Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Η Θεία Λειτουργία ως πλήρης τρόπος προσευχήςΟ Αρχιμ Ζαχαρίας Ζάχαρου μιλάει για το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στο οποίο γινόμαστε αχειροποίητοι ναοί της Θεότητος, σύγχρονοι αιωνίου γεγονότος και ανταλλάσσουμε τη μικρή μας ζωή με τη μεγάλη ζωή του Χριστού.
pemptousia.


ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


Ηγάπα πολύ ο Γέρων τας μακράς ιεράς ακολουθίας εν τω ναώ, απεράντως πλουσίας εις πνευματικόν περιεχόμενον, και ετίμα το έργον των ψαλτών και των αναγνωστών, πολύ δε προσηύχετο δι’ αυτούς παρακαλών τον Θεόν όπως βοηθή αυτούς,  ιδιαιτέρως  κατά  τον  καιρόν  των  ολονυκτιών  αγρυπνιών   Παρά  την αγάπην όμως αυτού προς την μεγαλοπρέπειαν, το κάλλος και την μουσικήν των ακολουθιών, έλεγεν ότι, αν και διετάχθησαν αύται κατά τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος, αποτελούν κατά την μορφήν αυτών ατελή προσευχήν, και εδόθησαν εις τους πιστούς ως προσιταί και ωφέλιμοι εις πάντας
«Ο   Κύριος   έδωκεν   εις   ημάς   τας   εκκλησιαστικάς   ακολουθίας   μετά
ψαλμωδίας ως εις αδύναμα παιδία Δεν γνωρίζομεν εισέτι να προσευχώμεθα, ως θα έπρεπε, και ούτως η ψαλμωδία είναι ωφέλιμος δι’ όλους, όταν ψάλλωμεν μετά ταπεινώσεως Αλλ’ είναι καλύτερον, όταν η καρδία ημών καθίσταται ναός του Κυρίου και ο νους θρόνος Αυτού» έγραφεν ούτος Και προσέθετεν:
«Ο Κύριος δοξάζεται εν τοις ναοίς, οι δε μοναχοί‐ερημίται δοξάζουν τον Θεόν εν ταις καρδίαις αυτών Η καρδία του ερημίτου γίνεται ναός, ο δε νους αυτού θυσιαστήριον, διότι ο Κύριος αγαπά να κατοική εν τη καρδία του ανθρώπου»
Έλεγε δε προσέτι ότι, όταν η αένναος προσευχή ριζωθή εις τα βάθη της καρδίας, όλος ο κόσμος μεταβάλλεται εις ναόν Θεού


ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΖΗΖΙΟΥΛΑ. ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...