Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Ἐπιστολή τοῦ Βέκκου πρός τόν ἰταλόν πάπαν δι’ ἧς ἀναθεματίζει πάντας τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς τούς μή δεξαμένους τήν ἑαυτοῦ δυσσέβειαν.


Σχετική εικόνα 
Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς ἀποστείλω συνημμένως ἕνα βραχύ ἀπόσπασμα ἀπό τά πρακτικά τῆς Λυών. Ἀφορᾶ στήν ἐπιστολή τοῦ Βέκκου πρός τόν ἰταλό πάπα. Ἡ διαπίστωση εἶναι τό ὁλιγότερον θλιβερή: Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται! Καί τότε καί τώρα -γιά τόν ἴδιο λόγο τῆς ψευτοένωσης- οἱ ἴδιοι διωγμοί, ἀφορισμοί καί καθαιρέσεις σέ βάρος τῶν ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως, ὅπως ἐπίσης καί ἡ ἴδια προδοσία καί περιφρόνηση τῶν ἁγίων μας Πατέρων. 
  Φώτης Μιχαήλ ἰατρός 


(Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς Λυών)
 DOSSIER GREC DE L’ UNION DE LYON 1273-1277 
INSTITUT FRANCAIS, D’ ETUDES BYZANTINES, PARIS, 1976
PAR
V. LAURENT  et J. DARROUZES
(Σελ. 480-485)

... τῇ σῇ μακαριότητι διά τοῦ παρόντος ἀναγνωρίσαι διανέστημεν γράμματος, παραστῆσαι βουλόμενοι ταύτῃ σαφῶς ὅπως θερμότατα τῆς τοιαύτης τῶν ἐκκλησιῶν εἰρήνης ἀντιποιούμενοι τά ἀνέκαθεν προσαρμόσαντα τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ πρεσβεῖα τε καί προνόμια μή μόνον ἀσπασίως ταύτῃ παρέχομεν , ἀλλά καί διά παντός παρέχει αὐτῇ προθυμούμεθα.
Καί πρῶτον μέν ὅτι τό σχίσμα τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἀδίκως καί παραλόγως πάλαι παρεισθαρέν ἐξ ἐπηρείας σατανικῆς, ὅλῃ ψυχῇ καί γνώμῃ κατ’ ἀρχάς τῆς καταλλαγῆς τελείως ἀποβαλλόμενοι, στέργομεν ἅπερ ἐκυρώθη τηνικαῦτα διά τόμου συνοδικοῦ, καί τό πρωτεῖον, τήν ἔκκλητόν τε καί τό μνημόσυνον τῷ ἀποστολικῷ θρόνῳ προσνέμοντες, ταῦτα φυλάττειν ἀπαραποίητα καί εἰς τό ἑξῆς ὑπισχνούμεθα, μηδέν αὐτῶν ἐπαγγελόμενοι κατά μηδένα τρόπν καινοτομῆσαι τό σύνολον.
Ἔπειτα δέ προδηλοῦμεν τῇ μεγάλῃ ἀγιωσύνῃ σου ὡς, ἐπεί τῆς τοιαύτης ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν –πρόρρησις Θεοῦ- τόν ἀρχέκακον οὐκ ἦν ἠρεμεῖν, ὅθεν καί τῶν ἡμετέρων τινάς ἄξια δοχεῖα τῆς ἑαυτοῦ κακίας εὑρών, τόν οἰκεῖον ἰόν τούτοις ἐξεμέσας ἐνέχεεν, οἵ καί πλήρεις γεγονότες τοῦ Πονήρου νόθον διδασκαλίαν εἰσηγοῦντο καί παρέγγραπτον τῷ τοῦ Κυρίου λαῷ, πείθοντες τούτους διά τήν τοιαύτην εἰρήνην καταφρονεῖν τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς καί θείοις οἴκοις συνάξεων,
... διά ταῦτα σπουδῇ πολλῇ τῶν θεοστεφῶν ἁγίων αὐτοκρατόρων μου πᾶσα τῶν ἀρχιερέων θεία χορεία καί πάλιν ἐπί τό αὐτό συναθρίζεται.
Σύν οἷς ἡ μετριότης ἡμῶν, μετακαλεσαμένη τούς τῆς τοιαύτης ἀπάτης προστάτας καί ἀρχηγούς , καί τούτων πολλούς διορθωσαμένη διδασκαλίαις καί παραινέσεσιν, ὡς εἶδέ τινας ἐξ αὐτῶν τῇ οἰκείᾳ πλάνῃ διά τέλους ἐμμείναντας, ἀπόφασιν κοινῇ τῇ ψήφῳ κατά τούτων ἐξήνεγκεν. Ἥτις καί πάντας τούς οὕτως ἔχοντας ἱερωμένους μέν ὄντας ἐν ὁποιοδήτινι τάγματι, εἴτε τῷ τῆς ἀρχιερωσύνης ἐνθεωροῦντες σεμνώματι, εἴτε πρσβύτεροί εἰσι τόν βαθμόν, εἴτε τοῖς διακόνοις συγκαταλέγονται, τούτους πάντας, πρός δέ καί μοναχούς καί αὐτούς ἱερωσύνης παντοίας περικειμένους ἀξίωμα, καθαιρέσει καί ἀναθέματι καθυπέβαλε. Λαϊκούς δέ καί ἄλλως αὖ μοναχούς,  οἵτινες καί ἰδιῶται καλοῦνται διά τό μηδόλως ἱερωσύνῃ κοσμεῖσθαι, ... ἀφορισμῷ καί ἀναθέματι καί τούτους παρέπεμψεν.
... τήν ἀποστολικήν ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης ὀρθόδοξον οἴδαμεν, ὁμογνωμοῦντες ταύτῃ κατά τήν ἔννοιαν.


ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ

Είναι αδύνατον να βρει έλεος εκείνος που αντιμετωπίζει με δόλο τον πλησίον του.Όπως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα και λύκοι, έτσι είναι αδύνατον να βρει έλεος εκείνος που αντιμετωπίζει με δόλο τον πλησίον του.

Από το Γεροντικό

Πάει γάντι το παραπάνω σε αυτούς που σου κάνουν τον «φίλο» για να σε ψαρέψουν και μετά να ακολουθήσει το «φτυάρι»… 

Βιντεο απο τον φονικό σεισμό στην ΚΩ

IMG_6127
Δύο νεκροί τουρίστες που διασκέδαζαν σε ένα μπαρ και αρκετοί τραυματίες είναι τα θύματα του σεισμού που έπληξε την Κω στις 1:31 τα ξημερώματα. και ήταν 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρ τα παράλια της Τουρκίας, κοντά στη Κω, 15 χλμ ανατολικά της Κω.Έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Λέρο, στην Πάτμο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Στην ίδια περιοχή ακολούθησαν πολλές σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 3,3 έως 4,6 Ρίχτερ.
Τις πληροφορίες για τους δύο νεκρούς επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κω Γιώργος Κυρίτσης, ενώ υπάρχουν επίσης αρκετοί τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές.
Ο σεισμός ταρακούνησε όλα τα Δωδεκάνησα, αλλά και βορειότερα τη Σάμο.
Η ένταση του σεισμού τρομοκράτησε τους κατοίκους των νησιών με αρκετούς να βγαίνουν στους δρόμους υπό τον φόβο ισχυρών μετασεισμών, ενώ προκάλεσε και ζημιές σε κτήρια και σπίτια στο νησί της Κω. Ο σεισμός προκάλεσε την πτώση της οροφής μπαρ με αποτέλεσμα αρκετά άτομα να τραυματιστούν.
Μάλιστα, η θάλασσα «φούσκωσε» και πλημμύρισε την προκυμαία του νησιού. Σοβαρές ζημιές, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης έχει υποστεί το λιμάνι της Κω, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να καταπλεύσει στο νησί το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Paros. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του για Νίσυρο,Τήλο,Σύμη Ρόδο και Καστελόριζο.
Κατέρρευσε το Ιερό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου υπέστη σοβαρές ζημιές ο ναός της Αγίας Παρασκευής, τμήμα του Μουσουλμανικού Τεμένους στην πλατεία Ελευθερίας, η καμάρα προς τα μπαράκια καθώς και τμήμα του παλαιού τείχους στην αρχαία αγορά μπροστά από το Νοσοκομείο. Δεκάδες είναι και τα σπίτια και τα καταστήματα που έχουν υποστεί καταστροφές.Οι τουρίστες κοιμήθηκαν στο γρασίδι

Η Γαλλική Επανάσταση και ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός υπό το βλέμμα της Ορθόδοξης Φιλοκαλικής Αναγέννησης


pemptousia

Τι σημαίνει Ευρώπη κατά τον αγ. Αθανάσιο τον Πάριο


Η Γαλλική επανάσταση και ο Ευρωπαϊκός διαφωτισμός υπό το βλέμμα της Ορθόδοξης Φιλοκαλικής Αναγέννησης είναι το θέμα το οποίο αναπτύσσει ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός σε συνέντευξή του στη Πεμπτουσία με αφορμή τα εκδοθέντα έργα «Απολογία Χριστιανική» και  «Αλεξίκακον Φάρμακον» από τις Εκδόσεις Γρηγόρη.

pemptousia

Οι εχθροί του Χριστού

No automatic alt text available.
 Οι εχθροί του Χριστού δε φαίνονται. Οι εχθροί του Χριστού κρύβονται καλά ενώ κατηγορούν όλους τους άλλους εκτός απ' τον εαυτό τους. 
Εχθρός του Χριστού είναι όποιος βάζει τους άλλους σε κατηγορίες και κουτάκια. 
Εχθρός του Χριστού είναι αυτός που δεν του φτάνει το δικό του μίσος αλλά παρακινεί και τους άλλους να μισούνε. 
Εχθρός του Χριστού είναι εκείνος που στον Χριστό δε βλέπει τον Χριστό αλλά την προβολή του εαυτού του, τις κρυμμένες και φανερές του κακίες, την ανικανότητά του ν' αγαπήσει και ν' αγαπηθεί.
 Εχθρός του Χριστού είναι όποιος δεν διδάσκει τον Χριστό αλλά χρησιμοποιεί τον Χριστό επιβεβαιώνοντας τις ανασφάλειές του. Ό, τι τελικά αγωνιά τα πράγματα να σμίγει, έρχεται απ' τον Χριστό. Κι η διαίρεση, έργο των εχθρών Του.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ανελήφθη ο προφήτης Ηλίας στον ουρανό;

Αποτέλεσμα εικόνας για ο προφήτης Ηλίας 
Πηγή: Δ. Παναγόπουλου, «Ο Δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού» Μεταγραφή – Επιμέλεια: Θωμάς Φ. Δρίτσας

Υπάρχει μια εσφαλμένη άποψη διαδεδομένη μεταξύ όχι μόνο αιρετικών ομάδων, αλλά και πολλών Χριστιανών. Άλλοι νομίζουν ότι ο προφήτης Ηλίας πέθανε όπως οι άλλοι προφήτες, και άλλοι πιστεύουν ότι αναλήφθηκε με σώμα στον ουρανό. Ας δούμε όμως ποια είναι η αλήθεια.
Είναι αλήθεια, ότι κάποιοι από εμάς, τόσο λαϊκοί όσο και Κληρικοί, δεν έχουν μελετήσει με προσοχή το εδάφιο αυτό της Π. Διαθήκης που αναφέρει την ανάληψη του Προφήτη Ηλία. Εάν το μελετήσουν όμως με προσοχή, θα ανακαλύψουν την εκ δύο γραμμάτων αποτελούμενη λέξη«ΩΣ» που θα τους διευκολύνη στον ορθολογισμό τους μια και απορρίπτουν το δογματικό μέρος του Απολυτίκιου του Αγίου που αναφέρει σαφώς· «Ο δεύτερος πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος» Oριστε και το κείμενο· «Και εγένετο αυτών πορευομένων, επορεύοντο και ελάλουν (Ηλίας και Ελισσαιέ)· και ιδού άρμα πυρός και ίπποι πυρός και διέστειλεν ανά μέσον αμφοτέρων και ανελήφθη Ηλιού εν συσσεισμώ ΩΣ εις τον ουρανόν» (Δ’ Βασ. Β’ 11).
Αυτό το «ΩΣ εις τον ουρανόν» μας μαρτυρεί, ότι δεν ανέβηκε στον ουρανό. Έχουν όμως παρασυρθεί πολλοί και ερμηνεύουν λανθασμένα, διότι διαβάζουν Παλαιά Διαθήκη παραφρασμένη και όχι το κείμενο. Η παράφραση λέει ότι· «Ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν». Ώστε μόνο αυτό το «ΩΣ» είναι ικανό να λύση το ζήτημα, και να αποδείξει, ότι ο Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό. Εις την Ε’ δε  Ωδή του δευτέρου κανόνα της Αναλήψεως, υπάρχει το εξής τροπάριο.
«Ξένην Σου η Γέννησις, ξένη Σου η Ανάστασις, ξένη και φρικτή Σου, Ζωοδότα, η εκ του Όρους θεία Ανάληψις, ην εξεικονίζων Ηλιού, τέθριππος ανήρχετο, ανυμνών Σε, Φιλάνθρωπε».
            Δηλαδή. Ω φύσει Ζωοδότα Χριστέ, παράδοξος μεν και υπερφυσική υπήρξε η απο της Παρθένου άσπορος και άφθορος Γέννηση Σου· παράδοξος και υπερφυσική υπήρξε η απο του Τάφου Ανάσταση Σου· παράδοξος και φρίκης αξία υπήρξε η από του όρους των Ελαιών γενομένη θεία Σου Ανάληψη. Αύτη δε την φρικτή Σου Ανάληψη προεικόνιζε ο Προφήτης Ηλίας, ο οποίος ανέβηκε με άμαξα πύρινη και με τέσσαρα άλογα πύρινα, όχι όμως στον Ουρανό, αλλ’ «ΩΣ εις τον ουρανόν».
            Παρουσιάζει δηλαδή ο υμνωδός  στο τροπάριο τούτο, συν τοις άλλοις, ότι η ανάληψη του Προφήτου Ηλιού ήταν τύπος της κατόπιν Αναλήψεως του Κυρίου.
            Περί αυτού δε υπάρχει και λόγος του Μεγ. Αθανασίου,  που καθαρίζει πιο καλά τα πράγματα, κατά τον οποίο·
«Συ δε μοι λοιπόν, αγαπητέ, της λέξεως την ακρίβειαν σκόπησον, της ΩΣ, και μη σε διαλάθη συλλαβής  Γραφικής περιουσία  κ α ι  δύναμις (της μικρής συλλαβής «ΩΣ» δηλαδή) ·μηδέ τη της λέξεως παραδρομή (το ανελήφθη δηλαδή) τω Δεσπότη τον οικέτην νομίσης ισότιμον· ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΝ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ, ουδέ διαδραμών το στερέωμα, τοις εκείσε χωρίοις αυλίζεται· άλλ’ άκουσον τι φησίν ο αναγών· «Εν δε τω ανάγειν Κύριον τον Ηλίαν ΩΣ εις τον ουρανόν· ιδού μικρά λέξις (το ΩΣ έστησε τον Ηλίαν προς τα άνω φερόμενον· αρκεί γαρ τω Προφήτη τιμηθήναι τω τύπω· προ γαρ του Δεσπότου τον οικέτην ουρανός ουχ υποδέχεται· ουδείς γαρ αναβέβηκεν εις τον Ουρανόν, ειμή ο Υιός του ανθρώπου ο ων εν τω Ουρανώ·  ετηρείτο γαρ τη των ανθρώπων απαρχή δια τον των ανθρώπων Ποιητήν ο Ουρανός. Ούτω μεν ουν τοις περί τον Ενώχ και Ηλίαν ο Θεός αγαθή ελπίδι εύφρανε τους ανθρώπους, δι’ ων ανθρώποις ούσι τον του αέρος δρόμον ιππήλατον ήπλωσε» (Λογ. Β’ εις την Ανάληψιν).
Δηλαδή, μας προτρέπει ο στύλος της Ορθοδοξίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος, να προσέξουμε (μη διαλάθη) τη μικρή συλλαβή ΩΣ, (συλλαβής Γραφικής περιουσίας και δύναμις) διότι αύτη μας μαρτυρεί, ότι ο Ηλίας δεν ανέβει στον Ουρανό. Ακόμη μας λέγει, ότι κανείς δεν ανέβει εις τον Ουρανόν παρά μόνο  αυτός που και κατέβηκε, ως ο Κύριος είπε: «Ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ειμή ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιός του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανώ»(Ιωάν. γ’ 13). Και ακόμη, ότι ο ουρανός τηρείτο για τον Κύριον, τονΔεσπότην και Ποιητήν και όχι για τον δούλο· (μηδέ τη της λέξεως ανελήφθη, παραδρομή, τω Δεσπότη τον οικέτην νομίσης ισότιμον). Η Ανάληψις λοιπόν του Ηλιού, και η μετάθεση του Ενώχ, δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά ένας προάγγελος της Αναλήψεως του Κυρίου και εν συνεχεία της ιδικής μας.
Ο δε Πατέρας μας Επιφάνειος περί της Αναλήψεως του Ηλιού λέει τα εξής:
«Και ανελήφθη Ηλίας εν συσσεισμώ, (Συσσεισμός = κούνημα δυνατόν, εκ του συσσείω = κουνώ δυνατά ή απ’ όλα συγχρόνως τα μέρη συγκλονώ) ΩΣ εις τον Ουρανόν· το δε, ΩΣ εις τον Ουρανόν, αμφίβολον έχει την έννοιαν· το δε, ΕΙΣ τον Ουρανόν, τρανήν δείκνυσι την αλήθειαν».
 Δηλαδή κάνει μία διάκριση, ο Άγιος Πατέρας, μεταξύ της αναλήψεως του Προφήτου, και της Αναλήψεως του Κυρίου. Διότι πράγματι, ενώ στην ανάληψη του Ηλιού υπάρχει η μικρή συλλαβή «ΩΣ» (που αμφίβολον έχει την έννοιαν) στην Ανάληψη του Κυρίου υπάρχει η μικρή συλλαβή «ΕΙΣ» (που τρανήν δείκνυσι την αλήθειαν). Διότι στα Γραφικά χωρία της Αναλήψεως του Κυρίου βρίσκουμε το «ΕΙΣ τον Ουρανόν» και όχι «ΩΣ εις τον Ουρανόν» ως  εξής:
α) «Τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον Ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ’ υμών εις τον Ουρανόν, ούτως ελεύσεται ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον ΕΙΣ τον Ουρανόν»(Πράξ. α’ 11)
β) «Εξήγαγε δε αυτούς (τους μαθητάς έξω έως εις Βηθανίαν και επάρας τας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς· και εγένετο εν τω ευλογείν αυτόν αυτούς διέστη απ’ αυτών και αναφέρετο ΕΙΣ τον Ουρανόν». (Λουκ. κδ’ 50-51)
γ) «Ο μεν ουν Κύριος μετά το λαλήσαι αυτοίς (τοις μαθηταίς)ανελήφθη ΕΙΣ τον Ουρανόν και εκάθησεν εκ δεξιών του Θεού»(Μάρκ. ιστ’ 19)
            Όπως βλέπουμε λοιπόν, στα τρία αυτά Γραφικά χωρία που ομιλούν για την Ανάληψη του Κυρίου, υπάρχει η λέξη ΕΙΣ, ενώ στην ανάληψη του Προφήτη, υπάρχει η λέξις ΩΣ. Και ο ιερός Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ερμηνεύοντας το (κδ’ 50-51) του Λουκά, λέει:
«Ηλίας μεν γαρ ΩΣ εις Ουρανόν· ωσανεί γαρ εδόκει εις ουρανόν αναφέρεσθαι ο δε Σωτήρ ΕΙΣ τον ουρανόν, αυτός πρόδρομος πάντων ανελήλυθε μετά της αγίας σαρκός αυτού, εμφανισθήναι των προσώπω του Θεού και σύνεδρον αυτήν αποδείξαι τω Πατρί».
            Αγαπητοί φίλοι, ας μη θαυμάζουμε και ας μη σκανδαλιζόμαστε· υπάρχει διαφορά μεταξύ αναλήψεως Ηλία και Κυρίου, όπως υπάρχει διαφορά και μεταξύ Αναστάσεως Κυρίου και άλλων αναστάσεων. ΟΘεσσαλονίκης Γρηγόριος λέει ότι:
 «Ώσπερ δε αναστάσεις προ της του Κυρίου αναστάσεως πολλαί γεγόνασι, (εξ), ούτω και πολλαί αναλήψεις προ της αυτού αναλήψεως· και Ιερεμίαν γαρ τον Προφήτην ανέλαβε Πνεύμα, και τον Αββακούμ Άγγελος, και τον Ενώχ ανέλαβεν ο Θεός· μάλιστα δε των άλλων ο Ηλίας άρματι πυρός αναληφθείς αναγέγραπται· αλλ’ ουδ’ ούτος (ο Ηλίας) υπερέβη την περίγειον λήξιν, αλλ’ οίόν τις μετάθεσις ην η εκάστου τούτων ανάληψις, από γης αίρουσα και των περί γην ουκ εξάγουσα· καθάπερ και οι αναστάντες εκείνοι πάλιν εις την γην υπέστρεψαν, τελευτήσαντες άπαντες» (Λογ. α’ εις την Ανάληψιν).
Ώστε από όσα  παραθέσαμε μέχρι εδώ φαίνεται σαφώς, ότι ο Ηλίας δεν πήγε στον Ουρανό, ούτε  στον Παράδεισο όπως λένε ορισμένοι.
Πηγή: Δ. Παναγόπουλου, «Ο Δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού»
Μεταγραφή – Επιμέλεια: Θωμάς Φ. Δρίτσας

Πριν κλείσουμε όμως το θέμα, θέλουμε να δείξουμε δύο ακόμα στοιχεία, από την Αγία Γραφή, που πιστοποιούν ότι ο Ηλίας πράγματι δεν ανέβηκε στον ουρανό. Το πρώτο είναι στην Καινή Διαθήκη, και είναι η ρητή δήλωση του Χριστού, την οποία χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αθανάσιος όπως είδαμε πιο πάνω:
"Και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν ει μη ο εκ του ουρανού καταβάς, ο υιος του ανθρώπου ο ων εν τω ουρανω" (Ιωάννης 3/γ: 13). Ρητά εδώ το δηλώνει ο Ιησούς Χριστός, ότι κανείς, άρα ούτε ο Ηλίας, δεν ανέβηκε στον ουρανό.
Όμως έχουμε και μια πιο άμεση επιβεβαίωση, ότι ο Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό μετά την αρπαγή του. Είναι πολύ ενδιαφέρον το εξής χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη:
"10 Και απέστη από Ιούδα Εδώμ έως της ημέρας ταύτης· τότε απέστη Λομνά εν τω καιρω εκείνω από χειρός αυτού, ότι εγκατέλιπε Κύριον τον Θεόν των πατέρων αυτού· 11 και γαρ αυτός εποίησεν υψηλά εν ταις πόλεσιν Ιούδα και εξεπόρνευσε τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ και απεπλάνησε τον Ιούδαν. 12 και ήλθεν αυτω εν γραφή παρά Ηλιού του προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεός Δαυίδ του πατρός σου..." (Β΄ Παραλειπομένων 21/κα).
Εδώ περιγράφεται, ότι ο Ηλίας έστειλε μια επιστολή προς τον Ιωράμ, βασιλιά του Ιούδα, όπου τον επέκρινε για την ασεβή του πορεία. Όμως το ειδικό ενδιαφέρον αυτής της επιστολής, είναι ότι ο Ηλίας την έστειλε ΜΕΤΑ την ανάληψή του "προς τον ουρανό". Συνεπώς, ο Ηλίας, παρέμεινε στη γη, και από εκεί έστειλε την επιστολή. Εκτός και αν ο ουρανός διαθέτει ταχυδρομική υπηρεσία...

Ν. Μ.
πηγή

Βρώμικος πόλεμος των οικουμενιστών εναντίον του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας πίσω από την εκλογή του νέου Μητροπολίτου στο Σικάγο;ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
«Η ταχεία εξάπλωση και επιρροή των μοναστηριών του Γέροντος Εφραίμ έχει φτάσει σε μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει το σημείο της μη αναστρεψιμότητας
«Ο επόμενος Μητροπολίτης πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να αντιμετωπίσει την επιρροή των Μοναστηριών του Γέροντος Εφραίμ ..»
«Ο νέος Μητροπολίτης της Μητροπόλεως του Σικάγου, ή θα ανοίξει τον δρόμο της χαλιναγώγησής τους ή θα επιτρέψει σε αυτά τα μοναστήρια να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, καταστρέφοντας την πίστη μας και τις κοινότητές μας, και δημιουργώντας σοβαρές γεωπολιτικές και νομικές επιπτώσεις
[Elaine Jaharis]
 σ.σ. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εκεί στο Σικάγο. Ξαφνικά, Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος βρέθηκαν ‘στα μαχαίρια’ με αφορμή την εκλογή ενός Μητροπολίτου. Οι πληροφορίες που δίνονται κάθε άλλο παρά ρίχνουν φως στην υπόθεση, ίσα ίσα μας μπερδεύουν περισσότερο. Μία όμως ανοιχτή επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, την Σύνοδο Επισκόπων και το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, που δημοσιεύτηκε στα τέλη του Ιουνίου, ίσως και να σκιαγραφεί τους πραγματικούς λόγους αυτής της ωμής παρέμβασης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. 

Διότι σε αυτήν την υπόθεση κάποια πράγματα δεν βγάζουν νόημα, όπως, το που ακριβώς ωθείται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, μία από τις ‘προοδευτικές’ άλλωστε φωνές στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης, ή, το πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέρριψε τον κατάλογο των υποψηφίων που ο ίδιος είχε εγκρίνει λίγους μήνες πριν.
Η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα είναι ‘περικυκλωμένη’ από το Τάγμα του Βαρθολομαίου ή αλλιώς το Τάγμα του Αγίου Ανδρέα, και από διάφορους χρηματοδότες οι οποίοι φαίνεται να έχουν στενότερες σχέσεις με το Φανάρι παρά με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Και όλοι αυτοί, Τάγμα και δωρητές, έχουν ένα κοινό πρόβλημα. Το πρόβλημά τους είναι ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας. Δεν αντέχουν τις διδαχές του, την Ορθόδοξη Παράδοση, την βιωματική Ορθοδοξία. Η πουδραρισμένη πνευματικότητά τους τα θεωρεί πρωτόγονα όλα αυτά. Δεν αντέχουν το γεγονός ότι ο Γέροντας Εφραίμ κερδίζει συνεχώς έδαφος στις καρδιές των Αμερικανών. Όποιος τον ακολουθεί είναι «φανατικός» σύμφωνα με αυτούς. Ο Γέροντας Εφραίμ «καταστρέφει την πίστη και την κοινωνία» διακηρύττουν, και προειδοποιούν ότι έχει δημιουργηθεί «μία Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία» και πως αν δεν ελεγχθεί η δράση του σε λίγο καιρό η κατάσταση στην Αμερική θα είναι «μη αναστρέψιμη» και θα επιφέρει ακόμα και «σοβαρές γεωπολιτικές επιπτώσεις»!
Πως όμως όλα αυτά συνδέονται με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο; Σε ένα άρθρο του ο Θεόδωρος Καλμούκος (Theodore Kalmoukos), αρθρογράφος του Εθν. Κήρυκα επί των θρησκευτικών θεμάτων, τον οποίο κάποιοι βλέπουν ως άνθρωπο του Φαναρίου, σπεύδει να μας, ενημερώσει ότι «ο Εθνικός Κήρυξ έμαθε πως έχει δημιουργηθεί ένα φονταμενταλιστικό κίνημα στην Αρχιεπισκοπή, ονομαζόμενο ‘Εφραιμισμός’, το οποίο προέρχεται από τα μοναστήρια». «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο» λέει λίγο πιο κάτω, «έχει πλήρη επίγνωση των μοναστηριών και των διδασκαλιών τους. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο με ομιλίες του Γέροντα Εφραίμ οι οποίες είναι αρκετά αποκαλυπτικές όσον αφορά τις διδασκαλίες του, ακόμη και ‘τις προφητείες του’.» «Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος», μας λέει, «φαίνεται να είναι πλήρως ενημερωμένος .. αλλά, δυστυχώς, δεν δείχνει να είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει το ζήτημα.» «Δεν εφαρμόζονται καν οι Αρχιεπισκοπικοί Κανονισμοί που καθορίζουν την λειτουργία των μοναστηριών ..» συμπληρώνει. Αναφέρεται επίσης στο άρθρο ότι κάποτε με επίμονη πρωτοβουλία του Μάικλ Τζαχάρη [θα δείτε γι’ αυτόν περισσότερα στη συνέχεια] είχε συσταθεί μία ειδική επιτροπή για να διεξάγει ενδελεχή έλεγχο στα Μοναστήρια του Γέροντα Εφράιμ αλλά η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε διότι οι Μητροπολίτες δεν συνεργάστηκαν. Πολλοί ιερείς επίσης, μας λέει το άρθρο, έχουν επηρεαστεί από τον Γέροντα Εφραίμ και με τη σειρά τους επηρεάζουν τους ενορίτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το δημοσίευμα του Θεόδωρου Καλμούκου αναφέρονται τα ψηφίσματα της οικουμενιστικής φωλιάς Orthodox Christian Laity (Χριστιανοί Ορθόδοξοι Λαϊκοί) προς την Επαρχιακή Σύνοδο και την Σύνοδο των Επισκόπων, τα οποία τους καλούν να συμμορφωθούν με τους Αρχιεπισκοπικούς Κανονισμούς που σχετίζονται με την λειτουργία των Μοναστηριών.
Τα πράγματα δείχνουνε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος θεωρείται υπεύθυνος για όλη αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ανελέητου πολέμου εναντίον του Γέροντα Εφραίμ με πρώτο θύμα ίσως και τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο. Ο λόγος; Ποιος άλλος από τον προφανή. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Η παρουσία του Γέροντα Εφραίμ όχι μόνο στερεώνει το ποίμνιο στην αληθινή Ορθοδοξία και στέκεται εμπόδιο στην αποδοχή των αποφάσεων της ψευδοΣυνόδου, αλλά κερδίζει συνεχώς νέο έδαφος. Έχουμε άλλωστε γευθεί και εδώ στην Ελλάδα παρόμοια ωμή παρέμβαση του Βαρθολομαίου εναντίον Μητροπολιτών, μοναχών και ιερέων που αντιστέκονται στην ψευδοΣύνοδο της Κρήτης.
Τους τελευταίους μήνες η γράφουσα παρατήρησε ότι οι οικουμενιστικοί κύκλοι που εργάστηκαν μεθοδικά για την πραγματοποίηση της ψευδοΣυνόδου της Κρήτης, ανέσυραν από τα συρτάρια τους παλιά συκοφαντικά άρθρα εναντίον του Γέροντα Εφραίμ για να ‘ξαναζεστάνουν’ το θέμα. «Μοναστικό κίνημα προκαλεί νέα διαμάχη ..» λέει ένα άρθρο από το2011 δημοσιευμένο πάλι το 2017! Η ανοιχτή επιστολή όμως της Elaine Jaharis λίγες μόνο ημέρες πριν το ‘άδειασμα’ του Αρχιεπισκόπου Αμερικής από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο αξίζει προσοχής και αυτό διότι αυτή η γυναίκα δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
Η Elaine Jaharis κηρύττει ανοικτό πόλεμο εναντίον του Γέροντα Εφραίμ, μιλάει εντελώς απαξιωτικά για το έργο του και ζητά την άμεση επέμβαση του νέου Μητροπολίτη. Στο άρθρο αναφέρεται το ιστορικό της: έχει υπηρετήσει ως μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου (2004-2017), ως πρόεδρος της Επιτροπής Ομάδων Νεολαίας (2012-2017), είναι ιδρύτρια του οργανισμού Πίστη: Δωρεά για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό [Faith: An Endowment for Orthodoxy and Hellenism ] και μέλος του οργανισμού Ηγεσία 100.
Με μία περαιτέρω έρευνα, για να κατανοήσω την βαρύτητα του λόγου της, κατέληξα στα εξής. Πεθερός της ήταν ο πρόσφατα αποθανών Michael Jaharis [Μάικλ Τζαχάρης], ‘κυνηγός’ του Γέροντα Εφραίμ, γνωστός μεγιστάνας δισεκατομμυριούχος που κοσμούσε τις λίστες του περιοδικού Forbes ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους των ΗΠΑ. Ο Μάικλ είχε σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ήταν Άρχοντας του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα, αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ιδρυτής του προγράμματος Ηγεσία 100 και άλλα. Χαρακτηριζόταν από πληθώρα δραστηριοτήτων, δωρεές / συμμετοχές σε επιτροπές κλπ., μέχρι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση ήταν, ενώ το 2013 είχε δωρίσει σημαντικό ποσό στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της πείνας και της φτώχιας, όπως και αργότερα για το ‘προσφυγικό’. Η περίπτωσή του είναι η κλασσική που ανθεί στις μέρες μας, ο ‘φιλάνθρωπος επιχειρηματίας’ που όλοι σέβονται και πάντα πρέπει να έχει δίκιο σε αυτά που λέει διότι πληρώνει. Μέχρι και οι αριστερές εφημερίδες εδώ στην Ελλάδα έκαναν γαργάρα τα περί ‘ταξικής ισότητας’ με τα οποία ζαλίζουν το πόμολο, και στην αναγγελία του θανάτου του αναφέρθηκαν στο πρόσωπό του με εγκωμιαστικό τρόπο.
Και μιας και μιλάμε για χρήματα, υπενθυμίζω ότι πρόσφατα ο οργανισμός Leadership 100 δώρισε 2.6 εκατομ. δολ. στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων. Ένα από αυτά ήταν το πρόγραμμα υποτροφιών στον ΟΗΕ το οποίο χειρίστηκε ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Συμεωνίδης από τη θέση του στο Γραφείο Διορθοδόξων, Οικουμενικών και Διαθρησκειακών Σχέσεων, στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ Συμεωνίδης είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που πρότεινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο προς επισκοποίηση. Είναι αυτός που λίγες ημέρες μετά τη λήξη της ψευδοΣυνόδου έδωσε ομιλία (μαζί με την Ελισάβετ Προδρόμου) στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.
***
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
ΠηγήΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (The National Herald)
Δημοσιεύεται απόOrthodox Christian Laity
της Elaine Jaharis
Ανοιχτή Επιστολή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, την Σύνοδο Επισκόπων και το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο – Επιτροπή Διαβούλευσης.
Η επιλογή του επόμενου Μητροπολίτη του Σικάγου θα διαμορφώσει το μέλλον ολόκληρης της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική – για καλύτερα ή χειρότερα. Δεν υπάρχει μέση οδός. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Αυτή η Μητρόπολη δεν μπορεί να επιβιώσει άλλο με ένα ακόμα «μια απ’ τα ίδια» ή με έναν «προσωρινό αντικαταστάτη».
Μια εμπνευσμένη επιλογή θα κατευθύνει την Μητρόπολη σε νέες κατευθύνσεις· θα αναζωογονήσει τους ρόλους επιστασίας· και θα αποκαταστήσει τη χαρά στη ζωή της Εκκλησίας που έχει τραυματιστεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Μια ακατάλληλη επιλογή θα καταδικάσει αυτήν την Μητρόπολη· θα επιταχύνει την πτώση της· και θα γίνει η αφετηρία μιας αλυσίδας γεγονότων τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά ολόκληρη την Αρχιεπισκοπή, καθώς και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.
Ο επόμενος Μητροπολίτης πρέπει να είναι ένας στοργικός, ηθικός ποιμένας που νοιάζεται για το ποίμνιο που του έχει ανατεθεί, τόσο τους κληρικούς όσο και τους λαϊκούς. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία, την σοφία και την διορατικότητα να ενώσει ένα διαιρεμένο και αποσυνδεδεμένο σώμα λαϊκών· να θεραπεύσει τις διαιρέσεις ανάμεσα στους κληρικούς, οι οποίοι υιοθετούν αντικρουόμενες απόψεις και θεολογίες.
Ο επόμενος Μητροπολίτης πρέπει να είναι πρόθυμος και ικανός να αντιμετωπίσει την επιρροή των Μοναστηριών του Γέροντος Εφραίμ στους κληρικούς και στις ενορίες της Μητροπόλεως του Σικάγου, τα οποία, επεκτείνουν την δράση τους πέρα ​​από τον παραδοσιακό ρόλο των Μοναστηριών ως μέρος της Εκκλησίας. Θα πρέπει να είναι πρόθυμος να επιβάλει σθεναρά τις υποχρεώσεις αυτών των μοναστηριών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Αρχιεπισκοπής ή να τους αφαιρέσει την νομιμότητα που απορρέει από την υπαγωγή τους στο Ωμοφόριό του. Ο νέος Μητροπολίτης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αγνοεί αυτό το κρίσιμο ζήτημα, την ώρα που οι ενέργειές του και οι αδράνειές του τα υποστηρίζουν. [σ.σ. τα Μοναστήρια]
Η ταχεία εξάπλωση και επιρροή των μοναστηριών του Γέροντος Εφραίμ έχει φτάσει σε μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει το σημείο της μη αναστρεψιμότητας. Ο νέος Μητροπολίτης της Μητροπόλεως του Σικάγου, ή θα ανοίξει τον δρόμο της χαλιναγώγησής τους ή θα επιτρέψει σε αυτά τα μοναστήρια να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, καταστρέφοντας την πίστη μας και τις κοινότητές μας, και δημιουργώντας σοβαρές γεωπολιτικές και νομικές επιπτώσεις.
Η Επαρχιακή Σύνοδος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουν την τεράστια ευθύνη να αποφασίσουν για το μέλλον της Μητρόπολης του Σικάγου, της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής και, κατ’ επέκταση, της Παγκόσμιας Εκκλησίας του Χριστού. Θα φέρουν ευθύνη για την απόφαση που θα πάρουν, τώρα και για πάντα. Προσεύχομαι ότι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι παρόν παντού και γεμίζει όλα τα πράγματα, θα έρθει και θα κατοικήσει μεταξύ των Ιεραρχών μας, για να κάνουν μια επιλογή που θα «ευαρεστήσει τον Θεό» και όλο τον λαό Του.
***
Σχολιασμός, μετάφραση, Φαίη για το ιστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...