Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Η στάσις των Ορθοδόξων πρός τούς κηρύσσοντας αίρεσιν Επισκόπους.

Ἡ πρακτική ἐφαρμογή τοῦ 15ου Κανόνος

τῆς ΑΒ Συνόδου διαχρονικά.


Τοῦ π. Εὐθυμιου Τρικαμηνᾶ


   Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο:
   
    Τό σημεῖον εἰς τό ὁποῖον ἔχει φθάσει ἡ μικρά αὐτή μελέτη εἶναι τό σημαντικώτερο, διότι πρέπει ἐν τέλει νά παρουσιασθῆ ὅλη, κατά τό δυνατόν, ἡ ὀρθόδοξος Παράδοσις διαχρονικά, διά νά καταδειχθῆ ἡ συμφωνία τῶν ἱερῶν Κανόνων μέ αὐτήν, καί συγκεκριμένα τοῦ ὑπό ἐξέτασιν ΙΕ΄ τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καί ὅτι οἱ ἱεροί Κανόνες κατέγραψαν τήν ἱεράν Παράδοσιν, ἡ ὁποία προϋπῆρχε καί δι’ αὐτό ὀνομάζεται Ἀποστολική. Ὡς ἐκ τούτου οἱ ἱεροί Κανόνες κατέγραψαν τήν ἱεράν Παράδοσι καί περιφρουροῦν αὐτήν, ἡ δέ ἱερά Παράδοσις εἶναι ἀπόλυτα σύμφωνος μέ τήν ἁγ. Γραφή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πηγή πού ἀντλεῖται ἡ πίστις καί ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία.
    Τό ὅτι ἡ ἁγ. Γραφή καί ἡ ἱερά Παράδοσις εἶναι ἰσόκυρα εἰς τήν Ὀρθοδοξία σημαίνει ὅτι ἡ ἱερά Παράδοσις ἐκφράζει πλήρως την ἁγ. Γραφή καί ἐπίσης πώς ὅ,τι δέν εἶναι σύμφωνο μέ την ἁγ. Γραφή δέν ἀποτελεῖ ἱερά Παράδοσι. Κατ’ αὐτόν τον τρόπο ἡ ἁγ. Γραφή, ἡ ἱερά Παράδοσις καί οἱ ἱεροί Κανόνες ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο ὁμοιόμορφο καί ὁμοιότροπο, τό ὁποῖο πρέπει νά εἶναι, θά λέγαμε, ὁ καταστατικός χάρτης καί ὁ ὁδηγός τῆς ζωῆς τῶν Ὀρθοδόξων.
   Οὕτως λοιπόν ἐχόντων τῶν πραγμάτων πρέπει κατ’ ἀρχάς νά ἀναφέρωμε τά ἁγιογραφικά χωρία, τά ὁποῖα ὁμιλοῦν διά τήν στάσι τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντι στούς αἱρετικούς καί μάλιστα τούς Ἐπισκόπους καί ποιμένες καί τά ὁποῖα ἀπετέλεσαν τήν βάσι διά νά δημιουργηθῆ ἡ ἀνάλογος Παράδοσις καί ἐν συνεχείᾳ νά κατοχυρωθῆ διά τῶν Κανόνων.

Η συνέχεια ΕΔΩ

ΕΔΩ ΣΥΝΑΝΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ ΔΕΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΟΡΑΜΑΤΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ Η ΧΑΡΗ ΜΑΣ.
Αμέθυστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...