Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Σεργίου Μπουλγκάκοφ : Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (7)

Συνέχεια από : Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Δεύτερο κεφάλαιo.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.

Έναν άλλον δρόμο προς τον ίδιον σκοπό: να αποαντικειμενοποιήση (να καταστήση χωρίς αντικείμενο) το υποκείμενο και να βοηθήση έτσι τον ιδεαλισμό στη νίκη, διήλθε η σχολή του Windelband και του Rickert στο Φράιμπουργκ, που αναζητά το σημείο του μοχλού όχι στον πανκατηγορισμό (Pankategorismus) και πανμεθοδισμό (Panmethodismus), αλλά στην πλευρά του συνδετικού ρήματος «είμαι» (Kopula). Το συνδετικό ρήμα «είμαι» γίνεται υποκειμενικό, ή ακριβέστερα: υποκειμενοειδές, εννοημένο ως έκφραση της θέλησης (βούλησης) του υποκειμένου, βρίσκεται εδώ όχι στην οριστική, αλλά στην προστακτική, μετατρέπεται σ’ ένα οφείλειν (πρέπει), ενώ αποδίδεται στην εκπληρούμενη στο συνδετικό ρήμα «είμαι» πράξη της αυτοαποκάλυψης της ύλης (ουσίας) ένας θεολογικός χαρακτήρας, της προσάπτεται μια αξιολογική επένδυση, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ως «αντικείμενο της γνώσης» το απόλυτο πρέπει. Εννοείται εδώ φυσικά ολόκληρη η εμπειρική ύπαρξη του κόσμου απλώς ως υλικό προς άσκηση στο οφείλειν (πρέπει). Επαναλαμβάνεται εδώ η ιδέα της «πρακτικής» συνείδησης, στην οποίαν ανήκει η πρωτοκαθεδρία υπεράνω του θεωρητικού στη διδασκαλία του Fichte, χωρίς να επιδεικνύη ωστόσο την αποφασιστικότητα και τη βασική σημασία, με την οποίαν τιμάται αυτή εκεί. Αναλαμβάνεται εδώ μόνον το ασθενέστερο μέρος της διδασκαλίας αυτής, ενώ η μεταφυσική αφήνεται κατά μέρος. Το να μετατρέψης τον κόσμο σ’ ένα άκαρπο και ανεκπλήρωτο πρέπει (οφείλειν) της γνώσης, να τον διατηρήσης όμως προσέτι ταυτόχρονα ως ένα συνεχώς σε υπηρεσία ευρισκόμενο εμπειρικό υλικό – αυτό είναι ένα μονότονο και στείρο αποτόλμημα, που δεν έχει τόσο πολύ αυτό καθ’ εαυτό, όσο μάλλον ιστορικά, ως μια απ’ τις παραφυάδες της καντιανής διδασκαλίας, ως ένα απ’ τα χαρακτηριστικά της αδιέξοδα, ενδιαφέρον.

Ο καντιανός ιδεαλισμός θα συνεχιστή σε μια μέχρι τα άκρα οξυμμένη και συνεπή μορφή απ’ τον Σοπενάουερ (Schopenhauer), που θεωρεί ακριβώς τη διάκριση ανάμεσα στη φαινομενικότητα του κόσμου και τα πράγματα καθ’ εαυτή ως τη βαθύτατη των καντιανών διδασκαλιών. Τα πράγματα πληρούνται καθ’ εαυτά ως γνωστόν στον Σοπενάουερ από μιαν άλογη (alogischen), τυφλή και ασυνείδητη, ανυπόστατη (unhypostatischen) θέληση (βούληση), το οποίο έχει ως προϋπόθεση την ερμηνεία ολόκληρου του κόσμου ως την «παράσταση» (ιδέα) μιας ονειρευόμενης συνείδησης. Όσο χιμαιρική (chimärenhaft) κι αν μπορή να είναι η διδασκαλία για τον «κόσμο ως βούληση-θέληση», τόσο αξίζει απ’ την άλλη μεριά πάλι ωστόσο η ακρίβεια και σαφήνεια, με την οποίαν αναπτύσσει ο Σοπενάουερ τη διδασκαλία του για τον «κόσμο ως παράσταση-ιδέα», κάθε αναγνώριση. Στη διδασκαλία για το υποκείμενο ως το αντικείμενο της πρότασης όλων των κατηγορουμένων, το οποίο (υποκείμενο…) βρίσκεται γι’ αυτό έξω το ίδιο απ’ την περιοχή της εμπειρίας, είναι μεταφυσικό γι’ αυτήν και την κοιτάζει ωστόσο έμφυτα (immanent), έφτασε ο Σοπενάουερ πολύ κοντά στην αλήθεια. «Εκείνο, το οποίο τα γνωρίζει όλα και δεν γνωρίζεται από κανένα, είναι το υ π ο κ ε ί μ ε ν ο . Είναι συνεπώς ο φορέας του κόσμου, ο γενικός (καθολικός), πάντοτε προϋποτιθέμενος όρος κάθε φαινομένου, κάθε αντικειμένου: γιατί μόνο για το υποκείμενο υπάρχει (είναι), ό, τι κι αν πάντως υπάρχη. Ως τέτοιο υποκείμενο συναντά ο καθένας τον εαυτό του, καθόσον μόνον ωστόσο γνωρίζει, κι όχι καθόσον είναι αντικείμενο της γνώσης. Αντικείμενο είναι όμως ήδη το σώμα του, το οποίο και ονομάζουμε γι’ αυτό, απ’ αυτήν την άποψη, παράσταση-ιδέα… Το υποκείμενο όμως, το γνωρίζον, και ποτέ γνωριζόμενο, δεν βρίσκεται και σ’ αυτές τις μορφές, απ’ τις οποίες προϋποτίθεται μάλλον ήδη πάντα το ίδιο: δεν του αρμόζει λοιπόν ούτε πολλαπλότητα, ούτε το αντίθετό της, ενότητα. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ, αλλά είναι αυτό ακριβώς που γνωρίζει, όπου μόνον (κάτι…) γνωρίζεται». («Ο κόσμος ως θέληση-βούληση και ιδέα» / “Welt als Wille und Vorstellung”, τόμ. Ι, σ. 5-6, έκδ. Frauenstädtschen. Πρβλ. και ΙΙ, σ. 16-18). Όσον αφορά στη διαμάχη για την πραγματικότητα του εξωτερικού κόσμου, βασίζεται αυτός για τον Σοπενάουερ κατ’ αυτό το μέτρο σε μιαν παρανόηση, καθόσον δεν υπάρχει καμμιά σχέση αιτίας και ενέργειας (δράσης) μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, το οποίο υπάρχει μόνο στον κόσμο των αντικειμένων (ό.π. Ι, σ. 15). Γενικώς όμως δεν οδηγεί αυτή η ορθή και ακριβής διάκριση σε κανένα αξιόλογο αποτέλεσμα στη διδασκαλία για την υπόσταση στον Σοπενάουερ, γιατί αφανίζεται πλήρως στην άλογη ή και παράλογη διδασκαλία για την αρχική θέληση, που παράγει όλα τα ατομικά παιχνίδια, για να τα αφήση πάλι ξανά, αν είναι αναγκαίο, να σβηστούν (να εξαφανιστούν). Εν γένει φέρει το έργο του Σοπενάουερ, κοντά στο ταλέντο κι όλες τις καλλιτεχνικές ποιότητες του δημιουργού του, υπερβολικά όμως τη σφραγίδα της νοσηρότητας και μισανθρωπίας (Misanthropie). Και πάσχει επιπλέον σε μιαν εσωτερική αντίφαση, καθόσον ακολουθεί δηλαδή κατ’ αρχάς ο Σοπενάουερ μιαν εντελώς καθορισμένη, υποκειμενικο-ιδεαλιστική κατεύθυνση, για να μεταβή όμως ύστερα, στη διδασκαλία για τη θέληση, αιφνίδια σε μια φιλοσοφία της ταυτότητας.

Ο πραγματικός όμως βασιλιάς στην περιοχή του ιδεαλιστικού υποκειμενισμού είναι αναμφισβήτητα ο J. G. F i c h t e , και μάλιστα στην πρώτη περίοδο του φιλοσοφείν του (μέχρι το έτος 1800 περίπου. Εδώ ανήκουν οι δυό εισαγωγές του στη διδασκαλία της επιστήμης, η «Έννοια της διδασκαλίας της επιστήμης» και το «Σχεδιάγραμμα της ιδιορρυθμίας της διδασκαλίας της επιστήμης»). Η διδασκαλία του Φίχτε θα μας απασχολήση ακόμη σ’ ένα ιδιαίτερο παράρτημα, εδώ πρέπει να επαρκέσουν απλώς μερικές μικρές υποδείξεις ως προς το γενικό της περιεχόμενο. Η αναπτυγμένη στη φιχτιανή διδασκαλία της επιστήμης θεώρηση-θεωρία καταλαμβάνει μιαν εντελώς ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της φιλοσοφίας. Είναι η πιο ριζοσπαστική, μη δειλιώσα μπροστά στο ανόητο (παράλογο – Absurdes) απόπειρα, να σκεφτή (να στοχαστή) κανείς τη φιλοσοφία της καθαρής και αφηρημένης υποστατικότητας μέχρι τέλους. Πρόκειται για μια φιλοσοφία της ταυτότητας, που έχει υποστή ωστόσο μιαν ανατροπή: συνήθως αντιλαμβάνεται η φιλοσοφία της ταυτότητας την ύλη-ουσία ως φύση ( φ ύ σ ι ς ) , κατηγορούμενο, αντικείμενο, απ’ τα οποία προέρχεται μετά κατά έναν οποιονδήποτε τρόπο το υποκείμενο και γενικά ολόκληρος ο κόσμος της συνείδησης. Στον Φίχτε ανήκει αντίθετα η σημασία της μοναδικής ύλης-ουσίας μόνο στο Εγώ, που θέτει (καθορίζει) αφ’ εαυτού και προς χάριν του εαυτού του το Μη-Εγώ. Πρόκειται για μια φιλοσοφία ταυτότητας του απόλυτου εγωϊσμού, υποκειμενισμού, απ’ το οποίο πρέπει να «προέλθη» (να «παραχθή») κατόπιν ολόκληρο το κοσμικό οικοδόμημα. Σ’ αυτές τις άκαρπες απόπειρες μιας βίαιης αφαίρεσης εξαντλείται ο Φίχτε σε όλες τις προαναφερθείσες πραγματείες (εδώ ανήκει κι η «νεαρή» και ταλαντούχα περιγραφή του φιχτιανού ιδεαλισμού στη διατριβή του νεαρού Σέλλινγκ – Shelling για τη φιλοσοφία του Εγώ).

Η βασική σημασία του φιχτιανού συστήματος είναι όλως ισχυρή, και το φιλοσοφικό πείραμα, που μας αντιτάσσεται σ’ αυτό το μανιακό (maniakalisch) στη βασική του μονομέρεια σύστημα, εξάπαντος μοναδικό. Η έννοια αυτού του πειράματος είναι ότι, για να γνωρίση η σκέψη την αληθινή φύση του Εγώ, πρέπει να ψηλαφήση και να εξετάση τα όριά του· προς τον σκοπόν αυτόν πρέπει ωστόσο να τα προσβάλη (να τα θίξη) και να τα υπερβή (να τα παραβιάση) πραγματικά, να επιχειρήση κάτι σαν μια φιλοσοφική ζωοτομία, ως η οποία μας επιδεικνύεται μετά και το σύστημα του Φίχτε. Πριν απ’ τον Φίχτε εξαίρονταν σε όλη της την εκτυφλωτική καθαρότητα και αδιαφιλονίκηση η αλήθεια για την αδυναμία, να εξαλειφθή απ’ το πραγματικά υπάρχον (το όν) το Εγώ, και μάλιστα όχι μόνο με κείνη τη λανθασμένη και συκοφαντημένη έννοια, όπως έχει συμβή απ’ τον Σοπενάουερ στη διδασκαλία του για τον «κόσμο ως παράσταση-ιδέα», όπου αποδεικνύονταν σε τελική ανάλυση το υποκείμενο ως ένα απλώς προσωρινό και απατηλό κέντρο, ως μια απ’ τις αντανακλάσεις μιας τυφλής και ιδιότροπης αυθαιρεσίας. ‘Όχι, ο Φίχτε αντιλήφθηκε την ουσιώδη φύση του Εγώ, την αδυναμία, να το αναλύσουμε (ή: διαλύσουμε) και να το παραμερίσουμε. Το Εγώ είναι το πλησίον, το αψευδέστατο, το πρώτο. ‘Όλα πρέπει να εννοηθούν στο Εγώ και μέσω του Εγώ, να εκφρασθούν στη γλώσσα του εγωτισμού, του ατόμου (Ichheit) – αυτό είναι το ζήτημα. Το Εγώ, το αντικείμενο της πρότασης, το υποκείμενο πρέπει να υφάνη απ’ τον εαυτό του, όπως η αράχνη τον ιστό της, τον κόσμο, να γεννήση το κατηγορούμενο, να στοιχειοθετήση το Είναι. Ουδέποτε, ούτε ενωρίτερα ούτε μεταγενέστερα, δεν αναλήφθηκε καμμιά φορά η απόπειρα, να συμβιβασθούμε έτσι κατ’ αρχήν με το Εγώ, να το ισχυροποιήσουμε τόσο πολύ και να το σταθμίσουμε σε όλη τη βαρύτητά του. Ο Φίχτε στέκεται εδώ πάνω στους ώμους του Καντ, και καθώς εκφράζει την αληθινή έννοια της καντιανής διδασκαλίας, την αποκαλύπτει και την ερμηνεύει, ή τουλάχιστον ωστόσο ένα απ’ τα βασικά θέματα αυτού του δυσαρμονικού και πλούσιου σε θέματα οικοδομήματος. Το σύστημα του Φίχτε δεν είναι τίποτα άλλο απ’ την περαιτέρω εξέλιξη της καντιανής διδασκαλίας για τη «μεταφυσική ενότητα της συναίσθησης» ή το γνωσιολογικό Εγώ. Στον Καντ εμφανίζεται αυτή η διδασκαλία ακόμα και ενάντια στη θέλησή του στο προσκήνιο, ως ένα συμπέρασμα απ’ τη διδασκαλία για τις μορφές της γνώσης, ως η ελλείπουσα ακόμα σύνδεση των κατηγοριών· δεν παράγεται απ’ το Εγώ η κατηγορία, αλλά προϋποθέτουν αντίθετα οι κατηγορίες για τον εαυτό τους την αναγκαιότητα του Εγώ, που συνδέει τις κατηγορίες σε μιαν ενότητα. Στον Φίχτε τοποθετείται αντίθετα αμέσως το Εγώ στην πρώτη γραμμή, και απ’ αυτό παράγονται τότε όλες ανεξαιρέτως οι κατηγορίες, ακριβώς όπως και οι μορφές της υλικής αντίληψης, ο χώρος κι ο χρόνος. Το να παρουσιάση τη φύση του Εγώ ως λογικό κέντρο, ως κέντρο των γνωσιολογικών μορφών, να επιδείξη τον γνωσιολογικό ιδεαλισμό σ’ ολόκληρη την ισχύ και μεγαλοπρέπειά του – αυτό είναι το πρώτο και στοιχειωδέστατο καθήκον της φιλοσοφίας του Εγώ. Και αν και ο Καντ ήταν ο ίδιος ως γνωστόν κάθε άλλο παρά ενθουσιώδης για τον παρουσιαζόμενο εδώ ζήλο κατά την εξήγηση των διδασκαλιών του, είναι ωστόσο ιστορικά αναμφισβήτητο, ότι ο Φίχτε αποκάλυψε την αλήθεια για τον Καντ.

Πολύ όμως ακόμα πιο σημαντική είναι η αντίληψη του Φίχτε όχι στην κατεύθυνση προς το γνωσιολογικό, αλλά προς το μεταφυσικό. Ο Φίχτε αποδίδει στο Εγώ, στην υπόσταση, τη σημασία όχι μόνον ενός γνωσιολογικού υποκειμένου (το οποίο κάνουν με μιαν ορισμένη φορτικότητα όλοι οι νεοκαντιανοί), αλλ’ ακόμα κι αυτήν μιας μεταφυσικής ουσίας, της οποίας ολόκληρη η πληρότητα αποδίδεται πάλι στην υποστατικότητα. Η ουσία ταυτίζεται άμεσα με την υποστατικότητα, και σ’ αυτήν τη μεταφυσική ιταμότητα υφίσταται ακριβώς το πιο παράδοξο, ταυτόχρονα όμως και το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της φιχτιανής διδασκαλίας. ‘Όλα περιλαμβάνονται στην κατηγορία του εγωτισμού (ή: εγωϊσμού), όλα είναι Εγώ, το Εγώ είναι όλα, και δεν υπάρχει τίποτα έξω απ’ το Εγώ, πέρα απ’ το Εγώ, τίποτα που δεν θα ήταν Εγώ, που θα ήταν μεταφυσικό στο Εγώ. Αυτό είναι το μεταφυσικό αίτημα της θεωρίας του Φίχτε και ταυτόχρονα και το βασικό καθήκον της. Εδώ ψηλαφεί ο Φίχτε ένα πρόβλημα εντελώς εξόχου σημασίας: το πρόβλημα της σχέσης (αναλογίας) υπόστασης και ουσίας, της συνάρτησης του Εγώ μ’ αυτό, που δεν είναι Εγώ. Αυτή η συνάρτηση είναι μυστηριώδης και ανεξιχνίαστη, μας αντιτάσσεται σ’ αυτήν το μυστικό της ουσίας, κάτι δηλ. που πρέπει να αποδεχθή κανείς, που δεν μπορεί να το αντιληφθή όμως κανείς λογικά και που δεν μπορεί να συναχθή: ούτε το Εγώ απ’ τη φύση, ούτε η φύση απ’ το Εγώ. Συνήθως διέρχεται η φιλοσοφία της ταυτότητας τον πρώτο δρόμο, τον δρόμο της απαγωγής του Εγώ απ’ τη φύση, ο Φίχτε βάδισε αντίθετα, και δεν έχει σ’ αυτό ούτε τους ομοίους του ούτε μιμητές (δεν μπόρεσε μάλιστα να κρατηθή ούτε κι ο ίδιος εξάλλου επί μακρόν στο ύψος της ίδιας του της φιλοσοφίας και απέκλινε σύντομα στο μονοπάτι ενός λαοφιλούς φιλοσοφικού κηρυγματισμού), στη διδασκαλία του της επιστήμης τον δεύτερο δρόμο και αποπειράθηκε, να τα παράξη όλα απ’ το Εγώ, να δη σε όλα μιαν κατάσταση και μόνον του Εγώ. Πώς και πού εναρμονίζεται το Εγώ μ’ αυτό, που δεν είναι Εγώ, το αντικείμενο της πρότασης με το κατηγορούμενο; Μπορούν να εννοηθούν όλα μέσω της κατηγορίας του εγωϊσμού (ή: εγωτισμού); Ο Φίχτε το αποπειράθηκε, κι έχουμε ως απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα τη διδασκαλία του της επιστήμης. Είναι γνωστό, πώς διεκπεραιώνεται αυτή η απαγωγή: γεννιέται στο απόλυτο και, προφανώς, ενιαίο Εγώ, το οποίο παίζει τον ρόλο της σπινοζαϊκής ουσίας (ύλης) ή, αν θέλη κανείς, απολύτως του Ε ν ό ς του Πλωτίνου, η αντίθεση Εγώ και Μη-Εγώ (σε όλα τα λογικά τεχνάσματα της απαγωγής δεν απόκειται καμμιά βασική σημασία, έχουν κατά βάθος, ως απλά βοηθητικά μέσα, μικρό ενδιαφέρον). Το μεγάλο, απόλυτο Εγώ εμφανίζεται εδώ ως μια μεταφυσική, ταυτόσημη με τον εαυτό της αρχή, στην οποία δεν υπάρχει καμμιά ένταση (διάσταση) και κανένας συσχετισμός Εγώ και Μη-Εγώ. Το απόλυτο Εγώ είναι η ουσία, όπως περιγράφεται πριν απ’ τη γένεση του (εμπειρικού) Εγώ και του Μη-Εγώ, της υπόστασης και της φύσης. Γι’ αυτό είναι μια απ’ τις χειροπιαστές αμφιλογίες και ασάφειες στον Φίχτε, όταν, εκκινώντας απ’ το μεταφυσικό Εγώ, το μετατρέπει σ’ ένα απόλυτο Εγώ, το οποίο το ανταλλάσσει μετά με το εμπειρικό, συνεχώς συνδεδεμένο με το Μη-Εγώ Εγώ. Δεν υπάρχει κατά βάθος μεταξύ του απολύτου και του εμπειρικού Εγώ καμμιά εγγύτερη επαφή και συγγένεια απ’ ό,τι μεταξύ της σπινοζαϊκής ουσίας και της αυτοσυνείδησης του τρόπου της, της μεμονωμένης ανθρώπινης προσωπικότητας, ή μεταξύ του Ε ν ό ς του Πλωτίνου και της αυτοσυνείδησης της μεμονωμένης ανθρώπινης ψυχής σ’ αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει εδώ καμμιά απαγωγή (λογική αφαίρεση) και δεν μπορεί και να υπάρχη. Όμως ο Φίχτε συνάγει (συμπεραίνει) με όλη του τη δύναμη, και σχηματίζει με τη βοήθεια μιας σειράς ενδιάμεσων κρίκων μιαν αλυσίδα, που συνδέει το κέντρο με την περιφέρεια. Αποδεικνύεται όμως, πως δεν υπάρχει τίποτα εκεί, στο οποίο θα μπορούσε να στερεωθή αυτή η αλυσίδα· γιατί όσο και να την επιμυκήνη κανείς, δεν επαρκεί ωστόσο ποτέ, μένει πάντοτε μια «εξωτερική πρώτη ώθηση» στο Εγώ, που δεν μπορεί να εξηγηθή, αλλά μόνο να διαπιστωθή. Για την εξήγηση αυτής της «πρώτης ώθησης» αποδεικνύεται ως αναπόδραστο, να υποτεθή κοντά στο θεωρητικό Εγώ κι ένα πρακτικό Εγώ, που έχει ανάγκη ενός φραγμού (ορίου), μιας αντίθετης τάσης στη σταθερή κίνησή του. Το πρακτικό Εγώ αποδεικνύεται ήδη ως ένα απόλυτο πρέπει (οφείλειν, δέον), και σ’ αυτήν την ανίσχυρη και ακόρεστη επιθυμία, σ’ αυτόν τον ακαταπόνητα υποσκάπτοντα σκώληκα, αυτόν τον αιώνια περιστρεφόμενο πυρακτωμένο τροχό του Δέοντος καταλήγει τελικά το εωσφορικό εγχείρημα: - να δημιουργήσης τον κόσμο σύμφωνα με την ίδια σου την εικόνα, αποσπασμένον ωστόσο εντελώς απ’ τη φύση του, απλώς και μόνον απ’ τη γυμνή, αφηρημένη υποστατικότητα. Δεν οικοδομεί φυσικά τον κόσμο ο Φίχτε, αλλά το πολύ-πολύ ένα αφηρημένο, εγωϊστικό σχήμα του κόσμου, τη μεταφυσική του μορφή. Και οι «πρακτικές ασκήσεις», το σεμινάριο του πρακτικού λόγου (λογικής), στο οποίο καταλήγει τελικά όλο αυτό το οικοδόμημα, δεν προσθέτει τίποτα αφ’ εαυτού, γιατί είναι κι εδώ η αντίθετη μόνον τάση ή ο φραγμός αναγκαίος, στην κατεύθυνση προς τη συγκεκριμενοποίηση του κόσμου ωστόσο, ενώ προς την τόσο πολύ λοιδορημένη κι ωστόσο απαραίτητη και τόσο αγαπητή σε μας «αισθητικότητα» δεν γίνεται ούτε ένα βήμα. Δεν υπάρχει ο κόσμος, γιατί αυτό δεν είναι ούτε καν ένα σχήμα του κόσμου. Και το φιχτιανό Εγώ, το απόλυτο όπως και το εμπειρικό, δεν μπορούν να γεννήσουν παρ’ όλ’ αυτά απ’ τον εαυτό τους ούτε καν μια γνήσια μύγα ή μια ζωντανή κατσαρίδα, ούτε καν μια καλάμη ή και μόνον ένα ξερό γαϊδουράγκαθο. Μοναξιά και θάνατος υπάρχει στην έρημο της εωσφορικής αφαρπαγής (απομάκρυνσης) – αυτό είναι το αποτέλεσμα του φιχτιανού εγχειρήματος, και ως μια φυσική, ίσως και αναπόφευκτα αναγκαία μάλιστα συνέπεια, ως αντίθεσή (Antithese) του, το αντικαθιστά η φιλοσοφία της φύσης, που προσπαθεί, απ’ τον Σέλλινγκ μέχρι τον Χέγκελ, να παράξη, ακριβώς αντίθετα, και το Εγώ απ’ το Μη-Εγώ – ένα όχι λιγότερο απελπισμένο εγχείρημα όπως αυτό του Φίχτε.

Μια έτι περαιτέρω όμως ιδιορρυθμία της φιλοσοφίας της αφηρημένης υποστατικότητας είναι, το ότι είναι καταδικασμένη σ’ έναν μοιραίο σολιψισμό ( δεν υπάρχει τίποτα έξω απ’ την ατομική σκέψη…). Επισημάναμε ήδη ότι η έννοια του απολύτου Εγώ ταλαντεύεται μεταξύ του συγκεκριμένου, εμπειρικού, πολλαπλού Εγώ και του ενός Εγώ, το οποίο δεν είναι βέβαια πια ένα ανθρώπινο, αλλά το θεϊκό Εγώ, έτσι ώστε η τοποθέτηση του Εγώ και του Μη-Εγώ σ’ αυτό να σημαίνη την αρχέγονη απαγωγή του Μη-Εγώ και κατ’ ουσίαν την πράξη της δημιουργίας του κόσμου. Είναι όμως άνευ ετέρου σαφές, πως η δημιουργία του κόσμου δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο μιαν «απαγωγή» του κόσμου, ότι είναι μάλιστα κάτι ευθέως αντιτασσόμενο σ’ αυτήν. Χωρίς να εισέλθουμε εγγύτερα σ’ αυτές τις αμφι- και πολυσημίες, θέλουμε να περιοριστούμε απλώς και μόνο στην υπόδειξη, ότι απ’ τη άποψη του Εγώ, το οποίο δεν είναι πια ήδη απόλυτο, αλλά έχει θέσει (στοιχειοθετήσει) το Μη-Εγώ, δεν μπορεί να διαγνωσθή πια κανένα ξένο Εγώ, γιατί δεν υπάρχουν προς αυτό ούτε μέσα της «απαγωγής» ούτε και ένα γνωσιολογικό όργανο. Το Εγώ μένει αναγκαστικά στον ενικό, και το ξένο Εγώ είναι γι’ αυτό, αν έχουν έτσι τα πράγματα, μόνον ένα Μη-Εγώ, και μια «μετατόπιση» (; - “Introjektion”), μια κατά κάποιον τρόπο διαμορφωμένη μετάθεση του ομοιώματος του ιδίου Εγώ στο Μη-Εγώ, δεν μπορεί ποτέ και ουδέποτε να υπάρξη. Ο Φίχτε θα μπορούσε, με άλλα λόγια, να επιτύχη να αξιώση ακόμα κατά κάποιον τρόπο το Μη-Εγώ ως κατηγορούμενο, να αξιώση όμως ένα άλλο Εγώ, ένα Εσύ, ένα συν-αντικείμενο της πρότασης (συν-υποκείμενο) – αυτό δεν το μπορούσε, και δεν συνειδητοποίησε και ποτέ τη δυνατότητα ενός τέτοιου ζητήματος, και δεν δοκιμάζει και καθόλου να προστατευθή απ’ αυτήν την πιο επικίνδυνη απ’ όλες και πιο αδύναμα υπερασπισμένη πλευρά. Ο Καντ δεν βρίσκεται στη θεωρητική του φιλοσοφία ουδόλως σε μιαν καλύτερη θέση απ’ τον Φίχτε, γιατί δεν υπάρχει απ’ το γνωσιολογικό Εγώ, τη δέσμη κατηγοριών και σχημάτων, απ’ την «ενότητα της μεταφυσικής συναίσθησης», επίσης καμμιά μετάβαση προς την «ενότητα της μεταφυσικής συναίσθησης» αρ. 2, 3, 4 κτλ., προς το Εσύ ή Εσείς. Όμως ο Καντ γίνεται κύριος της δυσκολίας με το αξίωμα της πρακτικής φιλοσοφίας, μια λύση, που θα έπρεπε να οδηγήση φυσικά σε μιαν αναθεώρηση και μια μετασκευή όλης της θεωρίας του. (Πώς θα φαινόταν, όντως, η καντιανή διδασκαλία, αν αποτελούσε η πρακτική φιλοσοφία σ’ αυτήν, αντίστοιχα προς την «πρωτοκαθεδρία» της πρακτικής λογικής, την αφετηρία και προσδιόριζε πράγματι στα αποτελέσματά της τις βασικές προϋποθέσεις τού όλου συστήματος;) Για τον Φίχτε ωστόσο, που ρητορεύει συχνά και πρόθυμα για την «αξιοπρέπεια του ανθρώπου», δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει το Εσύ, δεν υπάρχει απλώς τίποτα. Το Εγώ, η αφηρημένη υπόσταση, μπορεί να γεννά στην εωσφορική της έκσταση (Ekstase) μόνον την ίδια της τη σκιά, το Μη-Εγώ, και να δεσπόζη σ’ αυτό το βασίλειο των σκιών, σ’ αυτό το μεταφυσικό υπερπέραν (Scheol – εβραϊκή έννοια).

Η φιλοσοφία του Φίχτε δεν είναι μόνο μια διδασκαλία για την αφηρημένη υποστατικότητα, για το υποκείμενο χωρίς αντικείμενο, αλλά είναι και μια διδασκαλία για την μονο-υποστατικότητα. Η ουσία εμφανίζεται στον Φίχτε πάντοτε στη μια και μοναδική μορφή – σ’ αυτήν του υποκειμένου που γεννά (παράγει) τα πάντα, που δεν μπορεί να γεννήση ωστόσο στην πραγματικότητα γενικώς τίποτα, αλλά μπορεί μόνο να «θέτη», και τα «θέτει» όμως τώρα όλα μέσα απ’ τον εαυτό του. Δεν είναι δύσκολο, να αναγνωρίσουμε πάλι σ’ αυτήν την παραμορφωμένη φιλοσοφική μεταγραφή την εικόνα της π ρ ώ τ η ς υπόστασης, του Πατέρα, που δεν μπορεί να είναι ωστόσο, αποσπασμένη απ’ τις άλλες υποστάσεις κι απ’ το θεϊκό πλήρωμα (Pleroma), τη Σοφία (Sophia), ο Πατέρας χωρίς τον Υιό, ο Δημιουργός χωρίς τη δημιουργία, παρ’ όλο που αυτό ακριβώς απαιτεί. Η απόπειρα, να αναπτύξουμε απ’ το Εγώ όχι μόνον το Μη-Εγώ, αλλά και όλες τις κατηγορίες και μορφές της συνείδησης, και γενικώς ολόκληρης της ιδεώδους (μεταφυσικής) εικόνας του κόσμου, είναι αναμφίβολα μια απόπειρα της γέννησης του Λόγου, μια απόπειρα, να επιτρέψουμε να προκύψη απ’ τα βάθη του Εγώ, απ’ την πρώτη υπόσταση ο θεϊκός Λόγος (Logos). Καθώς μπορεί ωστόσο να παραχθή μ’ αυτήν τη γέννηση απ’ το Εγώ μέσω της οδού μιας λογικής «απαγωγής» ένα μεταφυσικό απλώς, άδειο (κενό), άχρωμο και δίχως περιεχόμενο σχήμα του κόσμου, είναι πράγματι καταδικασμένη μια τέτοια μονο-υποστατική φιλοσοφία, να είναι α-κοσμική (akosmisch), παρ’ όλο που αποπειράται να αντισταθή απέναντι σ’ αυτό. Ένα μεταφυσικό σχήμα είναι όμως καθ’ εαυτό ένας πιθανός μόνον κόσμος, αλλ’ όχι ο ίδιος ο κόσμος, τον οποίον προσπάθησε μάταια να συμπεράνη ο Φίχτε. Γι’ αυτό ακριβώς δεν μένει στον φιλόσοφό του και κανένας χώρος για την τρίτη υπόσταση, για το ζωοφόρο, πληρούν με ζωή Πνεύμα, που χορηγεί στις ιδέες του κόσμου, ως τις δυνατότητες του κόσμου, υλική (φυσική) συγκεκριμενοποίηση. Το κύμα της σκέψης του δεν κυλά μέχρι την τρίτη υπόσταση, δεν επαρκεί η δραστηριότητα αυτής της σκέψης. Και βρίσκουμε ως ένα αξιοθρήνητο υποκατάστατο του πληρούντος με ζωή Πνεύματος τον «πρακτικό λόγο (λογική)» στο οικοδόμημα της σκέψης του Φίχτε, που εκτελεί κυνηγώντας το ανέφικτο κάτι σαν μια επιτόπου πορεία, για να μπορέση να διεκπεραιώση ανενόχλητα η θεωρητική λογική το έργο της. Και ενώνει έτσι σ’ αυτόν η λεξούλα «λόγος-λογική» στη φαινομενική της ενότητα και τις δυό περιοχές – τη θεωρητική όπως και την πρακτική, αυτήν της θέσης (στοιχειοθέτησης) όπως κι αυτήν της δημιουργίας του κόσμου.

Θεωρημένη ως ένα φαινόμενο της χριστιανικής αιρεσιολογίας, παριστάνει αναμφίβολα η διδασκαλία του Φίχτε ένα είδος του ουνιταρισμού (Unitarismus – η απουσία πίστης στην Αγία Τριάδα) του τύπου του σαβελλιανισμού. Ανήκει δικαιωματικά στη διδασκαλία του Φίχτε, αν θέλη να το πη κανείς έτσι, η τιμή, να έχη εκφράσει με ακρότητα και συνέπεια μια φιλοσοφική αίρεση, και βρίσκεται απ’ αυτήν την άποψη υ ψ η λ ό τ ε ρ α στον θρησκευτικο-μεταφυσικό χαρακτηρισμό της απ’ την καντιανή διδασκαλία, την οποίαν εκφράζει στις έσχατές της συνέπειες. Η πηγή αυτής της αίρεσης, όπως γενικά όλων των αιρέσεων, είναι ο ορθολογισμός, η άρνηση της λογικής, να υποταχθή στο μυστικό (στο μυστήριο), που λαμβάνει κατ’ αρχάς στην αντινομία (Antinomie), που διαρρηγνύει τον ιστό της ενιαίας, μονιστικής φιλοσοφίας, μια φιλοσοφική μεταγραφή. Στον Φίχτε εκφράζεται αυτός ο μονισμός στη γενική (καθολική) «απαγωγή», προπάντων όμως και αποφασιστικότατα – στην απαγωγή του Μη-Εγώ απ’ το Εγώ, ενώ δεν μπορούν βέβαια να συναχθούν ούτε το αντικείμενο της πρότασης (το υποκείμενο) απ’ το κατηγορούμενο, ούτε το κατηγορούμενο απ’ το αντικείμενο της πρότασης, ούτε το Μη-Εγώ απ’ το Εγώ, ούτε το Εγώ απ’ το Μη-Εγώ. Δεν υπάρχει καμμιά λογική γέφυρα εδώ, και δεν έχουμε να κάνουμε με μιαν απαγωγή, αλλά με μια γέννηση, όχι με την ανάπτυξη ενός ενιαίου, αλλά με την αποκάλυψη του ενός στο άλλο και μέσω του άλλου. Σ’ αυτό περικλείεται η τραγωδία της ορθολογικής φιλοσοφίας, που γίνεται με την απαγωγή της αίρεση. Η υπεροχή του φιλοσοφικού συστήματος, που ως αίρεση αποκαλύπτει μιαν απ’ τις δυνατότητες, που περικλείονται εμπειρικά στην «αυτόνομη λογική», είναι καθαρότητα, ακρίβεια και μη παραπλάνηση στην επιδίωξη του δρόμου του, στην αποκάλυψη του ζητήματός του. Ακριβώς όπως αποτελούν ήδη κατά τον Καντ τη βάση της δομής της «καθαρής» λογικής οι αντινομίες και μεταφυσικές αυταπάτες, αυταπάτες, που αποδεικνύονται ταυτόχρονα ως ιδέες και ιδεώδη, είναι και η «κριτική της φιλοσοφικής (δηλ. μεταφυσικής) λογικής» σε θέση, να αποκαλύψη τη νομιμότητα των αιρέσεων, αυταπατών και αποριών (Aporien), στις οποίες περιπίπτει αναπόφευκτα η λογική, αν δεν θέλη να παραμείνη στην κόψη της αντινομίας, στην οποία έχει οδηγηθή μέσω του περιεχομένου της δογματικής πίστης και μέσω της δικής της μεταφυσικής αυτοσυνείδησης. Αν περιέλθη μια σφαίρα, που στηρίζεται στην αιχμή ενός κώνου, απ’ αυτό το σημείο σε κίνηση, θα ακολουθήση, αφού άρχισε μια φορά η κίνηση, μιαν εντελώς καθορισμένη κατεύθυνση και θα κυλήση μέχρις ένα καθορισμένο σημείο τον δρόμο της μέχρι το τέλος. Μπορεί και να μην αρχίση, αν αποδεχθούμε πως αυτό θα ήταν δυνατό, καθόλου κατ’ αρχάς να κινείται και να παραμείνη, ανυψούμενη (επαιρόμενη) πάνω απ’ όλες τις «κατευθύνσεις», στην αιχμή της. Όταν όμως κινείται, εγκαταλείπει ακριβώς αυτό το μοναδικό σημείο, το οποίο, παρ’ όλο που δεν βρίσκεται το ίδιο πάνω σε κανέναν απ’ αυτούς τους δρόμους, ανήκει ωστόσο, ως το σημείο εκκίνησής τους, σε όλους, τους ενώνει όλους στον εαυτό του χωρίς να καταλαμβάνη το ίδιο έναν οποιονδήποτε λογικό χώρο. Το περαιτέρω κύλημα της σφαίρας στην κατεύθυνση που μια φορά ακολουθήθηκε απ’ αυτήν είναι μονοσήμαντα προσδιορισμένο, και δεν είναι δυνατόν, πριν να έχη διατρεχθή ολόκληρος ο δρόμος, να σταματήση. Ένα σταμάτημα στα μισά του δρόμου, ένας δισταγμός, θα ήταν εδώ, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μια θανάσιμη αμαρτία, απ’ την οποία δεν υπάρχει καμμιά διέξοδος – επειδή λείπει μια ειλικρινής μετάνοια. Στο φιλοσοφείν είναι θεμελιωμένη η τραγωδία της λογικής, που περιέχει και τις καθαρτικές της (kathartischen) στιγμές. Δεν χρειάζεται να παραδοθή κανείς στα πάθη, αν είναι όμως προσδιορισμένο, να περιπέση στην εγκυμονούσα τη μοίρα ισχύ τους, τότε βρίσκονται τα μεγάλα πάθη υψηλότερα απ’ τις μικρές αγάπες (κλίσεις) κι η παραφροσύνη πιο ψηλά απ’ τη σκέψη. «Γιατί πρέπει να υπάρχουν ομάδες ανάμεσά σας, για να υπάρξουν, εκείνες που είναι έντιμες, φανερά ανάμεσά σας» (απ. Παύλος). Οι φιλοσοφικές απορίες πρέπει να εννοηθούν σ’ ολόκληρο το βάθος τους, η τραγωδία της λογικής πρέπει να δοκιμασθή τίμια και αδυσώπητα μέχρι το τέλος – κι αυτό είναι ακριβώς που παρέχει στο φιλοσοφείν τον χαρακτήρα του αφιερωμένου στον πόνο μεγαλείου του. Αφοβία και παραφροσύνη, αυτοσταύρωση πάνω στον σταυρό του παραδόξου (Paradoxon), παραλογισμός όχι μόνο μπροστά στο πρόσωπο του υγιούς ανθρώπινου μυαλού, αλλά και μπροστά σ’ αυτό ενός μη προκατειλημμένου φιλοσοφείν, διονυσιακή έκσταση, κατακλυσμός (; - Chlystentum) της σκέψης – αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του τραγικού φιλοσοφείν. Που μπορεί να πάρη, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του φορέα του, διάφορες μορφές, απ’ την υστερία ενός Νίτσε μέχρι το μπρούτζινο απαρασάλευτο ενός Χέγκελ – η ουσία του δεν θίγεται μ’ αυτά. Κι ο χαρακτήρας αυτού του μεγαλείου ανήκει και στο έργο του Φίχτε, που δεν δείλιασε μπροστά στο ανόητο (στο παράλογο), που δεν σταμάτησε μπροστά του, απ’ το να μεταβάλη ολόκληρο τον κόσμο του Θεού σε μιαν έκδοση τσέπης υπό τον τίτλο: «Μη-Εγώ». Υπήρξαν πολλά ιδεαλιστικά συστήματα πριν και μετά τον Φίχτε, αλλά αυτά δεν φθάνουν, όσον αφορά στην καθαρότητα και την οξύτητα του μεταφυσικού τους ζητήματος, κατά πολύ τη φιχτιανή διδασκαλία. Ο Φίχτε αποκάλυψε την αλήθεια για τον ιδεαλισμό, κι αν μπορή να μιλήση κάποιος, τότε είναι αυτός που μπορεί να πη για τον εαυτό του: ο ιδεαλισμός – αυτό είμαι εγώ, αυτή είναι η διδασκαλία μου, και δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Η ιδεαλιστική αίρεση βρήκε μιαν πλήρη και εξαντλητική έκφραση, η διδασκαλία του Φίχτε είναι ένα μόνιμο ορόσημο στην ιστορία της σκέψης, στη διαλεκτική της λογικής, μια μεγάλη πράξη στην τραγωδία της φιλοσοφίας.

(τέλος υποκεφαλαίου 2 Α - συνεχίζεται)

Aμέθυστος

Η εξέλιξη του Δημοσίου Χρέους

Ο παρακάτω πίνακας είναι το γράφημα του οικονομικού χρέους της Ελλάδας. (Κάντε κλίκ για μεγέθυνση)

Η Χούντα το 74 παραδίδει στον "Εθνάρχη" υγιές χρέος 330 εκατ. (υγιές διότι λόγω μεγάλης βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης το χρέος αυτο-εξοφλείτο).-Ο "Εθνάρχης" μετατρέπει το χρέος μετά από 7 χρόνια σε 8ΔΙΣ (σημειώστε πετρελαϊκή κρίση του 1977).

-Ο Ανδρέας κλείνει με δυο τρόπους (υπερ-πολλαπλασιασμός μισθών και εισφορών μέσα σε μια νύχτα & των απεργιών) όλες τις τεράστιες βιομηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΛΙΝΤΑ, ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, ΧΡΩΠΕΙ κτλ κτλ κτλ), και εφαρμόζει το οικονομικό τερτίπι που λέγεται "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους, δηλαδή παίρνει δάνεια (από τις Εβραϊκές Τράπεζες του Ροκφέλερ που πρωτύτερα είχαν σχεδιάσει οργανώσει και χρηματοδοτήσει την δημιουργία του ΠΑΣΟΚ) και μοιράζει τα χρήματα στους πολίτες, δηλαδή γεμίζει την αγορά με χρήμα (όχι όμως υγιή αλλά δανεικά με ασύλληπτους τόκους).

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά η Ελλάδα να καταναλώνει περισσότερα από αυτά που παράγει, βυθίζοντας την πολύ περισσότερο στο DEBT BASE BANKING SYSTEM.

Σκοπός του "Τσοβόλα δώστα όλα" δεν είναι η φιλανθρωπία όπως πιστεύει ο πολύ μαλάκας λαός, αλλά στο ότι:

1ον πρέπει να αρχίσει ο λαός τα μεγάλα έξοδα και να συνηθίσει στα μεγάλα έξοδα

2ον πρέπει να "δέσει" την Ελλάδα με τα δάνεια στις ομόφυλες του Εβραϊκές Τράπεζες

3ον και όλα αυτά γιατί; για να ενεργοποιηθεί εν καιρώ το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων και πολύ αργότερα το "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο πρώτα φυσικών προσώπων και αργότερα σε επίπεδο Κράτους.

- Ο Μητσοτάκης βασιζόμενος στην κατάντια των ΔΕΚΟ που είχε φέρει ο Παπανδρέας θέλησε να αρπάξει την ευκαιρία και να τις "χαρίσει" σε ιδιώτες με το αζημίωτο φυσικά.

- ο Σημίτης (Ααρόν Αβουρί) φέρνει την ομόφυλη του Εβραϊκή Goldman Sachs για να φτιάξει ένα SWAP (Δημιουργική Λογιστική) για να καλύψει το χρέος στα χαρτιά και να μπούμε στο Ευρώ. Η Goldman Sachs για αυτό το SWAP πήρε πάνω από 1 ΔΙΣ ευρώ από την Ελλάδα.

Ο Σημίτης λοιπόν κάνει την συμφωνία με την Goldman Sachs μέσω του Πέτρου Χριστοδούλου. (Ο Πέτρος Χριστοδούλου εκτός από την Goldman Sachs ήταν σύμβουλος και στην JP Morgan, γίνεται διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.)

Αυτό το SWAP ήταν και η βάση της δικαιολογίας της σημερινής κατάρρευσης διότι η Goldman Sachs γνώριζε τα βαθύτερα κατατόπια της Ελληνικής οικονομίας.

Το ερώτημα είναι όμως, γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ενώ ξέρανε το κόλπο κάνανε τα στραβά μάτια;

Όπως μας ενημερώνει ένας Γερμανός οικονομολόγος, κάνανε τα στραβά μάτια διότι η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανική χώρα άρα δεν είναι ανταγωνιστής της Γερμανίας ή της Γαλλίας, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ είναι μια καλή αγορά και ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν επάνω μας, διότι θα μας δανείζανε με τόκο και τα δανεικά πριν φτάσουνε εδώ θα τα ξαναπαίρνανε πίσω λόγω VW, BMW, Mercedes, Opel, Audi, Bosch, Siemens, Miele, AEG, Lidl, Renault, Peugeot, Citroen, Carrefur, αγορά οπλικών συστημάτων κτλ κτλ κλτ...

Κοντεύοντας στο 2000 και όταν πια το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους είχε φτάσει στο ζενιθ ( Η Ελλάς χρωστάει πάρα πάρα πολλά στις Εβραϊκές Τράπεζες) έπρεπε να εφευρεθεί ένας τρόπος να πάψει πια το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους εφόσον πια τα πράγματα όδευαν καλά "δεμένα" και να περάσουμε στο άλλο επίπεδο δηλαδή το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων.

Έτσι εφευρέθηκε το κόλπο το οποίο δεν ήταν άλλο από την μεγάλη απάτη του Χρηματιστηρίου που όλοι ήδη έχουμε ξεχάσει.

Σκηνοθέτησαν λοιπόν εικονικά κέρδη και μέσω πάντα των υποχείριων ΜΜΕ κατόρθωσαν να κάνουν ακόμα και τους βοσκούς επάνω στα ψηλότερα βουνά να κατεβαίνουν στην τηλεόραση του καφενείου για να δουν τις μετοχές τους...

Όταν το 99% του Ελληνικού προβατικού λαού είχε παίξει στο χρηματιστήριο και ή όλη κατάσταση είχε φτάσει στο ζενιθ, ήρθε η ώρα του Σόρρος. Σκάει μύτη ο Σόρρος και ξεκινάει το κατρακύλισμα. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα λεφτά του προβατικού λαού που νωρίτερα τους τα είχαν δώσει με "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους μέσω του Ανδρέα. Ο σκοπός όμως δεν είχε ολοκληρωθεί, ίσα ίσα μόλις ξεκινούσε.

Ανακεφαλαίωση:

Ο Ανδρέας Μινέικο Παπανδρέου είχε ενεργοποιήσει το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους (δηλαδή έπαιρνε δάνεια και τα μοίραζε στην αγορά (με το αζημίωτο βέβαια) καταχρεώνοντας-δεσμεύοντας το Ελληνικό κράτος στις Εβραϊκές Τράπεζες).

Το 2000, Σημίτης και Σόρρος, τραβάνε όλο το χρήμα που είχε διοχετεύσει ο Παπανδρέας μέσω του χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα να μένει η Ελλάδα-αγορά χωρίς ρευστό αλλά με τεράστιους τόκους δάνειων του Ανδρέα να μας βαραίνουν.

Ήταν καιρός για το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Δεδομένου λοιπόν ότι ρευστό στην αγορά από τα κρατικά δάνεια πια δεν υπάρχει, (αφού τα πήραν πίσω αφήνοντας βέβαια τα χρέη από τους τόκους) οι ανάγκες των μιικρομάγαζων για ρευστό και των ανθρώπων να αγοράσουν μια κατοικία ήταν πάντα δεδομένη, εμφανίζονται ως από μηχανής θεός (Ιεχωβάς) οι Τράπεζες, οι οποίες ανοίγουν τις κάνουλες ενεργοποιώντας έτσι το "EASY MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων.

Δηλαδή οι Τράπεζες αρχίζουν και ρίχνουν ρευστό στην αγορά, αυτήν την φορά μέσω των φυσικών προσώπων.

Ήταν λύση αυτή για να ορθοποδήσουμε; φυσικά και όχι.

Σκοπός ήταν να φτάσει η κατάσταση σε κάποιο σημείο, να κλείσει ένας Χ χρονικός κύκλος για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο το οποίο λέγεται "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο φυσικών προσώπων Έχουμε 3 δεδομένα:

1. μας βαραίνουν κρατικά χρέη από τα δάνεια του Ανδρέα, ΑΡΑ μπαίνουν τρελοί φόροι σε όλες τις συναλλαγές, υποτίθεται για να ξεχρεώσουμε, αυτό σημαίνει ακρίβεια

2. υγιές ρευστό στην αγορά δεν υπάρχει παρά μόνο τα χρήματα των Τραπεζών τα οποία είναι με τοκογλυφικούς όρους, στην ήδη κατεστραμμένη αγορά

3. οι τιμές των κατοικιών από το 1993 έχουν 10πλασιαστεί λόγω φορολογίας και μόνο, οπότε τα βάρη στους πολίτες-πρόβατα αβάσταχτα. ήταν καιρός για το τελικό "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους πρώτο βήμα: Πριν ένα χρόνο 2009, οι τράπεζες ξαφνικά κλείσανε τις κάνουλες των δανείων... ντόμινο η οικονομική δυσχέρεια.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ:

Ο Καραμανλής το μόνο σωστό πράγμα που έκανε στην ζωή του ήταν να κλείσει την συμφωνία με την Ρωσία για τον Αγωγό Μπουργκας - Αλεξανδρούπολης. Αυτό στους Εβραίους της Αμερικής έκανε ασύλληπτο κακό (άρα καλό για εμάς) διότι:

1. θα κερδίζαμε χρήματα υγιή ξανά, μετά από 30 χρόνια.

2. Ποιος θα τολμούσε να πειράξει τα συμφέροντα του Πούτιν;

3. αν το παραμύθι "μπαμπούλας Τουρκία" κατέρρεε, τα κέρδη και η επιρροή των Εβραίων εξ Αμερικής θα εξανεμιζόταν, διότι αφενός δεν θα μας δάνειζαν πλέον αυτοί, θα σταματούσαμε να αγοράζουμε οπλικά συστήματα από αυτούς ( στην Ε.Ε. αγοράζουμε οπλικά συστήματα από Αμερική τόσα όσα οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. μαζί), και ότι σε καιρό πολέμου οι Αμερικάνοι δεν θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν εφόσον τα οπλικά συστήματα δεν ήταν δικά τους. Αυτοί και πολλοί άλλοι λόγοι ήταν που έπρεπε να πέσει ο αποτυχημένος Καραμανλής, και στην θέση του να έρθει ο Εβραίος Τζέφρυ Γεώργιος Μινέικο Τζαντ Παπανδρέας.

Στον προεκλογικό αγώνα ο Καραμανλής ουσιαστικά με τις δηλώσεις του δείχνει στον λαό να ψηφίσει Τζέφρυ, ο Τζέφρυ υπόσχεται χρήμα στον λαό (Τσοβόλα ξαναδώστα όλα) και ο λαός παραβλέπει τις προεκλογικές θέσεις του Πασοκ στα εθνικά θέματα (πράγμα που φανερώνει τα πάντα) γιατί το σκατένιο του μυαλό μένει στις απατηλές υποσχέσεις για χρήματα.

Ο λαός ψηφίζει Τζέφρυ και εκεί ξεκινάει το μεγάλο πανηγύρι........................

Και ενώ προεκλογικά υπόσχεται χρήματα στον λαό με το που βγαίνει λέει το αντίθετο ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε, αλλά τον διαψεύδουν άμεσα πρόσωπα που τον είχαν ενημερώσει προεκλογικά όπως ο Προβόπουλος και ο Αιβαλιώτης. Δεν νομίζεται ότι θα έπρεπε να τα γνώριζε, για πρωθυπουργός πάει όχι για περιπτεράς. Στην καλύτερη είναι ανόητος και ανεύθυνος στην χειρότερη ήξερε καλά τι έκανε με δόλο.

Ο Τζέφρυ, 30 ημέρες πριν τις εκλογές, και ενώ είμαστε στην προεκλογική περίοδο, πηγαίνει στην Αμερική, στον Κλίντον. Κανένα μέσο των media δεν το αναφέρει (!) τι πήγε να κάνει στην Αμερική; τι είπε με τον Κλίντον; με ποιους συναντήθηκε και τι σχεδίασε; διότι για καφέ στην Αμερική σε καιρό προεκλογικής εκστρατείας δεν νομίζω να πήγε...

Κατ αρχήν προσλαμβάνει την ίδια Εβραϊκή Εταιρεία που ανέλαβε την καμπάνια του Ομπάμια για να κάνει την καμπάνια του Πασόκ .

Με το που γίνεται πρωθυπουργός ΞΑΦΝΙΚΑ ξεχνάει το "λεφτά υπάρχουν", ΞΑΦΝΙΚΑ θυμάται ότι "λεφτά δεν υπάρχουν", ΞΑΦΝΙΚΑ όλοι θυμούνται ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καλά με τα δημοσιονομικά, ΞΑΦΝΙΚΑ οι τράπεζες και τα markets θυμούνται ότι δεν τα πάμε καλα

Όπως μας ενημερώνει ο οικονομικός δημοσιογράφος των Financial times του Λονδίνου, Μάρτιν Σαντμπου, ότι στο τέλος του 2009 το Ντουμπάι ανακοίνωσε μια αναδιάρθρωση της οικονομίας του που τρόμαξε τους επενδυτές και δημιούργησε πολλές αμφιβολίες όλων των κρατικών τίτλων, και την ίδια στιγμή η Ελληνική Κυβέρνηση ομολόγησε από μόνη της ότι τα στοιχεία για το έλλειμμα της Ελλάδας είχαν παραποιηθεί, που ήταν η αιτία να ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου.

Παράλληλα Το περιοδικό FOCUS βγάζει εξώφυλλο την Αφροδίτη να κάνει την χειρονομία λέγοντας λίγο πολύ ότι δουλεύουν οι Γερμανοί για να ταΐζουν τους τεμπέληδες Έλληνες. Την ίδια στιγμή ο Γερμανός οικονομολόγος Ότμαρ Ίσιγκ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί από την Ε.Ε. υποστήριξη στην Ελλάδα γιατί έχουμε φάει πολλά (εν μέρη έχει δίκιο, τα πολλά όμως τα έχουν φάει οι ΠΑΣΟΚΟ-ΝΔ-ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΙΤΕΣ και κάποιοι μεγαλοκαρχαρίες και όχι ο λαός).

Ας δούμε το παρασκήνιο όμως, ο ιδιοκτήτης του περιοδικού FOCUS, Hubert Burda ιδιοκτήτης του Hubert Burda media με 250 περιοδικά, τηλεόραση κτλ, είναι μεταξύ πολλών άλλων, μέλος οικονομικών funds. Μέσω των ΜΜΕ και της παραπληροφόρησης πιέζει να ΜΗΝ πάρει η Ελλάδα οικονομική βοήθεια από την Ε.Ε. ότι δηλαδή κάνει και ο Γερμανός οικονομολόγος Ότμαρ Ίσιγκ.

Αυτό που ξεχάσαν να μας πουν οι δυο κύριοι, είναι ότι διατελούν σύμβουλοι της Goldman Sachss, της JP Morgan και της Deutsche Bank.

Αν καταφέρνανε να πείσουνε οι δυο κύριοι αυτοί, να μην πάρουμε χαμηλότοκα δάνεια από την Ε.Ε. αναγκαστικά θα έπρεπε να πάρουμε δάνεια με μεγαλύτερο τόκο από τις Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank με τον τρόπο που θα εξηγήσουμε παρακάτω.

Εδώ ξανασυναντάμε την Goldman Sachs που είχε φέρει ο Σημίτης για εκείνο το SWAP που προείπαμε. Οι κύριοι (Burda & Issing) ουσιαστικά μας στέλνουν στα δόντια τους, είναι αυτοί όμως οι κύριοι υπαίτιοι ή απλά παίζουν ως κομπάρσοι στο ίδιο θέατρο;

Ο ΜΠΑΜΙΑΣ και ΔολάριοΟ Ομπάμα τύπωσε στα δυο περίπου χρόνια που είναι στην εξουσία δολάρια όσα δεν είχε τυπώσει η Αμερική από τον Β΄ Παγκόσμιο μέχρι την ημέρα που εξελέγη. Αυτό το πληθωριστικό δολάριο δεν έχει αξία και πρέπει να αποκτήσει. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσει είναι να κλέψει αξία από κάποιο άλλο νόμισμα το οποίο έχει αξία, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό;;;; φυσικά το Ευρώ.

Ο Παπανδρέας ένα μήνα μετά την εκλογή του, έχει γεύμα στο ξενοδοχείο "Πεντελικόν" στην Κηφισιά με τον Εβραίο πρόεδρο της Goldman Sachs Γκαρυ Κοεν, τον επικεφαλή των οικονομικών ερευνών της εταιρείας, τον εν Ελλάδι αντιπρόσωπο τους, την Κατσέλη, τον Δρούτσα (εκ των μαγείρων του σχεδίου Αναν) και τον Παπακωνσταντίνου. Ένας πρωθυπουργός δέχεται στο μέγαρο Μαξίμου, τι δουλειά έχει στο Πεντελικόν; μα διότι εκεί μπορούν να μην δώσουν αναφορά σε κανέναν το τι είπαν και συμφώνησαν, διότι δεν επιβάλλεται να καταγραφεί πουθενά επίσημα το γεγονός αυτό, σε αντίθεση με το αν η συνάντηση γινόταν στο Μαξίμου.

http://e-dromos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:------goldman-sachs-&catid=22:2010-02-11-18-17-32&Itemid=51

Η Γαλλική εφημερίδα LE MONDE σε άρθρο της λέει: ¨Στην Ευρώπη η Goldman Sachs στρατολογεί ισχυρά πρόσωπα για να εγκαθιδρύσει την δική της ισχύ” και μέσα στο άρθρο λέει ότι "τοποθετήσανε" τον Πέτρο Χριστοδούλου σε σημείο κλειδί για να φέρουν εις πέρας τα σχέδια τους.

http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1116394

Μετά την συνάντηση λοιπόν ο γνωστός από τα παλιά Πέτρος Χριστοδούλου που αναφέραμε στην αρχή, διορίστηκε ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ), δηλαδή ο Παπανδρέας μετά το γεύμα στο Πεντελικόν με την Goldman Sachs διόρισε το στέλεχος της (τον Χριστοδούλου) να διαχειριστεί τα χρέη μας...

Νωρίτερα από όλα αυτά η Goldman Sachs η JP Morgan και η Deutsche Bank έβγαλαν στην αγορά ένα "προϊόν" ζητώντας επενδυτές ζητώντας τους να τζογάρουν στην κατάρρευση και χρεωκοπία της Ελλάδας.

Μετά η Deutsche Bank έβγαλε μια έκθεση ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της. Την ίδια στιγμή κινητοποιείται το τμήμα των CDS (Credit Default Swaps- ασφάλιση χρεών σε περίπτωση μη αποπληρωμής) της ίδιας τράπεζας και ζητάει μεγαλύτερα ασφάλιστρα από την Ελλάδα. Ξεκινάνε τα ΜΜΕ να παίζουν τον ρόλο "παπαγαλάκια" και η κοινή γνώμη χάφτει ότι η Ελλάδα πάει για πτώχευση. Έτσι τα CDS μεγαλώνουν και οι έξυπνοι με έναν ταχυδακτυλουργικό τρόπο κερδοσκοπούν με τον εξής απλό τρόπο: δανείζονται (το έκανε η Μέρκελ, ναι είναι αυτοί που δουλεύουν για να καθόμαστε εμείς...)με 3% και αυτά τα χρήματα τα δανείζουν σε εμάς με 7% η διαφορά αυτή (4%) είναι τα SPREADS.

(σημείωση: Goldman Sachs, JP Morgan και η Deutsche Bank ελέγχουν το 95% των CDS παγκοσμίως)

Περιέργως τα funds του Σόρρος "προέβλεψαν" ότι το δολάριο θα έρθει 1/1 με το ευρώ... (εμ από προφήτες ξέρουν οι Εβραίοι)

ΔΝΤΤο υποτιθέμενο κρατικό χρέος μας ήταν 320 ΔΙΣ (χώρια αυτά που χρωστάνε οι Έλληνες ως φυσικά πρόσωπα στις τράπεζες μέσω καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών και πιστωτικών καρτών - που είναι 280 ΔΙΣ)

από αυτά τα 320 ΔΙΣ το 60% είναι σε κρατικά ομόλογα. Κρατικά ομόλογα σημαίνει ότι το κράτος βγάζει ομόλογα, και μέσω κάποιας τράπεζας ο επενδυτής τα αγοράζει με σκοπό κάποιο κέρδος, ΑΡΑ ενώ φαίνεται ως χρέος ΔΕΝ είναι χρέος αφού ο επενδυτής έχει πληρώσει την τράπεζα γι αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον δεν τα χρωστάμε, κανείς δεν έχει αξίωση να μας ζητήσει κάτι ως αντάλλαγμα.

Με τις υπογραφές στο ΔΝΤ όμως, ο Γεώργιος Τζέφρυ Τσαντ Μινέικο Παπανδρέου με δεκανίκι τον Καρατζαφέρη ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ αυτά τα 200 ΔΙΣ (60%) του χρέους- ομολόγων από ανύπαρκτα σε υπαρκτά, και εφόσον τώρα είναι υπαρκτά ζητάνε αξιώσεις αυτοί στους οποίους χρωστάμε...

Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι ο Παπανδρέας το πρώτο πράγμα που έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να καταμετρήσει και να κοστολογήσει την κρατική περιουσία που ω, τι ειρωνεία ήταν όσο και το έλλειμμα μας;;;;;;;

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ;;;;;;;ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ όπως μας ενημερώνει ο Δελαστίκ στην Ε.Ε. είμαστε οι 7 σε χρέος, στην Ευρώπη πάρα πολύ πίσω, και δεν χρωστάμε περισσότερα από τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ιταλία χρωστάει 1,4 ΤΡΙΣ, η Ισπανία 1,1 ΤΡΙΣ η Ιρλανδία 870 ΔΙΣ κτλ κτλ... Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί που ήρθαν εδώ για επίβλεψη, οι χώρες τους χρωστάνε περισσότερο από ότι εμείς...

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10202891

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣΚάπου ανέφερα ότι ο Παπανδρέου προεκλογικά είχε πει τις προθέσεις του στα εθνικά θέματα, είπε ψέματα μόνον όσον αφορά τα οικονομικά, ο λαός δεν έδωσε καμία σημασία στα εθνικά και περίμενε να τους δώσει χρήματα που φυσικά δεν έδωσε.

Το ένα θέμα με το άλλο (εθνικά θέματα και οικονομικά) έχει άμεση σχέση και ας μην το αντιλαμβάνεται το σκατένιο μυαλό του ψεύτη κλέφτη απατεώνα νεοέλληνα Ρωμιού.

Ο Στόχος είναι να έρθουν στην Ελλάδα αλλοδαποί τους οποίους τους στέλνουν οι Τούρκοι σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ιθαγένεια, γεννάνε, υπογεννητικότητα εμείς σε 2 γενεές εξαφανιζόμαστε σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία, θα ψηφίζουν και ενώ θα είναι πλειοψηφία θα βγάζουν τους δικούς τους δημάρχους νομάρχες εμείς θα εξαφανιζόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν Σκοπιανούς να ψηφίζουν τους δικούς τους στην Φλώρινα, τους Αλβανούς να ψηφίζουν τους δικούς τους στα Ιωάννινα, στην Θράκη θα γίνει σε απόλυτους αριθμούς τι έχει αν γίνει.

Μέχρι τότε θα παίξει "συνεκμετάλλευση" στο Αιγαίο, δηλαδή παραδίνουμε το Αιγαίο στους Τούρκους, ήδη η Θράκη είναι στα χέρια τους (έχουν βγάλει και σημαία) και απλά περιμένουν να κυλήσει ο χρόνος για να σβήσουμε.
Το τελικό "TIGHT MONEY SYSTEM" σε επίπεδο κράτους και φυσικών προσώπων έχει σαν αποτέλεσμα να μας πάρουν τον τεράστιο ορυκτό πλούτο
(http://www.youtube.com/watch?v=1rKoxplF3jk και http://www.youtube.com/watch?v=ZliJC8wmrYI
και να τους χρωστάμε και από πάνω και όλα αυτά για να μην βγάλουμε άχνα.
Φοβούνται την άχνα...!!!!!!!!!!!

πηγές:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_03/03/2010_392630
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=32&artId=293087&dt=03/03/2010
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=317999&dt=03/03/2010
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=88:------goldman-sachs-&catid=22:2010-02-11-18-17-32&Itemid=51
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10276863
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=25925173
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1116394
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11826&subid=2&pubid=10202891
από τα ντοκυμαντερ Money as debt, zeitgeist I & II, Money Masters, Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου

Πηγή : UDemand

Φοβερή Μελέτη: ΓΑΠ και Σόρος οι σχεδιαστές της χρεωκοπίας! Το πάζλ συμπληρώνεται!

Φοβερή δουλειά. Από το netakias.blogspot.com. Θα χρειαστεί χρόνος για να μελετήσατε τα στοιχεία αλλά, αξίζει τον κόπο μια και δείχνει πως λειτούργησε η παρούσα αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις._Κώστας Καβαθάς

Απεχθάνομαι τις συνωμοσίες, Νεφελίμ και λοιπά. Όπου υπάρχει χρήμα δεν υπάρχουν συνομωσίες, Μπίλντεμπεργκ κι άλλα αφελή. Δεν ξυπνάνε κάποιοι και θέλουν το κακό μας, τα πάντα είναι το χρήμα. Υπάρχουν φυσικά σχέδια και τρόποι να βγάλει κάποιος λεφτά από το μηδέν (CDS) αλλά πρέπει να θέλει και το θύμα να είναι…θύμα. Νομίζω ότι έχω την κρίση να βλέπω πίσω από τις λέξεις.

O ΓΑΠ κι ο Σόρος έχουν συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν και δεν είναι κρυφό, ούτε σκευωρία.

Ο Σόρος διακινεί το 95% των CDS σε όλο τον κόσμο. (wall street journal, businessweek). Ένας προσωπικός του φίλος, γίνεται Πρωθυπουργός σε μια χώρα, και μετά από 6 μήνες η χώρα αυτή μετατρέπεται στον Παράδεισο των CDS! Μιλάμε για τρελά δισεκατομμύρια! Όποιος είχε οποιαδήποτε εσωτερική πληροφόρηση για το τί θα συμβεί σε αυτή τη χώρα, έβγαλε τεράστια ποσά, ποσά που αντιστοιχούν σε ΑΕΠ ολόκληρων κρατών!

Ποιά είναι η αυτή χώρα;

Στο Παράρτημα στο τέλος μπορείτε να δείτε το αναλυτικότατο ημερολόγιο της προδοσίας, που συνέταξε το dexiextrem.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
[UPDATE 05/10/2010]

Αποκαλύπτει στο βιβλίο του “Untermstrich” ο πρώην υπουργός οικονομικών Peer Steinbruck, ότι τον Ιανουάριο του 2009 συναντήθηκε με τον κ. Παπανδρέου όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Βερολίνο και αφού συζήτησαν για τα δημοσιονομικά και ειδικότερα για το έλλειμμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του είπε ότι «πλέον δεν είναι σίγουρος εάν πραγματικά θέλει να κερδίσει τις εκλογές». Real.gr εδώ http://www.real.gr/

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
[UPDATE 22/12/2010]

Η ΕΚΤ εντόπισε για πρώτη φορά συναλλαγή swap με ασυνήθεις όρους τον Απρίλιο του 2009, επτά μήνες πριν ξεσπάσει η ελληνική κρίση, σύμφωνα με το σημείωμα της 3/3. Σύμφωνα, δε, με το Μπλούμπεργκ «είναι εντελώς αδιευκρίνιστο εάν τότε η ΕΚΤ έκανε κάτι για να διερευνήσει το θέμα περαιτέρω». Διευκρινίζεται πως η Ελλάδα προχώρησε σε ένα μεγάλο αριθμό ιδιωτικών και εκτός αγοράς συναλλαγών με swaps από το 2001 ως το 2007, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat της 15/11.

Το Bloomberg News κατέθεσε αγωγή (στις 21/12/2010) εναντίον της ΕΚΤ, ζητώντας την δημοσιοποίηση εγγράφων που δείχνουν πως η Ελλάδα χρησιμοποίησε παράγωγα προκειμένου να αποκρύψει το δημόσιο έλλειμμά της, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί έτσι η κρίση κρατικών χρεών στην περιοχή. Τα έγγραφα δείχνουν πως η Ελλάδα χρησιμοποίησε τα swaps για να αποκρύψει τον δανεισμό της, σύμφωνα με το συνημμένο εξώφυλλο της 3/3 στα δύο έγγραφα που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg News. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, παρακράτησε τα έγγραφα μετά την διάσωση των 110 δισ. ευρώ της Ελλάδας από τον μηχανισμό ΕΕ-ΔΝΤ! http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=235394 κι εδώ Bloomberg Sues ECB to Force Disclosure of How Greece’s Swaps Hid Deficit

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Από τον Σεπτέμβριο του 2009, πριν τις εκλογές, ο Προβόπουλος ενημερώνει τα κόμματα για το πρόβλημα του χρέους. Η είδηση στηνΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εδώ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_04/05/2010_399715

Παρ’ όλα αυτά ο κ.Γ.Α.Παπανδρέου βάζει προεκλογικά το κάλπικο σύνθημα “Λεφτά Υπάρχουν”! Υστερόβουλο; Ο νοών…

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Τον Οκτώβριο 2009 αποφασίζουν να προσφύγει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικά Ταμείο όπως δηλωνει ο υφυπουργός Σαχινίδης στον Δελαστίκ. Η είδηση στο ΕΘΝΟΣ εδω: http://www.ethnos.gr/

To βίντεο αποκάλυψη του κ.ΣαχινίδηΟμως, ούτε τα spread δικαιολογούσαν την προσφυγή, ούτε και το ίδιο το έλλειμμα από μόνο του, την στιγμή που άλλες χώρες είναι σε χειρότερη μοίρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανέτοιμο να αναλάβει την εξουσία και το κράτος σταματάει να λειτουργεί, με τις “νέες ιδέες” του ΓΑΠ, βιογραφικά, συνεντεύξεις και συζητήσεις επί συζητήσεων με ειδικούς από το εξωτερικό. Δημόσιες υπηρεσίες είναι ακέφαλες για μήνες.

Πως θα πάνε την χώρα στο ΔΝΤ;

Η παραδοχή αυτή του κ. Σαχινίδη μας οδηγεί σε δύο ακόμη συμπεράσματα.

Πρώτον γιατί τόση σπουδή να πάμε στο ΔΝΤ όταν δεν μπορεί να δώσει πάνω από 30 δις; Υπήρξε αντάλλαγμα ή άλλο όφελος που δεν το ξέρουμε;

Δευτερόν εξηγεί και δικαιολογεί την αντίδραση της κ. Μέρκελ! Την έφεραν προ τετελεσμένων. Πριν πάρουν μέτρα, πριν προσπαθήσουν να ορθοποδήσουν την Οικονομία, της πήγαν το πακέτο ΔΝΤ! Και μετά με υποκριτικό τρόπο για Όσκαρ μιλούσαν για την “δήθεν” απειλή στην προσφυγή στο ΔΝΤ αν δεν δώσει τα λεφτά η Ευρώπη!

Ο ΓΑΠ και οι Αμερικανοί σύμβουλοί του όμως γνώριζαν πολύ καλά ότι η αμφισβήτηση του Μάαστριχτ θα επισύρει την οργή και αντίδραση της Γερμανίας.

(1) Οι Γερμανοί έκαναν τα στραβά μάτια σε αποκρύψεις στοιχείων από χώρες που δεν τα έβγαζαν πέρα για να μη διαταραχθεί η ευρωζώνη αλλά δεν θα ανέχονταν ανοιχτή αμφισβήτηση της συνθήκης.

Η ανακοίνωση μεγάλου ελλείμματος και η άρνηση να πάρει μέτρα ήταν αυτό ακριβώς : ανοιχτή αμφισβήτηση του Μααστριχτ και προκάλεσε την ελληνογερμανική κρίση.

(2) Οι αγορές που μέχρι τότε υπέθεταν ότι πίσω από όλη την ευρωζώνη στέκεται η Γερμανία αναστατώθηκαν όταν είδαν τη ρήξη Ελλάδος – Γερμανίας που σήμαινε οτι δεν θα κάλυπταν την Ελλάδα οι Γερμανοί.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Οι συμβουλές των Ειδικών ποιές ήταν;

Από τα γεγονότα μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας. Ένας από τους συμβούλους ήταν κι ο Soros.

Στις 7/11/2009 Επισκέπτεται τον ΓΑΠ ο Σορος

Είδηση στην Καθημερινή εδώ: kathimerini.gr
και στο βήμα εδώ: tovima.gr

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Στις 8 Δεκεμβρίου 2009 ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings προχωρά στην υποβάθ­μιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «ΒΒΒ+» από «Α-».

Στις 10 Δεκεμβρίου 2009, τρείς μέρες μετά, έγινε κάτι ακόμη χειρότερο: Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να μην επιβάλλονται κυρώσεις σε όποιον κερδοσκόπο δεν έδινε τα ομόλογα στον αγοραστή τους μετά τη λήξη των δέκα ημερών! Άρχισε το Σορτάρισμα!

Η αγωγή ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο να ανατρέψει την απόφαση της ΕΚΤ να μην αποκαλύψει δύο εσωτερικά έγγραφα που ετοιμάσθηκαν φέτος για το εξαμελές εκτελεστικό συμβούλιο της στη Φραγκφούρτη.

Είδηση στο ΑΝΤΙ εδώ : http://www.antinews.gr/?p=41425

[UPDATE 13/7/2010]

Ερώτηση της Βάσω Παπανδρέου για το θέμα ! εδω : http://www.antinews.gr/

Ακολούθησαν στα ΜΜΕ οι ακατανόητες, τότε, δηλώσεις των στελεχών ΠΑΣΟΚ του τύπου “δεν υπάρχει σάλιο”, “Τιτανικός”. Τα spread από 160 πριν τις εκλογές εκτοξεύονται!

Οπως στις 11 Δεκεμβρίου, που είπε ότι είμαστε διεφθαρμένοι από την κορυφή ως τα νύχια! Θαυμάστε τον σε CNBCΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Παρά όμως την σπέκουλα του Πρωθυπουργού και το πόλεμο που έκανε εναντίoν της ίδιας του της χώρας (δεν εννοώ τις ΗΠΑ), το Ιανουάριο μπορέσαμε πάλι (!) να δανειστούμε, χωρίς εξωτερική βοήθεια!

Το μνημόνιο δεν ήταν αναπόφευκτο ούτε σε εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή! Η Ελλάδα δεν είχε παρά να επαναλάβει τη διεργασία που οδήγησε στον επιτυχή δανεισμό 8 δις ευρώ, με προσφορά 25 (ναι, είκοσι πέντε!) δις ευρώ, την 25η Ιανουαρίου 2010.

Πέντε ημέρες μετά στις 30 Ιανουαρίου 2010 δίνει συνέντευξη στο Euronews και μας λέει διεφθαρμένους!Πως δανειστήκαμε στις 25 Ιανουαρίου;

Τι είχε συμβεί ακριβώς τότε;

Με την εγκληματική μετεκλογική αδράνεια της κυβέρνησης Παπανδρέου, να μην παίρνει μέτρα, παρά το υψηλό έλλειμμα (ας θυμηθούμε ξανά το «ξεκολλήστε» του Σαμαρά), η χώρα είχε φθάσει και τότε σε οριακό σημείο σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού της. Οι αγορές αμφισβητούσαν ανοικτά την πιστοληπτική μας ικανότητα. Το spread είχε πάρει για τα καλά την ανηφόρα.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ήλθε σε συμφωνία με πέντε σημαντικές τράπεζες, τις οποίες όρισε (έναντι αδρής προμήθειας) αναδόχους της έκδοσης 5ετών ομολόγων, που προγραμμάτισε για τις 25 Ιανουαρίου, υπό τον όρο να εγγυηθούν την αγορά ενός ελαχίστου ποσού ομολόγων από τη δημοπρασία, ύψους 500 έως 600 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Με δεδομένο ότι το Δημόσιο ζητούσε 3 με 5 δις από τη δημοπρασία, η εγγύηση που έδιναν οι ανάδοχοι εξασφάλιζε ουσιαστικά την επιτυχία της δημοπρασίας, προτού αυτή ξεκινήσει.

Η ίδια η παροχή εγγύησης από μεγάλες διεθνείς τράπεζες ήταν μια τέλεια ψήφος εμπιστοσύνης στο ότι δεν θα χρεοκοπούσε η οικονομία μας, που προκάλεσε μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον και σε άλλους. Έτσι, από την αρχή της δημοπρασίας, και μέχρι τη λήξη της, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, τα ελληνικά ομόλογα είχαν γίνει ανάρπαστα. Σύνολο προσφορών: 25 δις! Σε μία ημέρα! Για μία μόνον δημοπρασία ομολόγων!

Με τεσσεράμιση τέτοιες δημοπρασίες καλύπταμε τα 110 δις, που «εξασφάλισε» (για τρία χρόνια και σε πολλές δόσεις) ο «εθνοσωτήρας» ΓΑΠ, υποθηκεύοντας το παρόν και το μέλλον της χώρας! [update 15/9/2010]

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ξαναβγαίνει στην υψηλής ακροαματικότητας εκπομπή της Αμανπούρ στο CNN, μήπως και δεν το άκουσαν καλά αυτοί που μας δάνεισαν ! Μας εμπιστεύτηκαν τα λεφτά τους κι ο ΓΑΠ βγαίνει στο CNN και λέει ότι είμαστε ΚΛΕΦΤΕΣ ! ! ! ! !

Δείτε την συνέντευξη του ! http://www.tubechop.com/watch/97258

Στις 19 Φεβρουαρίου ορίστηκε ως επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ (OργανισμόςΔιαχείρησης Δημοσίου Χρέους) ο Πέτρος Χριστοδούλου. Ποιός είναι αυτός; Ας διαβάσουμε τι γράφει η Le Monde

"Στην Ευρώπη, η Goldman Sachs προσλαμβάνει ισχυρούς για να εδραιώσουν την εξουσία της.

Ο Πέτρος Χριστοδούλου δεν ενδιαφέρεται για τα κομπλιμέντα από όπου και να προέρχονται αυτά. Από όταν ήταν έφηβος, αυτός ο πρώτος μαθητής της τάξης άκουγε τα καλύτερα για το πρόσωπο του. Στις 19 Φεβρουαρίου ορίστηκε ως επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ και βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, ο πρώην επικεφαλής της διαχείρισης διαθεσίμων της Τράπεζας της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, που διατάχθηκε από την FED, για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν για το ελληνικό χρέος και σχετίζονται με την Goldman Sachs και άλλους οίκους.

Ο νεοϋρκέζικος οίκος φαίνεται ότι πληρωνόταν για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ελληνική κυβέρνηση, κερδοσκοπώντας στο χρέος της χώρας…" (3)

(Ανιχνεύσεις ΕΤ3)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Το Σάββατο 18 Απριλίου, νωρίς το πρωί, όμως, δηλαδή τρεις μέρες πριν την έναρξη των συζητήσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους τοποτηρητές του ΔΝΤ (και τους Ευρωπαίους παρατρεχάμενους της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), φτάνει στην Αθήνα ο μετρ της θεσμοθετημένης παγκόσμιας κερδοσκοπίας Τζ. Σόρος. H είδηση ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ εδώ: www.topontiki.gr

ΜΑΙΟΣ 2010

Από τις 2 Μαρτίου λοιπόν, αποκαλύψαμε (σ.σ.olympia.gr) την κρυφή αναφορά της Goldman Sachs που περιέγραφε ξεκάθαρα τους λόγους για τους οποίους η Μέρκελ τηρούσε αυτή την σκληρή στάση έναντι της Ελλάδας. Ο σκοπός ήταν κάποια στιγμή μέσα στον Μάιο, να ενεργοποιηθεί το άρθρο 122 της συνθήκης της Λισσαβόνας ώστε να πληρώσουν ΟΛΑ τα μέλη της Ευρωζώνης (και αυτά εκτός Ευρώ) την διάσωση των PIGS. Μέσα στις δομές της ΕΕ, χωρίς καμμία συμμετοχή του ΔΝΤ.

Όντως, μέσα στον Μάιο, προαναγγέλεται η σύγκλιση του Ecofin. Αντί λοιπόν η Ελληνική κυβέρνηση να αναμένει τα αποτελέσματα της, όπως θα ήταν πρέπον και φυσιολογικό, ΦΕΡΝΕΙ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ: Αποκάλυψη: Η Goldman Sachs γνώριζε την απόφαση του Ecofin. Γι’ αυτό “σκοτώθηκαν” να υπογράψουν το νομοσχέδιο του αίσχους μία ημέρα πριν!

Το μνημόνιο υπογράφηκε από την Ελληνική βουλή με μία πραξικοπηματική πράξη καταστρατήγησης του συντάγματος, χωρίς να απαιτηθεί η ενισχυμένη πλειοψηφία των 181 βουλευτών. Η μεθόδευση ολοκληρώθηκε 24 ώρες αργότερα ή αν θέλετε 24 ώρες ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ECOFIN, η κυβέρνηση καταθέτει αιφνίδια ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που δίνει υπεραρμοδιότητες στον Παπακωνσταντίνου! Τροπολογία σε νομοσχέδιο 24 ωρών: Καμμένος – Λαφαζάνης – Τζέκης: Πραξικοπηματική, εκποίηση Εθνικών δικαιωμάτων, νομοσχέδιο καραγκιοζιλίκι.

Η συνεδρίαση λοιπόν του Εcofin πραγματοποιείται και αποφασίζεται (όπως είχαμε αποκαλύψει μήνες πριν) η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122, που θέτει ασπίδα προστασίας σε ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, εκτός βέβαια από την Ελλάδα που εσκεμμένα απείχε αφού 48 ώρες πριν ΕΙΧΕ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ για να παραδοθεί στο ΔΝΤ.

Έρχονται λοιπόν σήμερα τα στοιχεία της ΕΚΤ και του ΔΝΤ που αποκαλύπτουν τα ακόλουθα:

ΕΚΤ – ενεργοποίηση του άρθρου 122 ΓΙΑ ΟΛΑ τα υπόλοιπα κράτη πλην της Ελλάδας. Δείτε τα στοιχεία του ΦΤΗΝΟΥ δανεισμού εδώ: Την ώρα που άλλες χώρες δανείζονται από την ΕΚΤ, εμείς πήγαμε στο στόμα του λύκου..

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα δανείζεται με πολλαπλάσιο κόστος, ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΗΓΕΣ!

[UPDATE 31/10/2010]

H αίχμη του δόρατος της κυβέρνησης, του ΛΑΟΣ και της κ. Μπακογιάννη για το κατεπείγον της ψήφισης του μνημονίου, ήταν ότι δεν θα είχαμε λεφτά να πληρωθούν οι μισθοί κι οι συντάξεις! Ουδέν ψευδέστερον !

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι υποχρεώσεις σε ομόλογα έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου με λήξη έως τα τέλη του 2013 καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις από τόν «μηχανισμό στήριξης»:

Λήξη Ομολόγων από 01.05.2010 έως και 31.12.2013 και προγραμματισμός εκταμίευσης μηχανισμού στήριξης (ποσά σε δισεκ. €)

Έτος : Λήξεις ομολόγων / Δάνεια ΕΕ, ΕΚΤ & ΔΝΤ

2010 : 15,80 / 38,00
2011 : 31,30 / 40,00
2012 : 31,70 / 24,00
2013 : 24,90 / 8,00

Σύνολο : 103,70 / 110,00

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών (προσχέδιο προϋπολογισμού)

http://www.gkordis.com/2010/10/blog-post_4919.html

Ο Νίκος Μπογιόπουλος αναλύοντας το δάνειο των 110 δις, αποδεικνύει επίσης το οφθαλμοφανές (εδώ): 

Αρα, η αλήθεια είναι η ακριβώς αντίθετη. Δεν είναι τα δάνεια που πληρώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Είναι οι (κομμένοι) μισθοί και οι (κομμένες) συντάξεις που πληρώνουν για τα δάνεια!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Στις 2 Ιουνίου 2010 γράφει το tvxs.gr

“…Αντιπαράθεση σημειώθηκε σήμερα στη Βουλή, μετά από αίτημα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ΝΔ, Κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος, με αφορμή σχετική ερώτηση στη Βουλή του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΝΔ, Χρ. Σταϊκούρα, ζήτησε να μάθει γιατί απορρίφθηκε πρόταση για φθηνό δανεισμό της χώρας.

Ο κ. Μαρκόπουλος ρώτησε αν αληθεύει ότι στις 11 Ιανουαρίου δέχθηκε επιστολή ο πρωθυπουργός της χώρας, από ένα fund του εξωτερικού, το Hayman Private Equity, για δανεισμό 7 δισ. με επιτόκιο 1,25%, και η υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη του απάντησε ότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία, ούτε το συγκεκριμένο fund αλλά ότι «σε σοβαρά κράτη όπως η Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για δανεισμό κυρίως μέσω του ΟΔΔΗΧ».

Ο κ. Μαρκόπουλος κατέθεσε την επιστολή προς τον κ. Παπανδρέου και είπε ότι δέχθηκε πρόταση για δεκαετή δανεισμό 20 δισ. με το ίδιο επιτόκιο και υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ της Hayman Private Equity και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για αυτό το δανεισμό…”(εδώ tvxs)

Στις 4 Ιουνίου 2010 ο Σαμαράς φέρνει στην βουλή το θέμα για το τρόπο που επιτεθήκαν στην Ελλάδα μέσω των ομολόγων κι ο Παπανδρέου αρνείται να απαντήσει. Η είδηση εδώ: http://www.antinews.gr/?p=48640

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Ο Σόρος δίνει τα εύσημα στον κ.Παπακωνσταντίνου.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 17/10/2010
Λίγα λόγια για το ΑΕΠ.

ΑΕΠ – Κατανομή 1990-2009 (κλικ μεγενθ.)

Αν δούμε και το ΑΕΠ του 2009, για παράδειγμα, είναι 240 δις. Ακόμη κι αν χρωστάμε 300 δις, δεν είμαστε και μπανανία! Ειμαστε πλούσια χώρα που έχουμε ένα πρόβλημα χρέους αλλά όχι Εσόδων ή δανεισμού! Ποιος ο λόγος για τον κύριο Παπανδρέου να γυρνάει την Ευρώπη και να επαιτεί για δανεισμό ως ανεργος; Γιατί αλλιώς σε αντιμετωπίζει μια Τράπεζα όταν έχεις λεφτά κι αλλιώς όταν είσαι στο δρόμο.

Στον προϋπολογισμό του 2009, τα έσοδα ήταν 59 δις και τα έξοδα 67 δις, εκ των οποίων όμως τα 12 δις ήταν μόνο τόκοι. Αν κάναμε, τουλάχιστον, μόνο την διαπραγμάτευση αυτών των τόκων, χωρίς να δώσουμε την εντύπωση της χρεωκόπημενης χώρας δεν πήγαιναν τα σπρεντ στα 700 και θα είχαμε τον χρόνο να κάνουμε τις απαραίτητες τομές στα έξοδα μας.

Ενα αφελές επιχείρημα ήταν οτι δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τις συντάξεις, δι αυτό πήγαμε στο ΔΝΤ. Την στιγμή που η Ιρλανδία με έλλειμα 32% μπόρεσε να δανειστεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2010! Πως η ΓΑΠ κατάφερε να μείνει με τα ταμεία του Κράτους με υπόλοιπο μόνο για 19 ημέρες; Ανικανότητα;

Μα και τα ταμεία δεν σταμάτησαν σε μια μέρα να μην έχουν εισπράξεις. Ουτε η ΔΕΗ, ούτε η Εφορία. Ο μόνος τρόπος να μην έχει έσοδα το κράτος είναι να καταστραφή η Γη! Κι αυτό δεν έγινε. Ναι, είχαμε πρόβλημα διαχείρησης. Ναί, είχαμε προβλημα διαφθοράς (ΜΚΟ, C4I, Siemens) αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το δανεισμο 110 δις! Και μάλιστα μέ αποπληρωμή μέσα σε 3 (τρια!) χρόνια! Ητοι 36,6δις τον χρόνο! Αν προσθέσουμε και τα “τρέχοντα” ομόλογα (πίνακας 1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ) των ετών 2014-2016 εχουμε τα εξής ποσά :

2014 : 36,60 + 26,97 = 63,57 δις
2015 : 36,60 + 16,05 = 52,26 δις
2016 : 36,60 + 5,82 = 42,42 δις

ΣΥΝΟΛΟΝ 158 δις

Δηλαδή περισσότερα από όλα τα έσοδα του κράτους! Ακόμη κι αυτά του 2009, πριν την ύφεση!

Πίνακας 1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

[UPDATE 23/12/2010]

Τις τελευταίες εβδομάδες, “ξύπνησαν” (;) οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ κι ο υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου κι “αντελήφθησαν” το λάθος “υπολογισμό”, κι άρχισαν να μιλούν για “επιμήκυνση” του χρέους μέχρι το 2024!

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν όλοι το πόσο επικίνδυνο παιχνίδι παίζει η κυβέρνηση, γιατί δεν νομίζω να μην γνώριζαν τι υπέγραφαν τον Μάιο, όταν μιλάμε για απλά μαθηματικά Α Δημοτικού! Εκτός αν πάσχουν από σύνδρομο Down και είναι λίγο (;) αργοί!

Αν τελικά δεχτούν την επιμήκυνση οι Γερμανοί, τα τρία χρόνια της περιόδου χάριτος και τα δύο χρόνια αποπληρωμής αυξάνονται σε τέσσερα χρόνια περιόδου χάριτος και επτά χρόνια περιόδου αποπληρωμής (ethnos.gr).

Μιλάνε όμως για ένα “μικρό” αντίτιμο της “επιμήκυνσης! Από 0,1% έως 0,3%. Το “μικρό” αυτό αντίτιμο μεταφράζεται σε 40% με 60% δις ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΥΣ!

110 δις × 0.05 × 3 έτη = 16,50 δις τόκοι
110 δις × 0.053 × 10 έτη = 58,30 δις τόκοι (για ο,3% αυξηση)

(o άνωθι τύπος είναι ο “μπακάλικος” γιατί δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές ετήσιες δόσεις, οι “πραγματικοί” τόκοι υπολογίζονται με τον τύπο α(ν)=α*(1+τ)^ν δηλαδή 17,34 και 75,68)

Αλλά δεν αρκούν ΑΥΤΑ!

ΟΧΙ! Θα χρειαστεί να δανειστούμε ΑΛΛΑ 80 δις ! ! ! !

Ακόμη και ο κ.Παπακωνσταντίνου στο Δελτίο ειδήσεων του MEGA, παραδέχτηκε ότι θα δανειστούμε το 201-2015 άλλα 80 δις ! Σχεδόν άλλα τόσα από όσα πήραμε με το μνημόνιο! Κι άλλο χρέος, πάνω στο χρέος!Η τελευταία κυβέρνηση της ΝΔ παρά τα όποια σκάνδαλα, φρόντιζε να δανειστεί από την αρχή του έτους για όλο τον χρόνο χωρίς να διασύρει την χώρα. Ενώ παράλληλα κατά την διάρκεια του έτους έδινε κίνητρα στη αγορά να κινηθεί. Για να θυμιθούμε την COSCO, Αγωγό, Επιδότηση Κλιματιστικών, Μειώσεις φόρου στην αγορά αυτοκινήτου κτλ. Δεν ήταν αρκετά, αλλά δεν ήταν και καταστροφικά.

Αύξησε το χρέος, αλλά έδινε ανάσα στην όποια κυβέρνηση να κάνει τις συμφωνίες χωρίς να φέρει ύφεση στην Αγορά. Για όσους αναρωτιούνται πως μπορεί να μειωθεί το έλλειμμα χωρίς να έχουμε ύφεση, ας δουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ πως το έκανε ο Σημίτης! Άσχετα με το που κατέληξαν τελικά τα λεφτά της ανάπτυξης.

Ή λοιπόν η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να χειριστεί την οικονομία, ή εκτελεί συμβόλαιο θανάτου της οικονομίας (ΔΝΤ) και των κατοίκων της χώρας (Εργασιακό, Ασφαλιστικό) και μετά θα “βρεί” τα λεφτά που όλοι οι άλλοι δεν βλέπουμε, εκτός από τον ΓΑΠ! Διαβάστε το ΑΕΠ του 2009

Όσο για τα μέτρα που πήρε για να σώσει την οικονομία, ακόμη και πρωτοετής του οικονομικού, ξέρει ότι όσες περικοπές και να κάνει κάνει κάποιος δεν πρόκειται ποτέ να σωθεί, μειώνοντας τα έσοδα! Κι αυτό ακριβώς έκανε!

Αύξησε το ΦΠΑ και μάλιστα το αυξάνει άλλο 10% (από 21% στο 23%) μέσω τουριστικής περιόδου! Την μόνη ώρα που θα μπορούσε να σωθεί η Ελλάδα από τον Τουρισμό! Ενώ ετοιμάζει κι άλλη αύξηση σε προϊόντα του χαμηλό συντελεστή ύψους 110% (από 11% στο 23%) από το 2011, εν μέσω ύφεσης 4% τουλάχιστον!

Γιατί ακόμη κι αν οικονομοτεχνικά θέλει με την μείωση μισθών να βοηθήσει το ισοζύγιο, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού με ανάλογη μείωση εισαγωγών, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την περικοπή των “εξαγωγων” (τουριστικό συνάλλαγμα).

Όσο για αναπτυξιακό σχέδιο ραντεβού το 2012…

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

[UPDATE 3/1/2011]

Τα spread 9 μήνες μετά το “σωτήριο” μνημόνιο είναι στις 1000 !!! μονάδες!

Η ζημιά που θα προκληθεί από αυτή την επιλογή του θα ισοδυναμεί με την Μικρασιατική καταστροφή που 1.2εκ έμειναν άστεγοι!

Τυχαίο κι αυτό; Τί οικονομικά σπούδασε ο Παπακωνσταντίνου;
Η είδηση εδώ : Προβληματισμός για τη «μαύρη τρύπα» στα έσοδα
Όποιος έχει κι άλλα κομμάτια του παζλ παρακαλώ να μου τα στείλει.

Σχετικό βίντεο:

O Soros μας εξηγεί πως μας έκλεψε, και πως θα μας Χρεωκοπήσει!!!!

Σχετικά Άρθρα:

.http://kavvathas.wordpress.com.
http://olympia.gr/2010/06/07/soros-video-greek-subs/
http://arahova.wordpress.com/2010/05/05/%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/
http://www.market-talk.net/index.php/essay/article/7496

Χ.Γιανναράς : Τι σημαίνει «ολίγιστος» [update]

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(1) Ένα κομμάτι του παζλ είναι η διέγερση της Γερμανίας. Επειδή η συνθήκη του Μααστριχτ δεν έχει αναλυθεί επαρκώς στην Ελλάδα, ο κόσμος δεν ξέρει λεπτομέρειες και δεν ξέρει ότι η Γερμανία τη θεωρεί ζωτικό εθνικό συμφέρον. Επι χρόνια τα προοδευτικά παπαγαλάκια αναφέρονται σε αυτήν ως “συνθηκη των τραπεζιτων” παραγνωίιζοντας ότι ήταν απαίτηση της Γερμανιας ως ΚΡΑΤΟΥΣ για να δεχθεί την κατάργηση του μάρκου.

(2) Από σχόλιο φίλου στο http://http//www.antinews.gr/?p=51928&cpage=1#comment-478452

(3) Le Monde : En Europe, Goldman Sachs recrute des hommes de pouvoir pour asseoir le sien

LE MONDE

Mis à jour le 01.03.10

Londres Correspondant

es compliments, Petros Christodoulou affecte de s’en moquer d’où qu’ils viennent. Depuis son adolescence, ce premier de la classe a l’habitude d’entendre dire le plus grand bien de sa personne. Nommé le 19 février à la tête de l’organisme de la gestion de la dette publique grecque, il est aujourd’hui aux premiers rangs.

Reste que l’ancien responsable des marchés de la National Bank of Greece (NBG) est au coeur de l’enquête, annoncée le 25 février par la banque centrale des Etats-Unis (Fed), sur les contrats relatifs à la dette grecque liant la banque d’affaires américaine Goldman Sachs, et d’autres sociétés, au gouvernement d’Athènes.

σ.σ.Υποκλίνομαι στην εργασία του dexiextrem.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ AΠ’ ΤΟ «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Posted by dexiextrem στο Οκτωβρίου 5, 2010

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

12.9 «Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.», Γ. Πα­πανδρέου στη ΔΕΘ.

13.9 «…Γιατί λεφτά υπάρχουν… έχουμε 31 δισ. ανείσπρακτους φόρους… Έχουμε χαριστικές πράξεις, όπως ασφαλιστικές εισφορές στις τράπεζες, που έφτασαν τα 5 δισ. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα, που χαρίζει 1 δισ. ευρώ το χρόνο σε μεγαλομετόχους.», Γ. Παπανδρέου στη ΔΕΘ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

4.10 Εκλογές και νίκη του ΠΑΣΟΚ τα spreads βρίσκονται στις 130 μονάδες.

5.10 Η Τράπεζα της Ελλάδας επιτρέπει τις «ανοιχτές πωλήσεις» των Ελληνικών ομολόγων, διευρύνοντας το χρόνο πληρωμής, που ήταν 3 ημέρες κατά 10 επιπλέον ημέρες. Επίσης, περιορίζει τις όποιες ποινές, σε περίπτωση που η συναλλαγή δεν εκκαθαρισθεί και μετά την παρέλευση των 10 ημερών. Οι κινήσεις αυτές ανοίγουν το δρόμο στην υποτιμητική κερδοσκοπία πάνω στα Ελληνικά ομόλογα.

19-20.10 Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει στα Ευρωπαϊκά όργανα το διπλασιασμό του ελλείμματος. Τονίζει ότι, παρά το έλλειμμα του 12.7, η κυβέρνηση θα υλοποιούσε στο ακέραιο τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

22.10 Ο οίκος αξιολόγησης Fitch – υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε Α- από Α.

5.11 «Αγωνιζόμαστε για να σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Ξεκινάμε να πραγματοποιήσουμε όλα όσα υποσχεθήκαμε προεκλογικά. Θέλουμε να απογοητεύσουμε όσους προέβλεπαν ότι δεν θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας», Γ. Παπανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

11.11 Ο Επίτροπος Χ. Αλμούνια ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την υπαγωγή της Ελλάδας σε επιτήρηση, καθώς η Ελλάδα δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

18.11 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του 2010, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος στο 9,1% από 12.7% του ΑΕΠ που είναι φέτος. Σύμφωνα με το σχέδιο:

- δεν θα δοθούν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν συνολικές μεικτές αποδοχές υψηλότερες των 2.000 ευρώ,

- οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις που θα κυμανθούν στα επίπεδα του 1,5%,

- αποφασίστηκε η αναστολή των προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2010.

24.11 Στην ενδιάμεση έκθεση προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τη νομισματική πολιτική του 2009, η ΤτΕ, προειδοποιεί ότι, αν δεν ληφθούν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα, η χώρα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα.

Επίσης, ο κ. Προβόπουλος δηλώνει ότι είχε ενημερώσει προεκλογικά τόσο τον τότε πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή και τον Γ. Παπανδρέου για το ύψος του ελλείμματος και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

28.11 Ο κ. Παπανδρέου χαρακτηρίζει, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, τραγική την κατάσταση της οικονομίας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

8.12 Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings προχωρά στην υποβάθ­μιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε «ΒΒΒ+» από «Α-».

9.12 Η «πατρίδα που βρίσκεται στην εντατική» και το «δημοσιονομικό πρόβλημα απειλεί την εθνική κυριαρχία για πρώτη φορά από το 1974», δηλώνει ο Γ. Παπανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

10.12 Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, θέτει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας μας, παρότι το θέμα δεν βρισκόταν στην επίσημη ατζέντα.

14.12 Ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει: «Θα αποδείξουμε στην πράξη πως λε­φτά υπάρχουν. Υπάρχουν σε πολλές μεριές. Υπάρχουν πολλά λεφτά στα κυκλώματα του εγκλήματος, στα χέρια όσων ζουνπαρασιτικά εις βά­ρος του κράτους, εις βάρος των ευσυνείδητων φορολογουμένων, των έντιμων πολιτών» και εγκαινιάζοντας τον Εθνικό Κοινωνικό Διάλογο στο Ζάππειο Μέγαρο, ανακοινώνει μέτρα τα οποία μεταξύ άλλων είναι:

Μισθολογικές αυξήσεις Δημοσίου, που θα καλύπτουν τον πλη­θωρισμό.

Mισθολογική ωρίμανση σε αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ στο Δημόσιο.

Μείωση κατά 10% στα επιδόματα του Δημοσίου.

16.12 Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, υποβαθμίζει την πιστο­ληπτική ικανότητα της χώρας από Α- σε ΒΒΒ+.

20.12 Ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, ανακοινώνει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος, μεταξύ των οποίων τη συγκρά­τηση των δαπανών για μισθούς και συντάξεις.

22.12 Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από Α2 σε Α1, προχωρά ο διεθνής οίκος Μoody’s.

29.12 «Δεν θα αλλάξει η στρατηγική για την οικονομία και θα προχω­ρήσουμε με βάση όσα έχουμε ανακοινώσει», δηλώνει ο Γ. Παπανδρέου σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Συμπληρώνει ότι θα διορ­θωθούν τα λάθη, όπως τα τέλη κυκλοφορίας και προβλέπει ορίζοντα τετραετίας για την ανάκαμψη της οικονομίας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

5.1 Ο Γ. Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει ότι το Πρόγραμμα Στα­θερότητας και Ανάπτυξης θα προβλέπει μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2012 αντί του 2013 που είχε αρχικά ανα­κοινωθεί.

13.1 Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 100 ημερών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα, ούτε θα βγει από την Ευρωζώνη, ούτε θα προσφύγει στο ΔΝΤ. Κάνοντας αυτοκριτική, λέει ότι «σε αυτές τις 100 ημέρες έγιναν και λάθη, μόνο όταν δεν κινείσαι δεν κάνεις λάθη».

14.1 Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της χώρας, το οποίο προβλέπειαρνητικό ρυθμό ανά­πτυξης κατά 0,3% το 2010 και άνοδο του ΑΕΠ κατά 1,5% το 2011, κατά 1,9% το 2012 και κατά 2,5% το 2013.

25.1 Κατά τη διάθεση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου πε­νταετούς διάρκειας, αν και οι προσφορές έφθασαν στα 25 δισ. ευρώ, που κάλυπταν τις δανειακές ανάγκες της χώρας για το τρέχον έτος, η κυβέρνηση περιορίστηκε να αντλήσει μόνον 8 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 6,2%. Η άστοχη και «αφύσικη» αυτή επιλογή, σε συνέχεια της αναπο­τελεσματικής πολιτικής που ακολουθήθηκε, οδήγησε στο «μονόδρο­μο» του Μνημονίου.

27.1 Δημοσίευμα των «Financial Times» αναφέρει ότι η Ελλάδα σχεδι­άζει την πώληση ομολόγων ύψους 25 δισ. ευρώ στην Κίνα, μέσω της αμερικανικής τράπεζας «Goldman Sachs».
Τα spreads εκτοξεύονται στις 400 μονάδες

29.1 Ο Γ. Παπανδρέου είπε ότι η Ελλάδα δεν αναμένει οικονομική βο­ήθεια και δεν έχει ζητήσει κανένα σχέδιο διάσωσης.

31.1 Ο πρόεδρος της ΝΔ Αντ. Σαμαράς, σε συνέντευξή του στην εφημε­ρίδα «Καθημερινή», τόνισε ότι η ΝΔ θα στηρίξει τα μέτρα και τις πρω­τοβουλίες της κυβέρνησης, που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, γιατί οι στιγμές είναι κρίσιμες και γιατί το επιβάλ­λει το συμφέρον του τόπου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

3.2 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την περίοδο 2010-2013 και θέτει τη χώρα υπό επιτήρη­ση, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2012.

4.2 Ο πρωθυπουργός, από το Ν. Δελχί, απαντώντας στο ερώτημα εάν θα υπάρξουν νέα βάρη μέσα στο 2010, δηλώνει: «Ναι, θα υπάρξουν για εκείνους που πρέπει να πληρώνουν και δεν πληρώνουν σήμερα», επα­ναλαμβάνοντας ότι μέριμνα της κυβέρνησης είναι η προστασία των αδύναμων και οικονομικά ασθενέστερων.

8.2 Ο Γ. Παπανδρέου, από το βήμα της Βουλής, ανέφερε ότι στις απο­φάσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, θα γίνεται σαφές τοστίγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανομής.

11.2 Ο Γ. Παπανδρέου επισήμανε ότι «η κυβέρνηση, έχει ήδη, από και­ρό, ζητήσει τη συνεργασία με το ΔΝΤ σε θέματα τεχνικής φύσης».

14.2 Ο Γ. Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες δηλώνει:«Επιχειρούμε να αλλάξουμε την πορεία του Τιτανικού και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μία ημέρα».

18.2 Δέσμη 23 μέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της κατανάλωσης ως απάντηση στην ύφεση παρουσίασε η ΝΔ.

Ο Αντ. Σαμαράς, μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ, επέκρινε την κυβέρνηση για την απόφασή της να προχωρήσει στη σύσταση Εξεταστικής Επι­τροπής για τα στατιστικά στοιχεία. Προειδοποίησε ότι «η πρόταση για Εξεταστική σημαίνει να βγάλουμε τα μάτια μας εμείς οι ίδιοι» και υπο­στήριξε ότι «μέσα από τον ολισθηρό δρόμο της Εξεταστικής, θα συρθού­με σε λύσεις εξωευρωπαϊκές.Όλα αυτά μας ωθούν στο ΔΝΤ και θα είναι ομολογία ήττας της Ευρωζώνης, είναι πλήγμα κατά της Ευρώπης».

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

3.3 Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζονται πρό­σθετα μέτρα:

- Περικοπή κατά 30% των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας, στο Δημόσιο

- Αύξηση ΦΠΑ κατά μία μονάδα στο μικρό του κλιμάκιο, το οποίο από 9% θα ανέλθει στο 10% και κατά 2 μονάδες στο μεγάλο κλι­μάκιο που θα ανέλθει από το 19% στο 21%

- Φόρος 20% στα ποτά και τα τσιγάρα και αύξηση της τιμής της βενζίνης κατά 8 λεπτά και κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης

- Περικοπή επιδομάτων, από 10%, που είχε αρχικά ειπωθεί, στο 12%.

4.3 Ο Γ. Παπακωνσταντίνου στη Βουλή: «Ναι, είναι μόνιμα τα μέτρα».

11.3 Ο Γ. Παπανδρέου και ο Γ. Παπακωνσταντίνου ανοίγουν και πάλι –αυτή την φορά από την Ουάσιγκτον– το ενδεχόμενο της προσφυγής στο ΔΝΤ για δάνειο προς την Ελλάδα. «Δεν είναι λόγια για πίεση, είναι πιθανή προοπτική», λένε στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

13.3 Ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει στα «ΝΕΑ»: «Οι κόποι μας, αυτή τη φορά, θα πιάσουν τόπο». «Αναγκαστήκαμε να λάβουμε αποφάσεις επώδυνες, που αδικούν πολλούς συμπολίτες μας».

19.3 Ο Γ. Παπανδρέου, σε ομιλία του στο συνέδριο της ΓΣΕΕ:«Είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τις σκληρότερες αποφάσεις που έλαβε ποτέ κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα».

Σε ανάλυσή της η «Wall Street Journal», μεταξύ των άλλων, επιση­μαίνει: «Κάθε φορά που ο Παπανδρέου ανοίγει το στόμα του για να παραπονεθεί για την έλλειψη υποστήριξης της ΕΕ προς την Ελλάδα ή υπαινίσσεται ότι μπορεί να προσφύγει για βοήθεια στο ΔΝΤ, στην πραγ­ματικότητα κάνει πιο δύσκολη την αποστολή της χρηματοδότησης του ελλείμματος της χώρας του …».

Οι ηγέτες της Ζώνης του Ευρώ συμφώνησαν στη σύσταση μηχανι­σμού χρηματοπιστωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα με την παρεμ­βολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

26.3 «Οι κόποι και οι θυσίες του Ελληνικού λαού, πιάνουν τόπο. Η πο­λιτική της υπευθυνότητας δικαιώνεται. Η Ελλάδα απέδειξε την ισχυρή της θέληση και τη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασής της στην κρίση», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γ. Α. Παπανδρέου, μετά το πέρας της συνε­δρίασης των ηγετών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

6.4 Το γύρο του κόσμου κάνει δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου ότι, η Ελλάδα θα ζητήσει την αναθεώρηση του μηχανισμού, καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήριά του.

Τα spreads εκτινάσσονται στις 453 μονάδες.

9.4 Ο Γ. Παπακωνσταντίνου δηλώνει «δεν θα πάμε στο ΔΝΤ, μας στη­ρίζει η ΕΕ.»

11.4 Γ. Παπανδρέου («ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής»): «Δώσαμε μάχη και την κερδίσαμε βεβαίως, για να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης. Και μετά τις τελευταίες εξελίξεις με προσδιορισμένους πλέ­ον τους όρους, το όπλο στο τραπέζι θα είναι και γεμάτο».

16.4 Τη θέση της κατά της προσφυγής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) επαναλαμβάνει η Ν.Δ.: «Η Κυβέρνηση φαίνεται να οδηγεί τη χώρα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ως Νέα Δημοκρατία θεωρούμε επιβεβλημένο να επαναλάβουμε, για μία ακόμη φορά, τη διακηρυγμένη πεποίθησή μας ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του Ελληνικού λαού και να προχωρήσου­με με νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Και, κυρίως, χωρίς τους νέους δυσβάστακτους όρους, που σίγουρα θα θέσει το ΔΝΤ και θα έχουν καταλυτικές επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία».

23.4 Ο πρωθυπουργός από το Καστελόριζο: «Είναι εθνική και επιτα­κτική ανάγκη να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης».

24.4 Γ. Παπανδρέου, μιλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων στην πλατεία της Κρεμαστής της Ρόδου: «Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει κάθε τι για να μην πληρώσει αυτός που δεν φταίει, για να δώσουμε σιγουριά στους πολίτες, και επιτέλους να πληρώσουν αυτοί που έχουν χρέος απέναντι στην Ελληνική κοινωνία… Λόγω των ελλειμμάτων μας, ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι και σήμερα και το ΔΝΤ, και επιτη­ρούν. Είναι μια μορφή κηδεμονίας…Είδα, χθες, σε μια διαδήλωση, να αναγράφεται σε αφίσες «Έξω το ΔΝΤ». Θα μπορούσα να συνυπογρά­ψω και να βάλω από κάτω “Έξω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή”».

ΜΑΪΟΣ 2010

2.5 Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ανακοίνωσε τρι­ετές Πρόγραμμα Δανεισμού, ύψους 36,4 δισ. ευρώ. Τα διαρθρωτικά μέ­τρα περιλαμβάνουν νέες μειώσεις σε μισθούς, επιδόματα και δώρα, αυξήσεις στη φορολογία, καθώς και δραστικές αλλαγές στο ασφαλι­στικό και στην αγορά εργασίας.

Οι υπουργοί Οικονομίας του Eurogroup αποφάσισαν την ενεργοποί­ηση του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας. Το συνολικό ύψος των δανειοδοτήσεων, θα ανέλθει για την τριετία 2010-2012, στο ποσό των 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 δισ. ευρώ θα χορηγήσει το ΔΝΤ.

Ο πρόεδρος της ΝΔ Αντ. Σαμαράς δήλωσε: «Βρισκόμαστε μπροστά στην ομολογία ενός αληθινού Βατερλό προβλέψεων και πολιτικών της κυβέρνησης».

3.5 Συνέντευξη του υφυπ. Οικονομικών Φ. Σαχινίδη στην εκπομπή της ΝΕΤ “Πρωινή Ενημέρωση”: «… Όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυ­βέρνηση της χώρας, διαπίστωσε ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει στο ΔΝΤ».

4.5 Κατατίθεται στη Βουλή, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, το νο­μοσχέδιο που προβλέπει τα νέα οικονομικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνη­ση για τη μείωση του ελλείμματος και την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Στο νομοσχέδιο, εκτός από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, μετα­ξύ άλλων, περιλαμβάνονται: έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 100.000 ευρώ την τριετία 2011-2013, ειδικός φόρος στις διαφη­μίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ο οποίος ορίζεται σε ποσο­στό 20%, έκτακτη εισφορά στα νομικά πρόσωπα, αύξηση συντελεστών ΦΠΑ για το 30% των προϊόντων και υπηρεσιών -μεταξύ αυτών και τρό­φιμα- μέσω της μετάταξής τους από το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11% στον υψηλό συντελεστή 23%, νέες μετατάξεις προϊόντων το 2012, πώ­ληση περιουσιακών στοιχείων και δημοσίων επιχειρήσεων. Για τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής θα αρκεί η έκδοση Προεδρικού Δι­ατάγματος, ύστερα από πρόταση του υπουργού Οικονομικών.

6.5 Με ψήφους 172 υπέρ (από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Ντό­ρας Μπακογιάννη από τη ΝΔ και τους βουλευτές του ΛΑΟΣ), κατά 121 (ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) και 3 «παρών» (Γ. Δημαράς, Σ. Σακοράφα, Β. Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ) ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή του μηχανισμού στή­ριξης της Ελληνικής οικονομίας.

Το spread των Ελληνικών ομολόγων έφθασε τις 1.028 μονά­δες βάσης!

Ο πρόεδρος της ΝΔ Αντ. Σαμαράς επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει διαφορετική οικονομική πολιτική με λήψη μέτρων για την τόνωση της οικονομίας, αλλά και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, και τόνισε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση θα οδηγήσουν την οικονομία πιο βαθειά στο φαύλο κύκλο της ύφεσης.

7.5 Δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν ευθείες βολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για το Τ+10 (διακανονισμός συναλλαγών στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου), με ερώτηση που καταθέτουν στη Βουλή προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.

10.5 Εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο το ασφαλιστικό νομο­σχέδιο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: τα γενικά όρια ηλικίας στα 65, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο από το 2013 θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, καθιέρωση του 60ού έτους ως κατώτατο όριο πρόωρων συνταξι­οδοτήσεων, επιβολή νέου ΛΑΦΚΑ, από τον Αύγουστο, ύψους από 3% έως 9%, στην κύρια σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ, αναθεώρηση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και διαχωρισμός της σύνταξης σε βασική και αναλογική από το 2018.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

14.6 «Τετραπλή υποβάθμιση από τη Moody’s»

16.6 Με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας, Α. Λοβέρδος, ανατρέπεται η όποια προστασία απολάμβανε ένας εργαζόμενος από τον εργοδότη. Και αυτό καθώς η αποζημίωση απόλυσης περιορίζεται στο μισό και θα φτάνει το πολύ τους 12 μήνες (σ.σ. συν δύο μηνιάτικα για τα δώρα και το επίδομα αδεί­ας, δηλαδή τον 13ο και 14ο μισθό) για εργασία άνω των 28 ετών, έναντι 24 μηνών έως τώρα (και 28 συνολικά).

21.6 Μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός αποφάσισε τελικά η αλλαγή των ερ­γασιακών σχέσεων να γίνει από τη Βουλή και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ και όχι με Προεδρικό Διάταγμα. Η ουσία δεν αλλάζει, αφού όσα προβλέπει το Π.Δ., θα προβλέπει και το νομο­σχέδιο.

26.6 Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντ. Σαμαράςαπό το βήμα του 8ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας,δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει συγκροτημένη στρατηγική απαλλαγής από το Μνη­μόνιο.

27.6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού, από τα 5 εκατ. των ασφαλισμένων, οι νέες διατάξεις επιβαρύνουν τους όρους συνταξι­οδότησης (αυξάνουν δραστικά τα όρια ηλικίας έως και 15 έτη και μει­ώνονται οι συντάξεις μέχρι και 30% σε ορισμένες περιπτώσεις) σε πε­ρίπου 3,75 εκατ. Ασφαλισμένους. Με μεγαλύτερα θύματα: οι μητέρες με ανήλικο, και οι εργαζόμενοι στα Βαρέα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

4.7 Γιώργος Παπανδρέου στην «Ελευθεροτυπία»: «Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι οι θυσίες του Ελληνικού λαού, αυτή τη φορά, θα πιάσουν τόπο. Πιάνουν ήδη τόπο. Είμαστε στο σωστό δρόμο…».

5.7 Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,Ντομι­νίκ Στρος-Καν σε συνέντευξή του στους «Financial Times»: «η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και όχι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός είναι η αιτία της δυσχερούς κατάστασης της Ελληνικής οικονομίας».

7.7 Τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την έξοδο από το Μνη­μόνιοπαρουσίασε στο Ζάππειο ο Αντώνης Σαμαράς:«απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει εναλλακτική λύση, είναι να βγούμε από τον αναγκαστικό μονόδρομο του Μνημονίου. Να απαλλαγούμε από τις δε­σμεύσεις του. Ως τότε, θα τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα, … δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, αν δεν μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης και δεν θα μπορέσουμε να μπούμε στο δρό­μο της ανάπτυξης, αν δεν ανακτήσουμε τη χαμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

8.7 Με 159 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 2 «παρών» ψηφίζεται επί της αρχής το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξάρτητη βουλευτής Σοφία Σακοράφα. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστας Κιλτίδης. «Παρών» ψήφισαν οι Γιάννης Δημαράς και Βασίλης Οικονόμου.

12.7 Οι ηγέτες των «27» κατέληξαν χθες σε συμφωνία που προβλέπει την παρακράτηση από τις Βρυξέλλες των επιδοτήσεων που επωφελούνται οι αγρότες και οι αλιείς από το γεωργικό Ταμείοσε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεν τηρεί τους κανόνες του τροποποιημένου Συμφώνου Σταθερότητας (δημοσιονομικό έλλειμμα άνω ή κοντά στο όριο του 3% του ΑΕΠ και δημόσιο χρέος άνω του 60% και σε ανοδική πορεία). Οι εθνικές αρχές, όμως, θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν στους αγρότες και αλιείς τις επιδοτήσεις από εθνικούς πόρους.

14.7 Ο κ. Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC: «Όλες οι μεταρρυθμίσεις μας βρίσκονται σε καλό δρόμο. Το 2011 θα είναι μια καλή χρονιά για να επανέλθει η Ελλάδα στην αγορά, με τη προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα είναι πιο ομαλές».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

12.8 Γ. Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα «Christian Science Monitor»: «Θα έλεγα ότι, αντί για «τρίτο δρόμο» χρειαζόμαστε «τέταρτο δρόμο». […] Ο «τέταρτος δρόμος» στηρίζεται σε υπεύθυνα, δημοκρατικά θεσμικά όργανα που θέτουν την παγκόσμια αλληλεγγύη πάνω από τα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να πάρουμε την παγκοσμιοποίηση και να αποφασίσουμε εμείς, που θέλουμε να την πάμε. Αυτό συνεπάγεται διάφορα πράγματα. Χρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση».

20.8 Δημοσιοποιείται το επικαιροποιημένο Μνημόνιο για την Ελληνική οικονομία, το οποίο μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις και στις συλλογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, μείωση υπερωριακών αποδοχών, περαιτέρω ανατροπές στο ασφαλιστικό, αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΗ καιεισιτηρίων συγκοινωνιών.

23.8 Ο Γ. Παπανδρέου, σε πολυσέλιδο άρθρο, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, αναφέρει: «τους τελευταίους δέκα μήνες μπήκαν τα θεμέλια, ώστε κράτος και πολιτικό σύστημα να τεθούν στην υπηρεσία του πολίτη και το αυτονόητο γίνεται πραγματικότητα…»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2.9 Ο Γ. Παπανδρέου, σε σύσκεψη με κοινωνικούς εταίρους: «οι φόροι δεν πρέπει να θεωρούνται χαράτσι, αλλά αλληλεγγύη προς εκείνους που έχουν ανάγκη».

10.9 Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, που συνήλθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη: «Είμαστε αντι-εξουσιαστές στην εξουσία, είμαστε εκπρόσω­ποι των πολιτών και όχι των υπουργείων μας».

12.9 Συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Α. Παπανδρέου στο πλαίσιο της 75ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης: «Λεφτά υπάρχουν και δεν φορολογούνται… Όσο πηγαίνουμε καλά δεν χρειάζεται κανένα νέο μέτρο»

Τα spreads βρίσκονται γύρω στις 900 μονάδες

16.9 Ο Γ. Παπανδρέου, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.: «η Ελλάδα δεν είναι αντίθετη στις γερμανικές προτάσεις για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στους παραβάτες του συμφώνου σταθερότητας, αρκεί να μην αφορούν μόνο στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, αλλά και στο τραπεζικό σύστημα».

18.9 Ο πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της 75ης ΔΕΘ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για έξοδο από την κρίση: «Η λύση του Μνημονίου είναι χειρότερη από το πρόβλημα» … «δεν χρειάζεται δυνάστης για να αλλάξει η Ελλάδα».

23.9 Ο Αντώνης Σαμαράς κατά την ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ: [..]Η «συμμαχία των προθύμων», βέβαια – κυβέρνηση, εξαπτέρυγα, παπαγαλάκια κ.λπ. – φτάνουν στο σημείο να μιλάνε για «μαγικό Σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας»… Το Σχέδιό μας έχουμε ήδη δείξει ότι είναι ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο. Αλλού είναι τα μαγικά. Ανήκουν στην κυβέρνηση:

- Πρώτο μαγικό: φτάσαμε στο Μνημόνιο χωρίς λόγο και αιτία!
- Δεύτερο μαγικό: Ανεβάζουν τους φόρους. χωρίς να ανεβαίνουν τα έσοδα!
- Τρίτο μαγικό: έχουμε βαθιά ύφεση, κι όμως οι τιμές ανεβαίνουν!

Υστερόγραφο: Ο κ. Γ. Παπανδρέου από τους 12 μήνες που είναι πρωθυπουργός της χώρας, στην πιο δύσκολη συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών, έλλειψε σε ταξίδια για ποικίλους λόγους, πάνω από τους 2!

…Γιατί λεφτά υπάρχουν… έχουμε 31 δισ. ανείσπρακτους φόρους… Έχουμε χαριστικές πράξεις, όπως ασφαλιστικές εισφορές στις τράπεζες, που έφτασαν τα 5 δισ. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα, που χαρίζει 1 δισ. ευρώ το χρόνο σε μεγαλομετόχους.», Γ. Παπανδρέου στη ΔΕ

v 1.2

Επειδή το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον δείτε και το παρακάτω απ’ το ιστολόγιο “Αληθινά Ψέματα“

http://alithinapsemata.wordpress.com/2011/01/08/%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7/
http://kavvathas.wordpress.com/

Πηγή : ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ