Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Κυριακή της Συγχωρήσεως

Ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Σαρακοστῆς εἶναι γεμάτη ἀπὸ χάρη γιατί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, σὲ ὅλη τὴ γῆ, κάνει ἕνα μεγάλο ἀγώνα γιὰ πνευματικὴ ἀνανέωση. Πρέπει νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Θεὸ ποὺ καὶ μεῖς, ὡς ταπεινὰ μέλη τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μπαίνουμε μέσα σ’ αὐτὴν τὴν κοινωνία τῆς χάριτος πού βασιλεύει μέσα στὴν Ἐκκλησία Του. Μόνο μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπιτελέσουμε τὸ ἔργο τῆς ἀνακαινίσεώς μας, τῆς ἀναγεννήσεώς μας τῆς πνευματικῆς. «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν»(1), λέει ὁ Κύριος. Χρειαζόμαστε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ὁποία εἶναι γεμάτη αὐτή ἡ περίοδος, γιὰ νὰ βροῦμε τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ ζήσει πάλι ἡ καρδιά μας, καὶ νὰ αἰσθανθεῖ τὴ μεγάλη ἀγάπη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσέγγισή μας στὸν Χριστὸ καὶ ἡ ἀνανέωση τῆς ζωῆς μας μὲ τὴν αἴσθηση τῆς Παρουσίας Του μέσα στὴν καρδιά μας, εἶναι γιὰ μᾶς τὸ Πάσχα τὸ αἰώνιο.
Γιὰ ὅλα τὰ μεγάλα ποὺ θέλει νὰ κάνει μαζί μας ὁ Κύριος, γιὰ ὅλη τὴν τιμὴ ποὺ μᾶς κάνει νὰ θέλει νὰ μᾶς θεωρεῖ Γιούς Του, βάζει ἕναν ὅρο στὴ ζωή μας. Αὐτὸν τὸν ὅρο τὸν ἐπαναλαμβάνουμε κάθε μέρα ὅταν λέμε τὴν Κυριακὴ Προσευχή, τὸ Πάτερ ἡμῶν: «καὶ ἄφες ἠμὶν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». Γιὰ νὰ συγχωρέσει ὁ Θεὸς τὶς ἁμαρτίες μας, νὰ μᾶς δώσει τὴ χάρη Του, ὥστε νὰ βροῦμε τὴ βαθιὰ καρδιά μας καὶ νὰ ἐργαστοῦμε τὴ σωτηρία μας, μᾶς βάζει μόνο ἕνα ὅρο. Σὰν νὰ εἴμαστε ἴσοι λέει: «ἂν ἐσεῖς συγχωρήσετε τοὺς ἀνθρώπους θὰ συγχωρήσω καὶ ἐγὼ ἐσᾶς». Τί μεγάλη τιμὴ μᾶς κάνει ὁ Θεός! Διότι Αὐτὸς εἶναι ὁ αἰώνιος Θεός, ὁ Παντοκάτωρ, ὁ Δημιουργός μας καὶ Σωτήρας μας, ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε ταπεινὰ καὶ πεπτωκότα πλάσματα, ξεπεσμένοι ἄνθρωποι.
Γιὰ ν’ ἀνοίξει ἡ καρδιά μας στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ συγχωρήσουμε τοὺς συνανθρώπους μας. Νὰ μὴν ὑπάρχει στὴν καρδιὰ μας ψυχρότητα γιὰ κανένα ἄνθρωπο. Ὁπωσδήποτε ὅταν φταίξουμε σὲ κάποιον πρέπει νὰ ζητήσουμε συγχώρεση. Αὐτὸ τὸ κάνουν καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλά ἀπὸ μᾶς ποὺ θέλουμε νὰ εἴμαστε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, παιδιὰ τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν Ἐκκλησία, ζητάει κάτι παραπάνω. Ὅταν, λέει ὁ Κύριος, ἐρχόμαστε μπροστὰ στὸ θυσιαστήριό Του, στὸ ναό Του, γιὰ νὰ προσφέρουμε δῶρα στὸν Θεό, πρέπει νὰ εἴμαστε συμφιλιωμένοι μὲ ὅλους. Καὶ ἂν κάποιος ἔχει κάτι ἐναντίον μας, δηλαδὴ ἂν κάποιος ἔχει μία ἐχθρότητα καὶ μία ψυχρότητα, πρὶν νὰ προσφέρουμε τὸ δῶρο μας πρέπει νὰ προσπαθήσουμε τουλάχιστον νὰ συμφιλιωθοῦμε μαζί του. Ἀκόμα καὶ ὅταν κάποιος, γιὰ κάποιο λόγο ποὺ δὲν καταλαβαίνουμε, ἔχει μία ψυχρότητα ἀπέναντί μας, ἕνα παράπονο, πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε τρόπους νὰ τὸν ἀναπαύσουμε. Κάνοντας αὐτὸ ἴσως συγκινήσουμε τὸν ἀδελφό μας. Θὰ μαλακώσει καὶ ἐκείνου ἡ καρδιά, θ’ ἀνοίξει γιὰ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ θ’ ἀρχίσει καὶ ἡ δική του πνευματικὴ ἀναγέννηση. Τότε γίνεται αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Νὰ γίνουμε συνεργοὶ Του σ’ αὐτὸ τὸ μεγαλειῶδες ἔργο τῆς σωτηρίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτὸ μᾶς ἔδωσε ἐντολές, ὅπως γιὰ παράδειγμα: «ἂν κάποιος σὲ ἀγγαρέψει ἕνα μίλι, πήγαινε δύο μίλια μαζί του», καὶ «ἂν κάποιος σοῦ ζητήσει τὸν χιτώνα δώστου καὶ τὸ ἱμάτιο»(2). Ἂν κάνουμε ἔτσι, οἱ ἄλλοι ὁπωσδήποτε θὰ συγκινηθοῦν καί, ὅταν ἀκούσουν ὅτι ἀνήκουμε στὸν Χριστό, ὅτι εἴμαστε δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ (δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι εἴμαστε δικοί Του, μέλη τῆς Σαρκός Του), θὰ ζητήσουν καὶ αὐτοὶ νὰ γνωρίσουν ἕναν τόσο ἀγαθὸ καὶ φιλάνθρωπο Θεὸ πού μέσα στοὺς δούλους Τοῦ δείχνει τέτοια ἀρετή, τέτοια ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.
Πρέπει νὰ ἔχουμε τὴ συνείδησή μας συμφιλιωμένη μὲ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅταν ἐρχόμαστε στὸν Θεὸ νὰ προσφέρουμε τὰ δῶρα μας. Ὅταν ἐρχόμαστε νὰ ἐπιτελέσουμε τὸν ἀγώνα τῆς ἀνακαινίσεώς μας, τῆς ἀναγεννήσεώς μας, τῆς ἀνανεώσεώς μας τῆς πνευματικῆς. Εἴμαστε ὅλοι μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Δὲν μποροῦμε νὰ ζοῦμε ὅπως θέλουμε. Χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε πολλὲς φορὲς ἁμαρτάνουμε καὶ ἐπιβαρύνουμε ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τοῦ ἴδιου Σώματος. Ὅταν πάσχει ἕνα μέλος, λέει ὁ ἀπόστολος, συμπάσχουν ὅλα τὰ ἄλλα μέλη. Καὶ ὅταν ἕνα μέλος ἔχει ὑγεία, ἔχει εὐρωστία πνευματική, μεταδίδει αὐτή τὴ δύναμη καὶ στὰ ὑπόλοιπα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει, ὅταν ἐρχόμαστε στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀπαρτίσουμε καὶ νὰ φανερώσουμε αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ Σῶμα τοῦ Ὁποίου κεφαλὴ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πρέπει ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς νὰ φέρει ὅτι καλύτερο ἔχει. Ὅ,τι καλύτερο δῶρο ἔχει νὰ τὸ προσφέρει στὸν Θεὸ καὶ στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀδελφῶν του. Ὁ καθένας πού ἔρχεται στὴν Λειτουργία, στὴν ἐκκλησία, πρέπει νὰ ἔρχεται μὲ τὴν καρδιὰ του γεμάτη ἀπὸ ἀγαθὲς διαθέσεις, ἀπὸ ζωντανὴ πίστη, ὅπως τὴν πίστη ποὺ εἶχε ὁ Ἀβραάμ. Νὰ ἔρχεται γεμάτος μὲ ταπείνωση, μὲ διαθέσεις πνευματικές, γεμάτος ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅ,τι καλύτερη διάθεση καὶ αἴσθημα ὑπάρχει μέσα στὴν ἀνθρώπινη ζωή, πρέπει νὰ τὸ φέρει μέσα στὴν καρδιά του καί, νὰ τὸ συνεισφέρει σ’ αὐτὴν τὴν ἁγία σύναξη τῆς Λειτουργίας. Ὅταν ἐρχόμαστε ὅλοι μὲ τέτοιες καλὲς καὶ ἀγαθὲς διαθέσεις, μὲ γεμάτη τὴν καρδιά μας ἀπὸ προσευχή, ἀπὸ πίστη, ἀπὸ μετάνοια, τότε θὰ δημιουργηθεῖ αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἀπόστολος, ἕνας παροξυσμὸς ἀγάπης γιὰ ἔργα ἀγαθά. Δηλαδὴ θὰ βλέπουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ θὰ παροξύνουμε, θὰ προτρέπουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο μέσα σ’ ἕνα πνεῦμα ἀγάπης γιὰ ἔργα πού θὰ συμβάλλουν γιὰ τὴ σωτηρία μας. Αὐτή ἤτανε ἡ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία πού περιγράφει ὁ Ἀπόστολος.
Ὅταν σκεφτοῦμε αὐτὸ βλέπουμε πόσο πταῖστες εἴμαστε. Πόσες φορὲς ἐρχόμαστε στὴν ἐκκλησία γεμάτοι ἀπὸ κακὲς σκέψεις, γεμάτοι ἀπὸ βάρος στὴν ψυχή μας γιὰ τυχὸν πράξεις μας πού δὲν ἁρμόζουν στὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ. Πόσες φορὲς ἐρχόμαστε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἀκηδίας καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα βάρος πού φέρουμε μέσα μας. Ἐρχόμαστε καὶ ἀντὶ νὰ φέρουμε δῶρα στὸν Θεό, φέρουμε σ’ αὐτὴν τὴν ἁγία Σύναξη τὰ βάρη τῶν δικῶν μας πλημμελημάτων καὶ ἐπιβαρύνουμε ὅλο τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Πόσο γινόμαστε πταῖστες ὁ ἕνας ἀπέναντι ὅλων! Πταίουμε καὶ ἀδικοῦμε τὸν Θεό, πταίουμε καὶ ἀδικοῦμε καὶ ὅλη τὴν Σύναξή μας, ὅλο τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Τώρα πού βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς εἶναι εὐκαιρία νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ ὅλα πού ἔχουμε πταίσει, εἴτε πού γνωρίζουμε, εἴτε πού δὲν γνωρίζουμε. Εἴτε πού ἔχουμε φταίξει ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, εἴτε πού ἔχουμε φταίξει γενικὰ ἀπέναντι σ’ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ καὶ ἅγιο καὶ μεγαλειῶδες Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Διότι δὲν προσέξαμε τὴν παράστασή μας ἐνώπιόν του Θεοῦ μέσα στὴν Λειτουργία.
Ἡ προετοιμασία θὰ μᾶς βοηθήσει πρακτικά. Ὅταν ἔχουμε σκοπὸ νὰ παρασταθοῦμε ἐνώπιόν τοῦ Κυρίου τὴν Κυριακή, ἀπὸ τὸ Σαββάτο πρέπει αὐτὸ νὰ μᾶς κατέχει. Ν’ ἀρχίσουμε τὶς προσευχές μας, ν’ ἀρχίσουμε νὰ σκεφτόμαστε μὲ ποιὸ καλύτερο τρόπο θὰ παρασταθοῦμε ἐνώπιόν τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ ἀνανεώσει τὴ ζωή μας καὶ νὰ φύγουμε μὲ χαρά, μεθυσμένοι ἀπὸ τὴν ἁγία παρηγοριὰ τοῦ Θεοῦ. Πολλὲς φορὲς εἴμαστε γεμάτοι ἀπὸ κοσμικὲς μέριμνες μέχρι τὰ μεσάνυχτα, ἢ καὶ πέρα, τοῦ Σαββάτου, ἢ παρακολουθοῦμε θεάματα κοσμικὰ καὶ γεμίζει ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά μας μὲ ἕνα σωρὸ ἐντυπώσεις, μὲ ἕνα σωρὸ διαθέσεις ἀρνητικὲς καὶ τὴν ἑπόμενη ἐρχόμαστε μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀκηδίας στὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιβαρύνουμε ὅλους τούς ἀδελφούς μας μὲ αὐτὸ πού φέρουμε στὴν καρδιά μας. Ἀντὶ νὰ ἔρθουμε μὲ τὶς καλύτερες πνευματικὲς διαθέσεις καὶ νὰ ὑπηρετήσουμε καὶ τὴν δική μας σωτηρία καὶ νὰ βοηθήσουμε καὶ τοὺς ἀδελφούς μας. Βλέπετε πῶς μποροῦμε νὰ φταῖμε μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ ἅγιο Σῶμα, πού εἴμαστε ὅλοι, τοῦ Χριστοῦ; Ὅταν ἡ παράστασή μας δὲν προσφέρει στὸν Θεὸ ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε νὰ ἔχουμε μέσα στὴν καρδιά μας.
Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ ἴσως καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους, πρέπει μὲ μεγάλη ταπείνωση καὶ μὲ μεγάλο φόβο νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό, διότι Τὸν ἀδικοῦμε. Ἔπρεπε νὰ εἴμαστε καλύτεροι ἀπέναντί Του. Ἔπρεπε νὰ Τοῦ προσφέρουμε ὅ,τι ὑπάρχει ἁγιότερο, σεμνότερο, δικαιότερο, ὅ,τι ὑπάρχει καλύτερο, ὅταν ἐρχόμαστε νὰ παρασταθοῦμε ἐνώπιόν Του. Νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας, διότι τοὺς ἐπιβαρύνουμε μὲ τὰ δικά μας πλημμελήματα, μὲ τὰ δικά μας πταίσματα. Ἀντὶ νὰ τοὺς μεταδίδουμε χαρά, ζωὴ καὶ εἰρήνη, τοὺς μεταδίδουμε τὸ βαρὺ πνεῦμα τῆς ἀκηδίας πού ἔχουμε μέσα μας, τῆς ραθυμίας τῆς πνευματικῆς. Ἔπρεπε ἡ κάθε ἐπαφή μας νὰ εἶναι ἕνα ἄνοιγμα ζωῆς καὶ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ αὐτούς, ὥστε ὁ Θεὸς νὰ τὸ βλέπει αὐτό, νὰ εὐαρεστεῖται καὶ νὰ εὐλογεῖ ὅλη τὴ συναγωγή Του, νὰ τὴν ἐπισκιάζει μὲ τὸ Πνεῦμα Του τὸ Ἅγιο. Νὰ μὴν ἀφήνει κανένα ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας πού εἶναι παρόντες, πού ἐπιτελοῦν αὐτὴν τὴν παράσταση, νὰ φύγει ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ χωρὶς τὴν ἄφθαρτη παρηγοριὰ τοῦ Πνεύματός Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς παραστάσεώς μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Τώρα ποὺ τὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ σκοπεύουμε νὰ κάνουμε μία παράσταση ἐνώπιόν του Θεοῦ μὲ τὴν μετάνοιά μας, μὲ τὶς προσευχές μας, μὲ ὅλη τὴν ἔνταση τῆς ζωῆς πού ἔχει αὔτη ἡ περίοδος, ἂς παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ συγχωρέσει ὅλες τὶς ἁμαρτίες πού κάναμε ἀπέναντί Του καὶ ἀπέναντι στοὺς ἀδελφούς μας καὶ νὰ μᾶς δώσει αὐτὴν τὴν περίοδο ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε νὰ ἔχουμε, γιὰ νὰ δικαιώσουμε τὸν ἐρχομὸ μας σ’ αὐτὴν τὴν ζωὴ καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε ἐκείνη τὴν θαυμαστὴ καὶ ἄμωμη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νὰ ζωοποιεῖ τὴν καρδιά μας. Αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ μᾶς τὸ Πάσχα τοῦ Χριστοῦ, τὸ Πάσχα τὸ αἰώνιο.
Ἀρχίζουμε τὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ νὰ θυμώμαστε ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς κάνει μία μεγάλη τιμή, μᾶς δίνει μία μεγάλη εὐκαιρία ν’ ἀνανεώσουμε τὴν ζωή μας, νὰ κάνουμε τὴν παράστασή μας ἀπέναντί Του καὶ νὰ γεμίσει Αὐτὸς τὴν καρδιά μας μὲ τὴν ἄφθαρτη παρηγοριὰ τοῦ Πνεύματός Του καὶ τὴν θεία καὶ ἄμωμη ἀγάπη Του. Αὐτή εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νὰ ζωοποιήσει καὶ νὰ ἀναστήσει τὶς ψυχές μας. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου


Read more: http://iereasanatolikisekklisias.blogspot.com/2020/02/blog-post_29.html#ixzz6FNYRMMBb

Το επιτίμιο της στέρησης της Θείας Κοινωνίας.
                                      π.Βασίλειος Θερμός

                             Αποτέλεσμα εικόνας για βασιλειοσ θερμος
Το επιτίμιο που χρησιμοποιεί κατά συρροή η συντριπτική πλειονότητα των πνευματικών είναι η στέρηση της Θείας Κοινωνίας.  Για οποιαδήποτε ηλικία, σχεδόν για οποιοδήποτε αμάρτημα.

Έπειτα από τόσο μαζική και τόσο μακροχρόνια εφαρμογή αυτού του επιτιμίου,είναι καιρός να αναρωτηθούμε για την αποτελεσματικότητά του.  Τι πετύχαμε;  Πόσο φέρνει τους ανθρώπους πλησιέστερα στον Θεό; Πόσο τους θεραπεύει;

Σήμερα οι άνθρωποι στην πλειονότητά τους ψυχράνθηκαν προς την εκκλησιαστική ζωή και γι' αυτό μεταλαμβάνουν σπανιότατα. Επομένως,η στέρηση της Θείας Κοινωνίας χάνει το νόημά της αφού δε δημιουργεί κάποιο αίσθημα έλλειψης. Εξ' άλλου στην εξομολόγηση προσέρχονται και <<χριστιανοί>> που δεν έχουν κοινωνήσει ποτέ στη ζωή τους,για να εξαγορεύσουν αμαρτήματα που διέπραξαν πριν από πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά χρειάζεται ν' αρχίσουν μυστηριακή ζωή εκ του μηδενός. Η επιβολή του επιτιμίου της αποχής αδιακρίτως δεν έχει άλλο αποτέλεσμα από το να εξαφανίζονται. Η πρώτη τους εξομολόγηση ήταν και η τελευταία.

Μεγάλη μερίδα πνευματικών αισθάνονται την ανάγκη απλώς να ησυχάσουν την συνείδηση τους με την επιβολή κάποιου επιτιμίου. Άλλοι,λιγότεροι, προσπαθούν με αυτό να <<αποδώσουν δικαιοσύνη>>. Δυστυχώς ελάχιστοι θέτουν στον εαυτό τους το ερώτημα: Αυτό τον συγκεκριμένο άνθρωπο πως θα τον κάνω να στραφεί προς τον Θεό;  Πως θ' αγαπήσει τον Θεό περισσότερο,αφού η αγάπη αυτή είναι το ισχυρότερο αντίδοτο κατά της αμαρτίας;

**Oδύνη σώματος Χριστού-Εκδόσεις Ακρίτας 2009


Ανάρτηση από:geromorias.blogspot.com

ΑΠΛΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΚΡΙΝΟΥΝ, ΖΥΓΙΖΟΥΝ, ΤΟΣΑ ΚΙΛΑ ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ, ΠΑΡΕ ΝΑΧΕΙΣ. ΜΠΑΚΑΛΗΔΕΣ.

Αμέθυστος

Ο κινεζικός εφιάλτης

Δεκάδες βιομηχανίες και αλυσίδες εφοδιασμού έχουν πληγεί πολύ σοβαρά στην Κίνα, ενώ η κυβέρνηση, προσπαθώντας να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, χορηγεί δάνεια εκτάκτου ανάγκης. Πολλά εργοστάσια κλείνουν μέχρι νεωτέρας, με τις γραμμές συναρμολόγησης των εταιρειών αυτοκινήτων, όπως της VW ή της TOYOTA να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Χιλιάδες γραφεία, καταστήματα και κινηματογράφοι είναι κλειστοί, με τα εστιατόρια να είναι άδεια. Οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί σε πολλά σημαία, ενώ έχουν περιορισθεί οι μεταφορές μακρινών αποστάσεων. Ο τουρισμός έχει μηδενισθεί, ενώ τα σχολεία και τα πανεπιστήμια επιμήκυναν τις διακοπές τους για το νέο έτος. Πόλεις με εκατομμύρια πληθυσμό έχουν απομονωθεί με τη λήψη δρακόντειων μέτρων, με αρκετές αεροπορικές εταιρείες να έχουν αναστείλει μέρος ή το σύνολο των πτήσεων τους προς την Κίνα.  

Ανάλυση

Η κινεζική οικονομία έχει παραλύσει σε μεγάλα τμήματα της χώρας, μετά την εμφάνιση του κορονοϊού. Δεκάδες βιομηχανίες και αλυσίδες εφοδιασμού έχουν πληγεί πολύ σοβαρά, ενώ η κυβέρνηση, προσπαθώντας να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, χορηγεί δάνεια εκτάκτου ανάγκης. Πολλά εργοστάσια κλείνουν μέχρι νεωτέρας, με τις γραμμές συναρμολόγησης των εταιρειών αυτοκινήτων, όπως της VW ή της TOYOTA να βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Χιλιάδες γραφεία, καταστήματα και κινηματογράφοι είναι κλειστοί, με τα εστιατόρια να είναι άδεια. Οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί σε πολλά σημαία, ενώ έχουν περιορισθεί οι μεταφορές μακρινών αποστάσεων. Ο τουρισμός έχει μηδενισθεί, ενώ τα σχολεία και τα πανεπιστήμια επιμήκυναν τις διακοπές τους για το νέο έτος. Πόλεις με εκατομμύρια πληθυσμό έχουν απομονωθεί με τη λήψη δρακόντειων μέτρων, με αρκετές αεροπορικές εταιρείες να έχουν αναστείλει μέρος ή το σύνολο των πτήσεων τους προς την Κίνα.
Όταν όλα αυτά συμβαίνουν στη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του πλανήτη (γράφημα), πρώτη στις παγκόσμιες εξαγωγές με μερίδιο 15,7% εάν συμπεριλάβουμε το Χονγκ Κονγκ και δεύτερη στις εισαγωγές, κανένας δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για το μέλλον – το οποίο διαγράφεται πολύ σκοτεινό για κράτη όπως η Ελλάδα που είναι χρεοκοπημένη, ενώ το λανθασμένο οικονομικό της μοντέλο στηρίζεται στους δύο κλάδους που πλήττονται περισσότερο: στον τουρισμό και στη ναυτιλία.
Ειδικά όσον αφορά την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, η Κίνα είναι ο κυριότερος κόμβος –  με επτά από τους δέκα μεγαλύτερους λιμένες εμπορευματοκιβωτίων στον πλανήτη να ευρίσκονται στην ακτή της. Η εμπορική ναυτιλία όμως έχει υποχωρήσει κατά 20% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες – ενώ η πτώση των τιμών των θαλασσίων μεταφορών επιβεβαιώνει πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κίνα. Λογικά λοιπόν ο δείκτης τιμών ξηρού φορτίου έχει καταρρεύσει (Baltic Dry Index, γράφημα), ευρισκόμενος σε συνεχή κάθοδο από το τέλος του καλοκαιριού.
Περαιτέρω, η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη μετά τις Η.Π.Α. (γράφημα) – αν και σε όρους αγοραστικής αξίας (ΡΡΡ) είναι η πρώτη. Μέχρι στιγμής, η ιδιωτική κατανάλωση της χώρας συμβάλλει περίπου στο 40% του ΑΕΠ της, έναντι 70% στις ανεπτυγμένες χώρες – ενώ θα μειωθεί λόγω της επιδημίας. Η πτώση της, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη του εμπορίου, των εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής, προοιωνίζει μία ζοφερή εικόνα για το μέλλον της οικονομίας της – η οποία, από ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 6%, προβλέπεται να βυθιστεί στη στασιμότητα το πρώτο τρίμηνο του2020.
Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και συνδεδεμένο πλανήτη τώρα, τα προβλήματα μίας τόσο σημαντικής οικονομικής και εμπορικής δύναμης θα έχουν αναπόφευκτα αντίκτυπο σε όλες τις άλλες χώρες – σε μία εποχή που υπάρχουν παντού δυσθεώρητες φούσκες, ενώ οι κεντρικές τράπεζες έχουν καταναλώσει όλα τους τα όπλα. Με δεδομένο δε το ότι, η ομαλή ανταλλαγή αγαθών με τις κινεζικές εταιρείες δεν λειτουργεί πλέον σε πολλές περιπτώσεις, θα υπάρξει αντίστοιχο παραγωγικό σταμάτημα σε άλλα κράτη – ενώ ήδη οι Η.Π.Α. αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού της αγοράς τους με καταναλωτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων με αυτά που οι αμερικανικές εταιρείες παράγουν στην Κίνα, όπως τα κινητά τηλέφωνα της Apple.
Συνεχίζοντας, αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως βασίζονται σε προμήθειες από την Κίνα – όπως στον τομέα της τεχνολογίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και γενικότερα της βιομηχανίας. Για παράδειγμα η HYUNDAI που σταμάτησε την παραγωγή της στη Νότια Κορέα, επειδή δεν λαμβάνει εξαρτήματα από την Κίνα. Όσον αφορά δε την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία, ιδίως της Ασίας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κινέζους τουρίστες, πλήττεται πολύ σοβαρά – ιδιαίτερα η Ταϋλάνδη, στην οποία ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό ποσοστό της οικονομίας της, με 11 εκ. Κινέζους να την επισκέπτονται κάθε χρόνο.
Εκτεθειμένη είναι επίσης η οικονομία της Ιαπωνίας, αφενός μεν επειδή η Κίνα εισάγει από τη χώρα βιομηχανικά μηχανήματα, αυτοκίνητα, φορτηγά και τεχνολογικά προηγμένα καταναλωτικά αγαθά, αφετέρου επειδή προμηθεύει με ανταλλακτικά τα ιαπωνικά εργοστάσια – ενώ εκατομμύρια Κινέζοι επισκέπτονται την Ιαπωνία κάθε χρόνο.
Τέλος, επειδή οι κινεζικές εταιρείες έχουν περιορίσει ή/και σταματήσει την αγορά πρώτων υλών, οι τιμές τους ευρίσκονται σε ελεύθερη πτώση – όπως του αργού πετρελαίου που παρουσίασε μείωση 22% από τα τέλη Δεκεμβρίου (γράφημα), από τότε δηλαδή που ξέσπασε η επιδημία. Λογικό, αφού η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου, ενώ σήμερα εισάγει 20% λιγότερες ποσότητες. Επόμενο παράδειγμα ο χαλκός και το νικέλιο, οι τιμές των οποίων επίσης μειώνονται – επηρεάζοντας και τις αντίστοιχες ελληνικές βιομηχανίες, όπως την πολύπαθη ΛΑΡΚΟ.
Σύμφωνα τώρα με τη FED, ο κορονοϊός θα επιβραδύνει την παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά ο βαθμός της επιβράδυνσης θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα ελεγχθεί η επιδημία – με τον αριθμό όμως των νέων μολύνσεων και των θανάτων να αυξάνεται καθημερινά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΕ) δε κατατάσσει τον ιό (Covid-19) ως «σοβαρή απειλή», χωρίς να μπορεί να προβλέψει το τέλος της – οπότε είναι καλύτερο να προετοιμασθούμε όλοι για τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά την Οικονομία.

Κλιμάκωση στον Έβρο: Καταδρομική ενέργεια τουρκικών δυνάμεων κατά του ελληνικού φράχτη

Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο καθώς τουρκικές δυνάμεις μαζί με μετανάστες επιτέθηκαν στον ελληνικό φράχτη και άνοιξαν τρύπες.Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις του ελληνικού στρατού και της αστυνομίας.
Κορυφώνεται η ένταση στον Έβρο καθώς ο ελληνικός Στρατός μαζί με την Αστυνομία προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο τον «τοίχο» αποτροπής απέναντι στις ορδές των μεταναστών.
Τούρκοι στρατιωτικοί επιχείρησαν να ανοίξουν διόδους στον φράχτη των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο.
Σύμφωνα με το thrakinea.gr αλλά και το evros-news.gr η επέμβαση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων ήταν άμεση, κλείνοντας τα σημεία που είχαν ανοίξει με κόφτες οι Τούρκοι. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μεταφέρουν μετανάστες σε πιθανά περάσματα στα ελληνοτουρκικά σύνορα κάνοντας χρήση στρατιωτικών οχημάτων.


Οι μετανάστες πετροβολούν τους στρατιωτικούς μας που φυλάνε τα σύνορα
Από το πρωί της Παρασκευής παραμένει αμείωτη η πίεση από χιλιάδες μετανάστες που επιχειρούν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα από τον Έβρο. Χθες το βράδυ οι μετανάστες και πρόσφυγες προκάλεσαν επεισόδια πετώντας πέτρες και φλεγόμενα ξύλα στις δυνάμεις ασφαλείας της ελληνικής πλευράς.
Το πρωί του Σαββάτου υπήρξαν νέες συγκρούσεις ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι προς την ελληνική πλευρά ερρίφθησαν δακρυγόνα τουρκικής προέλευσης. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος απείλησε ότι έως και 30.000 μετανάστες μπορεί να φτάσουν στα ελληνικά σύνορα ενώ η κρατική τουρκική τηλεόραση δημοσίευσε «χάρτη οδηγιών» με τις διαδρομές μετανάστευσης προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Από χθες υπάρχουν μαρτυρίες μεταναστών και προσφύγων πως μεταφέρονται δωρεάν με πούλμαν προς τα σύνορα ή ακόμα και με στρατιωτικά οχήματα.
Κατά το χθεσινό 24ωρο αποτράπηκε η είσοδος σε 4.000 περίπου παράνομους μετανάστες. Σύμφωνα με το evros-news.gr, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, τις συνεχείς περιπολίες στρατιωτών και συνοριοφυλάκων οι μετανάστες προσπαθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να περάσουν στο ελληνικό έδαφος σπάζοντας τον κλοιό στις Καστανιές.
Συγκλονιστική είναι σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, Μαυρίδη Βασίλειο η παρούσα κατάσταση στον Έβρο.
Mε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, εκτίμησε πως ο αριθμός των αλλοδαπών που προσπαθούν να «εισβάλλουν» στην Ελλάδα δεν είναι απίθανο να ξεπερνάει ακόμα και τους 6 χιλιάδες, κάτι που σημαίνει πως το πλήθος αλλοδαπών αυξάνεται εκθετικά ώρα με την ώρα.
Διαβεβαίωσε, πως οι αλλοδαποί πετάνε πέτρες και έχουν ανάψει φωτιές και το ότι μεμονωμένα άτομα έχουν καταφέρει να «σπάσουν» τον κλοιό και κατευθύνονται ήδη προς την ενδοχώρα. Επίσης αναφέρθηκε με βεβαιότητα στην βοήθεια που έλαβαν οι αλλοδαποί από οχήματα του τουρκικού στρατού προκειμένου να φτάσουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
Μήνυμα Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από τον Έβρο
Δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει κανείς χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ελλάδα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει σύνορα και τα σύνορα οι Έλληνες τα φυλάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Νέα Βύσσα Ορεστιάδος.
«Είναι δύσκολη η κατάσταση και ταυτόχρονα δυσάρεστη. Χιλιάδες δυστυχισμένοι άνθρωποι στοιβάζονται στα σύνορά μας. Δεν έχουν έρθει εδώ από μόνοι τους. Τους διώχνει, τους απωθεί και τους χρησιμοποιεί η γείτονα χώρα, η Τουρκία. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσει κανείς χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ελλάδα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει σύνορα και τα σύνορα οι Έλληνες τα φυλάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.


ΜΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΡΚΕΛ; ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ; ΠΑΜΕ ΧΑΜΕΝΟΙ!!!

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΚΟΜΑ…(βίντεο)


Αν δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι γίνεται και ποιο σχέδιο εφαρμόζεται κατά της χώρα μας, τότε…θα δούμε και πολύ χειρότερα.
Δεν φτάνει που ο Ερντογάν εξαπέλυσε αυτό που εδώ και καιρό απειλούσε δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες λαθρό από κάθε καρυδιάς καρύδι προς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πως δεν βλέπει τίποτα, ενώ η κυβέρνηση της Αθήνας συσκέπτεται επί συσκέψεων και η Τουρκία μας…κατηγορεί ότι χτυπάμε τους λαθρό. Μάλιστα!
Εκατόν είκοσι χιλιάδες παράνομους μετανάστες έχει συγκεντρώσει η Άγκυρα στο σύνολο της ελληνοτουρκικής συνοριογραμμής και ο αριθμός συνεχίζει να μεγαλώνει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δόθηκε ένας υπεράνθρωπος αγώνας στις Καστανιές Έβρου από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς χιλιάδες παράνομοι μετανάστες επιχειρούσαν συντονισμένα να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών.
Πρόκειται για τα περίπου 1500 άτομα που επιβιβάστηκαν σε ταξί και λεωφορεία που είχε «ναυλώσει» η τουρκική κυβέρνηση. Έτσι, βρέθηκαν από την Κωνσταντινούπολη και την Ανδριανούπολη στα ελληνικά σύνορα, συνοδευόμενοι, μάλιστα, υπό δημοσιογραφική κάλυψη, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις από τους ίδιους τους Τούρκους στρατιώτες!
Οι τουρκικές αρχές ήταν αυτές που δεν τους επέτρεψαν να επιστρέψουν, αφότου βρήκαν κλειστά τα σύνορα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκεί. Υπήρξαν μαρτυρίες ακόμα και για πυροβολισμούς που ακούγονταν όλη τη νύχτα, ωθώντας το πλήθος προς το ελληνικό έδαφος.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Τρόμος στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο «μυστικός στρατός» του Ερντογάν σε Συρία και Λιβύη. Του Μιχάλη Ιγνατίου

Τρόμος στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο «μυστικός στρατός» του Ερντογάν σε Συρία και Λιβύη
Η Αγκυρα εκπαίδευσε τουλάχιστον 150.000 μισθοφόρους τους οποίους επέλεξε μεταξύ των εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στο έδαφός της και τους χρησιμοποιεί στα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. 
«Εξαγωγή» τζιχαντιστών μέσω των Κατεχομένων....
Πρεπει να αποφασίσουν στην Ελλάδα, κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στο Αιγαίο ως είναι:...
Ως ένα ζήτημα υψίστης εθνικής απειλής και ασφάλειας. Ολα τα υπόλοιπα είναι κουβέντες του καφενέ και επικίνδυνη θεώρηση των πραγμάτων. Το λεγόμενο Μεταναστευτικό-Προσφυγικό έχει ξεφύγει από θέμα αλληλεγγύης σε ανθρώπους που κυνηγημένοι αναζητούν ένα ασφαλές μέρος  να συνεχίσουν τις ζωές τους, που επηρεάστηκαν από πολέμους, που τους επιβλήθηκαν σε ένα ζήτημα που απειλεί την κυριαρχία της χώρας.  

Οσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι ηγέτες μας, όσο πιο γρήγορα λάβουν πραγματικά μέτρα, όσο πιο γρήγορα εντοπίσουν τους επικίνδυνους τζιχαντιστές που έστειλε «πακέτο» στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Τουρκίας, τόσο το καλύτερο για τη χώρα. Θα σας πω τι δεν αντιλαμβάνονται οι Ελληνες πολιτικοί: Οτι αυτή η ιστορία του Μεταναστευτικού-Προσφυγικού είναι ύποπτη. Και μακριά από μένα οι εθνικιστικές βλακείες και οι χρυσαυγίτικοι εξτρεμισμοί. Αλλο οι ισχυρισμοί των «ψεκασμένων» εθνικιστών και των αριστερών «νεοφιλελεύθερων» και άλλο η πραγματικότητα. Και δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι νομίζουν όλοι όσοι αντιμετώπισαν την εισβολή των μεταναστών, κυρίως από το Αφγανιστάν, που με μεθοδικότητα «πέρασε» στην Ελλάδα ο φρικτός Ταγίπ Ερντογάν .  
Η αποκάλυψη
 Ολα όσα παραθέτω παρακάτω και αφορούν τον «μυστικό στρατό» του προέδρου της Τουρκίας δεν τα αποκαλύψαμε εμείς, αλλά σοβαροί ξένοι δημοσιογράφοι που κάλυψαν τα τελευταία χρόνια, με κίνδυνο της ζωής τους, ξένοι γενναίοι δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικοί όπως ο Εμανουέλ Μακρόν.  Η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί στους πολέμους που η ίδια ξεκίνησε, στη Συρία και τη Λιβύη, μέλη των δικών της ενόπλων δυνάμεων. Οχι. Χρησιμοποιεί τρομοκράτες από τη Συρία που είχαν εκδηλωθεί εναντίον του προέδρου Αλ Ασαντ στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση που δεν το γνωρίζει αυτό; Αν υπάρχει έστω και ένας, τότε η χώρα -σε επίπεδο ασφάλειας- έχει σοβαρό πρόβλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Τούρκοι εκπαίδευσαν πέραν των 150 χιλιάδων τρομοκρατών από τη Συρία. Τους επέλεξαν από τα εκατομμύρια των προσφύγων και των μεταναστών που κατέφυγαν στην Τουρκία. Τους εκπαίδευσαν για να επιβάλουν την επιθετική πολιτική τους στην ευρύτερη γειτονιά μας. Και τους πληρώνουν, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα.  

 Οσοι μάλιστα πάνε στη Λιβύη, λαμβάνουν 2.000 ευρώ τον μήνα! Στη Συρία και τη Λιβύη χρησιμοποιούν αυτούς τους τζιχαντιστές, οι οποίοι αναμείχθηκαν σε τρομακτικές και βίαιες ενέργειες εναντίον των Κούρδων της Συρίας αλλά και όσων τους αντιστάθηκαν στη χώρα αυτή και στη Λιβύη. Και οι Γάλλοι και οι Ρώσοι κατήγγειλαν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση: της εξαγωγής δηλαδή -διότι περί αυτού πρόκειται- της τρομοκρατίας από την Τουρκία όχι μόνο στις γειτονικές χώρες αλλά και μέχρι τη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, όπου η «εξαγωγή» τρομοκρατών γίνεται μέσω των κατεχόμενων εδαφών του νησιού, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα επιβλήθηκε η σιωπή από τον φόβο προφανώς της πρόκλησης πανικού στους πολίτες.  Αλλά αυτή δεν είναι καλή στρατηγική και δεν την ακολουθεί καμία σοβαρή χώρα. Σε άλλα κράτη, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αμερική και τη Ρωσία, που διαθέτουν ισχυρές μυστικές υπηρεσίες, οι Αρχές ασφαλείας κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν και δεν είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς όλους τους πιθανούς τρομοκράτες-τζιχαντιστές. Τους συλλαμβάνουν, διότι ακολουθούν τη θεωρία που ίσως δεν μας αρέσει, ότι στον πόλεμο για την εθνική ασφάλεια μερικές χώρες κάνουν πέρα ακόμα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό συμβαίνει και στις χώρες που πραγματικά έχουν αποδείξει ότι σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών. Το μεγάλο δίλημμα πάντα είναι η προστασία του συνόλου και της πλειονότητας των πολιτών. Οχι των πιθανών τρομοκρατών.   Οι Αρχές, υπό τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προσπαθούν να εντοπίσουν τους «απεσταλμένους» του Ταγίπ Ερντογάν. Στο μυαλό πολλών αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας το γεγονός είναι γεγονός. Δεν μπορεί να περιγραφεί διαφορετικά: η κατοχική δύναμη της Τουρκίας χρησιμοποιεί τρομοκράτες που εκπαιδεύει η ίδια, για να δημιουργήσει προβλήματα στις χώρες που θεωρεί εχθρούς. Στον κατάλογο η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι πρώτοι στόχοι. Και είναι πραγματικά ενοχλητικό το γεγονός ότι οι Ελληνες πολιτικοί, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, δεν αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το θέμα. Εκτός αν μας εκπλήξουν…  
Το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού-Προσφυγικού. Οι αντιδράσεις και το σκηνικό «πολέμου» στα ακριτικά νησιά δείχνουν πως δεν υπάρχει ομοφωνία για την αντιμετώπισή του. Αλλά είναι γι’ αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες τους πολιτικούς. Για να προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις. Η Τουρκία, και γενικά οι απειλές της εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και όχι με «κορώνες», όπως αυτές που ακούσαμε από πολιτικούς που πρεσβεύουν πάντα την υποχωρητικότητα. Ελεος πια… Τι μας λένε; Να δώσουμε στον Ερντογάν και τον Παρθενώνα για να… ησυχάσουμε;  Μελέτησα τις δηλώσεις και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και του Γεωργίου Παπανδρέου και άλλων θιασωτών της πολιτικής: ας δώσουμε λίγα για να κρατήσουμε πολλά. Αυτό προτιμούν; Δεν πρόκειται πια για αφέλεια. Είναι υποστηρικτές μιας πολιτικής που δεν «ηρεμεί» το θηρίο, αντίθετα το ερεθίζει περισσότερο. Η υποχωρητικότητα και ο φόβος απέναντι στην Τουρκία οδήγησαν τον Ερντογάν να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει όλες τις διεκδικήσεις του, που προφανώς -επειδή οι νεοφιλελεύθεροι το ξεχνούν- μοιράζουν το Αιγαίο και την Κύπρο στα δύο. Αυτό θέλουμε; Ελπίζω πως όχι… 

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2020/02/blog-post_671.html

Η κλιμάκωση της μεταναστευτικής εισβολής

Εύλογα αναρωτιέται κανείς πόσο πιθανό είναι ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ένας συμβατικός πόλεμος που θα ακολουθούσε τον υβριδικό-μεταναστευτικό, ο οποίος θα έδινε διέξοδο στα προβλήματα του Τούρκου δικτάτορα – αφού δεν έχει υποστεί μόνο την ήττα στη Συρία και δεν έχει απομονωθεί από τους πάντες. Έχει επί πλέον προκαλέσει στη χώρα του τεράστια οικονομικά προβλήματα, με τη λίρα στο ναδίρ, με τον πληθωρισμό στο ζενίθ και με τις αυτοκτονίες των Τούρκων πολιτών λόγω αδυναμίας πληρωμής των χρεών τους να αυξάνονται συνεχώς. Προφανώς δε κρύβει τις περιπτώσεις κορονοϊού στην Τουρκία – αφού είναι αδύνατον να έχουν προσβληθεί όλα τα γύρω κράτη και να δέχεται μετανάστες από αυτά, χωρίς ανάλογα επακόλουθα.

Επικαιρότητα

Ο υβριδικός-μεταναστευτικός πόλεμος που έχει κηρύξει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας από πολύ καιρό πριν, κλιμακώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, μετά τη σύγκρουση της με τη Ρωσία – η οποία ούτε ήταν, ούτε θα είναι ποτέ σύμμαχος της Τουρκίας, ενώ φυσικά ο πρόεδρος Putin δεν ξέχασε καθόλου την «κατά λάθος» κατάρριψη του ρωσικού πολεμικού αεροπλάνου.
Το γεγονός δε ότι, σύμφωνα με άρθρο της γερμανικής BILD (πηγή), χιλιάδες παράνομοι μετανάστες συνωστίζονται στα λεωφορεία στην Κωνσταντινούπολη που τους μεταφέρουν στα ελληνικά σύνορα, τεκμηριώνει την κλιμάκωση του πολέμου – με τη χρήση ανθρώπινων όπλων, όπως Αφγανών, Πακιστανών, Αλγερινών, Μαροκινών και Ιρακινών. Οικονομικών μεταναστών δηλαδή που έχουν μεταφερθεί προηγουμένως στην Τουρκία από τις ΜΚΟ των πάσης φύσεως ιδρυμάτων Soros – με στόχο την επιβολή της παγκοσμιοποίησης και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην Ευρώπη.
Φαίνεται όμως πως η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε επιτέλους να αντιδράσει, στέλνοντας στρατό στον Έβρο και χρησιμοποιώντας δακρυγόνα για να σταματήσει τη χερσαία εισβολή – ενώ, σύμφωνα τη γερμανική εφημερίδα, 50 ελληνικά πλοία περιπολούν στα νησιά, συνοδευόμενα από αεροπλάνα και δέκα ελικόπτερα, για να εμποδίσουν την περαιτέρω απόβαση που επιχειρούν οι Τούρκοι με τους παράνομους μετανάστες. Έχουν αποσταλεί επίσης ομάδες των ειδικών δυνάμεων και καταδρομείς, αφού έχει γίνει γνωστό πως πύκνωσαν τα δρομολόγια από την Κωνσταντινούπολη προς τον Έβρο – ενώ ευτυχώς οι απόβαση στα ελληνικά νησιά από χιλιάδες παράνομους μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί στις τουρκικές ακτές, εμποδίζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες.
Εύλογα πάντως αναρωτιέται κανείς πόσο πιθανό είναι ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, ένας συμβατικός πόλεμος που θα ακολουθούσε τον υβριδικό-μεταναστευτικό, ο οποίος θα έδινε διέξοδο στα προβλήματα του Τούρκου δικτάτορα – αφού δεν έχει υποστεί μόνο την ήττα στη Συρία και δεν έχει απομονωθεί από τους πάντες. Έχει επί πλέον προκαλέσει στη χώρα του τεράστια οικονομικά προβλήματα, με τη λίρα στο ναδίρ, με τον πληθωρισμό στο ζενίθ και με τις αυτοκτονίες των Τούρκων πολιτών λόγω αδυναμίας πληρωμής των χρεών τους να αυξάνονται συνεχώς. Προφανώς δε κρύβει τις περιπτώσεις κορονοϊού στην Τουρκία – αφού είναι αδύνατον να έχουν προσβληθεί όλα τα γύρω κράτη και να δέχεται μετανάστες από αυτά, χωρίς ανάλογα επακόλουθα.
Περαιτέρω, η άσκηση βέτο στις Βρυξέλλες εκ μέρους της Ελλάδας στην έκδοση κοινού ανακοινωθέντος στο ΝΑΤΟ, επειδή οι Η.Π.Α., η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία διαφωνούσαν στο να περιληφθεί αναφορά στο προσφυγικό (πηγή), ήταν ασφαλώς μία θετική ενέργεια – ενώ προβληματίζει η στάση της Ουγγαρίας, η οποία προετοιμάζει μαζί με την Τουρκία μία σύνοδο κορυφής, με τη συμμετοχή επί πλέον της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας για μεταναστευτικά θέματα (πηγή).
Τι σημαίνει αλήθεια αυτή η στροφή 180 μοιρών της κυβέρνησης; Κατάλαβε επιτέλους πως είμαστε μόνοι και δεν θα μας βοηθήσει κανένας, παρά το ότι έχει δώσει «γη και ύδωρ» στους πάντες; Τόσο στη Γερμανία που μας κατέχει οικονομικά, όσο και στις Η.Π.Α. που μας κατέχουν στρατιωτικά; Πως το θέμα της παράνομης μετανάστευσης έχει διττή σημασία, αφού η Τουρκία τους χρησιμοποιεί ως όπλο εισβολής και οι οπαδοί της δημιουργίας πολυπολιτισμικών κοινωνιών για την εξασφάλιση φθηνότερου εργατικού δυναμικού και ευκολότερα ελεγχόμενων αλλοιωμένων κοινωνιών;
Αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα και τις ΜΚΟ, να δημιουργήσει κλειστές δομές σε ακατοίκητα νησιά, να θεσπίσει αυστηρότατες ποινές για τους διακινητές και να προβεί σε μαζικές απελάσεις κατά το παράδειγμα της Ισπανίας που ενέκρινε το ευρωπαϊκό δικαστήριο; Να σταματήσει το βίαιο εποικισμό της πατρίδας μας και να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως έχουμε προτείνει προ πολλού; (άρθρο μας)
Διαπίστωσε πως το νέο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου που προωθείται από τη Γερμανία είναι εις βάρος μας, επειδή ναι μεν θα διευκολυνθούν η Ελλάδα και οι άλλες χώρες πρώτης υποδοχής ως προς το 5%-10% των αιτούντων που θα λάβουν τελικά άσυλο (αφού με την απόφαση χορήγησής του σε κεντρικό επίπεδο σταδιακά θα μεταφερθεί μικρός αριθμός σε χώρες-μέλη που θα συναινέσουν), ενώ από την άλλη πλευρά, για το υπόλοιπο 90-95% που δεν θα τους χορηγηθεί άσυλο, δεν θα υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή δέσμευση;  
Κατάλαβε πως χωρίς φυσικά να ομολογείται, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα, με τις γνωστές συνέπειες για τους ίδιους, για τη σταθερότητα, την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και την κοινωνική γαλήνη της χώρας; Ελπίζουμε πως πραγματικά συνειδητοποίησε όλα τα παραπάνω και ότι θα πάρει επιτέλους τα μέτρα της – αφού διαφορετικά οι κίνδυνοι για την Ελλάδα είναι ανυπολόγιστοι.

Σημείωση

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ο συνολικός αριθμός προσφύγων και μεταναστών που ήσαν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, ήταν 112.300 άτομα, εκ των οποίων οι 71.200 στην ενδοχώρα και οι 41.100 στα νησιά με τη πλειονότητα αυτών να είναι σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. Ακόμη και στο ακριτικό Καστελόριζο, όπου έχει στρατηγική σημασία για την ανακήρυξη της ΑΟΖ (όποτε και εάν αποφασιστεί), οι μετανάστες είναι τριπλάσιοι από τους μόνιμους κατοίκους και μέχρι τα τέλη του 2019, έφταναν τους 740, όταν οι  μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 250!
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κατά την διάρκεια του 2019, οι αιτήσεις ασύλου, ξεπέρασαν τις 77.000 εν συγκρίσει με τις 67.000 του 2018, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία – αν και όπως ομολογεί η ίδια δεν υπάρχει κεντρική καταγραφή των παρανόμως εισερχομένων στην επικράτεια.
Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι πολλοί λαθρομετανάστες καταστρέφουν τα χαρτιά τους πλησιάζοντας στα ελληνικά νησιά – προκειμένου να μην εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και να διευκολυνθούν έτσι στην αίτηση ασύλου, επιδιώκοντας την κτήση της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα. Όμως από τη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς προσφύγων του 1951, δεν συνάγεται ότι τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να αναγορεύουν το εαυτό τους σε πρόσφυγα επειδή έτσι το θέλουν! Πόσο μάλλον να καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Μάλιστα στη συνθήκη λειτουργίας της Ε.Ε. (άρθρο 79) αναφέρονται καθαρά ως λαθρομετανάστες και όχι ως παράτυποι πρόσφυγες ή μετανάστες, έννοιες πού από τη φύση τους δημιουργούν σύγχυση και υποκρύπτουν σκοπιμότητες.
Αnalyst Team29 Φεβρουαρίου 2020