Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Δὲν ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἀποτειχίστηκαν».

Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.

  Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διέρχεται δεινὴ δοκιμασία τῆς ἑνότητάς Της. Εἶναι ἡ ὀδυνηρὴ συνέπεια τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Οἱ τέσσερις Ἐκκλησίες, ποὺ δὲν συμμετέσχον, ἔχουν παγώσει τὶς σχέσεις τους μὲ τὸ Φανάρι. Τῶν ὑπολοίπων οἱ σχέσεις διατηροῦνται σὲ τυπικὸ ἐπίπεδο. Καλὲς εἶναι οἱ σχέσεις τοῦ Φαναρίου μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων. Λογικό. Τὸ Φανάρι τὸ εὐνόησε στὴν ἀδικία ποὺ προκάλεσε σὲ βάρος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, μὲ τὸ νὰ ἐκλέξει Μητροπολίτη στὸ χωρὶς Ὀρθοδόξους ἀλλὰ μὲ πολὺ χρῆμα Κατάρ, ἔδαφος τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.

.         Στὶς 22 Μαρτίου 2017 καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς τελετῆς παραδόσεως τοῦ ἔργου, τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προσκάλεσε τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖο νὰ παραστεῖ σ’ αὐτήν. Ὁ Πατριάρχης δέχθηκε τὴν πρόσκληση καὶ παρέστη. Πρόσκληση ὁ κ. Θεόφιλος δὲν ἀπέστειλε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο. Πρόκειται, τουλάχιστον, γιὰ ἐκκλησιαστικὸ ἀτόπημα. Δὲν μπορεῖ νὰ προσκαλεῖται ὁ κ. Τσίπρας καὶ νὰ μὴν καλεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
.         Ἡ δικαιολογία, ποὺ ἐλέχθη ἀπὸ κύκλους τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἶναι ὅτι ἐκλήθησαν ὅσοι συνεισέφεραν χρηματικὰ στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Παναγίου Τάφου. Καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας προσεκλήθη, ἐπειδὴ συνέβαλε στὴν ἀνακαίνιση, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν συνέβαλε… Τὸ ἐπιχείρημα εἶναι ἕωλο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι σταθερὰ καὶ γιὰ πάνω ἀπὸ 150 χρόνια ἡ οἰκονομικὴ καὶ πνευματικὴ μεγάλη εὐεργέτιδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ ἡ σχεδὸν μοναδικὴ αἱμοδότριά του σὲ ἀνθρώπους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.
.         Δὲν εἶναι δυνατὸν πάντως, χωρὶς νὰ ὑπάρχουν τὰ σχετικὰ στοιχεῖα, νὰ γίνει δεκτὴ ἡ πληροφορία πὼς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ζήτησε νὰ μὴν προσκληθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος. Ὅ, τι καὶ ἂν συνέβη, τὴν τελικὴ εὐθύνη τῆς προσβλητικῆς ἐνέργειας πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν ἔχει ἐξ ὁλοκλήρου ὁ κ. Θεόφιλος. Οὕτως ἢ ἄλλως ἡ μὴ πρόσκληση τοῦ κ. Ἱερωνύμου στὰ Ἱεροσόλυμα ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη δεῖγμα ὅτι οἱ σχέσεις Φαναρίου καὶ Ἀθηνῶν ἐξακολουθοῦν νὰ βρίσκονται στὸ ναδίρ. Οἱ πρόσφατες κινήσεις ἁβροφροσύνης πρὸς ἱεράρχες τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου ἐκ μέρους ὁρισμένων Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως λ.χ. τῶν Μητροπολιτῶν Νέας Σμύρνης καὶ Δημητριάδος, χαρακτηρίζονται μεμονωμένες, καὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὸ ἔναντι τοῦ Φαναρίου ἀρνητικὸ κλίμα ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.       Προβλήματα στὴν ἑνότητα ἔχουν παρουσιαστεῖ καὶ στὸ ἐσωτερικό τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Τὸν τελευταῖο καιρὸ κληρικοί Της ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τους. Οὐσιαστικὸ ρόλο στὴν ἀπόφασή τους ἔπαιξαν ὅτι δὲν ἀποκηρύχθηκαν ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Ἄλλοι λόγοι ποὺ προβάλλονται εἶναι ἡ μὴ ἐκ μέρους τους καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ μὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ποὺ τὸν προωθεῖ.
.         Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γνωρίζουσα τὴν κατάσταση στὸ ἐσωτερικό Της ἐξέδωσε «πρὸς τὸν Λαὸ» κείμενο γιὰ τὴ Σύνοδο στὴν Κρήτη, μὲ τὸ ὁποῖο δὲν θέλησε νὰ προκαλέσει τὸν πιστὸ λαὸ καὶ δὲν ὑποστήριξε τὶς ἀποφάσεις της, προκαλώντας ἔτσι τὴν μῆνιν τοῦ Φαναρίου. Ἀπόδειξη, ἡ σὲ βάρος τοῦ κειμένου ἔντονα ἀρνητικὴ ἄποψη, ποὺ ἐκδήλωσε ὁ ἐκφράζων τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Βαρθολομαίου καθηγητὴς κ. Λαρεντζάκης.
.         Ὑπενθυμίζεται πάντως ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες σύγχρονες ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς ἀγωνίστηκαν μὲν γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ δὲν ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τους. Παράδειγμα οἱ Ἅγιοι Ἰουστίνος (Πόποβιτς) Παΐσιος καὶ Πορφύριος. Ἐπίσης ὁ σοφὸς γέροντας π. Ἐπιφάνιος (Θεοδωρόπουλος) ἔγραψε μὲ παρρησία ἀνοικτὲς ἐπιστολὲς πρὸς τὸν τότε Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἐπισημαίνοντάς του τὸ πρόβλημα ποὺ προκαλοῦσαν στὸ λαὸ οἱ οἰκουμενιστικές του ἐνέργειες, λλ δν γκατέλειψε τν κκλησία, δν ποτειχίστηκε.


Φωτογραφία του χρήστη Jerusalem-Patriarchate.
ΠΟΛΥ ΠΙΣΤΗ ΜΙΛΑΜΕ
(Συνέχεια κομμένη από τήν χριστιανική βιβλιογραφία)

Στο περιοδικό «Οι Τρεις Ιεράρχαι» και στο φύλλο του Δεκεμβρίου 1965, ο π. Επιφάνιος έγραψε: «Παναγιώτατε, προυχωρήσατε ήδη πολύ. Οι πόδες Υμών ψαύουσι πλέον τα ρείθρα του Ρουβίκωνος. Η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, Κληρικών και λαϊκών, συνεχώς εξαντλείται. Δια την αγάπην του Κυρίου, οπισθοχωρήσατε! Μη θέλετε να δημιουργήσητε εν τη Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράσθε να ενώσητε τα διεστώτα και το μόνον όπερ θα κατορθώσητε, θα είνε να διασπάσητε τα ηνωμένα και να δημιουργήσητε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον στερεά και συμπαγή...».  Σε άλλη επιστολή του ο μακαριστός Γέροντας επισημαίνει στον Πατριάρχη Αθηναγόρα πως επιδεικνύει «αγάπη προς τους αιρετικούς, αλλά αδιαφορία και περιφρόνηση προς τους Ορθοδόξους». Τα ίδια ο π. Επιφάνιος θα έγραφε και στις μέρες μας.
Τότε διαφώνησε πάντως και με όσους κληρικούς ηθέλησαν να διακόψουν την κοινωνία με τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, επειδή, όπως είπαν,  ακολουθούσαν το Φανάρι στα οικουμενιστικά του ανοίγματα. Ο μακαριστός Γέροντας Επιφάνιος γράφει προς αυτούς πράγματα, που, εν πολλοίς, ισχύουν και σήμερα: «Είναι εσχάτη συκοφαντία το λεγόμενον υπό τινων δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος ότι <ακολουθεί τον Αθηναγόραν>. ΟΧΙ! Αληθές είνε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος εξ υπερβολικής αβροφροσύνης προς τον Προκαθήμενον της Ορθοδοξίας, έχει – κακώς βεβαίως πράττουσα- πολύ περιποιηθή τον Αθηναγόραν. Ουδαμώς όμως συμφωνεί προς τα αδίστακτα τολμήματα αυτού. Αμφιβάλλω αν εν ολοκλήρω τη Ελλαδική Εκκλησία υπάρχουσι πλείονες των 6-7 φιλαθηναγορικών Επισκόπων. Οι λοιποί, των 60 και πλέον Επισκόπων, μετά δυσφορίας (άλλοι μικράς, άλλοι μεγάλης και άλλοι μεγίστης) βλέπουσι τας ενεργείας αυτού, αλλά δεν εκδηλούνται, τουλάχιστον δημοσία, ανεχόμενοι <άχρι καιρού>. Το Σώμα της Ελλαδικής Ιεραρχίας και γενικώτερον ο Κλήρος της Εκκλησίας της Ελλάδος περιλαμβάνει εν τοις κόλποις αυτού βράχους Ορθοδοξίας...».

Το σημαντικό στην κοινωνική, ηθική, πολιτική, οικονομική, εθνική και εκκλησιαστική δοκιμασία που βιώνουμε στη χώρα είναι οι κληρικοί και οι λαϊκοί της Εκκλησίας της Ελλάδος να  διατηρήσουν την ενότητα τους και όπου αυτή δεν υπάρχει να γίνει προσπάθεια να αποκατασταθεί. Φανατισμοί και επιδείξεις πυγμής είναι πολυτέλεια στις ημέρες μας. Ας βοηθήσουν πρώτοι οι Μητροπολίτες. Επίσης οι άλλοι κληρικοί και κυρίως εκείνοι που έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν πνευματικά πιστούς. Ακόμη οι μοναστικές αδελφότητες, οι αδελφότητες θεολόγων και οι ιεραποστολικοί και θρησκευτικοί σύλλογοι ας αφήσουν τη σιωπή τους, ας συντονιστούν μεταξύ τους αφήνοντας εγωισμούς και ιδιορρυθμίες, ας προωθήσουν την ενότητα των Ορθοδόξων και ας βοηθήσουν περισσότερο στην ενημέρωση του λαού, για τα όσα τεκταίνονται σε βάρος της ιδιοπροσωπίας του.- 
ΑΚΤΙΝΕΣ   

ΟΤΙ ΚΙ' ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΙ' ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...