Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Ἡ Εὐχαριστία ... κυρίως κοινωνία τῶν πιστῶν καί μετ' ἀλλήλων, - Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης


… Πρέπει πάντοτε νά ὑπογραμμίζωμεν, ὅτι ἡ Εὐχαριστία δέν εἶναι τό πεδίον μιᾶς κατακόρυφου συναντήσεως ἑνός ἑκάστου μετά τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἡ κατ' ἐξοχήν κοινωνική καί ἐκκλησιαστική ἐκδήλωσις, καί ὡς τοιαύτη διετηρήθη, ἔστω καί τυπικῶς, εἰς τήν Ἀνατολήν. Εἰς οὐδεμίαν ἴσως ἄλλην των ἐκδήλωσιν οἱ χριστιανοί παύουν νά ἐνεργοῦν ὡς ἄτομα, μετασχηματιζόμενοι εἰς Ἐκκλησίαν. Εἰς τήν Εὐχαριστίαν ἡ προσευχή, ἡ πίστις, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη - ὅσα δηλαδή οἱ πιστοί ἐκτός αὐτῆς ἐνεργοῦν κατ' ἰδίαν - παύουν νά εἶναι ἐκδηλώσεις μου καί μεταβάλλονται εἰς ἐκδηλώσεις μας, ἐνῶ ἡ ὅλη σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ γίνεται σχέσις τοῦ Θεοῦ μετά τοῦ λαοῦ Του, μετά τῆς Ἐκκλησίας Του.
Ἡ Εὐχαριστία δέν εἶναι μόνον κοινωνία ἑνός ἑκάστου μετά τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κυρίως κοινωνία τῶν πιστῶν καί μετ' ἀλλήλων, «οὐχί σώματα πολλά, ἀλλά σῶμα ἕν», ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος ἑρμηνεύων πιστῶς τόν Παῦλον. Τοιουτοτρόπως ἡ βιβλική ἀλήθεια, ὅτι ἡ ὁδός πρός τόν Θεόν διέρχεται ἀπαραιτήτως διά τῆς ὁδοῦ πρός τόν πλησίον, ζῆ κατ' ἐξοχήν εἰς τήν θεώρησιν τοῦ ἀνθρώπου ὑπό τῆς Εὐχαριστίας.

Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας 

ΣΧΟΛΙΟ: Τί νά εννοεί ο Μέγας Γέρων (θά είναι ίσως πάνω από ογδόντα) τό καφεδάκι μετά;; Τόν ζαλίζουν τά κάθετα τόν Γεροντούλη. Υφίσταται Μεγάλε ατομική συνάντησις μετά τού Θεού; Ο Κύριος  Γέροντα ένωσε στήν Υπόστασή Του τήν ανθρώπινη φύση ΜΕ τή θεία Φύση. Οταν αγιάζει τόν δούλο Του  αγιάζει τήν καθολικότητα δέν αγιάζει τήν ατομικότητα. Καί μάθε ότι η Εκκλησία Του είναι οι Αγιοί Του. Ο κάθε Αγιος παίρνει μαζί του χιλιάδες. Τό σώμα ΕΝ δέν είναι οι κολλητοί τού επισκόπου. Γιά δές ποιά είναι η Εκκλησία Του.
Άγιος Συμεών ο Ν. Θεολόγος: «Θα σας φανερώσω τώρα, όσο είναι δυνατόν, και με ποιον τρόπο ενώνονται με τον Χριστό όλοι οι Άγιοι και γίνονται ένα με αυτόν. Όλοι οι Άγιοι είναι κατά αλήθειαν μέλη Χριστού του Θεού, και ως μέλη πρέπει να είναι κολλημένοι με αυτόν και ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, δια να είναι ο Χριστός κεφαλή, και όλοι οι Άγιοι ένας άνθρωπος. Και άλλοι από αυτούς απο­πληρούσι τάξιν χειρών εργαζόμενοι έως άρτι και κάνοντας το πανάγιόν του Θέλημα αναπλάττοντες εξ’ αναξίων αξίους και φέροντες αυτούς πάλιν εις αυτόν. άλλοι δε είναι εις τάξιν ώμων του σώματος του Χριστού, και βαστάζουν ο ένας του άλλου τα βάρη ή σηκώνουν επάνω τους το χαμένο πρόβατο όταν βρεθεί, το οποίον περιτριγύριζε εδώ κι εκεί, εις όρη και βουνά και σε τόπους που δεν τους επισκέπτεται ο Κύριος, και με τούτον τον τρόπον εκπληρώνουν τον νόμον του Χρι­στού. και άλλοι είναι εις τάξιν στήθους και αναβρύουν εις τους διψώντας και πεινώντας την δικαιοσύνην του Θεού, το καθαρώτατον ύδωρ του λόγου της απορρήτου σοφίας και γνώσεως, ήγουν τους διδάσκουν τον λόγον του Θεού και τους δίδουν τον άρτον τον νοητόν που τρώγουν οι Άγιοι οι Αγγέλοι, δηλ. την Θεολογία, καθώς είναι επιστήθιοι και αγαπημένοι του. και άλλοι είναι εις τόπον κοιλίας και βά­ζουν μέσα εις τον κόλπον τους όλους τους ανθρώπους δια της αγάπης και δέχονται μέσα στα σπλάχνα τους πνεύμα σωτηρίας και έχουν διάθεσιν χωρητικήν των απορρήτων και κεκρυμμένων μυστηρίων αυτού. άλλοι είναι ωσάν μηρία και έχουν μέσα εις τον εαυτόν τους το γεννητικόν των θείων νοημάτων της μυστικής θεολογίας και γεννούν πάνω στη γη πνεύμα σωτηρίας δηλ. τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος και σπέρνουν τον σπόρο της ευσεβείας εις τας καρδίας των αν­θρώπων με τον λόγον της διδασκαλίας των. και άλλοι είναι ωσάν σκέλη και πόδια και δείχνουν ανδρείαν και υπομονήν εις τους πειρασμούς, σαν τον Ιώβ, και δεν σαλεύουν τελείως από την στάσιν που έχουν στα καλά, ούτε αποκάμουν αλλά βαστάζουν τα βάρη των χαρισμάτων αυτών, δηλ. των πει­ρασμών. Και τοιουτοτρόπως συναρμόζεται το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού με τους απ’ αιώνος Αγίους του.»
Αστείος άνθρωπος. Νόμισε ότι θά ανανεώσει τήν Εκκλησία.

Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...