Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Τὸν νοῦ μας!!!…μὰ ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ φωνή του ἀντηχεῖ στὰ αὐτιά μου:
«Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ στήσουν «ἐμφύλιο» γιὰ νὰ «καθαρίσουν» μὲ τοὺς πραγματικοὺς πατριῶτες!!!
Τὸν νοῦ σας!!! Ἔχουν προγεγραμμένους 300.000 Ἕλληνες, μὲ ὀνόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα…
Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ στήσουν σκηνικὰ «πολέμου» μέσα στὶς πόλεις μας καὶ στὰ χωριά μας… Ἕνα …«ἀτύχημα» ἐδῶ, μία …«ἐκτόνωσις ὀργῆς» ἐκεῖ, μία στοχευμένη ἐκκαθάρισις στὴν συνέχεια…
Τὸν νοῦ σας!!! Αὐτοὺς ποὺ φέρνουν -καὶ θὰ φέρουν ἀκόμη περισσοτέρους- θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ ξεπαστρέψουν τοὺς λίγους, συνειδητοποιημένους καὶ καθαροὺς Ἕλληνες, κρύβοντας τὶς στοχευμένες ἐκκαθαρίσεις πίσω ἀπὸ νέους «ἐμφυλίους»!!!
Τὸν νοῦ σας!!!
Προστατεύστε αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή σας!!!
Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ κομματιάσουν ἀκόμη καὶ τὸ σπέρμα τους, διότι θέλουν νὰ μηδενίσουν τὰ πάντα…
Τὸν νοῦ σας!!!
Ἑτοιμασθεῖτε ὅταν δεῖτε τὰ σημάδια… Τὰ σημάδια, ἐκτὸς ἀπὸ φανερά, θὰ εἶναι καὶ αὐξανόμενα διαρκῶς…
Θὰ ἀρχίσουν μὲ τὸ νὰ φωνάζουν πὼς πρέπει νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας τοὺς «Ἑλληνάρες» καὶ θὰ συνεχίσουν μὲ προβοκάτσιες… Τὸν νοῦ σας!!! Μίλα, γρᾶψε, φώναξε, ἐνημέρωσε… Τὸν νοῦ σας… Θὰ κτυπήσουν μὲ πολλὰ …προσχήματα καὶ πάντα «δικαιολογημένα»… Τὸ νοῦ σας!!! Μὴν τοὺς ἀφήσετε!!!».


«Ποῦ τά ξέρεις ὅλα αὐτά», ῥωτοῦσα καὶ ξαναρωτοῦσα. Δὲν ἔλεγε, μὰ μοῦ ἔδιδε ἐπὶ πλέον στοιχεῖα γιὰ νὰ ψάξω, ὄσο μπορῶ, νὰ σκαλίσω καὶ νὰ ἀναγνωρίζω τὰ σημάδια. Μοῦ ἔδιδε κάποιες ἀποδείξεις, μικρὲς ἢ μεγάλες, γιὰ νὰ διασταυρώσω ἄλλες πληροφορίες, ποὺ παλαιότερα ἐπίσης ὁ ἴδιος μοιράσθηκε μαζύ μου. Ἦσαν ὅλες ἀληθεῖς. 
Μὰ τὰ ἐρωτήματά μου, εἰδικῶς γιὰ αὐτὴν τὴν πολὺ καλὰ προμελετημένη γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, κατὰ πῶς ἰσχυρίζετο ὁ Τᾶσος, δὲν μποροῦσε (δὲν ἢθελε γιὰ τὴν ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μὴν ἐκθέσῃ πρόσωπα καὶ πηγές) νὰ τὰ ἀπαντήσῃ.
Καὶ τὰ σημάδια πλέον εἶναι ἐμφανῆ:Ξεκίνησαν καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά.
Κι εὔχομαι, ἀπὸ καρδιᾶς, νὰ ἦταν λίγο …«ἐκτὸς πραγματικότητος» ὁ Τᾶσος…
Ἀλλά, νά… Μὲ εἶχε προειδοποιήση γιὰ πολλά… Κι ὅλα ἀληθῆ…
Γιατί νά λέῃ σέ αὐτό ψέμματα;
Ἴσως ὅμως νὰ ἦταν καὶ λίγο …εὐφάνταστος!!!

Ποιοί κινδυνεύουν;
Οἱ πραγματικοὶ πατριῶτες.
Τί σημαίνει πραγματικός πατριώτης;
Αὐτὸς ποὺ εἶναι καθαρός. Αὐτὸς ποὺ δὲ ἀνέχεται τὴν βρωμιὰ τῶν κομμάτων, τῶν καναλαρχῶν, τῶν ἐργολάβων καὶ τῶν ἀφεντικῶν τους.
Αὐτὸς ποὺ πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα τοποθετεῖ τὴν Πατρίδα καὶ τοὺς Ἀνθρώπους της.
Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει σημασία ἐὰν εἶναι ἰδεολογικῶς «ἀριστερός», «ἀναρχικός» ἢ «δεξιός», ἐφ’ ὅσον ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλο τὶ θέτει τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀλήθεια. Διότι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ τὰ σημαντικότερα στὶς κοινωνίες τῶν Ἀνθρώπων εἶναι τὸ δίκαιον. 
Πόσους τέτοιους γνωρίζετε ἐσεῖς;
Ἐγὼ πάντως ἀπὸ ἐλαχίστους ἔως πολὺ …ἐλαχίστους!!!

Γιατί αὐτούς;
Μὰ διότι εἶναι ἡ μοναδική, ἐν δυνάμει, πραγματικὴ ἰσχὺς τῆς Ἑλλάδος, ἐφ΄ ὅσον εἶναι οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν νὰ ξυπνήσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρήσουν ζωντανά, ὅλα αὐτὰ ποὺ οἱ προδότες καὶ οἱ πουλημένοι ἀγωνιοῦν νά ξεχάσουμε.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ μποῦν ἐμπρὸς καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν, βῆμα τὸ βῆμα, στὴν ἀπελευθέρωσιν. 
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάνει σημαία τους τὴν Πατρίδα καὶ τὸν Ἄνθρωπο καὶ ποὺ πολεμοῦν μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις τους τοὺς παπαγάλους καὶ τὰ κομματόσκυλα. 
Εἶναι αὐτοὶ  ποὺ οὐδέποτε χρειάσθηκαν κομματικὲς ὀμπρέλες.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θεωροῦν τὸ δίκαιον ἱερότερον τῶν πάντων
Εἶναι αὐτοὶ πού, σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἤδη «ζυμώνονται» μὲ τοὺς συμπατριῶτες μας καὶ ἀναδομοῦν τὶς κοινωνίες μας ἀπὸ τὸ μηδέν. 
Λίγοι, σημαντικοί, ἀναγκαῖοι καὶ …τρομακτικοὶ γιὰ τοὺς ἀνθέλληνες. 
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ θὰ προσπαθήσουν, μὲ ὅλα τὰ μέσα, νὰ τοὺς ἐξαφανήσουν ἀπὸ προσώπου γῆς.
Ἤδη τὸ παλεύουν καὶ ἤδη ἀνοικτὰ πλέον μιλοῦν γιὰ τὴν γενοκτονία ποὺ σχεδιάζουν… Ἤδη τὰ πρακτοράκια τοῦ Soros, οὺ στοχοποιοῦν πάντα μόνον ἰδιῶτες καὶ οὐδέποτε τράπεζες, πολυεθνικὲς καὶ μαγαζάκια …«περιουσίων», ἀναρτοῦν ξεκάθαρα τὶς προθέσεις τους. Αὐτὰ τὰ πρακτοράκια ποὺ καλοτρώγουν καὶ καλοπίνουν, ἀπολαμβάνοντας τὴν δική μας γενοκτονία.

Δὲν εἶναι μόνον τὸ πρακτοριλίκι τῶν «ἀλληλεγγύων»…
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἔμμισθο τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν νομοσχέδια, πολιτικὲς καὶ συνολικῶς μᾶς λεηλατοῦν…
Δὲν εἶναι μόνον τὸ ἀντεθνικὸν τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν ἐκτὸς χώρας κέντρων ἐλέγχου τους…
Δὲν εἶναι μόνον ἡ προπαγάνδα τῶν δημοσιοκάφρων τῆς …«ἀδεσμεύτου ἐνημερώσεως»!!!

Πολυπολιτισμική Χώρα ἡ Ἑλλάς;;;

Ταξειδεύοντας σήμερα, ἄκουσα μίαν ἐκφωνήτρια τῆς ΕΡΤ νὰ λέῃ καὶ τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἑλλάδα, ὡς πολυπολιτισμικὴ χώρα…», καὶ νόμισα ὅτι ἐπέστρεψα στὸν Καναδᾶ -μία, πράγματι πολυπολιτισμικὴ χώρα- χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθῶ!

Ὁ Καναδᾶς, ἡ Αὐστραλία, οἱ ΗΠΑ, σίγουρα εἶναι χῶρες πολυπολιτισμικές, ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς ἀπό πότε καί πῶς;
Μήπως ἄρχισαν κάποιοι νά τό λέν γιά νά τό συνηθίσῃ ὁ λαός;

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν ἢ ἑγὼ εἶμαι ἐκτὸς Ἑλληνικῆς πραγματικότητος!


Μπουγᾶς Ἰωάννης

Δὲν εἶναι μόνον ἡ λοβοτομὴ κάποιων συμπατριωτῶν μας, ποὺ ἀκόμη πιστεύουν στὰ κόμματα καὶ στοὺς ἐπὶ κεφαλῆς τους, πηγαινοερχόμενοι ἀπὸ κομματομάγαζο σὲ κομματομάγαζο, ἀναζητώντας ἐλπιδοφόρες λύσεις…
Δὲν εἶναι μόνον οἱ ἀπελπισμένες φωνὲς αὐτῶν ποὺ αἰσθάνονται τὴν γῆ νὰ χάνεται κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τους, βλέποντας ἀμέτρητες Κερκόπορτες νὰ ἀνοίγουν, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὅλα ἡ ἄγνοια τοῦ κινδύνου. Μία ἄγνοια ποὺ σκοτώνει…
Καί, δυστυχῶς, μᾶς ἔχουν ἤδη ἐνημερώσει γιὰ τὶς προθέσεις τους ἀπὸ καιρό.
πηγὴ

Φθάνει ἡ ὧρα λοιπόν.
Νὰ πῶ πὼς δὲν ξέραμε, θὰ ἦταν εὔκολο. Μὰ ξέρουμε ὅλοι μας, εἶτε μέσα μας, λόγῳ διαισθήσεως, εἶτε ἀκόμη καὶ διὰ τῆς ἁπλῆς παρατηρήσεως τῶν γεγονότων.
Οἱ ἀπολύτως στοχευμένες ἀντεθνικὲς πράξεις καὶ τακτικὲς δὲν σκοπεύουν τόσο στὰ ἐδάφη (χῶρος-Χώρα) ὄσο στοὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ τολμοῦσαν νὰ τὰ ὑπερασπισθοῦν. Συνεπῶς στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες κι ὄχι τὸ Χὶ ἢ τὸ Ψὶ χωραφάκι. (Ἄλλως τὲ αὐτὰ τὰ ἁρπάζουν πολὺ εὔκολα, μέσῳ τῶν ἀδιάβαστων μνημονίων τους.)
Κι ἐπεὶ δὴ τώρα πιά, ναί, ἔχουμε πολλὲς πιθανότητες ἀνακάμψεως, ἀναγεννήσεως νοητικῆς καὶ τελικῶς ἀπελευθερώσεως, θὰ κάνουν ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐμποδίσουν, ἐξαφανίζοντας τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ βοηθήσουν στὴν ἀπελευθέρωσιν.
Δουλειὰ δική μας εἶναι νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας.
Ἴσως ὁ Τᾶσος νὰ ἔλεγε …ὅ,τι ἤθελε ἀλλὰ ἴσως κι ὄχι.
Ὡς μνημόσυνόν του ἂς τὸ σκεφθοῦμε, ἂς τὸ ἐπεξεργασθοῦμε κι ἂς κυττάξουμε γύρω μας. Ὅλο καὶ κάποιους ὀφείλουμε νὰ προστατεύσουμε.

Φιλονόη 

Τὴν εἰκόνα ἔλαβα μὲ μήνυμα.

ΠΗΓΗ

online-pressblog.

Αυτή είναι η Νέα τάξη: Κλούνεϊ και Αμάλ στο «σχέδιο Β» του Ομπάμα για απεριόριστη ροή «προσφύγων» (video)


Όπως είχαμε γράψει για τον γνωστό Σόρος σε προηγούμενο άρθρο, η Νέα Τάξη προχωρά τα σχέδιά της με το να κατακλύσει την Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες, με “πρόσφυγες”. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται τυχαία και λόγω του “πολέμου”. Μετά λοιπόν από τον “φιλάνθρωπο” Σόρος, σειρά είχε το ζεύγος Τζορτζ και Αμάλ. 

Ο ηθοποιός Tζορτζ Κλούνεϊ και η νέα σύζυγός του, Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, πήρε θέση ως ένας Διευθύνων Σύμβουλος στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, όπου ο Πρόεδρος Ομπάμα συζήτησε πώς μπορούν να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για απεριόριστη ροή των προσφύγων. 
Ο Ομπάμα έχει υποσχεθεί να αυξήσει το ανώτατο όριο για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Πολιτειών από 85.000 το 2016 σε 110.000 το 2017. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα από το πρόγραμμα “επανεγκατάστασης” προσφύγων. Υπάρχει ένα ακόμη σχέδιο για την άσκηση ακόμη περισσότερων ροών , μέσω της συνεργασίας των CEOs και ιδιωτών ακτιβιστών! 
Καθώς η Daily Caller έχει επισημάνει , η θεωρητική εκπαίδευση , οι θεωρήσεις κατάρτισης και οι βίζες εργασίας δεν μετρούν κάτω από το “καπάκι “της επανεγκατάστασης των προσφύγων. 
Μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Ομπάμα φιλοξένησε μια άλλη συνεδρίαση του προσφυγικού, με περισσότερα στρατηγικά σχέδια… . Ως Διευθύνων Σύμβουλος στην σύσκεψη, συζήτησε το σχέδιό του «Πρόσκληση για δράση» με ισχυρούς Διευθύνοντες Συμβούλους και ανθρώπους επιρροής, ανακοινώνοντας ότι 50 εταιρείες έχουν δεσμευτεί περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολλάρια για να “μετακινήσουν περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια πρόσφυγες σε περισσότερες από 20 χώρες.”... 

Και στις ΗΠΑ, ο Ομπάμα είπε ότι «η σημερινή δέσμευση σημαίνει ότι θα πάμε στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για περισσότερους από 220.000 πρόσφυγες.” Ο George Clooney και το Ίδρυμα Clooney Δικαιοσύνης, μαζί με τη Microsoft, τη Google και άλλους , θα δίνουν ευκαιρίες εκπαίδευσης για περισσότερους από 80.000 πρόσφυγες. “Έχετε εταιρείες όπως η Accenture, Western Union, και το LinkedIn που πρόκειται να βοηθήσει με την πρακτική άσκηση, εκπαίδευση δεξιοτήτων και την εξεύρεση εργασίας. Η Newton, Εταιρεία Παροχής, μια μικρή επιχείρηση στο Τέξας που κάνει τσάντες, πρόκειται να κάνει το 90 τοις εκατό από τις τσάντες της με τους πρόσφυγες », πρόσθεσε ο Ομπάμα. Ο Clooney, ευχαρίστησε τον Ομπάμα για τη συμμετοχή του στο να πάρει τα $ 650 εκατομμύρια σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από κοινού για τη βοήθεια των προσφύγων. Η Daily Mail αναφέρει ότι η Αμάλ Clooney, 38, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φέρεται να επεξεργάζεται επί του παρόντος μια νομική υπόθεση εναντίον του ISIS για λογαριασμό της Νάντια Μουράτ, μιας πρώην Yazidi σκλάβας, που η ίδια και ο σύζυγός της έχουν βρει φροντίδα στο δικό τους σπίτι….... 


Καλώντας παράλληλα το Ηνωμένο Βασίλειο να πάρει περισσότερους πρόσφυγες από τη Συρία . Η Κα Clooney είπε, «θα ήθελα να ελπίζω ότι θα μπορούσαν να πάρουν μία οικογένεια Yazidi που τους έχει δοθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχατε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες δεκτούς στη Γερμανία κατά το τελευταίο έτος και 70.000 από αυτούς είναι Yazidis. Σε κάθε άλλη χώρα αυτό είναι κυριολεκτικά μια χούφτα, έτσι είναι, ελπίζω ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό είναι κάτι που ο σύζυγός μου και εγώ κάνουμε στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, με τις Διεθνείς Επιτροπές διάσωσης. Αν η κυβέρνηση απογοητεύει τότε τουλάχιστον θα πρέπει να επιτρέψει σε σας για να κάνει τη διαφορά. “….. 

Μίλησε σε μια ξεχωριστή συνάντηση για την αποτυχία των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβουν ισχυρότερη δράση κατά του ISIS, λέγοντας ότι το ISIS έχει ομολογήσει τα εγκλήματά του σε απευθείας σύνδεση, γιατί να μην γίνεται κάτι περισσότερο για να τους σταματήσει….....

ΠΗΓΗ

Tα όρια ιστορικής επιβίωσης στενεύουν

Ε​​ίναι μάλλον κοινής πιστοποίησης η παραδοχή ότι: Tον ΣYPIZA τον έφερε στην εξουσία η αγανάκτηση και απογοήτευση των ψηφοφόρων από τη διακυβέρνηση της N.Δ. Tη N.Δ. (του κ. Σαμαρά) την έφερε στην εξουσία η οργή και η αηδία των ψηφοφόρων για τη διακυβέρνηση του ΠAΣOK (του ολίγιστου των Παπανδρέου). Στον ολίγιστο πρόσφερε (κυριολεκτικά) την εξουσία η φυτική απραγμοσύνη Kαραμανλή του βραχέος.
Kαι η «βίβλος γενέσεως» του σημερινού εφιαλτικού απελπισμού μας θα μπορούσε να επεκταθεί οπισθοβατικώς για πολύ.
Mοιάζει προσχεδιασμένη η αλυσιδωτή μακάβρια «μεταλλαγή τυράννων» – απίστευτα διορατική η ρήση του Παπαδιαμάντη (1892): «A! αι εκλογαί, αυτή η μόνη επί εβδομήκοντα έτη ασχολία μας, αφ’ ότου ηλευθερώθημεν, αφ’ ότου δηλαδή μετηλλάξαμεν τυράννους, τους οποίους διά των εκλογών φανταζόμεθα ότι αντικαθιστώμεν τάχα συχνότερον».
Mοιάζει προσχεδιασμένη η μεταλλαγή, όμως το κατρακύλισμα «στου κακού τη σκάλα» συνήθως προκύπτει, δεν προσχεδιάζεται – μάλλον ταυτίζεται με την αυτεγκατάλειψη μιας κοινωνίας στην παρακμή. Tο προφανές είναι ότι η αλυσιδωτή μεταλλαγή έχει βολέψει ολοφάνερα τους τυράννους: Oσα εγκλήματα (ανικανότητας ή φαυλότητας) κι αν είχε διαπράξει μια κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι τα αμνηστεύουν, προκειμένου να απαλλαγούν από την τρέχουσα ανυπόφορη τυραννία. Eίναι έτοιμοι να επιστρέψουν σε ό,τι πριν ελάχιστα χρόνια τους προκαλούσε αποτροπιασμό και αηδία. Nα επιστρέψουν στους εγνωσμένα ανίκανους και ανίατα φαύλους, ίσως και με ενθουσιασμό ή πείσμα.
H κοινωνική δυναμική δεν έχει μόνο θετικό πρόσημο, όταν μια κοινωνία μπει στην τροχιά της αυτοκαταστροφής, ο παραλογισμός και η απώλεια των ποιοτικών διακρίσεων ακυρώνουν ακόμα και το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Mε ποια κριτήρια ποιοτικών αξιολογήσεων εξέλεξε το ΠAΣOK αρχηγό τον «Γιωργάκη» αρχικά και τη «Φώφη» στη συνέχεια; Hταν προκλητικά ολοφάνερο ότι την επιλογή την καθόρισε η καταναλώσιμη εμβέλεια του οικογενειακού ονόματος, όπως συμβαίνει και με φίρμες οδοντόπαστας ή απορρυπαντικών. Aντίστοιχα και η N.Δ., κόμμα χωρίς ραχοκοκαλιά κοινωνικών στόχων, με διαχειριστική και μόνο εκδοχή της εξουσίας (την επανεκλογή σαν αυτοσκοπό), ψάχνει πάντοτε το ελιξίριο πολιτικής επιβίωσης στη μίμηση του εκάστοτε εκλογικά πετυχημένου αντιπάλου της: Nόμισε ότι βρήκε τον αντι-Aνδρέα στο πρόσωπο του Kωνσταντίνου Mητσοτάκη και τώρα τον αντι-Tσίπρα στο πρόσωπο του Kυριάκου.
H συνέντευξη του Kυριάκου στον «ΣKAΪ» (8.9.16) ήταν μια πραγματική δημοσιογραφική επιτυχία: Eδειξε η τέχνη των ερωτήσεων ότι ο υιός Mητσοτάκης πιστεύει τον εαυτό του μονομάχο απέναντι στον πρωτοπυγμάχο Tσίπρα. Σε κάθε φράση του επαναλάμβανε, τρεις ή τέσσερις φορές, τη λέξη «εγώ» – με διαρροϊκή αλλεπαλληλία, σχεδόν παιδαριώδη ναρκισσισμό. Ωσάν να μην έχει κατασταθεί αρχηγός συλλογικού σχήματος, να μην προΐσταται στελεχών και επιτελικών οργάνων που σχεδιάζουν την παραγωγή πολιτικής, συσκέπτονται και συναποφασίζουν – τίποτε από αυτά. Eνιωθε μονομάχος και σίγουρος φαντασιακά για την υπεροχή του.
O ρόλος του φιλολογικού είδους που λέγεται επιφυλλίδα, είναι να συνεργεί στην αποτίμηση της ποιότητας, όχι να σερβίρει μισόλογα κομματικών σκοπιμοτήτων. Oι αποτιμήσεις μπορεί να είναι και λαθεμένες, αλλά παραμένουν πρόκληση για κριτική σκέψη. Oσο η ελληνική κοινωνία εγκαταλείπει την πολιτική στη λογική της διαφημιστικής «αποτελεσματικότητας», δηλαδή στην πλήρη αδιαφορία για την ποιότητα, τόσο τα χρονικά όρια ιστορικής επιβίωσης της κρατικής μας υπόστασης θα στενεύουν, η δεδομένη παρακμιακή ασυναρτησία και ο βασανισμός μας θα επιτείνονται.
H ανεξέλεγκτη στην προς τα έξω εκφορά της εγωπάθεια είναι νόσημα, ακυρώνει την κριτική λειτουργία της λογικής, εγκλωβίζει σε φαντασιώδη αυτάρκεια. Σίγουρα προσβάλλει - θίγει και την αξιοπρέπεια των πολιτών, την κοινωνική ευπρέπεια. Aλλά σε αυτή την ασχημοσύνη των πολιτικών έχουμε εθιστεί, το χυδαίο τσαλαπάτημα της ευπρέπειας το επέβαλαν ως καθεστώς «εκσυγχρονισμού» οι καρικατούρες «της Aριστεράς και της προόδου» (ΠAΣOK και ΣYPIZA). Mιμήθηκε τις καρικατούρες και η N.Δ., τόσο με τη θλιβερή κυβερνητική παρένθεση Σαμαρά - Mπαλτάκου όσο και με το πολύ χαμηλό επίπεδο αρχηγικών υποψηφιοτήτων, τον Iανουάριο του 2016.
H αστική, τουλάχιστον, ευπρέπεια (η αποφυγή της αυτοδιαφημιστικής παιδαριωδίας και των ευτελισμένων κοινοτοπιών, η προτεραιότητα του «εμείς» και όχι του «εγώ») δεν εμφανίστηκε να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος της N.Δ. Eικόνα, ενδεικτική απλώς, ευπρέπειας (όχι οπωσδήποτε και πολιτικής επάρκειας) θα μπορούσαν να δώσουν υποψηφιότητες στελεχών της N.Δ., όπως ο Nίκος Δένδιας, ο Σταύρος Δήμας ή ο Xρήστος Σταϊκούρας. Aλλά το πρωτεύον κριτήριο ήταν η εικόνα του αντι-Tσίπρα: ένας κομπορρήμων μονομάχος.
Eίναι λογικά συνεπέστατο και εμπειρικά προφανές ότι η οικονομική καταστροφή έρχεται πάντοτε ως κατάληξη της κοινωνικής παρακμής, δεν είναι η αιτία της. Mια κοινωνία παύει να παράγει όταν χάσει τη συνοχή της, η παραγωγή προϋποθέτει θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής λειτουργικότητας και δημοσιοϋπαλληλία με συνείδηση κοινωνικού λειτουργού. Oι «επενδύσεις» θα υπηρετήσουν ανάκαμψη και ανάπτυξη, μόνο αν προηγηθεί άτεγκτη αξιοκρατία, με στόχο όχι απλώς τη μηχανιστική «αποδοτικότητα» αλλά πρώτιστα την καταξίωση της αριστείας.
Kακά τα ψέματα. Tα ψηλαφητά δεδομένα της ελλαδικής κοινωνικής πραγματικότητας κραυγάζουν το αδιέξοδο, το μη χειρουργήσιμο έμφραγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει ελπίδα, όταν όλα τα κόμματα εξουσίας είναι απολύτως πειθαρχημένα στις αρχές του Iστορικού Yλισμού (μαρξισμού ή καπιταλισμού) και οποιαδήποτε άλλη πολιτική οπτική εκπροσωπείται από τζουτζέδες. Oι κομματικές αντιμαχίες είναι όλες a priori παγιδευμένες στη διαχειριστική εκδοχή της πολιτικής, γι’ αυτό και δεν διαφέρουν σε τίποτα ο Mητσοτάκης από τον Tσίπρα – δεν θα διστάσουν και να συγκυβερνήσουν, όπως συγκυβέρνησε και το ΠAΣOK με τη N.Δ.
Δεν πιστεύουν σε τίποτα, θύματα θλιβερά όλοι τους της εξουσιολαγνείας, της ψυχοπαθολογικής εγωπάθειας.
H λογική μας, όταν δεν τη στομώνουμε με ψευδαισθήσεις, λέει ότι πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα. Tο κράτος δεν εισπράττει από πουθενά, η «στάση πληρωμής» μισθών και συντάξεων είναι λογικά αναπότρεπτη, συμπληρώθηκε προ πολλού ένας χρόνος από το κλείσιμο των τραπεζών. Mοιάζει πολύ πιθανό, όταν ξεσπάσει ο εφιάλτης της κοινωνικής έκρηξης, οι σπιθαμιαίοι του πολιτικού σκηνικού να μαλλιοτραβιούνται ακόμα για τις άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών καναλιών!..
H ελπίδα πάντως πεθαίνει τελευταία. Political incorrect ο Kολοκοτρώνης, παρακαλούσε: «Παναγία μου, βοήθησε και τούτην την φοράν τους Eλληνες διά να εμψυχωθούν».
Έντυπη

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά είναι πιστή αντιγραφή του θρησκειολογικού προγράμματος της νεοβουδιστικής Arigatou

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - Hans Urs von Balthasar (2)-επανάληψη

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Hans Urs von Balthasar
ΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ;

είμαστε καλά ή τά παίξαμε εντελώς;
Αποδείχτηκε λεπτομερώς πως ο ενσαρκωμένος Υιός αποκάλυψε την θεότητα, όχι μόνον σαν κάποιος που μιλά και λέει, για παράδειγμα, αλλά σε όλες τις φάσεις τής υπάρξεώς του στο σώμα.Έτσι η αλήθεια στο κατά Ιωάννην, είναι η θεία πραγματικότης, η οποία φανερώνεται στον Ιησού. Η αυτό-ταυτοποίηση του Ιησού με την αλήθεια στο 14,6 είναι πολύ σημαντική για την Ιωάννειο έννοια της αλήθειας.  Ενώ η αλήθεια στο 16,6 είναι αυτό που ο Ιησούς είναι, και «όλη η αλήθεια» του 16,13 είναι αυτό που ο Ιησούς έχει. Και οι δύο αλήθειες όμως έχουν το ίδιο νόημα [ευτυχώς, ανακουφιστήκαμε]. Ο Ιησούς είναι ακριβώς αυτό που έχει και φέρει. [Δηλαδή το Άγιο πνεύμα. Το μοναδικό του περιεχόμενο. Το οποίο μπορούμε να έχουμε και εμείς τώρα και να φέρουμε όπως μας το υποσχέθηκε. ΕΓΩ ΧΡΙΣΤΟΣ].

Το πνεύμα δεν θα εκθέσει λοιπόν μόνον ένα δόγμα (ή ακόμα χειρότερα το γράμμα της Αγίας Γραφής), αλλά θα οδηγήσει στα ζωντανά βάθη τού γεγονότος, αυτού που συμβαίνει και υπάρχει, ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό, στον ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ. Αυτή η καθοδήγηση και εισαγωγή του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί βεβαίως να ομοιάσει με εκείνη μιας ομάδας τουριστών μέσω μιας άγνωστης πεδιάδος ή μιας γοητευτικής σπηλιάς με σταλακτίτες, αλλά θα πρέπει να επαληθευθεί και να επαληθεύεται μόνον μέσω της εναρμονίσεώς της με την Χριστολογική πραγματικότητα.

 Μ’ αυτόν τον τρόπο φανερώνεται και η κεντρική άποψη του Παύλου γι’ αυτή την εισαγωγή [στην αγάπη ανάμεσα στον πατέρα και τον Υιό, που είναι η υπόσταση του Αγίου πνεύματος. Διότι το Άγιο πνεύμα δεν υπάρχει σαν υπόσταση, αλλά σαν υποστατικός χώρος, σαν αγάπη. Που υποστασιοποιεί και την σύγχρονη αγαπολογία. Την αγάπη στον άλλον] μέσω του πνεύματος:  Μας καθιστά υιούς μέσα στον αιώνιο Υιό!

Αυτό μπορούμε να το εκφράσουμε επίσης με την παύλεια μορφή «εν Χριστώ» ή «εν πνεύματι» ή με την Ιωάννειο φράση «και θα έλθωμεν σ' αυτόν και θα κατοικήσωμεν μαζί του»(Ιωαν. 14,23). [Δεν είναι λόγος Κυρίου, είναι φράση του Ιωάννη. Ολόκληρη όμως η φράση λέει: Λέει εις Αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, Κύριε πώς συμβαίνει ότι θα φανερώσεις τον εαυτό σου σ' εμάς και όχι στον κόσμο; Εάν τις με αγαπά, θα τηρήσει τον λόγον μου και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μόνην παρ' αυτώ ποιήσομεν. Είναι σημαντική αρχή λοιπόν, στον αγώνα εναντίον της αιρέσεως, ο έλεγχος των αποσπασμάτων. Κανείς δεν μπορεί να παίξει με τον Κύριο. Όταν επαναφέρουμε το απόσπασμα στην τάξη του λόγου που ανήκει, αμέσως φωτίζεται η πλάνη και η αλήθεια. Αμέσως. Χωρίς κανένα επιπλέον επιχείρημα].

Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζει και στον περίγυρό του, [στα συνοδευτικά λόγια των προπατόρων], γιατί το πνεύμα έχει σαν δικό του όνομα, το όνομα "Άγιο πνεύμα". Επειδή εμφανίζεται επίσης και στην οικονομία σαν μάρτυρας της αλήθειας και η εισαγωγή σ' αυτή και μ' αυτό το νόημα μπορεί να ονομασθεί «πνεύμα της αληθείας»(Ιωαν. 14,17/15,26/1 Ιωαν. 4,6). Μπορεί δε να ταυτιστεί ακόμη και με την ίδια την αλήθεια «το πνεύμα είναι η αλήθεια»(Ιωαν. 1 5,6)!

Ο χώρος ανάμεσα στον πατέρα και τον Υιό, στον οποίο εισάγει το πνεύμα, είναι κατά μία έννοια αυτό το Ίδιο, διότι αυτό είναι, η αγάπη ανάμεσα στον πατέρα και τον Υιό, αλλά με έναν τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο είναι ταυτοχρόνως και ο καρπός της (και γι' αυτό ο μάρτυρας αυτής της αγάπης).
[Αυτή η αγάπη των δύο υποστασιοποιεί, δημιουργεί την υπόσταση του Αγίου πνεύματος. Και αναλόγως και η αγαπολογία δημιουργεί την υπόσταση του ανθρώπου.].

(Συνεχίζεται)

Αμέθυστος 

Εγώ. Το παιχνίδι της ζωής (4)-επανάληψη

ΕΓΏ-Μέρος Πρώτο 
Η βελτίωση της ζωής
Προφητεία
Αληθές είναι αυτό που πιστεύουμε


Το 1989 είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από ότι τότε υποπτευόμασταν. Η ανθρωπότητα, όπως το διατύπωσε με ικανοποίηση ένας από τους πρωτεργάτες τής θεωρίας των παιγνίων,  «είχε δημιουργήσει, μέσα στην παγωνιά, πιο μεγάλους εγκεφάλους, που ήταν αποτέλεσμα των εξοπλιστικών ανταγωνισμών εντός των πλαισίων τού είδους μας. Και δημιουργούσε όλο και πιο μεγάλες και καλύτερες πνευματικές υπολογιστικές μηχανές, με μόνο σκοπό να ξεγελάσουν τους άλλους»31. Δεν είχαν σταματήσει να σκέφτονται μόνο  και μόνο επειδή η απειλή, για την οποία είχαν κατασκευαστεί, είχε φαινομενικά περάσει.

Την δεκαετία του ’50 ο δρόμος ήταν ακόμη μακρύς. Έλειπαν ακόμα τεχνολογίες. Αντί αυτών υπήρχαν αφηρημένα μαθηματικά και στρεβλή φιλοσοφία, όπως εκείνη της Ayn Rand, της Αμερικανίδας φιλοσόφου, η οποία είχε διδάξει στον νεαρό τότε Alan Greenspan τον απόλυτο εγωισμό. Την εποχή εκείνη είτε ήταν κάποιος ενθουσιασμένος με την φιλοσοφία αυτή, είτε την απέρριπτε.
Εν πάση περιπτώσει,οι άνθρωποι είχαν ελεύθερη επιλογή. 

Μέχρι που κάποια μέρα, οι υπολογιστικές μηχανές πρώτα, και οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PC) αργότερα, είχαν καταστεί εργαλεία της καθημερινότητας, και άλλαξαν τα πάντα. Σε ένα κόσμο όπου υπάρχει μόνο χαρτί και μολύβι και λογιστικός χάρακας, είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα πολύπλοκοι τύποι για τον υπολογισμό των συνανθρώπων. Ο υπολογισμός με τέτοια μέσα διαρκεί πολύ, και μέχρι να βγει το αποτέλεσμα η ευκαιρία έχει πια εξαφανιστεί. Από την στιγμή όμως που μέσω δικτυωμένων υπολογιστών είναι δυνατόν να υπολογίζεται την ώρα που λαμβάνει χώρα, κάθε εμπορική πράξη και κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά, μεταβάλλονται τα χρηματιστήρια και τελικά, και μέρη της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
Το εγωιστικό μοντέλο σκέψης ήταν από την αρχή στο πνεύμα της μηχανής. Στις αρχές βέβαια ήταν ακόμα αφανές και περιορισμένο αυτό το μοντέλο. Επειδή όμως οι αγορές δεν  ήταν ακόμα προετοιμασμένες, και οι πρωτοπόροι του προγραμματισμού πίστευαν περισσότερο στην κοινότητα παρά στον εγωισμό, γίνονταν πειράματα με αλγόριθμους που απλώς έφερναν τους ανθρώπους σε επαφή. 

Αμέτρητες παραλλαγές ενός αντιπροσώπου του ανθρώπου στον ψηφιακό χώρο είχαν δημιουργηθεί ως προγράμματα κατά την δεκαετία του ’90. Μερικοί ήταν ανιδιοτελείς και έκαναν αμέσως συμβιβασμούς, άλλοι δημιουργούσαν δικά τους συστήματα αξιών. Ήταν μια εποχή πειραματισμού και δοκιμών32.

Μόνο ένας όμως επέζησε. Πάνω στο χαρτί, ως υπόθεση περί της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κωδικοποιήθηκε στους υπολογιστές με σκληρά δαρβινικά ένστικτα επιβίωσης. Τώρα πια κανείς δεν ξεφεύγει από αυτόν τον «οικονομικό πράκτορα», και κανένας δεν μένει ανεπηρέαστος από αυτόν.
Αυτός ο αντιπρόσωπος είναι μια μηχανή κατήχησης στην υπηρεσία του καπιταλισμού της πληροφορίας, λέει ο κοινωνιολόγος Michael Callon. Η θεωρία «βασίζεται στην ιδέα, ότι οι πράκτορες είναι εγωιστές... για να προβλεφθεί η συμπεριφορά τών οικονομικών πρακτόρων στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας, δεν χρειάζεται να είναι κάτι αληθινό μέσα στην θεωρία αυτή. Απλώς πρέπει να είναι πιστευτή απ’ όλους.33»

Από καιρού έχουμε μπει στην εποχή των αυτοεκπληρούμενων προφητειών. Και ίσως να είναι δυνατόν να ζήσουμε με το γεγονός ότι, τα κοινωνικά  δίκτυα ή οι μηχανές αναζήτησης μας δίνουν ακριβώς τις πληροφορίες τις οποίες περιμένουμε να πάρουμε. Και ίσως δεν έχουμε επίσης πρόβλημα με το γεγονός ότι μιλούμε μόνο με ανθρώπους που σκέφτονται όπως εμείς. 

Πως όμως είναι δυνατόν να ζήσει κανείς σε μια κοινωνία, η οποία υποθέτει πως κάθε άνθρωπος είναι σώφρων μόνο όταν ενεργεί από ιδιοτέλεια, χωρίς να υποστεί ψυχικά τραύματα;

Ο Vance Packard έγραψε: «Η μεγαλύτερη προσβολή στην οποία μας εκθέτουν οι χειραγωγητές, είναι το ότι προσπαθούν να διεισδύσουν στα κεφάλια μας. Ακριβώς αυτό το δικαίωμα στην ακεραιότητα του πνεύματος μας -είτε είναι λογικό είτε όχι- πρέπει να το υπερασπιστούμε.34»

Τι θα έλεγε αν μάθαινε ότι στον 21ο αιώνα ένα πολύπλοκο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα απαντά αντί ημών, στο ερώτημα τι είναι λογικό και τι όχι;

Τι θα έλεγε αν μάθαινε ότι ακριβώς 50 χρόνια μετά (από την δημοσίευση του έργου του), κυβερνήσεις και κράτη θα προσπαθούσαν απελπισμένα να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις και συμπεράσματα αυτού του συστήματος; Ενός συστήματος που αποτελείται από άπειρα προγράμματα υπολογιστών, που πιθανόν επικοινωνούν μεταξύ τους με τρόπο σε μας ακατανόητο και ανεπιθύμητο. Αυτά τα προγράμματα ασχολούνται διαρκώς με το σάρωμα των σκέψεων των πληθυσμών, με σκοπό να βγάλουν κέρδος από τις αποφάσεις και τά συμπεράσματα των κυβερνήσεων. 

Ή αν μάθαινε ότι στα σύγχρονα, πολιτικώς σημαντικά συγγράμματα, προβάλλεται η απαίτηση για μια νέα αμερικάνικη και διεθνή αντίληψη περί κράτους, στην οποία υφίσταται μια συσχέτιση μεταξύ της ανάγκης ύπαρξης τεχνολογιών που προβλέπουν την συμπεριφορά, ορών αληθείας και βασανιστηρίων;

Ο Vance Packard ίσως να έλεγε πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Έτσι κι αλλιώς, αυτός είναι που προέβλεψε την εποχή των «τεχνητών τεράτων»35.

Συνεχίζεται 

Αμέθυστος 

Η Ελλάδα τελείωσε

Αρκετοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, ο κοινωνικός ιστός της χώρας έχει διαβρωθεί ή/και εξαθλιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν είναι πια ικανός για τίποτα: ούτε να διαμαρτυρηθεί, ούτε να διαδηλώσει, ούτε να επαναστατήσει, ούτε καν να κατευθυνθεί προς τα άκρα δεξιά ή αριστερά.
«Η ύφεση (depression), στην οποία έχει βυθιστεί η Ελλάδα από το 2009, είναι ιστορικά σχεδόν μοναδική, όσον αφορά το μέγεθος και τη κτηνωδία της. Αποτελεί θαύμα το γεγονός ότι, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η Ελλάδα λειτουργεί ακόμη δημοκρατικά, έστω σε κάποιο βαθμό» (P. Krugman, σε πρόσφατη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης).
Γράφει ο Ιάκωβος Ιωάννου 

Η Ελλάδα έχει τελειώσει, φαίνεται πια από παντού. Η πολιτική και κοινωνική χρεοκοπία που προηγήθηκε της οικονομικής, φτάνει στα τελευταία της στάδια – με τη διαπλοκή και τη διαφθορά να έχουν καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κομματικό τοπίο. Υπάρχουν πλέον ελάχιστες ελπίδες αποφυγής του μοιραίου (πτώχευση και παράλληλο νόμισμα στο ευρώ, εάν όχι πληθωριστική δραχμή), εάν εξαιρέσει κανείς τυχόν εξωτερικές εξελίξεις. Λογικά επομένως ο αμερικανός οικονομολόγος απορεί για το ότι λειτουργεί ακόμη η Δημοκρατία, αν και σε κάποιο μικρότερο βαθμό, όπως ο ίδιος επισημαίνει.

Η αιτία είναι ίσως το ότι, η αριστερά στην Ελλάδα έχει ηττηθεί κατά κράτος, προδίδοντας μόνη της τον εαυτό της και τα ιδανικά της, ενώ τα εθνικιστικά κινήματα είναι εξαιρετικά «υποτονικά» για να μην τα χαρακτηρίσω διαφορετικά – σε αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, οι οποίες βιώνουν πολύ λιγότερα προβλήματα.

Το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλες απορίες σε μία σειρά ερευνητών της ελληνικής κρίσης, οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, ο κοινωνικός ιστός της χώρας έχει διαβρωθεί ή/και εξαθλιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν είναι πια ικανός για τίποτα. Ούτε να διαμαρτυρηθεί, ούτε να διαδηλώσει, ούτε να επαναστατήσει, ούτε καν να κατευθυνθεί προς τα άκρα δεξιά ή αριστερά.

Αντίθετα, ακόμη και στην ευημερούσα Γερμανία παρατηρείται άνοδος των εθνικιστικών κομμάτων, των έντονα δεξιών (AfD) ή αριστερών (Die Linke), με τη δημιουργία ακόμη περισσότερων. Παράδειγμα το «κίνημα της ταυτότητας», το οποίο έχει τις ρίζες του στη Γαλλία, έγινε διάσημο στην Αυστρία και αναπτύσσεται πια στη χώρα της καγκελαρίου.Διακριτικό του σήμα το ελληνικό Λάμδα σε μία κίτρινη σημαία, από το κινηματογραφικό έργο «Οι 300» Σπαρτιάτες του Λεωνίδα! (εικόνα).


Συνεχίζοντας, δεν έχω απολύτως τίποτα εναντίον του πρωθυπουργού, ενώ ζήτησα την παραίτηση του απλά και μόνο για το καλό της Ελλάδας – θεωρώντας πως είναι μία από τις ελάχιστες λύσεις που έχει στη διάθεση της η πατρίδα μας (άρθρο). Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι, δεν ήταν δική του δουλειά να αποφασίσει πως δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση στην πολιτική λιτότητας που επιβάλλουν κτηνωδώς οι δανειστές σε όλες τις κυβερνήσεις-υποχείρια τους, μετά την υπαγωγή μας στο ΔΝΤ.

Άλλωστε, στη βασικότερη χρονική στιγμή της διαπραγμάτευσης, ο ίδιος δρομολόγησε πολύ σωστά ένα δημοψήφισμα – έτσι ώστε να αποφασίσουν οι Πολίτες εάν ήθελαν τη συνέχεια της γερμανικής κατοχής και της πολιτικής λιτότητας ή όχι. Μίας πολιτικής που καταστρέφει μεθοδικά την οικονομία της χώρας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η λεηλασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας της. Μίας πολιτικής που έχει στόχο τη μετατροπή των Ελλήνων σε σκλάβους χρέους των δανειστών, χωρίς καμία απολύτως προστασία από το διαλυμένο πλέον κοινωνικό τους κράτος και τη Δικαιοσύνη. Μίας πολιτικής που χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως απροστάτευτο πειραματόζωο, για να μπορέσει μετά να εφαρμοσθεί χωρίς λάθη στους Πολίτες των άλλων χωρών.

Στα πλαίσια αυτά οι Έλληνες αποφάσισαν με πλειοψηφία 61,5% εναντίον της συγκεκριμένης πολιτικής, αναλαμβάνοντας όλο το ρίσκο, ακόμη και αυτό της εξόδου από την Ευρωζώνη – παρά τις κλειστές τράπεζες και τις άλλες απειλές εκ μέρους τόσο της εγχώριας, όσο και της διεθνούς ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού ιερατείου. Ως εκ τούτου, ο πρωθυπουργός δεν είχε κανένα δικαίωμα να τους αγνοήσει, αποφασίζοντας μόνος του εάν υπάρχει εναλλακτική λύση ή όχι.

Αυτή ήταν η εντολή των Πολιτών, ενώ η δική του δουλειά ήταν να ακολουθήσει τη μαζική κινητοποίηση, σεβόμενος αυτούς που τον έφεραν στην εξουσία πιστεύοντας τις προεκλογικές του δεσμεύσεις – όλους εκείνους, για τους οποίους αποτελούσε την τελευταία ελπίδα. Δεν είχε το δικαίωμα σε καμία περίπτωση να δολοφονήσει αυτήν την ελπίδα, επιλέγοντας την πολιτική του καριέρα εις βάρος της πατρίδας του – κάτι που δεν θα του συγχωρήσουν ποτέ οι Έλληνες, όσες δεκαετίες και αν περάσουν, όσο συμπαθής και αν τους είναι. Μπορεί βέβαια να είμαι άδικος και να κάνω λάθος εκτιμήσεις, αλλά αυτή είναι η άποψη μου – την οποία θεωρώ υποχρέωση μου να αναφέρω δημόσια, ανεξάρτητα από το κόστος.

Πηγή Analyst
kostasxan.

ΣΧΟΛΙΟ: Μετά τόν εμφύλιο τήν διαχείριση τού κράτους ανέλαβε η ηττημένη αριστερή ιδεολογία, η οποία επιβλήθηκε σιγά-σιγά καί στούς νικητές, σάν η μοναδική ιδεολογία πού μπορεί νά καλύψει τήν κομματική προπαγάνδα τών εκλογικών αναμετρήσεων.Καί όλα έδειχναν νά λειτουργούν κατά τήν περίοδο τής ευκολίας καί τής ευημερίας. Εφτασε όμως η εποχή τών ισχνών αγελάδων κατά τήν οποία είναι απαραίτητος ο πόλεμος γιά νά εξασφαλιστεί η επιβίωση. Καί έκπληκτοι ανακαλύπτουμε ότι η αριστερά δέν μπορεί νά πολεμήσει, διότι είναι ήδη νικημένη.

Αμέθυστος

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΙΤ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Όπως και να το κάνουμε, κάθε κοινωνία, οποιασδήποτε φυλής, καθώς και οικονομικής και πολιτισμικής απόχρωσης, διαθέτει ηγετική ελίτ (πολιτική , πνευματική, οικονομική). Είναι άγραφος κοινωνικός νόμος. Ποτέ και πουθενά δεν γίνεται διαφορετικά. Ε, λοιπόν στην πατρίδα μας είχαμε ανέκαθεν και έχουμε πρόβλημα με την εγχώρια ελίτ.

Έχουμε έναν υπέροχο λαό που όμως τον έχει καταστρέψει
ηθικά και υλικά η άρχουσα (απόλυτα κλειστή και αυτοελεγχόμενη) παρασιτική κρατικοδίαιτη ελίτ, με τη συμπεριφορά της και τις ενέργειές της. «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Οι όποιες λίγες εξαιρέσεις, απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Δυστυχώς, η ελίτ αυτή δεν έχει πατριωτικά ή εθνικά κίνητρα, αλλά ως μόνο στόχο έχει την εκμετάλλευση του λαού, την εξουσία και την καλοπέραση, μέσω του ελέγχου του πολιτικού συστήματος και την εξαγωγή του πλούτου που αποκομίζει στο εξωτερικό, αδιαφορώντας για την επανεπένδυσή του εδώ, που θα έφερε ανάπτυξη στη χώρα.

Όλα τα δεινά που έχουν κατά καιρούς κτυπήσει το ελληνικό έθνος, οφείλονται κυρίως στην εγχώρια ελίτ. Στην εσωτερική πέμπτη φάλαγγα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται αυτή η ελίτ. Μια παρασιτική ελίτ που, παρά τις αιματηρές προσπάθειες του λαού, ανοίγει συνεχώς Κερκόπορτες πίσω του.

Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί, μόνο αν τουλάχιστον θεσμικά αφαιρέσει ο λαός από την παρασιτική ελίτ, τη δυνατότητα να ελέγχει την πολιτική εξουσία και να παίρνει αποφάσεις μόνο για τα συμφέροντά της. Η πολιτική εξουσία πρέπει να περάσει στον δημοκρατικό έλεγχο της κοινωνίας.


ΣΧΟΛΙΟ: Διανύοντας τήν ιστορία τής Δύσης, προκειμένου νά ικανοποιήσουμε τόν γλυκό μας πόθο καί νά ανήκομεν εις τήν Δύσιν, κολλήσαμε στήν περίοδο τής Φεουδαρχίας, τήν οποία φαίνεται νά απολαμβάνουμε ιδιαιτέρως καί ώς λαός καί ώς άρχουσα τάξη.

Αμέθυστος

ΚΙΝΗΣΗ… «ΜΑΤ» ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ: Πως διασπά μέτωπο του ΝΑΤΟ κοντά στην Ελλάδα


Ενώ το ΝΑΤΟ παρά τις έντονες προειδοποιήσεις της Μόσχας ετοιμάζει να εγκαταστήσει στην νατοϊκή πλέον Ρουμανία επιθετικά συστήματα πυραύλων που θα στέφονται απευθείας κατά της Ρωσίας, ο Πούτιν σε μια μεγάλης σημασίας κίνηση δημιουργεί έντονο πρόβλημα στην αυτόνομη περιοχή της Μολδαβίας, την Τρανσίστρια, στα σύνορα με την Ουκρανία.


Σύμφωνα με τις...
δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ηγέτης της Τρανσίστρια, Yevgen Şevçuk, στην οποία σημειωτέον κατοικεί μια μεγάλη ρωσική μειονότητα, κάλεσε επίσημα την Ρωσία να δεχτεί την ένωση της χώρας του με την Ρωσική Ομοσπονδία.
Η περιοχή της Τρανσίστρια που βρίσκεται στις όχθες του πόταμου Δνείστερου, είναι υψίστης στρατηγικής συμμαχίας, γιατί διασπά το νατοϊκό μέτωπο κατά της Ρωσίας και δημιουργεί έντονα προβλήματα και στην Μολδαβία που αμφιταλαντεύεται μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, αλλά και στην ίδια την Ρουμανία που έχει μια αμερικανόδουλη κυβέρνηση.
Το πρόβλημα της  Τρανσίστρια οι νατοϊκοί κύκλοι το συνδέουν με τα προβλήματα της Κριμαίας, της Νοτίου Οσετίας και της Αμπχαζίας που κήρυξαν την ανεξαρτησία τους με φιλορωσικά καθεστώτα, καθώς και του αρμενικού θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάγ που αποσπάστηκε από το Αζερμπαϊτζάν.
Η νέα αυτή εξέλιξη έχει θορυβήσει τους νατοϊκούς καθώς αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί και παίζει συγχρόνως σε πολλά ταμπλό και για άλλη μια φορά δείχνει την μεγάλη του ευελιξία.
Να θυμόμαστε ότι η περιοχή αυτή της  Τρανσίστριας δεν είναι και πολύ μακριά από εμάς.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Άγιος Σέργιος του ΡάντονεζΡώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικάεπεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014, εκδήλωση -- αφιέρωμα προς τιμήν του Αγίου Σεργίου του Ράντονεζ, με την συμπλήρωση 700 ετών από την γέννησή του (1314-2014).
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο  Μητροπολίτης Γεώργιος, ο γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη,  Alexey Popov, ιερείς και πλήθος κόσμου.
Ο Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ τιμάται στις 25 Σεπτεμβρίου


ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ

Μπουτάρης: «Ηγέτης εξαιρετικού μεγέθους ο Κεμάλ Ατατούρκ»

boutaris-630x419Μετά τον Α.Ρέμο χτυπά και ο γνωστός Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος εκδήλωσε τον θαυμασμό του και χαρακτήρισε τον Κεμάλ Ατατούρκ «ηγέτη εξαιρετικού μεγέθους» ενώ τόνισε πως διαδίδει παντού ότι ήταν Θεσσαλονικιός!

Μετά τον Α.Ρέμο χτυπά και ο γνωστός Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος εκδήλωσε τον θαυμασμό του και χαρακτήρισε τον Κεμάλ Ατατούρκ «ηγέτη εξαιρετικού μεγέθους» ενώ τόνισε πως διαδίδει παντού ότι ήταν Θεσσαλονικιός!

«Ιστορικά, ο Κεμάλ Ατατούρκ, γιατί το όνομά του είναι Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ είναι ο πατέρας της Τουρκίας. Ο Ατατούρκ έκανε θηριώδη πράγματα για την Τουρκία. Έδιωξε τους σουλτάνους, αποκατέστησε το λατινικό αλφάβητο, έδιωξε τα ρούχα τα περίεργα.

Το ότι έκανε και εγκλήματα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ήταν ένας ηγέτης εξαιρετικού μεγέθους. Εγώ όταν πάω στην Τουρκία, λέω στους Τούρκους ότι εσείς μπορεί να λέτε ότι ο Κεμάλ ήταν Τούρκος, εγώ λέω ότι ο Κεμάλ ήταν Θεσσαλονικιός», είπε ο Γιάννης Μπουτάρης.  πηγη


ΣΧΟΛΙΟ: Ε ναί, τό μέγεθος μετράει... Γενικώς. Γιά... τί μέγεθος μιλάμε ακριβώς;

Αμέθυστος

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕ… ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΚΑΙ ΡΟΤΣΙΛΝΤ!

2016092313122519_7f27596132734ae05557d38c61790803Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Πολλά ερωτήματα δημιουργεί η συνάντηση του Τούρκου προέδρου, Ταιγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη με τον γνωστό Αμερικανό διπλωμάτη, Χένρυ Κίσινγκερ και με τον εκπρόσωπο της οικογένειας Ρότστιλντ, τον James Rotschild, η οποία μάλιστα έγινε κεκλεισμένων των θυρών και  μετά την συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Όπως διαρρέουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Τούρκος πρόεδρος που βρέθηκε όπως και ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια της έναρξης των εργασιών του ΟΗΕ, παρακάθισε σε μυστική σύσκεψη που οργάνωσε ο Michael Bloomberg στο υπό ιδιοκτησίας του ξενοδοχείο με τον γνωστό μας κ Κίσινγκερ και το πιο εντυπωσιακό, με τον εκπρόσωπο της οικογένειας Ρότσιλντ που προωθεί την Νέα Παγκόσμια Τάξη.
Ενδιαφέρον είναι ότι δόθηκαν και τα ονόματα και των άλλων σημαντικών παραγόντων που μετείχαν σε αυτή την μυστική διάσκεψη, όπως, James C Cowels, Jeft Enslin, Hamilton E Jones, Manuel Gonzalez Paramo, κ. α. ενώ από τουρκική πλευρά μετείχαν εκτός από τον Ερντογάν και ο υπουργός υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ömer Çelik, ο υπουργός Ενέργειας, γαμπρός και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Berat Albayrak, ο αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν, Yasin Aktay, ο πρέσβης της Τουρκίας στις ΗΠΑ, Serdar Kılıç και ο ειδικός σύμβουλος του Ερντογάν, İbrahim Kalın.
Η συνάντηση αυτή, η οποία σημειωτέον γίνεται μετά το αποτυχών πραξικόπημα και με δεδομένο τις πολλές σημαντικές εξελίξεις που εξελίσσονται στον περίγυρο της Τουρκίας με τον συριακό εμφύλιο σε σημείο καμπής, αποκτά ιδιαίτερη σημασία όπως τουλάχιστον της προσδίδουν οι Τούρκοι.
Πάντως εμάς μας υποψιάζει το προσφυγικό, γιατί είναι γνωστές ο θέσεις του Κίσινγκερ και των Ρότσιλντ περί προώθησης εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων λαθρό στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα, για την αλλοίωση του πληθυσμού καιγια την  διάλυση των κοινωνιών.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ

 Γράφει ο  Θεόδωρος Λάσκαρης


Ονομάζεται Ida Magli και είναι μία από τις πιο γνωστές ανθρωπολόγους της Ιταλίας. Δίδαξε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας της, και έχει συγγράψει εκατοντάδες έργα που αναλύουν τα κοινωνικά φαινόμενα με την μέθοδο της ανθρωπολογικής επιστήμης. Στο πρόσφατο βιβλίο της με τον τίτλο "Μετά τη Δύση", εξηγεί τους κινδύνους που κρύβουν για την ανθρώπινη ψυχονόητικη υπόσταση και τον Δυτικό πολιτισμό, η επιβολή της ''πολιτικής ορθότητας'' και το πολυπολιτισμικό μοντέλο κοινωνιών.

Θα αναφέρουμε μερικά αποσπάσματα από αυτό το έργο της ,τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί εξετάζουν με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, τα προαναφερθέντα φαινόμενα:

«Η ''πολιτική ορθότητα'' αποτελεί την πιο ριζική μορφή πλύσης εγκεφάλου που οι κυβερνήτες επέβαλαν ποτέ στους υπηκόους τους. Η αντιστοιχία σκέψης-γλώσσας είναι, πράγματι, πρακτικά αυτόματη• η εισαγωγή μιας εννοιολογικής στρέβλωσης σε αυτήν την αντιστοιχία, σημαίνει ότι κατάσχουμε το φυσικό όργανο της ζωής στο οποίο έχει εναποτεθεί το ανθρώπινο είδος: την προσαρμογή του εγκεφαλικού λογικού συστήματος στην αντίληψη της πραγματικότητας κατά την γλωσσική διατύπωση των εννοιών, εμποδίζοντας έτσι και την οποιαδήποτε αλλαγή ή μετασχηματισμό.
Παράδειγμα: Εκείνο το  άτομο μυρίζει άσχημα; Ναι, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε, οπότε η φράση πρέπει να σβηστεί την στιγμή που γεννιέται εγκεφαλικά, παρόλο που το οσφρητικό μήνυμα έφθασε στον εγκέφαλο μας και είναι ξεκάθαρο. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι εμείς θα νοιώθουμε ενοχή για μία αντίληψη της πραγματικότητας, θα αισθανθούμε απογοητευμένοι, γιατί θα είμαστε μονοί με αυτήν την επίγνωση που αποσιωπήθηκε με την βία, και ταυτόχρονα, το άτομο που μυρίζει άσχημα θα συνεχίσει να μην πλένεται καταλήγοντας να  βρωμίσει  μία  ολόκληρη  κοινωνία που τώρα πλέον θα έχει παρατηθεί. »

  Κατανοούμε  λοιπόν, με αυτό το παράδειγμα,  με ποιόν τρόπο τα διάφορα αριστερόστροφα ιδεολογήματα , επηρεάζουν  τους  νεύρο-φυσιολογικούς  μηχανισμούς του ανθρώπου.

Όσον αφορά την μετανάστευση γραφεί: 

Cappella Sistina
«Η αμφιβολία ότι, πράγματι, κανένας δεν θα συλλέξει τα ίχνη της ύπαρξης μας (=του πολιτισμού μας) έγινε με το πέρασμα του χρόνου σχεδόν μία βεβαιότητα. Η  Ευρώπη, ιδιαίτερα  το πιο ελκυστικό, το πιο πλούσιο, το πιο ευάλωτο στις  επιδρομές  μέρος  της (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία) θα κατοικηθεί στην πλειοψηφία από μουσουλμάνους εξ αφρικής, οι οποίοι θα έχουν την ευχαρίστηση και το καθήκον να εξαλείψουν όλα αυτά που μας ανήκουν. Όταν πλέον θα είναι οι κυρίαρχοι της Ευρώπης, οι μουσουλμάνοι ''δικαίως'' θα καταστρέψουν  την Ευρωπαϊκότητα, όπως συνέβη πάντα όταν ένας πολιτισμός εισέβαλε μέσα σε έναν άλλο.Πρώτες θα αφανιστούν οι εκκλησίες  με όλα όσα περιέχουν. Έργα ζωγραφικής, αγάλματα, τοιχογραφίες, απαγορευμένα από την Παλαιά διαθήκη ως οποιαδήποτε ''αναπαράσταση'' ή ''εικόνα'', θα εξαφανιστούν μαζί με αυτές. Επίσης τα μουσεία, ο Τζιότο, ο Ραφαήλ…. Ο τρόπος ζωής των μουσουλμάνων, ρυθμισμένος από τους κανόνες που υπαγορεύτηκαν στην αρχαιότητα από  τον Μωυσή στο λαό του, και που ο Μωάμεθ επιβεβαίωσε στο Κοράνι, το οποίο όντας ''ιερό'' πρέπει να τηρείται κατά γράμμα,  θα εμποτίσει το ευρωπαϊκό  περιβάλλον, σβήνοντας  οποιοδήποτε ίχνος  του δικού μας [περιβάλλοντος].»

Η Ida Magli συνεχίζει μιλώντας για την παρακμή του δυτικού πνεύματος:

 «Η Ευρώπη έγινε θηλυκό• η ανικανότητα της να υπερασπίσει τον εαυτό της οφείλεται στην ολική απώλειαεκείνης της Πυγμής, που στο παρελθόν την καθιστούσε μία γεωγραφική-πολιτική-πολιτισμική  οντότητα ''διεισδυτική'' στον υπόλοιπο κόσμο, και όχι ''διεισδυμένη'' από αυτόν. Όλα τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των  'Λευκών '  ως κατακτητών, αλλά και ως  φορέων πολιτισμού, εξαφανίστηκαν.

Ο σχετικισμός (=όλες οι θρησκείες είναι ισότιμες) της Εκκλησίας (εννοεί του Οικουμενισμού) είναι ένα άλλο από τα στοιχεία της παρακμής. Οι κυβερνήτες, οι δημοσιογράφοι και ο ευρωπαϊκός κλήρος, σπρώχνουν κάθε ημέρα την ήπειρο τους στο να χάσει τα χαρακτηριστικά της, για να την ενοποιήσουν και να την ομολογοποιήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι θέλουν το τέλος όχι μόνον του Χριστιανισμού, αλλά όλου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, το τέλος των ''λευκών''…. δεν πρέπει να φοβόμαστε να προφέρουμε  τον ορό ''λευκοί'': η αντικειμενικότητα στην γνώση είναι μία θετική αξία για όλους, όποιο και αν είναι το χρώμα του δέρματος τους. Είναι οι άνθρωποι που δημιούργησαν τους πολιτισμούς: εκείνος  ο ευρωπαϊκός δημιουργήθηκε από λευκούς.»

Η ανθρωπολόγος , στις επόμενες σελίδες μας εξηγεί  τον  λόγο για τον οποίο οι πολιτισμικές  και μορφολογικές  διαφορές μεταξύ των λαών δεν είναι τυχαίες , αλλά είναι  αλληλένδετες  με την οργανική  συνύπαρξη  περισσότερων ατόμων εντός  της ίδιας  κοινωνικής ομάδας: 

«Κατ’ αρχάς  στο επικοινωνιακό επίπεδο• τονισμοί, διαμορφώσεις και αλλοιώσεις  του φωνητικού ύφους, στους δυτικούς συμπίπτουν με ορισμένους σημασιολογικούς και συμπεριφοριστικούς  κανόνες , στους οποίους είμαστε συνηθισμένοι από πάντα  για τον λόγο ότι είμαστε δυτικοί. Και ακριβώς  επειδή σε άλλα μέρη  ισχύουν  διαφορετικοί κανόνες, η πολυπολιτισμικότητα είναι καθαρή τρέλα.Περνώντας σε έναν διαφορετικό πολιτισμό, είναι προφανές ότι εάν ο συνομιλητής όσο περισσότερο θυμώνει τόσο περισσότερο χαμηλώνει την φωνή του, εμείς δεν θα αντιληφθούμε τον κίνδυνο. (Σημ. μετ. Πόσα  πράγματααγνοούν  οι  διάφορες  ιδεολογίες). Πρόκειται για συμπεριφορές  μη συνειδητές και αναγκαστικές, που υπάρχουν σε όλους τους λαούς, διαφορετικές από λαό σε λαό, τις οποίες κάθε άτομο ακολουθεί τόσο φυσικά, που δεν γνωρίζουμε μέχρι ποίου σημείου δεν πρόκειται για μία βιοπολιτισμική κληρονομιά. Θα ήταν σημαντικό να το ανακαλύψουμε…. αλλά είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικοί κυβερνήτες δεν θέλουν: να υπάρχει η επιστημονική επιβεβαίωση για κάτι που όλοι, περισσότερο ή λιγότερο, διαισθάνονται: δηλαδή, ότι τα βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά μπορούν να είναι, ή για να το πω καλυτέρα, είναι  κληρονομικά.»
 
Βλέπουμε με πόσο σαφή τρόπο, η επιστημονική παρατήρηση γκρεμίζει όλες τις ανόητες αριστερόστροφεςθεωρίες, και μας παρουσιάζει τις ανθρώπινες κοινωνίες όπως πραγματικά είναι.

Η Ida Magli καταλήγει: «είναι προφανές λοιπόν ότι, εάν δεν γνωρίζουμε τις σημασίες αυτών των συμπεριφορών, μπορούμε με ευκολία να οδηγηθούμε σε μεγάλα επικοινωνιακά λάθη .Η ολοένα  και πιο μαζική παρουσία πολλών ξένων λαών, φορέων  ''φωνητικών τόνων'' και ''μιμήσεων'' πολύ διαφορετικών  από τις ευρωπαϊκές, και αντιλαμβανόμενες από τον καθένα στις σημασίες της αντίστοιχης γλώσσας ως 'επιθετικές', 'προσβλητικές', 'επικίνδυνες', 'ψυχρές', κλπ, συνέβαλε, με την πιο σιωπηρή και κρυφή μορφή, στην αμφιβολία, στην αβεβαιότητα, στον θρυμματισμό  της  εμπιστοσύνης  στον εαυτό μας, και στον πολιτισμό μας. Και είναι το κλίμα της  συνεχούς  ανασφάλειας, αβεβαιότητας , συγκινησιακής δυστονίας προς ένα περιβάλλον που κάποτε αισθανόμαστε φιλικό, οικογενειακό και οικείο, ενώ  τώρα το αισθανόμαστε  ξένο, η  απόδειξη  γι΄ αυτό που μας κάνουν.»

Ο  έχων ώτα ακούειν ακουέτω!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...