ελλήνων
  • "Ξέχασε" τις αποκαλυπτικές και τρομακτικές εισηγήσεις της ειδικής για το ζήτημα συνοδικής επιτροπής αλλά και κάθε τεκμηριωμένη επιστημονικά και θεολογικά αντίρρηση
  • Παραμέρισε τα εκατοντάδες στοιχεία και ντοκουμέντα που οι αντιρρησίες Ορθόδοξης συνείδησης έχουν καταθέσει και δημοσιεύσει ( βλ. εκατοντάδες άρθρα στο "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο").Και το σπουδαιότερο όλων
  • Έγραψε στα "παλαιότερα των υποδημάτων του" την πνευματική παρακαταθήκη του Γέροντος Παϊσίου ο οποίος στην συνείδηση των εκατομμυρίων Ελλήνων και ξένων Ορθοδόξων έχει καταγραφεί - όπως και ο Γέροντας Πορφύριος - ως ο "Άγιος των ημερών μας".
Ας θυμηθούμε τουλάχιστον εμείς, μιας και ο προκαθήμενος ποιμένας μας "ξέχασε", τί έγραφε σε ιδιόχειρο σημείωμα με τίτλο "Τα σημεία των καιρών" ο Όσιος Γέροντας Παϊσιος:
"...Δυστυχῶς, καί πάλι “ὁρισμένοι γνωστικοί” θά φασκιώνουν τά πνευματικά τους τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωριοῦνται καί θά λένε: “δέν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε!” Κι᾽ ἐνῶ βλέπουμε τόν ἀπόστολο Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό, καί ὡστόσο ἀπετέλεσε ἄρνηση, αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἃγιο σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ, πού τούς δόθηκε στό Ἃγιο Βάπτισμα “Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου” μέ τό νά δέχονται τή σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου· καί λένε μάλιστα ὅτι ἒχουν μέσα τους τόν Χριστό!!
Τέτοια δυστυχῶς λογική, εἶχαν καί ὁρισμένοι “γνωστικοί” στά χρόνια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· πολλοί παραλογίζονταν προσπαθώντας νά πείσουν τόν κάθε Μάρτυρα νά ἀρνηθῆ μόνο μέ τά λόγια, καί νά κρατήσει τήν πίστη μέ τήν ψυχή, τήν ἐσωτερική διάθεση, γιατί ὁ Θεός δέν δίνει προσοχή στή γλῶσσα ἀλλά στήν διάθεση. Ὁ Μάρτυς ὃμως ἦταν ἂκαμπτος καί ἀποκρινόταν ¨μή πλανᾶσθε· Θεός οὐ μυκτηρίζεται· ἐκ τοῦ στόματος ἡμᾶς τοῦ ἡμετέρου κρίνει, ἐκ τῶν λόγων δικαιοῖ, καί ἐκ τῶν λόγων καταδικάζει¨.
Τό νά ἀπέχουμε ἀπό τά εἰδωλόθυτα, εἶναι κανόνας τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων. “Συνήχθησαν δέ οἱ ἁπόστολοι καί οἱ πρεσβύτεροι …… ἀπέχεσθαι εἰδωλοθύτων καί αἳματος καί πνικτοῦ καί πορνείας”.
Παρ’ ὅλ’ αὐτά πού ἀνέφερα, ἀκούει κανείς ἓνα σωρό δυστυχῶς ἀνοησίες τοῦ μυαλοῦ, ἀπό ὁρισμένους σημερινούς “Γνωστικούς”· ὁ ἕνας λέει: “ἐγώ θά δεχθῶ τήν ταυτότητα μέ τό 666, θά βάλω καί ἓνα Σταυρό”, ὁ ἂλλος λέει: “ἐγώ θά δεχθῶ τό σφράγισμα στό κεφάλι μέ τό 666 καί θά κάνω κι᾽ ἓνα Σταυρό στό κεφάλι” καί ἓνα σωρό ὃμοιες ἀνοησίες, νομίζοντας ὅτι θά ἁγιασθοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἐνῶ αὐτά εἶναι πλάνες.
Μόνο αὐτά πού δέχονται ἁγιασμό, αὐτά μόνο ἁγιάζονται. Ὃπως τό νερό, δέχεται ἁγιασμό, καί γίνεται Ἁγιασμός. Τά οὖρα δέν δέχονται ἁγιασμό.
Ἡ πέτρα, μέ θαῦμα γίνεται ψωμί. Ἡ ἀκαθαρσία, δέν δέχεται ἁγιασμό. Ἑπομένως, ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στήν ταυτότητά μας, ἢ στό χέρι, ἢ στό κεφάλι μας, μέ τό σύμβολό του, δέν ἁγιάζεται μέ τό νά βάλουμε καί ἓνα Σταυρό.
Ἒχουμε τήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τήν Θεία Χάρη τοῦ Χριστοῦ, μόνον ὅταν ἀρκούμαστε στό Ἃγιο Σφράγισμα τοῦ Βαπτίσματος, διά τοῦ ὁποίου ἀπαρνούμαστε τόν σατανά καί συντασσόμαστε μέ τόν Χριστό»..."
Έχουμε την αίσθηση ότι ο Όσιος Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης απαντά ξεκάθαρα τόσο στον προκαθήμενο της Ελληνικής Εκκλησίας όσο και σε κάθε άλλον εκ της εκκλησίας ή εκ του κοινοβουλίου θέλουν να μας "φασκιώσουν" πνευματικά , πολιτικά και εθνικά.
Σε όσους βρήκαν ενδιαφέρουσα την παρούσα ανάρτηση συστήνουμε να διαβάσουν και τις αναρτήσεις του "Ορθόδοξου Παρατηρητηρίου " με τίτλο :

Πηγή: Ας μιλήσουμε επιτέλους

Σοκ από New York Times: "Ετσι λεηλατούν την Ελλάδα η τρόϊκα και οι τραπεζίτες"...


Την λεηλασία της Ελλάδας μέσω της δανεικής σύμβασης και του Μνημονίου, περιγράφει σε έρευνά της η αμερικανική εφημερίδα New York Times και είναι πραγματικά ανατριχιαστικά αυτά που περιγράφονται για το πως η τρόϊκα και οι τραπεζίτες που βρίσκονται από πίσω της, λεηλατούν ένα ολόκληρο κράτος και τον πληθυσμό του.
Επί της ουσίας δεν αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο από αυτό που το defencenet.gr υποστηρίζει σε ένα μοναχικό δρόμο μέσα στα ελληνικά media εδώ και δύο χρόνια, από τότε που υπογράφηκε το πρώτο εθνοκτόνο Μνημόνιο: Ότι τα περίφημα δάνεια που δήθεν δίνονται στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία "Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει".
Η τρόϊκα (ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ), πρακτικά οι τραπεζίτες που ελέγχουν όλο αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν με άλλο τρόπο τα δάνεια που άπληστα έδιναν στην Ελλάδα (άπληστα με την έννοια ότι ήξεραν ότι η χώρα ήταν υπερδανεισμένη και δεν μπορούσε να εξυπηρετεί τα νέα δάνεια) από το να ... δανειοδοτήσουν τυπικά την Ελλάδα, αλλά στην πράξη να χρηματοδοτήσουν τους εαυτούς τους. «Στέλνεις τα χρήματα το αποκαλείς "δάνειο" - τα παίρνεις πίσω το αποκαλείς "τόκο"» λέει σαρκαστικά ο Στέφαν Ντίο της UBS στην New York Times.

Φορολογούν τους λαούς τους και επειδή δεν μπορουν να αποπληρώσουν απ'ευθείας τα ελληνικά δάνεια στις τράπεζές τους, έτσι χρησιμοποιούν απλά ως "ενδιάμεση στάση" την Ελλάδα!


Και οι περίφημε "δόσεις" που δήθεν κρατούν ζωντανή της ελληνική οικονομία; Στο εσωτερικό δεν μπαίνει ρευστότητα; Ελάχιστη! Και αν σταματούσε να μπαίνει, σε καμία περίπτωση δεν θα σταματούσε να λειτουργεί η ελληνική οικονομία όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι τροϊκανοί και οι εγχώριοι συνεργάτες τους. Δεν τα λέμε μόνο εμείς αυτά, πλέον. Τα λέει και oι ΝΥΤ.
«Τη στιγμή που η συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση είναι αβέβαιη, η Ελλάδα συνεχίζει να λαμβάνει δισεκατομμύρια ευρώ ως έκτακτη βοήθεια από μία αποκαλούμενη τρόικα δανειστών που επιβλέπει τη διάσωσή της. Αλλά σχεδόν καθόλου από αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να πληρώσει για ζωτικές δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, διοχετεύονται κατευθείαν πίσω στη τσέπη της τρόικα» αναφέρει το άρθρο.
Oπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, καταρρίπτοντας τον μύθο που θέλει την Ελλάδα να αδυνατεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις επειδή οι δανειστές θα διακόψουν την παροχή βοήθειας προς αυτή, «το ευρωπαϊκό πακέτο διάσωσης των 130 δισ. ευρώ που υποτίθεται θα αγόραζε χρόνο για την Ελλάδα, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο μόνο τους τόκους του χρέους της χώρας - ενώ η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να πασχίζει».


«Καθώς πληρώνουν τους εαυτούς τους, τα μέλη της τρόικα παρακρατούν παράλληλα άλλα κεφάλαια, τα οποία θα διατηρούσαν το ελληνικό κράτος σε λειτουργία» γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Όπως εξηγεί στους New York Times ο Τόμας Μάγιερ, σύμβουλος της Deutsche Bank στη Φραγκφούρτη «η Ελλάδα δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών απέναντι στη τρόικα, αφού η τρόικα πληρώνει τον εαυτό της».
Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται έναν σύμβουλο της ελληνικής κυβέρνησης, ο οποίος μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, είπε σχετικά με τη τρόικα: «Διασφάλισαν το ποσό για τις εσωτερικές δαπάνες να είναι τόσο μικρό, ώστε η Ελλάδα να υποχρεωθεί να αυξήσει δραματικά τα δικά της έσοδα». Πάει και ο μύθος του ότι "Αν δεν πάρουμε την επόμενη δόσο πτωχεύουμε" που έφαγε το συκώτι του ελληνικού λαού σαν όρνεο εδώ κια δύο χρόνια. Η πραγματικότητα είναι: "Αν δεν πάρουμε την επόμενη δόση ΑΥΤΟΙ πτωχεύουν"!

Πώς γίνεται αυτό; Μέσω της συνεχούς συσσώρευσης φορολογικών εσόδων σε μία διαλυμένη οικονομία. «Η κατάσταση μοιάζει παράλογη. Οι ευρωπαϊκές Αρχές δανείζουν χρήματα στην Ελλάδα ώστε η Ελλάδα να ξεπληρώνει τα λεφτά που δανείζεται από εκείνους» συνεχίζει το δημοσίευμα. «Στέλνεις τα χρήματα το αποκαλείς "δάνειο" - τα παίρνεις πίσω το αποκαλείς "τόκο"» λέει σαρκαστικά ο Στέφαν Ντίο της UBS.
«Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο οι κυβερνήσεις δεν χρεοκοπούν όπως οι επιχειρήσεις. Οι δανειστές δεν μπορούν να τις διαλύσουν, να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να πάρουν πίσω κάποια από τα χρήματά τους. Έτσι οι δανειστές έχουν κίνητρο να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι τους δανείζουν τα χρήματα» προσθέτει το δημοσίευμα και καταλήγει: «Μία κυβέρνηση κατά του Μνημονίου μπορεί να διακόψει την αποπληρωμή του χρέους, εκτός ευρωζώνης και χωρίς το βάρος των τόκων. Προκειμένου να βοηθήσει τους ηγέτες της Ελλάδας να αντισταθούν σε αυτό τον πειρασμό, η λογική της τρόικα, είναι να τους βοηθήσει να εξυπηρετήσουν το χρέος άμεσα. Δηλαδή να αλλάξουν τους όρους της χρηματοδότησης».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Πηγή: Δίολκος

Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ-ΚΟΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (3)

Συνέχεια από Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
HANS URS VON BALTHASAR
ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΚΟΣΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
β)Η διαλεκτική τής αναλογίας
Τό κυρίαρχο θέμα λοιπόν, τό οποίο θά μάς συνοδεύσει κατά μήκος όλης τής εργασίας μας είναι η αμοιβαιότης ανάμεσα στήν υπερβατικότητα καί τήν ενύπαρξη τού θεού, από όπου απορρέει αυτό τό γεγονός : ο Θεός είναι σέ τέτοιο σημείο η δική του ενότης, ώστε νά είναι σέ θέση νά δημιουργήσει όλα τά πράγματα, συμμετέχοντα σ' αυτόν, τόσο σάν αυτόνομες ενότητες σέ αμοιβαία ανομοιότητα, όσο καί σάν μία ολότητα σέ αμοιβαία ομοιότητα τών μερών της. «Παραμένοντας αιωνίως αναλλοίωτος από τόν εαυτό του καί χωρίς νά ανέχεται τήν αποξένωση από τόν εαυτό του λόγω κάποιας αλλαγής ούτε σέ περισσότερο ούτε σέ λιγότερο, παρόλα αυτά αυτός γίνεται, στήν υπερπληρότητα τής αγαθότητός του, όλα σέ όλους, ταπεινός μέ τούς ταπεινούς, θείος μέ  τούς λαμπρούς καί ουσιαστικώς, θεός γιά όσους θεώνει. Είνι σάν τόν ελαφρύ άνεμο πού εισχωρεί στά πάντα μέ τήν πνοή του καί συλλαμβάνεται, άπιαστός, σάν τό ίδιο στίς διαφορετικότητες. Ο Ηλίας τόν αισθάνθηκε σάν αδύναμη πνοή, «καί όπως στήν πνοή τού ανέμου όλοι συμμετέχουν, αυτό διαπερνά τά πάντα καί από τίποτε δέν εμποδίζεται, ούτε μπορεί νά συλληφθεί» (περί Θείων ονομάτων 1.4,208c). «Ποιός θά είναι σέ θέση νά σκεφτεί καί νά εκφράσει ακριβώς μέ ποιόν τρόπο σέ όλα τά πράγματα χωρίς διάκριση ο Θεός είναι παρών ολόκληρος καί ξεχωριστός, χωρίς διαίρεση ούτε θρυμματισμό, χωρίς νά μπερδεύεται μέ διάφορους τρόπους μέ τίς άπειρες διαφορές τών πραγμάτων, στίς οποίες βρίσκεται έτσι όπως είναι, καί χωρίς νά περιορίσει στήν μόνη ενοποιό ολότητα όλων τών πραγμάτων τίς διαφορές τών όντων, αλλά παραμένοντας αληθινά όλος σέ όλα, χωρίς νά εξέλθει ποτέ από τήν απλότητά του, η οποία δέν διαθέτει μέρη;» (Αμφιβαλλόμενα 91, 1257 B). [Δυστυχώς η Δύση δέν διαθέτει τήν γνώση τών ακτίστων ενεργειών τής ουσίας τού Θεού].
Αυτό ήταν λοιπόν τό ακατανόητο μυστήριο τής Θείας ειρήνης, τήν οποία είχε υμνήσει ο Διονύσιος, καί στό οποίο τώρα ο Μάξιμος δίνει πιό καθαρά περιγράμματα, πιό φιλοσοφικά. Είναι η ΣΥΓΧΡΟΝΌΤΗΣ μιάς υπέρτατης απλότητος, η οποία αναπαύεται σ’αυτή, στόν εαυτό της, καί μιάς διπλής, ακατανόητης καί αμετάκλητης μετοχής αυτής τής ενότητος στήν κοσμική ολότητα καί στήν κοσμική ιδιαιτερότητα.
Οι αντινομίες τού κόσμου, ακόμη καί άν απειλούν νά αντιπαρετεθούν σέ αμοιβαία εχθρότητα, στό τέλος επιστρέφουν στήν μορφή τής ενότητος : τό ατομικό στό όλον καί αυτό σέ εκείνο (τό μέρος στό όλον καί τό όλον στόμέρος). Αλλά τήν θεία ενότητα δέν είναι δυνατόν νά τήν συλλάβουμε ολοκληρωτικώς σέ κανένα από τά δύο άκρα, ούτε βεβαίως στόν πόλο ενός εξαιρετικού ατομικισμού, ούτε σ’έκείνον ενός διαλυτικού ολοκληρωτισμού χωρίς πρόσωπο. Στό εσωτερικό τού σύμπαντος η ενότης είναι ορατή μόνον σάν η «ρευστότης τής αγάπης», σάν κυματισμός, σάν ασύλληπτη ενότης τών αντιθέτων. Έτσι είχε περιγράψει ο Διονύσιος  τόν Θείο έρωτα : Σάν ρευστοποίηση τού ατόμου καί ταυτοχρόνως σάν σταθεροποίηση τού αναντικατάστατου καί τού ιδιαίτερου. Στόν κόσμο κυριαρχεί πάντοτε η πολικότης τής «συμμετοχής καί τού συμμετόχου, αλλά δέν κυριαρχεί αντιστοίχως καί στόν Θεό».
Λοιπόν αυτή η πολικότης η οποία δεσμεύει εσωτερικά δραστηριότητα καί παθητικότητα, υποχρεώνοντας καί τίς δύο σέ ένα αμοιβαίο δίνω καί παίρνω, αυτή η εσωτερική κίνηση ο θεμελιώδης ρυθμός τού κοσμικού είναι καί επομένως καί  ο αυθεντικός τόπος τής παρουσίας τού Θεού, ο τόπος στόν οποίο φανερώνεται η ασύγκριτη αλλά δική του ετερότης. Ολόκληρη η κοσμική πραγματικότης «είναι απολύτως κινητήριος ή κινουμένη, ενεργούσα ή ενεργημένη, διαλογιζόμενη ή διαλογισμένη, ομιλούσα η εκφρασμένη.....ενεργούσα ή πάσχουσα».
Σ’αυτή τήν αμοιβαία διαμόρφωση τών πραγμάτων τού ενός μέσα στό άλλο, σ’αυτή του τήν σχέση, ο Μάξιμος βλέπει τήν θεμελιώδη ποιότητα τού κοσμικού είναι. Αντιθέτως από ότι απαιτούσε τό σχήμα τής κλασσικής Ελληνικής σκέψεως καί τού γνωστικού αντιστοίχου, η παθητικότης δέν προκύπτει λοιπόν σχεδόν από μιά αντιθεϊκή αρχή, από ένα μηδέν, από μιά πρωτογενή ύλη, η οποία συστήνει τό βάθος καί τήν βάση τής κοσμικής πραγματικότητος, καί όπου τά όντα τά οποία συστήνουν αυτή τήν τελευταία, είναι τόσο πιό κοντά στό Θεό, όσο περισσότερο ελευθερώνονται από τήν παθητικότητα καί χάνονται στήν καθαρή ενέργεια τού Θεού. Η παθητικότης τών όντων, αντιθέτως ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, είναι αδιαλύτως δεμένη στό δημιουργημένο όν καθαυτό καί δέν σημαίνει μιά απλή παθητικότητα, καθότι η διάκριση από τόν ίδιο τόν Θεό είναι ένας τρόπος νά τόν μιμηθούμε. Γιαυτό στό μέτρο πού τό κτίσμα πλησιάζει τήν τελειότητά του, τελειούται καί η παθητικότης του, πραγματοποιούμενη εξ’ολοκλήρου στό καθαρό «παθείν αυτόν», εκεί όπου, όπως θά δούμε, καταναλώνεται ταυτοχρόνως καί η ενεργητικότης του.

[Ίσως εδώ βρίσκεται καί τό πρώτο μοιραίο λάθος τού Μπαλτάσαρ. Διότι ο ορισμός τού είναι πχ στόν Σοφιστή τού Πλάτωνος, είναι η δύναμις, η οποία είναι η ικανότης ενεργείας ή πάθους, καί εμφανίζεται καί στόν κόσμο τών ιδεών καί στόν κόσμο τών αισθήσεων, μόνο πού στόν κόσμο τών ιδεών δέν σημαίνει πλέον τό παθείν, πάθος καί παθητικότητα, ΑΛΛΑ  ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. Όπως δείχνει καί στούς διαλόγους του μέσω τών ερωταποκρίσεων, όπου οι περισσότερες απαντήσεις περιορίζονται στό : Ναί, συμφωνώ. Αυτό είναι η δεκτικότης τής γνώσεως, μιά υπέρτατη πνευματική δύναμις πού πολύ λίγοι κατέχουν. Δέν εξομοιώνονται τά δύο επίπεδα, όπως λανθασμένα καταλαβαίνει ο Μπαλτάσαρ, παρότι δέν χωρίζουν. Καί ο Κύριος ακόμη πιστοποίησε τήν αρχή αυτή, λέγοντας : ό έχων ώτα ακούειν.]

Ο Θεός στό μεταξύ φανερώνεται εξίσου ανώτερος καί από τόν υλικό κόσμο, κυρίως παθητικό, καί από τόν πνευματικό, κυρίως ενεργητικό, μέ την διαφορά πώς τό πνεύμα τόν αντικατοπτρίζει πιό λαμπερά από τήν ύλη. Η ουσία του είναι «απολύτως απρόσιτη στό ίδιο μέτρο(κατά τό ίσον) στήν ορατή όπως καί στήν αόρατη δημιουργία. Εκείνη «ανάμεσα στήν άκτιστη φύση καί τήν κτιστή, είναι μιά άπειρη διαφορά» καί αληθινά πάντοτε πιό μεγάλη καί απλησίαστη. Και θά εκφραστεί αυτό τό γεγονός λέγοντας πώς η ολοκλήρωση τής δημιουργίας φανερώνεται μόνον στό παράδοξο τής ολοκληρωτικής της εξαφάνισης μπρός στόν Θεό (όπως τά αστέρια εξαφανίζονται μπρός στόν ήλιο), μιά εξαφάνιση όμως  πού σημαίνει ταυτοχρόνως τήν ολοκληρωμένη της τοποθέτηση σάν δημιούργημα, στήν συνφανέρωσή της μαζί μέ τόν Θεό.
(Συνεχίζεται)
Αμέθυστος

Με τον Φακό του Hellenic TV, ο Στέλιος Ράμφος από το Λονδίνο.

Στέλιος Ράμφος: …όταν υποτάσσεται το αίσθημα σε μια μυθική αντίληψη των πραγμάτων τότε το υποκείμενο παραμένει παιδί. Τότε το υποκείμενο μπορεί να παραμείνει βρέφος και ενώ οι ηλικίες περνάνε και μεγαλώνει, εκείνο παραμένει βρέφος, γιατί; Γιατί πρέπει να ζει τον κόσμο φαντασμαγορικά και όχι ιστορικά, με τις πρωτοβουλίες και την ενεργητικότητα του ανθρώπου που δημιουργεί χρόνο, και όχι, που είναι αντικείμενο ενός φαντασιώδους χρόνου, τέτοιου όπως διαπλάστηκε μέσα από τα ιστορικά δρώμενα. Επομένως κατοχυρώνεται πια τυπικά ένας τρόπος ζωής και λατρείας. Ο χρόνος, αντί να γεννάει, παραλύει και καθηλώνει, εάν δεν στρέφει και προς τα πίσω, στις κουλτούρες οι οποίες ας πούμε ζουν με αυτόν τον χρόνο, και δεν μιλάω πια μόνο για την Ελλάδα σας είπα πριν, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, είναι κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μιας παράξενης ανακυκλώσεως το βλέπουμε και το ζούμε κυριαρχικά στις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων γιατί ακριβώς αυτός ο μυθικός χρόνος είναι εκείνος που τις καθορίζει. Δεν είναι δηλαδή οι επιλογές πια της δημιουργικότητος, αλλά οι επιλογές μιας προσαρμογής, και μιας ας πούμε συμμορφώσεως, προς μια τυπική χρονικότητα, η οποία από εκεί και πέρα διαμορφώνει τους αντίστοιχους ψυχισμούς. Τα αποτελέσματα, είναι αποτελέσματα τα οποία μπορεί κανείς να εντοπίσει. Τα αποτελέσματα είναι λοιπόν, ότι ο άνθρωπος θέλει να γίνει δημόσιος υπάλληλος εύκολα, ο παθητικός, του αρέσει πολύ πια η δημοσιοϋπαλληλία, επομένως θα φτιάξει αχανές κράτος και θα χωθούν όλοι εκεί περιμένοντας, ας πούμε να επιβιώνουνε με όλα τα προνόμια ενός τέτοιου κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες αυτές τις περιοχές οι γραφειοκρατίες με την μια η την άλλη μορφή ήταν κυρίαρχες, η υπαλληλία και η νοοτροπία η υπαλληλική, η απουσία συζητήσεων, ερεύνης επιστημονικής, κτλ, η άθλια παιδεία, ήταν χαρακτηριστικά σ όλες αυτές τις κουλτούρες. Έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, και βεβαίως έχουμε επίσης μια στενότητα η οποία συνδέει τους ανθρώπους και τη συμπεριφορά τους, με μορφές εντοπιότητος και συντεχνιακής ας πούμε αντιλήψεως, και βεβαίως έχουμε επίσης και μεγάλες παλινδρομήσεις. Όταν η χρονικότητα είναι κυκλική, τότε το πισωγύρισμα και η παλινδρόμηση είναι η πιο εύκολη κίνηση, η πιο κατανοητή χρονικότης. Τώρα ζούμε μια παλινδρόμηση τέτοια, ένα πισωγύρισμα το οποίο όμως καλούμεθα να πληρώσουμε. … Θα πρέπει να φτάσουμε μέσω της παιδείας στη δημιουργία ενός πολίτη, ο οποίος αγαπάει και νοιάζεται, αυτόν τον οποίο δεν γνωρίζει. Με τους όρους αυτούς και με αυτές τις συνθήκες μπορούμε να πούμε πλέον, ότι διεκδικούμε τη ζωή, και αν δεν αφήσουμε τη ζωή, είναι βέβαιο ότι και η ζωή δεν πρόκειται να μας αφήσει.Πηγή: Στέλιος Ράμφος

ΣΧΟΛΙΟ : Ο Ράμφος χρησιμοποιεί μέ επιδεξιότητα τόν ορισμό τού διαφωτισμού τού Κάντ. Λέει ο Κάντ "Διαφωτισμός είναι η έξοδος τού ανθρώπου από τήν ανωριμότητά του γιά τήν οποία φταίει ο ίδιος. Ανωριμότητα είναι η αδυναμία τού ανθρώπου νά μεταχειρίζεται τή νόησή του χωρίς τήν καθοδήγηση ενός άλλου. Κάτι πού οφείλεται στήν έλλειψη απόφασης καί θάρρους. Η οκνηρία καί η δειλία είναι οι αιτίες πού οι άνθρωποι προτιμούν νά παραμένουν ανώριμοι. Είναι τόσο βολικό νά είναι κανείς ανώριμος. Διότι μπορώ νά έχω ένα βιβλίο πού έχει νού γιά λογαριασμό μου, ένα πνευματικό ποιμένα πού έχει συνείδηση γιά λογαριασμό μου, έναν γιατρό πού κρίνει αυτός τή δίαιτά μου. Τότε εγώ ο ίδιος δέν θά χρειάζεται νά καταβάλω καμιά προσπάθεια".
Αμέθυστος

Ο χρησμός, ο Κ. Λαλιώτης και η συμπάθεια στον Α. Τσίπρα

Ο χρησμός, ο Κ. Λαλιώτης και η συμπάθεια στον Α. ΤσίπραΜια διαφορετική ερμηνεία της τοποθέτησης που έκανε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας αν βρίσκεται πίσω από τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑΤην προσέξατε τη χτεσινή δήλωση-τοποθέτηση του Κ. Λαλιώτη, με την οποία απάντησε (με δυο μέρες καθυστέρηση πάντως…) στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», σύμφωνα με το οποίο «πίσω απ’ τον Τσίπρα βρίσκεται ο Λαλιώτης»;
Για όσους γνωρίζουν καλά τη σημειολογία με την οποία λειτουργεί το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, η δήλωση ναι μεν διαψεύδει το σχετικό δημοσίευμα, ωστόσο αποκαλύπτει πράγματα ενδιαφέροντα:
Πρώτον, με τη δήλωσή του ο Κ. Λαλιώτης ουσιαστικά αποκαλύπτει ότι είναι αντιμνημονιακός! Πράγματι, τονίζει ότι είναι αντίθετος με κάμποσα σημεία των επιλογών του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια: Το «λεφτά υπάρχουν», την προσφυγή στο ΔΝΤ, τα μνημόνια! Γιατί άραγε ο Λαλιώτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρέμενε σιωπηλός, αισθάνθηκε την ανάγκη να δηλώσει αντιμνημονιακός, σε μια δήλωση διάψευσης ενός δημοσιεύματος που τον αφορούσε; Ο Λαλιώτης τίποτα δεν κάνει τυχαία!
Δεύτερον, διαψεύδει μεν το δημοσίευμα της εφημερίδας, αλλά σε όλη τη δήλωση δεν υπάρχει ούτε καν ένας υπαινιγμός ενάντια σε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα!
Το “Newsbomb.gr” λοιπόν επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει αυτό τον… χρησμό Λαλιώτη έκανε ρεπορτάζ, απ’ το οποίο μας προέκυψε ότι:
  • Πράγματι ο Κ. Λαλιώτης δεν έχει κάνει οιαδήποτε απευθείας επαφή με τον Αλ. Τσίπρα, ωστόσο έχει δίαυλο επικοινωνίας μαζί του!
Περισσότερα δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε. Προς το παρόν…
newsbomb.gr

Πηγή: www.olympia.gr

Σχόλιο: Ο ΜΠΕΜΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Αμέθυστος

Παγκόσμιο σοκ-πέφτει η Ισπανία! Παραιτήθηκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας-μιλάνε για πεσέτα!

Από τον Γιάννη Αγγέλη

Η κρίση χρέους μεταφέρει ταχύτητα τους προβολείς της από την Ελλάδα στην άλλη άκρη της Ευρωζώνης στην Ιβηρική.
Η κυβέρνηση της Μαδρίτης φαίνεται να έπαιξε το χαρτί του οικονομικού εκβιασμού στην ΕΚΤ και μάλλον χάνει την παρτίδα. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Miguel Αngel Fernandez Ordonez (photo) παραιτήθηκε, σύμφωνα με τρέχουσες πληροφορίες, πριν λήξει η θητεία του, όταν αντέδρασε στην απόπειρα της κυβέρνησης να “φορτωθεί” η διάσωση της Bankia -και των άλλων τραπεζών που ακολουθούν- στους μηχανισμούς έκτακτης βοήθειας της ΕΚΤ.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας ζήτησε να παρουσιασθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, για να καταθέσει δημόσια το τι ακριβώς γίνεται με το σχέδιο διάσωσης των τραπεζών και η Κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στο σώμα, τον παρέπεμψε να καταθέσει σε μία άλλη “κλειστή” επιτροπή…
Αυτός το αρνήθηκε και κατά πως φαίνεται παραιτείται. Το σχέδιο της Κυβέρνησης ήταν να υποχρεώσει την ΕΚΤ να χρησιμοποιήσει ένα έκτακτο εργαλείο χρηματοδότησης τρίμηνης διάρκειας με εγγύηση αντίστοιχης διάρκειας ομόλογα του δημοσίου. Το επιχείρημα ήταν ότι η ισπανική οικονομία και το ντόπιο τραπεζικό σύστημα είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος για να αφεθούν από την ΕΚΤ στην τύχη τους. Η αντίδραση όμως δεν ήταν η προσδοκώμενη και η συνέχεια πλέον παίρνει άλλες διαστάσεις.
Η κυβέρνηση της Μαδρίτης ήθελε να αποφύγει την προσφυγή στο EFSF -και την πολιτική κρίση που θα την ακολουθήσει- για τη διάσωση των τραπεζών της. Η άρνηση της ΕΚΤ στο όνομα της αδυναμίας “νομισματοποίησης” του χρέους από την ίδια, ανοίγει πλέον τον ασκό του Αιόλου για την Ισπανία.
Τα spreads έχουν αρχίσει να ανοίγουν και πάλι με απειλητική ταχύτητα, συμπαρασύροντας και την Ιταλία. Οι αγορές έχουν στρέψει τους προβολείς τους στην Μαδρίτη, χωρίς να σβήσουν εκείνους που φωτίζουν τις εξελίξεις στην Αθήνα ενόψει των εκλογών…
Για το τι θα ακολουθήσει κανείς ακόμα δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι η βαθύτατη ανησυχία έχει επιστρέψει τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Φρανκφούρτη. Και αυτό γιατί, για άλλη μια φορά, τα γεγονότα αποδεικνύονται ισχυρότερα των καθησυχαστικών δηλώσεων των υπευθύνων της Ε.Ε.
Από τα δύο άκρα της Ευρωζώνης, Αθήνα και Μαδρίτη, τα μηνύματα πλέον υποχρεώνουν τον γαλλογερμανικό άξονα να αναθεωρήσει την ατζέντα του για την Σύνοδο Κορυφής της Ιουνίου.

capital.gr

Πηγή: αἰέν ἀριστεύειν

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (;) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ¨ της ¨Ε.Ε.¨ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΗΔΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΧΩΡΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΕ ¨ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ¨

Σύμφωνα με ανταπόκριση – ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες (Τρίτη 29/5) που δημοσιεύεται στην αυριανή/σημερινή (30/5) έκδοση της “DER STANDART” (Αυστρία) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ¨ της ¨Ε.Ε.¨ ΣΥΖΗΤΟΥΝ – ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΗΔΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΧΩΡΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΕ ¨ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ¨!!!
Η τρομοκρατία του ψυχολογικού πολέμου δεν θα περάσει. http://derstandard.at/1336698195591/Planungen-fuer-Ernstfall-Griechenland-EU-macht-im-Ernstfall-Grenze-dicht
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Βρυξελλών δήλωσαν στον ανταποκριτή Thomas Mayer πως μελετούν σοβαρά την ¨συνοριακή καραντίνα¨ της Ελλάδας με πάγωμα της Συνθήκης του Σένκεν και την εισαγωγή αυστηρών συνοριακών ελέγχων στην διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Η περίπτωση κήρυξης της χώρας σε ¨Έκτακτη Ανάγκη¨ θα μπορούσε να επέλθει, εάν στη χώρα ξεσπάσουν λόγω, ¨οικονομικής κατάρρευσης, ¨αναταραχές¨ με παράλληλη αύξηση της εγκληματικότητας, είτε λόγω μαζικής προσέλευση στις τράπεζες και προσπαθειών μαζικής εξαγωγής κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, είτε λόγω αδυναμίας ελέγχου-προστασίας των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της, τα οποία αποτελούν και ¨πύλη εισόδου προς την Ε.Ε.¨, για Πρόσφυγες από χώρες του τρίτου κόσμου ή από ¨τρίτες χώρες¨ γενικότερα.

Ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ η περίπτωση ¨έξωσης¨ της Ελλάδας είναι νομικά μια δύσκολη περίπτωση, ο συνοριακός – ¨υγειονομικός αποκλεισμός της¨ , με αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους, είναι δυνατός, βάση των Συμφωνιών του Σέγκεν, που προβλέπουν για λόγους ¨εσωτερικής ασφαλείας¨ των κρατών – μελών της Ε.Ε., αρχικά την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων (και στα αεροδρόμια των κρατών-μελών για αεροσκάφη που προέρχονται από την Ελλάδα) για τριάντα μέρες με δυνατότητα παράτασης ενός μηνός και στην συνέχεια μετά από νέα απόφαση της ¨Επιτροπής¨.

Βέβαια ¨δεν μασάμε εύκολα¨, ξέρουμε καλά πως τα ¨σενάρια¨ αυτά (όπως και αυτά που συζητιούνται – μελετώνται στην Γερμανία για ¨ενδεχόμενη Δικτατορία¨ και την επακόλουθη ¨αναγκαία¨ Διεθνή Στρατιωτική Επέμβαση, (βλέπε http://www.istrilatis.blogspot.com/2012/05/german-foreign-policy-215-httpwww.html)
μπορεί να εξυπηρετούν –παράλληλα- δύο τρομοκρατικούς σκοπούς :

Α) Την πραγματική προετοιμασία εγκληματικών σχεδίων–επεμβάσεων, έχει μια παραδοσιακή αποικιοκρατική εμπειρία η παλαιά – ¨Νέα¨- Ευρώπη παρά τις δημοκρατικές της ευαισθησίες…

Β) ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΤΗΝ ¨ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΥΣ¨ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ “ DER STANDART” ΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ–ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ¨ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ¨ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΡΡΕΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ.

¨Χάος¨, Πείνα χωρίς θέρμανση και φάρμακα, Ξωπέταγμα από την Ευρωζώνη, που όμως είναι δύσκολο όπως παραδέχονται. Τώρα προσθέτουν και την ¨συνοριακή καραντίνα¨.

Η Αυστρία σαν πολιτικός κυβερνητικός σχηματισμός, όπως και τα κυρίαρχα μ.μ.ε της (τα οποία οργιάζουν εδώ και δύο χρόνια με άρθρα που φέρουν τίτλους : ¨αρκετά με τους Έλληνες, πετάξτε τους έξω από την Ευρωζώνη¨) , δεν είναι Αγγελούδι. Είναι δορυφόρος της Γερμανίας (οικονομικά τελείως εξαρτημένη χώρα, αποικία) ΚΑΙ ΕΠΑΙΞΕ ΠΑΝΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ… Από την εποχή του Μέτερνιχ, στην συνέχεια σαν εμπρηστής του 1ο Π.Π., μέχρι στον πρώην δήμαρχο της Βιέννης, Νόϋμπάχερ, που είχε στείλει ο Χίτλερ για να ληστέψει – ρημάξει την Ελλάδα στην κατοχή και τον… ¨Βάλντχάιμ¨ της δημοκρατίας τους. Θυμόμαστε τα… ¨Κύματα του Δουνάβεως¨, τον πολιτισμό της, όπως και τον οπορτουνισμό της στο διάβα της ιστορίας.

Μάλλον όμως λάθος λαό διάλεξαν να τρομοκρατήσουν. Η Ελλάδα δεν είναι Γιουγκοσλαβία του 1999 για να μπορέσουν να εκδικηθούν κάποιοι τον ελληνικό λαό (όπως έκαναν με τους Σέρβους) για την Αντίσταση του στο προηγούμενο Ράιχ και για ν΄ ανοίξουν οι δρόμοι προς τις θερμές θάλασσες , για το νέο… (¨Ευρωπαϊκή Ένωση¨).

http://www.istrilatis.blogspot.com/2012/05/blog-post_30.html

Πηγή: www.olympia.gr

ΤΙ ΤΡΩΜΕ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ! HEK 293

HEK 293 = human embryonic kidney cells = ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα....
Τρώµε ανθρώπινα εµßρυϊκά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων

Που ßρισκεται, πως, από ποιές εταιρείες χρησιµοποιείται η παραπάνω ουσία;

Σε τι;

Βρίσκεται σε.....
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΠΟΤΑ, ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ, ΣΑΛΤΣΕΣ κλπ. που καταναλώνουν ανήλικοι και ενήλικες. Από μωρά, μικρά παιδάκια μέχρι και ηλικιωμένοι...

Τα ανθρώπινα νεφρικά εμβρυικά κύτταρα λαμβάνονται επιλεκτικά από μωρά που έχουν υποστεί έκτρωση ώστε να δημιουργήσουν "απομονωμένους υποδοχείς γεύσεως"....

Οι εταιρείες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γεύσεις των συνθετικών, άγευστων και παρά-φύσει προϊόντων τους συνεργάζονται με την εταιρεία βιοτεχνολογίας: Senomyx που χρησιμοποιεί την παραπάνω ανήθικη μέθοδο ως "ενισχυτικό γεύσης" και είναι (ανάμεσα σε άλλες) οι εξής:
PEPSICO, CADBURY ADAMS, Nestlé
...στις οποίες ανήκουν και περιέχονται στα "προϊόντα":

Στην PEPSICO:

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: Pepsi, Mountain Dew and Mist
Aquafina, Gatorade
ΧΥΜΟΙ: Juices Tropicana, Dole, SoBe, Ocean Spray, Lipton Tea
ΜΠΙΣΚΟΤΑ:Gamesa Cookies Online
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ:Quaker Oats cereals and granola bars
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ κλπ.: Frito Lay's chips, Sabritas, Doritos, Tostitos, Cheetos, Ruffles
ΓΛΥΚΑ: Sonric's Sweets

ΚΑΦΕΣ: Frappuccino, Seattle's Best Coffee

ΠΗΓΕΣ:http://pepsico.com.mx/Brands.html
http://www.pepsico.com/download/USBrands_Shopping_List.pdf

Στην CADBURY ADAMS:

ΤΣΙΧΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: Chewing Trident, Dentyne, Clorets, Chiclets and Bubaloo, Halls lozenges and Deemint, Crackups
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ: Cadbury Chocolates, Toblerone, and Marabou
ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: Kool-aid, Clight, Frisco, Tang
ΖΕΛΑΤΙΝΑΚΙΑ: Jello Gelatin
ΦΥΣΤΙΚΙΑ(!): Planter's Peanuts
ΚΑΦΕΣ: Gevalia and Maxwell House Coffee
ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Nabisco crackers, Oreo cookies, Chips Ahoy! Ritz, Bran, Marbúdorada
ΣΑΛΤΣΕΣ: A1 Steak Sauce Oscar Mayer meats
ΤΥΡΙΑ ΚΡΕΜΑ, ΚΡΕΜΟΕΙΔΗ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ: Philadelphia Cream Cheese, Cheese Whiz, Singles, Parmesan, Capri Sun drink, Honey Maple Log Cabin Mayonnaise, Royal, Mircale Whip Whipped Cream

ΠΗΓΗ:http://www.kraftfoodscompany.com/mx/sp/Brands/index.aspx

Στην Nestlé:

ΚΑΦΕΣ: Nescafe Classic Coffee, Decaf, Taster's Choice, Nescafé Gold
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ: Crunch, Baby Ruth, Butterfinger, Aero, Cailler, Kit Kat, Orion, Smarties, Wonka,
ΧΥΜΟΙ, ΤΣΑΪ, ΠΟΣΙΜΑ:Juicy Juice, Nesquik, Milo, Nestea
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Cerelac, Gerber Graduates, NaturNés, Nestum,
Food: Hot Pockets, Lean Cusine Frozen Food, Pasta Buitoni, Herta, Maggi, Stouffer's, Thomy
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Estrelitas, Fitness, Nesquik,ΝΕΡΑ: Pure Life, Perrier, Poland Spring, S.PellegrinoΓΑΛΑ: Carnation Coffee Mate, Laitiere, NIDO Milk
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Boost, Nutren Junior, Peptamen AF, ResourceΠΑΓΩΤΑ: Dreyer's, Extreme, Hagen Dazs, Mövenpick, Nestle Ice Cream
ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ: Alpo, Baker's, Benful, Cat Chow, Chef Michael's, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, bloom, Purina ONE, Purina Pro Plan
ΜΠΑΡΕΣ ΣΥΜΠΛ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ:Power Bar Performance
ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ ΒΑΡΟΥΣ: Jenny Craig

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΈΧΟΥΝ "ΕΘΙΣΤΙΚΉ" ΓΕΥΣΗ.....

ΤΥΧΑΙΟ;

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ CADBURY ADAMS ΕΙΝΑΙ (ΚΡΑΤΗΘΗΤΕ!).....

....Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Η Β'.

Η παραπάνω (καθόλου "τυχαία" στις επιλογές της εταιρεία) "ευθυγραμμίζει", ομοιογεννοποιεί τα παραπάνω κύτταρα ανθρώπινου γονιδιώματος με γονιδιώματα.... αρουραίων!!!!
ΕΔΩ:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC123709/pdf/pq0702004692.pdf

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ (στην αγγλική).
ΕΔΩ:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC123709/pdf/pq0702004692.pdf
και: http://birthofanewearth.blogspot.com.ar/2012/02/aborted-human-fetuses-being-used-for.html

Η λήψη αυτών των ουσιών αλλάζει, ή καλύτερα μεταλλάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, εκτός του ότι αλλάζει εν αγνοία μας την δίαιτα μας κυριολέκτικα σε καννιβαλιστική, μια και καταναλώνουμε ανθρώπινα κύτταρα μέσα από σόδες-αναψυκτικά σοκολάτες κλπ κλπ.

Οι παραπάνω εταιρείες μετά από σειρά διαμαρτυριών και επιστολών προς αυτές σχετικά με την συνεργασία τους με την εταιρεία Senomyx απάντησαν:

Η Nestlé: Πως η κυτταρική σειρά "έχει καθιερωθεί στην επιστημονική έρευνα"....

Η PEPSICO: "Ελπίζουμε να είναι βέβαιοι, ότι η συνεργασία μας με Senomyx περιορίζεται αυστηρά στη δημιουργία χαμηλών θερμίδων, με φανταστική γεύση ποτών για τους καταναλωτές. Αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τη δέσμευσή μας για τη μείωση ζάχαρη ανά μερίδα κατά 25% σε βασικά εμπορικά σήματα σε βασικές αγορές για την επόμενη δεκαετία και τελικά να βοηθήσει τους ανθρώπους ζουν υγιέστερα. "

Η CADBURY ADAMS: δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ...

Μια άλλη παρόμοια περίπτωση είναι αυτή της Ιαπωνέζικης εταιρείας: ΑJINOMOTO, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής της άκρως επικίνδυνης και εθιστικής ουσίας γνωστής στο κοινό ως ασπαρτάμης (Μονο γλουταμινικό νάτριο, ΜSG) συστατικό σε ποτά 0% και γλυκαντική ουσία.
Μελέτες αποκαλύπτουν ότι ένα άτομο που είναι εθισμένο στο MSG, μπορεί να σκοτώσει ακόμη και ένα άλλο πρόσωπο....

Η ασπαρτάμη είχε καταχωρηθεί από το αμερικανικό πεντάγωνο το 2010 ως χημικό όπλο(!).
Μετά από αυτό η ΑJINOMOTO μετονόμασε την ουσία σε: Aminosweet(!) και όλα καλά!

Ο άλλος κατασκευαστής είναι η εταιρεία ΜΟNSANTO (ειδικευμένη στην παραγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων) και αυτή επίσης μετονόμασε την ουσία από ασπαρτάμη σε: Νεοτάμη, Neotame....

"Αν και πολλοί δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι πανομοιότυπα με δηλητηρίαση ασπαρτάμη...."

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ... ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Πηγή: Λαλεί πουλί

Τρίτη 29 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

                              ΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Τό περιβόητο πρωτείο στηρίζεται δογματικά σέ δύο βεβαιότητες.

1ον Ο Πέτρος παρέλαβε από τόν Κύριο τόν τίτλο τού πρίγκηπα τών Αποστόλων μέ τόν διάσημο λόγο : « Εσύ είσαι ο Πέτρος καί πάνω σέ αυτή τήν πέτρα θά θεμελιώσω τήν εκκλησία μου» (Ματθ.16,18).
2ον Ο Πέτρος υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος τής Ρώμης καί μετέφερε αυτή τήν εξουσία στούς διαδόχους του.
ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ   ΗΔΗ   Η   ΠΙΣΤΗ   ΣΑΝ   ΕΞΟΥΣΙΑ.
Από τίς δύο αρχές τού πρωτείου η δεύτερη είναι τό ιστορικό καί θεωρητικό θεμέλιο τής παποσύνης.
Γιατί όμως ο Απόστολος Πέτρος θά δεχόταν νά γίνει διάκονος αφού ήδη είχε διαχωρίσει τή θέση του στίς Πράξεις; Γιατί νά γίνει από δήμαρχος κλητήρας; Διότι ο επίσκοπος είναι διάκονος, υπεύθυνος γιά τήν τράπεζα καί τούς φτωχούς, όπως φανερώνεται καί σήμερα από τόν Ιερώνυμο καί όλη τήν ιεραρχία.
Κάι πώς έγινε επίσκοπος; Τόν χειροτόνησε κάποιος; Άν είναι δυνατόν. Η απόδειξη ότι δέν θά δεχόταν ποτέ νά γίνει επίσκοπος καί νά υποβαθμίσει σέ τέτοιο βαθμό τήν οικονομία τού Κυρίου, είναι πώς καί ο πάπας δέν παρέμεινε ένας απλός επίσκοπος. Μείωσε τόν Πέτρο γιά νά πάρει τήν θέση του στήν ιστορία τής Σωτηρίας, Ο   Α Φ Ρ Ω Ν!
Τά απόκρυφα, γνωστικής ως επί τό πλείστον προελεύσεως, στήν αρχή ταύτισαν τόν Σίμωνα τόν μάγο μέ τόν Απόστολο Παύλο γιά νά δώσουν κάποιο ρεαλισμό στήν υποτιθέμενη διαμάχη Πέτρου καί Παύλου. Όταν εγκατελείφθη αυτό το παραμύθι, ένα άλλο πήρε τή θέση του. Ο Σίμων ο μάγος ήλθε στή Ρώμη, όπου κατέφθασε καί  ο Πέτρος, στήν εποχή τού Κλαύδιου, γιά νά τόν κατανικήσει. Έμεινε δέ επίσκοπος μέχρι τήν εποχή τού Νέρωνος, όταν εμαρτύρησε. Είκοσι πέντε χρόνια επίσκοπος Ρώμης (42-67μ.Χ.). Δέν βγαίνουν οι λαγαριασμοί μέ κανένα τρόπο.
Στήν επιστολή πάντως τού Παύλου πρός τούς Ρωμαίους, γραμμένη τό 57μ.Χ., ιδιαιτέρως στό τμήμα όπου ο Παύλος χαιρετίζει τούς φίλους του, ο Πέτρος δέν αναφέρεται.Ο Παύλος συνελήφθη στήν Ιερουσαλήμ καί φυλακίστηκε γιά δύο χρόνια. Στήν συνέχεια μετεφέρθη στή Ρώμη όπου έμεινε γιά άλλα δύο χρόνια υπό επιτήρηση. Στή Ρώμη έγραψε τουλάχιστον δύο επιστολές : προς Φιλιππησίους καί τή δεύτερη πρός Τιμόθεο. Ο Πέτρος ξανά δέν αναφέρεται. Σύμφωνα δέ μέ τίς πράξεις στά χρόνια 49-50 ο Πέτρος βρίσκεται στήν Ιερουσαλήμ.
Μόνον μία ιστορική μαρτυρία κρίνεται ως πιθανή, τήν οποία υπενθυμίζει ο Harnack καί ανάγεται στόν φιλόσοφο Πορφύριο : «Λέγεται από μερικούς, ότι μετά από τήν ενασχόλησή του μέ τό ποίμνιο γιά λίγους μήνες, ο Πέτρος σταυρώθηκε». Μόνον αυτή η μαρτυρία κρίνεται σήμερα ως πιθανή, καμμία άλλη.
Αυτό όμως πού πρέπει νά αποκλειστεί a-priori είναι πώς ο Πέτρος διετέλεσε, γιά λίγο ή γιά πολύ, «επίσκοπος» τής Ρώμης. Διότι καμμία απευθείας σχέση διαδοχής μπορούσε νά υπάρξει ανάμεσα στό χαρισματικό καί καθολικό υπούργημα τού «Αποστόλου τού Κυρίου» καί εκείνο τού τοπικού καί διοικητικού, τού πρεσβυτέρου ή τού επισκόπου. Τίτλοι πού χρησίμευαν σέ κάθε τοπική εκκλησία γιά τούς δικούς της ποιμαντικούς καί διοικητικούς σκοπούς.
Επί πλέον μέχρι τά τέλη τού δευτέρου αιώνος δέν υπάρχει πληροφορία γιά τήν ύπαρξη επισκόπου-μονάρχη. Οι διάφορες εκκλησίες τής Ρώμης καθοδηγούντο από μιά ομάδα πρεσβυτέρων ιδίου βαθμού, μέ συλλογική λειτουργία τήν επιστασία, τήν επαγρύπνηση, τήν ΕΠΙΣΚΟΠΗ ακριβώς.
Τό χάρισμα τού «Αποστόλου τού Κυρίου» ήταν καί είναι στενά δεμένο μέ τήν εμπειρία τής προσωπικής συναντήσεως ή τής αποκαλύψεως τού Χριστού καί επομένως ήταν καί είναι αδύνατον νά μεταφερθεί σέ άλλους. Δέν είναι κάν ορθό νά μιλήσουμε γιά τούς επισκόπους σάν «διαδόχους» τών Αποστόλων.
Οι πρώτοι πού υπερηφανεύτηκαν γιά «αποστολική διαδοχή» υπήρξαν οι γνωστικοί. Οι όροι «αποστολικής παραδόσεως» καί «διαδοχής» εμφανίστηκαν γιά πρώτη φορά γύρω στό 165, σέ γνωστικό κείμενο Βαλεντινιανής επιρροής, στήν επιστολή τού Πτολεμαίου στήν Φλώρα, τό οποίο παρουσιάζεται από τόν Επιφάνιο, στό Πανάρειον, 33,7. Εναντίον τών γνωστικών αυτών άρχισαν νά εμφανίζονται οι γνωστές δηλώσεις, τύπου : «όπου ο επίσκοπος εκεί καί η εκκλησία».
Ο μοναρχικός επισκοπισμός γεννήθηκε στήν Ρώμη, έναν αιώνα περίπου μετά τόν θάνατο τών Αποστόλων καί ανεξαρτήτως απολύτως από τήν θέλησή τους.
Αμέθυστος

Marie Louise von Franz --- Puer aeternus (38)

Συνέχεια απο Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Puer aeternus
Μέρος δεύτερο
Μια πραγματική περίπτωση
5 Το μεγάλο όνειρο 9

Για τον λόγο αυτόν, θα συνιστούσα να δούμε πιο φιλοσοφικά το όνειρο: αν τολμήσετε να βγείτε στην ζωή, στην πραγματικότητα, αντί να μένετε απ' έξω για να αποφύγετε τον πόνο, θα ανακαλύψετε πως η γη και οι γυναίκες είναι σαν ένα εύφορο χωράφι, πάνω στο οποίο μπορείτε να εργαστείτε. Θα ανακαλύψετε επίσης πως η ζωή είναι και θάνατος. Θα βιώσετε πως αν αφοσιωθείτε στην πραγματικότητα, θα απογοητευθείτε και στο τέλος θα συναντήσετε τον θάνατο. Όταν αποδέχεσθε την ζωή σας, αποδέχεσθε και τον θάνατο, με την πιο βαθιά σημασία της λέξεως. Αυτό ακριβώς δε θέλει ο Puer. (Είχα πληροφορηθεί πως ο άνθρωπος αυτός πέθανε στα 45 του. Το μέρος αυτό του ονείρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα προαίσθημα.) Δε θέλει να αποδεχθεί την θνητότητα του, και γι' αυτό δεν θέλει να μπει στην πραγματικότητα: γιατί στο τέλος θα αναγνώριζε την αδυναμία και την θνητότητα του. Αυτός ταυτίζεται με το αθάνατο και δεν λαμβάνει μέρος στο θνητό, αλλά θα αφομοίωνε τον θνητό αδελφό του, εάν έμπαινε στην ζωή. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε πως το όνειρο αυτό περιέχει μια φιλοσοφία της ζωής, η οποία δε θα ξάφνιαζε ένα ανατολικό άνθρωπο. Ένας Ινδός θα έλεγε: “Φυσικά, αν μπείτε στη ζωή, αν αγαπάτε μια γυναίκα, αγκαλιάζετε μια ψευδαίσθηση, και κάθε ψευδαίσθηση θα αποδειχθεί πως είναι Μάγια, -η μεγάλη ψευδαίσθηση του κόσμου-και στο τέλος βρίσκεται ο θάνατος.” Όσοι έχουν μια γεύση από ανατολική φιλοσοφία και μυθολογία, δε θα ξαφνιάζονταν από το όνειρο. Αυτό όμως που είναι θαυμαστό, είναι πως μια τόσο βαθιά φιλοσοφία εμφανίζεται στο όνειρο ενός νεαρού μοντέρνου Ευρωπαίου. Ο συλλογισμός τίθεται ξεκάθαρα ενώπιον του: η ζωή και η συνάντηση με μια γυναίκα σημαίνουν συνάντηση με την πραγματικότητα. Η δουλειά σημαίνει συνάντηση με την γη-απογοήτευση(απομυθοποίηση), στασιμότητα, θάνατο. Αυτή είναι μια ειλικρινής απάντηση σε κάποιον που αμφιβάλλει αν θέλει να ζήσει ή να πεθάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο νεαρός αυτός συνάντησε στην παιδική του ηλικία τον θάνατο με ένα πολύ συνταρακτικό τρόπο. Ο πατέρας του είχε αυτοπυροβοληθεί όταν αυτός ήταν έξι ετών. Και επειδή ζούσε σε μια μικρή πολιτεία, άκουγε αναμφίβολα κουτσομπολιά. Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε πως είχε δει και μέσα στο φέρετρο την σωρό του πατέρα του. Ως μικρό ευαίσθητο αγόρι βίωσε με τρομακτικό τρόπο τον θάνατο, και ο θάνατος ανήκε στις εμπειρίες του, πράγμα πολύ πιθανόν υπεύθυνο για τον δισταγμό του προς την ζωή. Το ασυνείδητο δεν βάζει στην περίπτωση αυτή βάλσαμο στις πληγές του, ούτε τον παρηγορεί, αλλά του δείχνει καθαρή την αλήθεια: η ζωή είναι θάνατος, και αν αποδέχεσαι την ζωή και της αφοσιώνεσαι, τότε πορεύεσαι προς τον θάνατο σου. Ο θάνατος είναι στόχος της ζωής.

Αυτό το γεγονός με είχε συναρπάσει, από θεραπευτικής άποψης. Γιατί ο αναλυτής έχει την τάση να λαμβάνει υπ’ όψιν μόνο ένα μέρος της ζωής του αναλυόμενου, και να προσπαθεί να μεταδώσει στον άλλο μια κάποια αισιοδοξία, δηλαδή πως πρέπει να μπει στην ζωή, να πιστεύει στο νόημα, κτλ. Αλλά κοιτάξτε τι κάνει το ασυνείδητο! Σοκάρει τον ονειρευόμενο με την απολύτως διπλή όψη της πραγματικότητας. Αν πραγματικά λέει ναι, δεν πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις, γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Έτσι μπορεί να πει ναι ή όχι έχοντας μια ειλικρινή βάση. Και αν προτιμήσει να αυτοκτονήσει, και αυτό μπορεί να είναι μια ειλικρινής λύση την οποία θα δώσει.

Ο νεαρός είχε τελικά εγκαταλείψει και πάλι την κοπέλα, παρόλα όσα συνέβησαν. Σε μια μεγαλούπολη έπεσε στα χέρια μιας Ρωσίδας πόρνης, που η κυρίως πελατεία της ήταν μαύροι. Οι μαύροι αυτοί μίσησαν τον νεαρό, γιατί ήταν ο μόνος λευκός εραστής της, και έκαναν προσπάθειες να τον σκοτώσουν. Η πόρνη ενσάρκωνε την πτυχή της μητέρας-γης του μητρικού του συμπλέγματος. Πράγμα που η κοπέλα, στα χέρια της οποίας ονειρεύτηκε, δεν ήταν, γιατί ήταν πολύ ευαίσθητη και εσωστρεφής, και όχι τόσο γήινη. Με την Ρωσίδα έπεσε στο στάσιμο παγωμένο νερό του μητρικού του συμπλέγματος, και σχεδόν πέθανε.

Καθώς ο νεαρός βλέπει την κηλίδα φωτός να σπάει σαν σαπουνόφουσκα, στον πάτο της κοιλάδας, και αντικρίζει μια νεκροκεφαλή, διερωτάται τι δουλειά έχουν όλα αυτά με τον θάνατο, και λέει επανειλημμένως πως δεν φοβάται, και συνεχίζει να πέφτει αργά στο σημείο εκείνο. Τότε εξαφανίζονται όλα, και στη θέση τους εμφανίζεται ένα κίτρινο λινόλεουμ με καφέ κουκκίδες. Το τοπίο είχε χάσει τις τεράστιες διαστάσεις του, και ο νεαρός που θαυμάζει το γεγονός πως στον πάτο της κοιλάδας εμφανίστηκε ξαφνικά το λινόλεουμ, δηλώνει πως όλο αυτό είναι σουρεαλιστικό. Όλα φαίνονται με σαφήνεια. Γελάει λίγο με το λινόλεουμ, και στο γράμμα, όπου είχε περιγράψει το όνειρο, προσθέτει: «Δεν μου αρέσει το λινόλεουμ. Είναι κρύο και χωρίς αισθητική. Δεν μου αρέσει.» Προφανώς έχει ένα δυνατό συναίσθημα εναντίον του.

Συζητήσαμε το πρόβλημα του κρανίου και είπαμε, πως ο νεαρός έχει κάποιο δίκαιο όταν νομίζει, πως η πτώση σε αυτό το νερό θα ήταν σαν την πτώση στην κοιλάδα με το κρανίο, πως έτσι θα έπεφτε στην ίδια του την θνητότητα, στην στάσιμη πτυχή της ύλης. Όπως αναφέραμε, είχε εγκαταλείψει την κοπέλα, στην παρουσία της οποίας είχε το όνειρο. Κοντά στην Ρωσίδα πόρνη έπεσε πραγματικά σε σε βρωμερά στάσιμα νερά, όπου τον απειλούσε ο θάνατος και η πλήρης στασιμότητα. Η Ρωσίδα ήταν μια χοντροκομμένη, γήινη γυναίκα-προφανώς μια μητρική μορφή. Αν και δεν ήθελε να πέσει στην κατάσταση αυτή, πέρασε από αυτήν την φάση, και έχασε κατά κάποιο τρόπο τα φτερά του. Αυτόν τον φόβο, πως μια γυναίκα θα τον έφερνε σε αυτή την κατάσταση, τον είχε και όταν ξανάπιασε την επαφή με την κοπέλα, και αυτός ήταν ο λόγος που φοβήθηκε να συνεχίσει την σχέση. Ήταν ο ίδιος λόγος για τον οποίο εγκατέλειπε τις γυναίκες τόσο γρήγορα: αισθανόταν πως πίσω από κάθε γυναίκα βρισκόταν ένας στρόβιλος ύλης, που ρουφά τους άνδρες. Η πτώση στον θάνατο δεν παίρνει πάντα μια τόσο συγκεκριμένη μορφή, αλλά πολλοί Pueri πεθαίνουν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο μεταξύ 30 και 45 ετών.

Αφού ο Puer χάσει την εκστατική, ρομαντική ώθηση της νεότητος, υπάρχει κίνδυνος να μεταπέσει σε μια εντελώς κυνική στάση προς τις γυναίκες, την ζωή, την εργασία εν γένει και τα λεφτά. Πολλοί άνδρες πέφτουν σε μια στάση απογοητευμένου κυνισμού. Χάνουν τα ιδανικά τους και την ρομαντική τους ορμή και φυσικά όλη την δημιουργικότητά τους. Όλα αυτά τα ξεγράφουν σαν φαντασίες της νεότητας. Γίνονται μικρόψυχοι, γεώδεις, στενόμυαλοι άνθρωποι, που απλά θέλουν μια οικογένεια, λεφτά και καριέρα. Όλα τα άλλα τα θωρούν ρομαντική ανοησία. Τα ήθελαν και τα έκαναν όταν ήταν νέοι, τώρα πρέπει να ξεγραφτεί. Είναι σαν ο Ίκαρος να έπεσε στη βρωμιά και η ζωή να έφτασε στο τέλος. Αυτό προέρχεται από ένα αδύναμο συνειδητό, που δεν μπορεί να φανταστεί πως μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες της πραγματικότητας χωρίς να θυσιάσει τα ιδανικά του, αλλά να τα μετρήσει στην λυδία λίθο της πραγματικότητας. Τέτοιοι άνδρες παίρνουν τον εύκολο δρόμο  και λένε, πως οι ιδέες κάνουν την ζωή πιο περίπλοκη, και γι’ αυτό πρέπει να τις παρατήσει κανείς. Εδώ βρίσκεται ένας μεγάλος κίνδυνος.

Αυτός ο νεαρός, όπως ήδη είχαμε πει, είχε μια πολύ αδύναμη αισθητική λειτουργία, και ο πάγος στον πάτο της κοιλάδας αντικατοπτρίζει την δική του παγωνιά-την δική του ψυχρή στάση και έλλειψη αισθήματος. Είναι η αισθητική λειτουργία που δίνει χρώμα και αξία στην ζωή. Είναι βέβαιο πως τα αισθήματα του αγοριού υπέφεραν πολύ όταν αυτοκτόνησε ο πατέρας του, και από τότε η ζωή έγινε παγωμένη, στάσιμη και βαρετή. Όταν μιλάτε με τέτοιους ανθρώπους, λένε πως είναι ακόμα το ίδιο ανθρώπινο κάθαρμα, και πως από τώρα και στο εξής το πρωί απλώς σηκώνονται και προγευματίζουν... και απλά συνεχίζουν να υπάρχουν.

Θέλω να ξαναέρθω στο παράδειγμα του άνδρα, που ΄χουμε ήδη ερμηνεύσει, ο οποίος είχε πέσει σε αυτή την κατάσταση, και είχε ονειρευτεί ένα πρίγκηπα, τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσει. Εδώ είχε εμφανιστεί ξανά ο Puer aeternus, με μια μορφή όμως ξεχωριστή από το εγώ, και ήθελε να τον ακολουθήσει ο ονειρευόμενος. Όσο ήταν ένα με τον πρίγκηπα, είχε καταλήξει στα σκουπίδια του δρόμου. Τότε χωρίστηκαν, έγιναν δυο. Όταν ο πρίγκηπας ξαναεμφανίστηκε, ήταν ακόμα ερωτευμένος με την γυναίκα στην οποία είχε χαρίσει ως δώρο αποχαιρετισμού, ένα κόσμημα με μορφή δακρύου. Ο άνδρας έπρεπε να ακολουθήσει αυτόν και την νέα γυναίκα του, αλλά τον έδειραν οι μορφές της σκιάς. Μπορούμε να πούμε, πως για να αποφύγουμε την στασιμότητα, είναι αναγκαία η συνεχής σύγκρουση με την σκιά. Αν είστε ταυτισμένος με τον ο Puer aeternus, πρέπει να δείτε καθαρά την σκιά, για να κατεβεί στη γη. Αν είστε όμως ταυτισμένος με την σκιά, πρέπει να αντιμετωπίσετε τον Puer, για να συνδεθείτε μαζί του, γιατί είναι η συνάντηση με την άλλη πλευρά που οδηγεί στο επόμενο βήμα. Είδα διάφορες περιπτώσεις, όπου η απογοήτευση δεν αφορούσε τόσο το πνεύμα και την πνευματική πλευρά, αλλά την στάση του άνδρα προς τον γάμο του.

Όταν ο Ίκαρος χάνει τα φτερά του και πέφτει στην στάσιμη πτυχή της μητέρας και της ύλης, ένας πολύ ανεξάρτητος άνδρας δεν μπορεί τότε να αποφασίσει να παντρευτεί. Αισθάνεται πως ο γάμος θα γίνει η φυλακή του. Αυτή είναι μια αντίληψη χαρακτηριστική για το μητρικό σύμπλεγμα και την νοοτροπία του Puer aeternus. Για ένα τέτοιο άνδρα, που είχε παντρευτεί, ο Jung είπε: «μαζεύτηκε σαν ένα καλό σκυλάκι στο καλάθι του και δεν ξανακινήθηκε». Δεν ξανακινούνται, δεν τολμούν να κοιτάξουν άλλη γυναίκα, και παντρεύονται συνήθως μια γυναίκα του τύπου της μητέρας που καταβροχθίζει(η οποία λόγω της νεότητάς της είναι ίσως πανέμορφα κρυμμένη). Και αν οι γυναίκες αυτές δεν είναι ήδη τέτοιες, οι άνδρες αυτοί τις αναγκάζουν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, με το να φέρονται υποτακτικά, νεανικά και ως γιοι. Τότε ο γάμος γίνεται μια ζεστή, αδρανής φυλακή από συνήθειες, με την οποία συμβιβάζονται αναστενάζοντας. Στα επαγγελματικά τους συνεχίζουν με επιτυχία, και γίνονται συνήθως πολύ φιλόδοξοι, γιατί στο σπίτι είναι πολύ βαρετά τα πράγματα: εκεί είναι το καλάθι του σκύλου στην γωνία, η σεξουαλικότητα είναι προγραμματισμένη, όπως και το πρόβλημα της διατροφής-επομένως η φιλοδοξία και η εξουσιαστικότητα διοχετεύονται στην καριέρα, όπου και ξεδιπλώνονται αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα όμως μένουν στάσιμοι στην περιοχή του έρωτα. Εκεί δεν συμβαίνει πια τίποτα, γιατί ο γάμος είναι μια παγίδα όπου κάθονται πιασμένοι. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο ο Puer aeternus πέφτει στο στάσιμο νερό-είτε από πνευματικής άποψης, όταν παρατάει την δημιουργικότητα του, είτε στον ερωτικό τομέα, όταν εγκαταλείπει κάθε είδος διαφοροποιημένης συναισθηματικής σχέσης, και συμμαζεύεται στην συνηθισμένη συμβατική κατάσταση.    

Συνεχίζεται
Αμέθυστος

Γιατί πρέπει σήμερα νὰ θυμόμαστε τὴν Ἅλωση

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Πεντακόσια πενήντα χρόνια (τὸ ἄρθρο γράφτηκε τὸ 2003) πέρασαν ἀπὸ τὴν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου 1453. Τότε ποὺ ἀκούστηκε ἡ κραυγὴ "Ἑάλω ἡ Πόλις" καὶ ἡ Βασιλεύουσα, ἡ Πόλη τῶν Ἁγίων, τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν θρύλων, πέρασε ὑπὸ τὴν κατοχὴ τοῦ Ὀθωμανοῦ δυνάστη. Ἔτσι ἄρχισε ἡ Τουρκοκρατία. Τὸ Γένος ἀπεβίωσε, ἀλλὰ ἡ Κωνσταντινούπολις καὶ ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ παραμένουν σὲ ξένα χέρια. Σήμερα τιμοῦμε τοὺς πεσόντες κατὰ τὴν πολιορκία καὶ κατὰ τὴν Ἅλωση, διαβάζουμε τοὺς θρήνους καὶ τοὺς θρύλους, συγκινούμεθα καὶ διδασκόμεθα. Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀξία τῆς ἱστορικῆς μνήμης. Νὰ ἀποτελεῖ μάθημα ἒς ἀεὶ γιὰ τὶς νεώτερες καὶ τὶς ἀπερχόμενες γενιές.
1) Πρέπει νὰ θυμόμαστε τὴν Ἅλωση γιὰ νὰ ἀποτίουμε ἕνα διαρκῆ καὶ μεγάλο φόρο τιμῆς στὸ Βυζαντινὸ κράτος, τὴν Ρωμανία ὅπως τὴν ἀναφέρουν τὰ κείμενα τῆς ἐποχῆς, τὸ ἐκχριστιανισθὲν Ρωμαϊκὸ κράτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὅπως τὸ χαρακτηρίζει ὁ νεώτερος βυζαντινολόγος Διονύσιος Ζακυνθινός. Ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία μὲ πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη ἄντεξε ἐπὶ 11 αἰῶνες. Μετὰ τὴν Ἅλωση ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τὸ 1204 ἡ ἐδαφική της ἔκταση καὶ τὸ σφρίγος τῆς περιορίσθηκαν σημαντικά. Παρέμεινε ὅμως καθ' ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ βίου τῆς τὸ κράτος στὸ ὁποῖο πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπιτυχὴς καὶ δημιουργικὴ συνάντηση Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη παράδοση ὑπῆρξε τὸ....
ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συναντήσεως καὶ τὸ Βυζάντιο τὴν διέδωσε μὲ εἰρηνικὸ τρόπο στοὺς γειτονικοὺς λαούς. Αὐτὴν τὴν ἱεραποστολικὴ δράση τῶν Βυζαντινῶν προγόνων μᾶς καταδεικνύουν καὶ μαρτυροῦν οἱ πολιτισμοὶ τῶν σημερινῶν λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης Ἀλέξιος παραδέχθηκε, ὅταν βρέθηκε τὸ 1992 στὴν Ἀθήνα, ὅτι ἡ Ρωσία εἶναι πνευματικὸ τέκνο τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Βυζαντίου. Ὁ Ρουμάνος Ἱστορικὸς καὶ πολιτικός του 20ου αἰῶνος Νικολάϊ Γιόργκα χαρακτήρισε τὴν Μολδοβλαχία μετὰ τὴν Ἅλωση ὡς "τὸ Βυζάντιο μετὰ τὸ Βυζάντιο". Καὶ τὸ κυριλλικὸ ἑλληνογενὲς ἀλφάβητο ποὺ χρησιμοποιοῦν πολλοὶ σλαβικοὶ λαοὶ ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἐπιβεβαίωση τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτόν, λοιπόν, τὸν πολιτισμὸ πρέπει νὰ διδάσκουμε καὶ νὰ διδασκόμαστε ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες.
2) Πρέπει νὰ θυμόμαστε τὴν Ἅλωση, διότι μέσα ἀπὸ τὶς διηγήσεις τῶν ἱστορικῶν της ἐποχῆς ξετυλίγεται ἡ Ἑλληνικὴ Διάρκεια, ἡ διαχρονικὴ πορεία τῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ συγκλονιστικὴ ὁμιλία τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στὶς 28 Μαΐου πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ ἐπίθεση τῶν Ὀθωμανῶν μᾶς διδάσκει γιατί ἀγωνιζόμαστε: Γιὰ τὴν Πίστη, γιὰ τὴν Πατρίδα, γιὰ τοὺς συγγενεῖς μας. Προσθέτει καὶ τὸν βασιλέα, διότι ἐκεῖνο ἦταν τὸ πολίτευμα τῆς ἐποχῆς. Ὅμως τὸ τρίπτυχο Πίστη, Πατρίδα, συγγενεῖς, ποὺ ἀναφέρει ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας, μᾶς συνδέει μὲ τὸν ὅρκο τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων ἐφήβων καὶ μὲ τὸν παιάνα τῶν Σαλαμινομάχων, τὸ "Ὄτε παῖδες Ἑλλήνων" καὶ φθάνει αὐτὴ ἡ Ἑλληνικὴ Διάρκεια μέχρι τὴν προκήρυξη τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη, ποὺ ἔγραφε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821 "Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος", καὶ μέχρι τὰ λόγια του Κολοκοτρώνη πρὸς τοὺς μαθητᾶς τοῦ πρώτου Γυμνασίου τῆς Ἐλεύθερης πλέον Ἀθήνας: "Ὅταν πιάσαμε τ' ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος". Αὐτὲς εἶναι οἱ διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτὸς ὁ ἠθικὸς δεσμὸς ἑνώνει τὸν Παλαιολόγο μὲ τοὺς Σαλαμινομάχους καὶ μὲ τὸν Κολοκοτρώνη καὶ μὲ τὸ 1940. Μαχόμεθα γιὰ τὴν Πίστη, τὴν Πατρίδα, τὴν Οἰκογένεια ὅσο κι ἂν κάποιοι μᾶς χαρακτηρίζουν ....ἀναχρονιστικούς. Τιμώντας τὴν μνήμη τῶν προδρόμων καὶ τῶν μαρτύρων τῆς Ἑλληνικῆς Διάρκειας ἐμεῖς γι' αὐτὰ θὰ συνεχίζουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε!
3) Θυμώμαστε τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς πρὶν καὶ γύρω ἀπὸ τὴν ἅλωση, διότι μᾶς διδάσκουν τὴν πολύτιμη συμβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας μας στὴν ἐπιβίωση τοῦ Γένους μας. Λίγες δεκαετίες πρὸ τῆς ἁλώσεως εἴχαμε μία ἔντονη καὶ αὐταρχικὴ παρέμβασή της τότε Πολιτείας πρὸς τὴν ἐκκλησία. Ἡ αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία πίστεψε -φεῦ!- ὅτι ἂν ὑπογράψουμε τὴν ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν Πάπα, θὰ ἔχουμε μεγάλη βοήθεια ἀπὸ τὴν Δύση κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν. Τὸ 1438-39 στὴν Φερράρα καὶ στὴν Φλωρεντία σύρθηκαν μὲ πιέσεις καὶ ἐξευτελισμοὺς οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες στὴν ὑπογραφὴ τῆς ψευδοενώσεως τῶν ἐκκλησιῶν. Ὁ Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψει καὶ ἔσωσε τὴν τιμὴ τῆς ἐκκλησίας. Προσέξτε: Δὲν ἀρνήθηκε νὰ συζητήσει, διότι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἀρνεῖται τὸν διάλογο. Ἀρνεῖται τὴν ὑποταγή. Καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὑπέγραψαν μία μεγάλη μορφὴ ἀπέσυρε τὴν ὑπογραφὴ τῆς μόλις ἐπέστεψε στὴν Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται γιὰ τὸν Γεώργιο Σχολάριο, τὸν μετέπειτα Γεννάδιο, πρῶτο Πατριάρχη μετὰ τὴν Ἅλωση.
Ὁ λαὸς ἀκολούθησε τὸν Μάρκο καὶ τὸν Σχολάριο. Οἱ ἀνθενωτικοὶ εἶχαν δίκαιο, διότι παρὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ψευδοενώσεως τὰ καράβια τοῦ Πάπα δὲν φάνηκαν ποτὲ στὴν μαχόμενη Βασιλεύουσα. Ὁ Βρετανὸς ἱστορικὸς Στῆβεν Ράνσιμαν στὸ περισπούδαστο ἔργο του "Ἡ Μεγάλη ἐκκλησία ἐν Αἰχμαλωσία" δικαιώνει τοὺς ἀνθενωτικοὺς λέγοντας ὅτι διασωσαν τὴν ἑνότητα τῆς ἐκκλησίας καὶ μόνον ἔτσι ἐπεβίωσε ὁ Ἑλληνισμός. Καὶ στὸ ἄλλο σπουδαῖο ἔργο του, τὴν "Ἄλωση τῆς Κωνσταντινουπόλως" διαψεύδει ὅλους τους ἐπικριτὲς τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ μοναχισμοῦ τονίζοντας ὅτι στὰ θαλάσσια τείχη τῆς Βασιλεύουσας ἕναν ἀπὸ τοὺς πύργους τὸν ὑπεράσπιζαν Ἕλληνες μοναχοί.
4) Θυμόμαστε τὴν Ἅλωση, διότι ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ὅταν οἱ λίγοι ἀποφασίσουν νὰ ἀντισταθοῦν κατὰ τῶν πολλῶν, μπορεῖ νὰ ἡττηθοῦν πρόσκαιρα, ἀλλὰ τελικὰ σὲ βάθος χρόνου κερδίζουν. Ἡ ἀντίσταση στὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας τῶν 5000 χιλιάδων Ἑλλήνων καὶ τῶν 2000 ξένων συμμάχων τοὺς ἔμεινε στὶς ψυχὲς τῶν ὑποδούλων ὡς τίτλος τιμῆς καὶ δέσμευση γιὰ νέους ἀγῶνες. Ἡ θυσία τοῦ Κωνσταντίνου Παλιολόγου στὴ πύλη τοῦ Ρωμανοῦ ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὸ 1821. Τὰ δεκάδες κινήματα τῶν ὑποδούλων ἐτράφησαν ἀπὸ τοὺς θρύλους τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ καὶ τῆς Κόκκινης Μηλιᾶς. Ἂν εἶχαν παραδοθεῖ τὴν 29η Μαΐου 1453, δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀντίσταση καὶ ἐθνεγερσία. Ἡ συνθηκολόγηση θὰ ἦταν ἀνεξήτηλη ντροπή. Ἐνῶ ἡ ἠρωϊκὴ ἄμυνα γέννησε τὴν ὑπομονή, τὴν ἐλπίδα, τὴν προσδοκία. Αὐτὴ τὴν ἐλπίδα ἐκφράζει καὶ ὁ Ποντιακὸς θρῆνος:
"...Ἡ Ρωμανία περασεν, Ἡ Ρωμανία πόρθεν,
Ἡ Ρωμανία κι ἂν περασεν ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο..."
Ἄλλωστε καὶ ὁ Θ. Κολοκοτρώνης ἔλεγε πρὸς τοὺς ξένους συνομιλητές του: "Ὁ βασιλεὺς μᾶς συνθήκην δὲν ἔκαμε, ἡ φρουρὰ τοῦ πολεμᾶ ἀκόμη καὶ τὸ φρούριο τοῦ ἀντιστέκονται". Καὶ ἐξηγοῦσε ὅτι ἀναφερόταν στὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, στοὺς κλεφταρματολούς, στὸ Σούλι καὶ στὴν Μάνη. Οἱ πεσόντες κατὰ τὴν ἅλωση μᾶς δόρησαν τὸ δικαίωμα στὴν Μεγάλη ἰδέα. Καὶ χωρὶς Μεγάλες ἰδέες τὰ ἔθνη δὲν πᾶνε μπροστά.
5) Ἡ ἀντίσταση τῶν τελευταίων μαχητὼν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸ "πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἠμῶν" ἐμπνέει ἔκτοτε τὸ ΟΧΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ 1940 κατὰ τοῦ Μουσολίνι, τὸ 1941 κατὰ τοῦ Χίτλερ, τὸ 1955 στὴν Κύπρο κατὰ τῆς ἀποικιοκρατίας καὶ τοῦ ἀφελληνισμοῦ. Σήμερα ὀφείλουμε νὰ συνεχίζουμε νὰ ἀντιστεκόμαστε μὲ κάθε τρόπο. Οἱ σημερινὲς ἁλώσεις εἶναι μικρὲς καὶ καθημερινές. Ἄρα ὕπουλες καὶ ἐξίσου ἐπικίνδυνες. Ἡ ὑπονόμευση τῆς γλώσσας μας, ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορίας μας, ἡ ξενομανία, οἱ συκοφαντίες κατὰ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς μας, οἱ ὑποχωρήσεις ἀπέναντι σὲ Τούρκους, Σκοπιανοὺς καὶ Ἀλβανούς, ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἀποτελοῦν μικρὲς ἁλώσεις ποὺ ἀπαιτοῦν γνώση, ἀντίσταση καὶ μαχητικότητα. Δὲν ἀρνούμαστε τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴν συνεργασία μὲ ἄλλους λαοὺς καὶ πολιτισμούς. Ὁ Ἑλληνισμὸς ποτὲ δὲ κλείστηκε στὸ καβούκι του. Θὰ ἀρνηθοῦμε ὅμως τὴν ἀφομοίωση, τὴν ἀλλοτρίωση, τὶς γκρίζες ζῶνες στὰ ἐδάφη μας, στὰ πελάγη μας, στὴν Ταυτότητά μας καὶ στὶς ταυτότητές μας. Θὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ ὄπλα πρωτίστως πνευματικὰ καὶ ἠθικά. Καὶ θὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὴν Παράδοση καὶ τὸ βίωμα τῆς ἐκκλησίας μας. Ἡ Ἅλωση καὶ οἱ μετέπειτα ἐξελήξεις μᾶς διδάσκουν ὅτι τελικὰ ἐπιβιώσαμε μέχρι σήμερα χάρις στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Διότι ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι Σταυροαναστάσιμη. Μᾶς θυμίζει ὅτι μετὰ τὴν κάθε Σταύρωση τοῦ Γένους ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Ἀρκεῖ νὰ τὸ πιστέψουμε!