Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Δημήτριος Τσελεγγίδης, ” Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου,πίστεως και αγάπης”ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ,τ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη 19-3-2020
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ, ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
Βρισκόμαστε μπροστά σέ γεγονότα μέ «ἀποκαλυπτική» σημασία γιά ὅλους μας. Γι’ αὐτό καί τά μέτρα, πού ἀνακοινώθηκαν, θά πρέπει νά γίνουν ἀποδεκτά ὡς κοινό «ἐπιτίμιο τῆς δυσσεβείας» ὅλων μας, ὡς κάποιο δηλαδή φιλάνθρωπο παιδαγωγικό μέσο, πού παραχώρησε ὁ μακρόθυμος καί πολυεύσπλαγχνος Θεός μας, μέ τήν ἀγαπητική πρόνοιά Του, προκειμένου νά ὁδηγηθοῦμε ὅλοι μας, κλῆρος καί λαός, στήν σωτήρια μετάνοια, πού νοεῖται ὡς στροφή τοῦ νοῦ μας στό Θεό.
            Νά προσλάβουμε τό «ἐπιτίμιο» αὐτό ταπεινά, μέ εὐχαριστία καί νά τό ὑπομείνουμε μέ πνεῦμα βαθιᾶς μετανοίας, ὡς πικρό ἀλλά καθαρτικό φάρμακο γιά τήν θεραπεία μας. Ἔτσι, ἡ μετάνοιά μας θά γίνει ἡ ἀποτρεπτική ἀσπίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐντός μας. Θά γίνει ἡ ἀόρατη καί ἀλεξίκακη ὀμπρέλα γιά τήν ἀσφαλῆ προστασία μας.
            Ἡ θλίψη, πού διερχόμαστε, ἐλέγχει ἀλαθήτως τήν κλίση τῆς προαιρέσεώς μας. Διαπιστώνουμε δηλαδή ποῦ κλίνει τό θέλημά μας, στόν Θεό ἤ στόν κόσμο.
            Ἄς ἀποδεχθοῦμε μέ πνεῦμα συνέσεως τό πικρό καί σωτήριο φάρμακο τῆς σωτηρίας μας. «Νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, νῦν ἡμέρα (τῆς ἐν μετανοίᾳ) σωτηρίας» μας. Ὅλες οἱ «ἐπιφορές» καί τά «ἐπιτίμια» τοῦ Θεοῦ ἀναιροῦνται μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, ὅταν μάλιστα αὐτή ἀκολουθεῖται ἀπό τό κατά Θεόν πένθος καί τήν νηστεία.
            Ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τό πνευματικό «κλειδί» γιά τήν ἐπανασύνδεση τῆς ἀγαπητικῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Αὐτό πιστοποιεῖται ἀπό τό γράμμα καί τό πνεῦμα τόσο τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅσο καί ἀπό τήν κατατεθειμένη ἁγιοπνευματική ἐμπειρία, διαχρονικῶς, μέχρι καί τῶν προσφάτως ἁγιοκαταταχθέντων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
            Ἡ βαθιά βιωμένη μετάνοιά μας, σέ συνδυασμό μέ τήν εὐσπλαγχνία μας πρός τόν πάσχοντα πλησίον, θά λειτουργήσουν καταλυτικά γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τό πικρό «ἐπιτίμιό» μας. Κανείς ἄς μή νομίσει πώς ἐξαιρεῖται ἀπό τά παραπάνω ἐκτεθέντα.
Ἄν ζούσαμε μέ τό φρόνημα τοῦ Τελώνη καί τοῦ μετανοημένου ἀσώτου τῆς Παραβολῆς τοῦ Εὐαγγελίου ἤ ἔστω τοῦ εὐγνώμονα ληστῆ ἐπί τοῦ Σταυροῦ, δέν θά στερούμασταν τώρα τήν Θεία Εὐχαριστία.
            Ἄν λάβουμε ὑπόψη ὅτι γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας διακόπτεται ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦτο σημαίνει πώς δέν εἴμαστε πλέον ἄξιοι νά μετέχουμε σ’ αὐτήν. Καί οὐσιαστικά, ὁ Χριστός παραχώρησε τήν ὀδυνηρή αὐτή δοκιμασία, ὡς «ἐπιτίμιο», ἐπειδή ἀναξίως κοινωνοῦμε ὅλοι μας.
            Γιά τούς παραπάνω λόγους, περιμένουμε ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Ἱερεῖς μας νά ὁμολογήσουν δημόσια καί ταπεινά -πρῶτα ἀπ’ ὅλους μας αὐτοί- τήν ἀποξένωσή τους ἀπό τό πνεῦμα καί τή ζωή τοῦ Χριστοῦ -πρᾶγμα πού ἔκαναν ἤδη κάποιοι- καί νά ζητήσουν τόσο γιά τόν ἑαυτό τους ὅσο καί γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἔλεος γιά τό δικαίως ἐπιβληθέν «ἐπιτίμιο». Ἄλλωστε, καί βιβλικῶς ὁμολογοῦμε πρός τόν Κύριο, ὅτι «δίκαιος εἶ ἐπί πᾶσι, οἷς ἐποίησας ἡμῖν» (Δανιήλ, 3). Ἀλλά καί κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας οἱ λειτουργοί (Ἀρχιερεῖς ἤ Ἱερεῖς) ζητοῦν ἀπό τόν Χριστό τήν ἄφεση τῶν δικῶν τους ἁμαρτημάτων καί τῶν ἀγνοημάτων τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ («προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων», Α΄ Εὐχή τῶν Πιστῶν, Λειτουργία  Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ἱερατικόν, σελ. 116, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 19955).
Μόνο μέ τήν θερμή προσευχή μας, τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι αὐτοεπίσκεψή μας, τήν ἀποκαλυπτική (ἄνωθεν) αὐτοδιάγνωση καί τήν γνήσια αὐτογνωσία μας, πού ἀκολουθεῖ, θά δοῦμε τό προσωπικό «δοκάρι» στόν πνευματικό ὀφθαλμό μας, ὡς τήν πρωτογενῆ καί κύρια αἰτία τοῦ κοινοῦ «ἐπιτιμίου» μας.
Μόνο μέ τήν βαθιά βιωμένη -ὑπαρξιακῶς- μετάνοιά μας καί τήν ἄφεση ἁμαρτιῶν πού θά βιώσουμε ἀπό τόν παρόντα κατ’ αὐτήν Χριστό, θά ζήσουμε χαρισματικῶς τήν γνήσια κοινωνία μας μέ τόν Θεό, στήν καρδιά μας. Καί μετά τήν ἄρση τοῦ «ἐπιτιμίου», θά τήν ζήσουμε καί μυστηριακῶς μέ πληρότητα στόν Ναό τοῦ Θεοῦ -ἐν συνάξει καί ἐν ἀγαλλιάσει- καί μέ τά ἄλλα μέλη τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Μέχρι τότε, θά τηροῦμε ἐπιμελέστερα τίς θεῖες ἐντολές, γιά νά ἐκφράζουμε μέ τόν τρόπο αὐτό ἐμπράκτως τήν μετάνοια καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν Χριστό, ὥστε νά ἐπανενεργοποιηθεῖ ἡ ἐν ἡμῖν βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας.
Ἡ ἔμπονη συντριβή τῆς καρδιᾶς μας θά ἐνεργοποιήσει τήν ἐντός μας ἀπενεργοποιημένη παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί θά μᾶς κάνει χωρητικούς τῆς ἐνεργοῦ παρουσίας Του. Θά μᾶς παρηγορήσει, ὡς Παράκλητος, παρέχοντάς μας τόν πολυβιταμινοῦχο «καρπό» τῆς ἐνεργοῦ πλέον παρουσίας Του, δηλαδή τήν «ἀγάπη, τήν χαρά, τήν εἰρήνη…», πού θά βιώνεται ἐντός μας «ἐν πάσῃ αἰσθήσει». Αὐτή ἡ γεύση ἀποτελεῖ καί τό ἀδιάψευστο κριτήριο γιά τήν γνησιότητα τῆς μετανοίας μας. Ἀντίθετα, ἄν δέν διαπιστώνονται βιωματικῶς τά παραπάνω ἐντός μας, σημαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία καί κυρίως ἡ αἰτία της -δηλαδή ἡ κακή ἐπιθυμία τῆς προαιρέσεώς μας- παραμένει ἀγαπητικῶς καί ἐνηδόνως ἐντός μας, ἀμετανόητη καί ἀνεξομολόγητη.
Ἄς ἠχήσουν ἀνησυχητικῶς στά αὐτιά μας τά λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀπό τό στόμα τοῦ Προφήτη καί Βασιλιᾶ Δαϋίδ: «Ὁ Θεός ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπί τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιών ἤ ἐκζητῶν τόν Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. 52, 3-4).
Κλείνουμε, τέλος, ρεαλιστικῶς αἰσιόδοξα, ἐνθυμούμενοι τήν σωτηρία τῆς Νινευΐ, μετά τήν ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκριση ὅλων τῶν κατοίκων της (ἀπό τόν Βασιλέα καί τούς μεγιστάνες μέχρι καί τά ζῶα) στό κήρυγμα μετανοίας τοῦ Προφήτη Ἰωνᾶ. Ὅπως χαρακτηριστικά σημειώνεται: «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν (!) ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε» (Ἰωνᾶ, 3,10).
Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θαυμάζοντας τήν μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν, ἀναφωνεῖ: «Ἴδωμεν τόν Θεόν διά φιλανθρωπίαν ψευδόμενον... Μετενόησαν Νινευΐται καί μετενόησεν ὁ Θεός. Ἔσχισεν ἡ μετάνοια τῆς ἀπωλείας τό πρόσταγμα... Ὤ πάντα δυναμένης μετανοίας! Ἐπί γῆς τελεῖται καί τά ἐν οὐρανοῖς ἀναστρέφει» (PG 64, 424-433 καί ΕΠΕ 8Α, 510-520).
Μαρία Π. είπε...
Kαλημέρα σε όλους.Ο κ. Τσελεγγίδης συμπυκνώνει σε αυτό το κείμενο την πνευματική ουσία των γεγονότων που ζούμε. Είναι βαθιά παιδαγωγικά και θεραπευτικά όλα αυτά. Από την μια στιγμή στην άλλη ανατράπηκε όλη η πραγματικότητά μας. Και μάλλον έτσι έπρεπε να γίνει. Τόσα χρόνια λέγαμε ότι μόνο ένας πόλεμος θα μας σώσει από τα βουνά της ανομίας που συσσωρεύτηκαν. Ήταν τόσο μεγάλη η εκτροπή που δεν γινόταν διαφορετικά. Ο Φιλάνθρωπος Κύριός και πάλι μας λυπήθηκε, και αντί για πραγματικό πόλεμο΄επέτρεψε αυτό τον αόρατο πόλεμο, με τις ίδιες όμως ψυχικές συνέπειες. Ας σκεφτούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια τι συνέβαινε στην χώρα μας, και σε όλο τον πλανήτη. Πως μας είχε υποδουλώσει ο διάβολος μικρούς-μεγάλους στο θέλημά του. Πως ήταν όλοι κάτω από μια αδιόρατη πραγματική καταδυναστεία, να ζουν σύμφωνα με τα τρεις ρίζες του κακού, την φιληδονία, την φιλοδοξία-κενοδοξία και την φιλαργυρία (τον υλιστικό τρόπο ζωής). Ξαφνικά έπεσε ένας τρόμος 'θανάτου' (άσχετα αν είναι πραγματικός ή κατασκευασμένος) και τα σταμάτησε όλα (σε ψυχικό επίπεδο έστω και προσωρινά).
Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Τα σχολεία έχουν κλείσει, όλοι κάθονται μέσα και υφίστανται την τρομοκρατία των ΜΜΕ, έχοντας κατά διαστήματα και την σειρήνα στα κινητά τους, με την φωνή που τους λέει ότι οι ώρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Πρόκειται πραγματικά για οργουελιανές καταστάσεις 'μεγάλου αδερφού΄. Πραγματικά. Το κράτος μετατρέπεται ξαφνικά στον πατερούλη μας. Καταστάσεις αντιχρίστου.
Από την άλλη, επειδή όλοι έχουμε ηλικιωμένους ή ασθενείς στο στενό περιβάλλον μας, μητέρες, γιαγιάδες παππούδες, οι οποίοι ταυτόχρονα δεν έχουν κάποιον άλλο να τους φροντίσει, είμαστε υποχρεωμένοι, να τηρήσουμε επακριβώς την καραντίνα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο υψηλός Μ.Ο. ζωής οφείλεται αποκλειστικά στα φάρμακα με τα οποία συντηρούνται οι υπερήλικες.Όλοι σχεδόν από τα 65-70 και πάνω ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Η συνείδησή μας λοιπόν δεν μας επιτρέπει να μην προσέχουμε. Ανεξάρτητα αν γνωρίζουμε ότι τα πάντα τα επιτρέπει ή όχι ο Θεός, από την άλλη μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε το 'ανθρώπινο κομμάτι', για να μην Τον εκπειράζουμε με επιπολαιότητα και αλαζονεία.
Την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής (Κυριακή της Ορθοδοξίας) πήγαμε κάποιοι όπως πάντα στην Εκκλησία και κοινώνησαμε. Κοινώνησαν σχεδόν όλοι μέσα στον Ναό, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ξεκινήσει η τρομοκρατία. Ο ιερέας κοινώνησε στο τέλος τα 3 (μικρής ηλικίας) παιδιά του και την πρεσβυτέρα.Και μίλησε αρκετή ώρα για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, για τις περιπτώσεις των ιερέων στην Σπιναλόγκα και στα Σανατόρια, και για την Σκέπη του Χριστού και της Παναγίας σε όσους καταφεύγουν με πίστη στην βοήθειά τους.Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε.
Όταν άρχισε εκείνη την εβδομάδα μεγαλύτερη τρομοκρατία απ΄τα ΜΜΕ και η ανακοίνωση πανδημίας με την απειλή θανάτου στους ευπαθείς, αλλά και των επιπλοκών στους καπνιστές (ας είναι και νεότεροι), πρέπει να ξέρετε ότι οι ίδιοι οι συγγενείς μας άρχισαν να μας πιέζουν αφόρητα να μην ξαναπάμε στην Εκκλησία. Μιλάμε για κατηγορίες για εγκληματική ανευθυνότητα, και όχι απλά για συστάσεις. Αυτό ήταν γενικευμένο απ΄ότι γνωρίζω, ειδικά σε περιπτώσεις ενός πιστού ανάμεσα σε άπιστους ή χλιαρούς.Επιπλέον είδαμε τότε ότι ακόμα και άνθρωποι που πήγαιναν πριν στην Εκκλησία και υποτίθεται ότι πίστευαν, ξαφνικά φοβόταν και να πάνε, πόσο μάλλον να κοινωνήσουν. Τα σπίτια έγιναν άνω κάτω.
Άρχισε να επικρατεί ένα περίεργο γενικό κλίμα ότι όποιος αγνοήσει την καραντίνα, είναι ανεύθυνος, και δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους του. Έτσι λοιπόν την επόμενη Κυριακή οι Ναοί ήταν άδειοι. Όπως και στους Β΄Χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
Στην συνέχεια άρχισαν οι μαζικοί θάνατοι στην Ιταλία, η τρομοκρατία επιδεινώθηκε, οι φωνές ήταν αντικρουόμενες, η Ι.Σύνοδος αποφάσισε να περιορίσει στο ελάχιστο τις Θείες Λειτουργίες και να κρατήσει μόνο τις Κυριακάτικες. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι κανείς δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει.Τελικά ήρθε η απόφαση του Μητσοτάκη για παύση μέχρι τις 30 Μαρτίου, που σίγουρα θα συνεχιστεί.
Λοιπόν, καθαρά για λόγους ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση, σωστά έπραξαν όσοι προέτρεψαν τους πιστούς να μείνουν στο Ταμείο τους προσευχόμενοι όπως π.χ. ο Μεσογαίας. Γιατί σας λέω αδερφοί, ότι είναι τόσο το μένος των δαιμόνων και όσων ελέγχουν απέναντι στους Χριστιανούς, που αν ο κορονοιός εξαπλωνόταν (δεν το γνωρίζαμε εξαρχής), δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε πουθενά, ούτε σε προσωπικό ούτε σε ομαδικό επίπεδο. Θα μας θεωρούσαν ως την αιτία του κακού, ότι ενώ όλοι τήρησαν την καραντίνα, με αυτοθυσία χάνοντας τις δουλειές τους και καταστρεφόμενοι οικονομικά, οι Χριστιανοί αψήφησαν 'εγωιστικά΄ και χωρίς φιλανθρωπία τα υγειονομικά μέτρα και έγιναν η αιτία του θανάτου. Θα τους δίναμε την πρόφαση και την αφορμή που επιζητούσαν για να κλείσουν οριστικά τους Ναούς, και να εξαπολύσουν διωγμό.
Εμείς βέβαια αυτή τη στιγμή είμαστε στην κατάσταση της αναμονής γιατί δεν αγνοούμε τι συντελείται σε απώτερο επίπεδο. Τα πρωτοφανή που ζούμε είναι όντως 'αποκαλυπτικά' όπως λέει ο κ. Τσελεγγίδης. Πιθανόν μάλιστα να πρόκειται για τον λοιμό που περιγράφεται στην Αποκάλυψη που ακολουθείται από παγκόσμια οικονομική κατάρρευση, και παγκόσμιο λιμό. Και στην συνέχεια την εμφάνιση του προφητευμένου παγκόσμιου 'σωτήρα'.Άλλωστε όλα είναι έτοιμα.Με την πρόφαση της μόλυνσης θα πάμε σε αχρήματες συναλλαγές, και σε μόνιμα δικτατορικά μέτρα για όλους.
Ο άγιος γέροντας Εφραίμ Αριζόνας είχε πει ότι έρχονται μεγάλα γεγονότα, και μεγάλες ανακατατάξεις σε υλικό και πνευματικό επίπεδο, που θα επιτρέψει ο Ίδιος ο Θεός για την σωτηρία μας, και να μην βιαζόμαστε (να μην προτρέχουμε με επιπολαιότητα όπως οι κάθε είδους αποτειχισμένοι) αλλά να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει Εκείνος, και πως θα φέρει τα γεγονότα.
Από δω και πέρα όλα θα αλλάξουν, αλλά αυτό θα είναι για το πνευματικό μας καλό. Θα ξεχωρίσει η ήρα απ΄το σιτάρι.Θα δούμε αληθινές πρωτοχριστιανικές καταστάσεις. Θα φανούν οι αληθινοί πιστοί του Κυρίου σε κλήρο και λαό.
Άλλωστε ποιος μας είπε ότι ο Θεός εμπαίζεται; Όλη αυτή η κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, η μετατροπή της Λατρείας του Ζώντος Θεού σε 'κοινωνική εκδήλωση', μερικές φορές και επιπέδου 'πανηγυριού' πως θα επέτρεπε ο Θεός να συνεχιστεί έτσι; Τι λέει ο Θεός στο βιβλίο του Προφήτη Ησαϊα; Τις νεομηνίες σας και τις διατεταγμένες εορτές σας μισεί η ψυχή Μου. Δεν μπορώ να υποφέρω (να συνυπάρχουν) ανομία και πανηγυρική σύναξη.Λουσθείτε, καθαριστείτε.
Λοιπόν, ο Θεός επέτρεψε να στερηθούμε ως ανάξιοι την Θεία Λειτουργία. Αυτό μας γέμισε με αφόρητη θλίψη. Αφόρητη θλίψη. Αν μετανοήσουμε κλήρος και λαός θα μας την ξαναδώσει. Και αν απομακρυνθούμε ξανά, θα μας την πάρει οριστικά.
Θα την έχουν οι λίγοι, οι διωκόμενοι, ίσως και στα κρυφά. Η Εκκλησία φεύγει στην έρημο.
Αν επιβεβαιωθούν όσα ακούμε αυτές τις μέρες (κυρίως από οικονομολόγους), πάμε για μια πλανητικής διάστασης ανακατάταξη με άγνωστες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό και κοινωνικό). Εμείς όμως πρέπει να βλέπουμε την πνευματική διάσταση των γεγονότων.
Πρέπει να μετανοήσουμε όλοι μας. Και οι βολεμένοι κοσμικοί χλιαροί σε κλήρο και λαό, και οι λεγόμενοι ζηλωτές που τόσα χρόνια ωρυόταν και σκανδάλιζαν τους πιστούς να μην πηγαίνουν σε Ναό και να μην κοινωνούν για να μην μολυνθούν, και τώρα τους έπιασε ο πόνος που έκλεισαν οι Ναοί.Στώμεν καλώς. Μετάνοια και Ταπείνωση μέχρις εσχάτων όλοι μας. Καλή δύναμη!

44 σχόλια:

Μαρία Π. είπε...

Kαλημέρα σε όλους.Ο κ. Τσελεγγίδης συμπυκνώνει σε αυτό το κείμενο την πνευματική ουσία των γεγονότων που ζούμε. Είναι βαθιά παιδαγωγικά και θεραπευτικά όλα αυτά. Από την μια στιγμή στην άλλη ανατράπηκε όλη η πραγματικότητά μας. Και μάλλον έτσι έπρεπε να γίνει. Τόσα χρόνια λέγαμε ότι μόνο ένας πόλεμος θα μας σώσει από τα βουνά της ανομίας που συσσωρεύτηκαν. Ήταν τόσο μεγάλη η εκτροπή που δεν γινόταν διαφορετικά. Ο Φιλάνθρωπος Κύριός και πάλι μας λυπήθηκε, και αντί για πραγματικό πόλεμο΄επέτρεψε αυτό τον αόρατο πόλεμο, με τις ίδιες όμως ψυχικές συνέπειες. Ας σκεφτούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια τι συνέβαινε στην χώρα μας, και σε όλο τον πλανήτη. Πως μας είχε υποδουλώσει ο διάβολος μικρούς-μεγάλους στο θέλημά του. Πως ήταν όλοι κάτω από μια αδιόρατη πραγματική καταδυναστεία, να ζουν σύμφωνα με τα τρεις ρίζες του κακού, την φιληδονία, την φιλοδοξία-κενοδοξία και την φιλαργυρία (τον υλιστικό τρόπο ζωής). Ξαφνικά έπεσε ένας τρόμος 'θανάτου' (άσχετα αν είναι πραγματικός ή κατασκευασμένος) και τα σταμάτησε όλα (σε ψυχικό επίπεδο έστω και προσωρινά).
Αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Τα σχολεία έχουν κλείσει, όλοι κάθονται μέσα και υφίστανται την τρομοκρατία των ΜΜΕ, έχοντας κατά διαστήματα και την σειρήνα στα κινητά τους, με την φωνή που τους λέει ότι οι ώρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Πρόκειται πραγματικά για οργουελιανές καταστάσεις 'μεγάλου αδερφού΄. Πραγματικά. Το κράτος μετατρέπεται ξαφνικά στον πατερούλη μας. Καταστάσεις αντιχρίστου.
Από την άλλη, επειδή όλοι έχουμε ηλικιωμένους ή ασθενείς στο στενό περιβάλλον μας, μητέρες, γιαγιάδες παππούδες, οι οποίοι ταυτόχρονα δεν έχουν κάποιον άλλο να τους φροντίσει, είμαστε υποχρεωμένοι, να τηρήσουμε επακριβώς την καραντίνα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο υψηλός Μ.Ο. ζωής οφείλεται αποκλειστικά στα φάρμακα με τα οποία συντηρούνται οι υπερήλικες.Όλοι σχεδόν από τα 65-70 και πάνω ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Η συνείδησή μας λοιπόν δεν μας επιτρέπει να μην προσέχουμε. Ανεξάρτητα αν γνωρίζουμε ότι τα πάντα τα επιτρέπει ή όχι ο Θεός, από την άλλη μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε το 'ανθρώπινο κομμάτι', για να μην Τον εκπειράζουμε με επιπολαιότητα και αλαζονεία.
Την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής (Κυριακή της Ορθοδοξίας) πήγαμε κάποιοι όπως πάντα στην Εκκλησία και κοινώνησαμε. Κοινώνησαν σχεδόν όλοι μέσα στον Ναό, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ξεκινήσει η τρομοκρατία. Ο ιερέας κοινώνησε στο τέλος τα 3 (μικρής ηλικίας) παιδιά του και την πρεσβυτέρα.Και μίλησε αρκετή ώρα για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, για τις περιπτώσεις των ιερέων στην Σπιναλόγκα και στα Σανατόρια, και για την Σκέπη του Χριστού και της Παναγίας σε όσους καταφεύγουν με πίστη στην βοήθειά τους.Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε.
Όταν άρχισε εκείνη την εβδομάδα μεγαλύτερη τρομοκρατία απ΄τα ΜΜΕ και η ανακοίνωση πανδημίας με την απειλή θανάτου στους ευπαθείς, αλλά και των επιπλοκών στους καπνιστές (ας είναι και νεότεροι), πρέπει να ξέρετε ότι οι ίδιοι οι συγγενείς μας άρχισαν να μας πιέζουν αφόρητα να μην ξαναπάμε στην Εκκλησία. Μιλάμε για κατηγορίες για εγκληματική ανευθυνότητα, και όχι απλά για συστάσεις. Αυτό ήταν γενικευμένο απ΄ότι γνωρίζω, ειδικά σε περιπτώσεις ενός πιστού ανάμεσα σε άπιστους ή χλιαρούς.Επιπλέον είδαμε τότε ότι ακόμα και άνθρωποι που πήγαιναν πριν στην Εκκλησία και υποτίθεται ότι πίστευαν, ξαφνικά φοβόταν και να πάνε, πόσο μάλλον να κοινωνήσουν. Τα σπίτια έγιναν άνω κάτω.
Άρχισε να επικρατεί ένα περίεργο γενικό κλίμα ότι όποιος αγνοήσει την καραντίνα, είναι ανεύθυνος, και δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους του. Έτσι λοιπόν την επόμενη Κυριακή οι Ναοί ήταν άδειοι. Όπως και στους Β΄Χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
(συνεχίζεται)

Μαρία Π. είπε...

Στην συνέχεια άρχισαν οι μαζικοί θάνατοι στην Ιταλία, η τρομοκρατία επιδεινώθηκε, οι φωνές ήταν αντικρουόμενες, η Ι.Σύνοδος αποφάσισε να περιορίσει στο ελάχιστο τις Θείες Λειτουργίες και να κρατήσει μόνο τις Κυριακάτικες. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι κανείς δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει.Τελικά ήρθε η απόφαση του Μητσοτάκη για παύση μέχρι τις 30 Μαρτίου, που σίγουρα θα συνεχιστεί.
Λοιπόν, καθαρά για λόγους ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση, σωστά έπραξαν όσοι προέτρεψαν τους πιστούς να μείνουν στο Ταμείο τους προσευχόμενοι όπως π.χ. ο Μεσογαίας. Γιατί σας λέω αδερφοί, ότι είναι τόσο το μένος των δαιμόνων και όσων ελέγχουν απέναντι στους Χριστιανούς, που αν ο κορονοιός εξαπλωνόταν (δεν το γνωρίζαμε εξαρχής), δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε πουθενά, ούτε σε προσωπικό ούτε σε ομαδικό επίπεδο. Θα μας θεωρούσαν ως την αιτία του κακού, ότι ενώ όλοι τήρησαν την καραντίνα, με αυτοθυσία χάνοντας τις δουλειές τους και καταστρεφόμενοι οικονομικά, οι Χριστιανοί αψήφησαν 'εγωιστικά΄ και χωρίς φιλανθρωπία τα υγειονομικά μέτρα και έγιναν η αιτία του θανάτου. Θα τους δίναμε την πρόφαση και την αφορμή που επιζητούσαν για να κλείσουν οριστικά τους Ναούς, και να εξαπολύσουν διωγμό.
Εμείς βέβαια αυτή τη στιγμή είμαστε στην κατάσταση της αναμονής γιατί δεν αγνοούμε τι συντελείται σε απώτερο επίπεδο. Τα πρωτοφανή που ζούμε είναι όντως 'αποκαλυπτικά' όπως λέει ο κ. Τσελεγγίδης. Πιθανόν μάλιστα να πρόκειται για τον λοιμό που περιγράφεται στην Αποκάλυψη που ακολουθείται από παγκόσμια οικονομική κατάρρευση, και παγκόσμιο λιμό. Και στην συνέχεια την εμφάνιση του προφητευμένου παγκόσμιου 'σωτήρα'.Άλλωστε όλα είναι έτοιμα.Με την πρόφαση της μόλυνσης θα πάμε σε αχρήματες συναλλαγές, και σε μόνιμα δικτατορικά μέτρα για όλους.
(συνεχίζεται)

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΡΙΑ Π. ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ!

Μαρία Π. είπε...

Ο άγιος γέροντας Εφραίμ Αριζόνας είχε πει ότι έρχονται μεγάλα γεγονότα, και μεγάλες ανακατατάξεις σε υλικό και πνευματικό επίπεδο, που θα επιτρέψει ο Ίδιος ο Θεός για την σωτηρία μας, και να μην βιαζόμαστε (να μην προτρέχουμε με επιπολαιότητα όπως οι κάθε είδους αποτειχισμένοι) αλλά να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει Εκείνος, και πως θα φέρει τα γεγονότα.
Από δω και πέρα όλα θα αλλάξουν, αλλά αυτό θα είναι για το πνευματικό μας καλό. Θα ξεχωρίσει η ήρα απ΄το σιτάρι.Θα δούμε αληθινές πρωτοχριστιανικές καταστάσεις. Θα φανούν οι αληθινοί πιστοί του Κυρίου σε κλήρο και λαό.
Άλλωστε ποιος μας είπε ότι ο Θεός εμπαίζεται; Όλη αυτή η κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, η μετατροπή της Λατρείας του Ζώντος Θεού σε 'κοινωνική εκδήλωση', μερικές φορές και επιπέδου 'πανηγυριού' πως θα επέτρεπε ο Θεός να συνεχιστεί έτσι; Τι λέει ο Θεός στο βιβλίο του Προφήτη Ησαϊα; Τις νεομηνίες σας και τις διατεταγμένες εορτές σας μισεί η ψυχή Μου. Δεν μπορώ να υποφέρω (να συνυπάρχουν) ανομία και πανηγυρική σύναξη.Λουσθείτε, καθαριστείτε.
Λοιπόν, ο Θεός επέτρεψε να στερηθούμε ως ανάξιοι την Θεία Λειτουργία. Αυτό μας γέμισε με αφόρητη θλίψη. Αφόρητη θλίψη. Αν μετανοήσουμε κλήρος και λαός θα μας την ξαναδώσει. Και αν απομακρυνθούμε ξανά, θα μας την πάρει οριστικά.
Θα την έχουν οι λίγοι, οι διωκόμενοι, ίσως και στα κρυφά. Η Εκκλησία φεύγει στην έρημο.
Αν επιβεβαιωθούν όσα ακούμε αυτές τις μέρες (κυρίως από οικονομολόγους), πάμε για μια πλανητικής διάστασης ανακατάταξη με άγνωστες συνέπειες σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό και κοινωνικό). Εμείς όμως πρέπει να βλέπουμε την πνευματική διάσταση των γεγονότων.
Πρέπει να μετανοήσουμε όλοι μας. Και οι βολεμένοι κοσμικοί χλιαροί σε κλήρο και λαό, και οι λεγόμενοι ζηλωτές που τόσα χρόνια ωρυόταν και σκανδάλιζαν τους πιστούς να μην πηγαίνουν σε Ναό και να μην κοινωνούν για να μην μολυνθούν, και τώρα τους έπιασε ο πόνος που έκλεισαν οι Ναοί.Στώμεν καλώς. Μετάνοια και Ταπείνωση μέχρις εσχάτων όλοι μας. Καλή δύναμη!

Νίκος Κ. είπε...

Με ενδιαφέρον διαβάζουμε,πάντοτε,άρθρα του καθηγητή κ.Δημητρίου Τσελεγγίδη.Και εδώ αναλύει εύστοχα το θέμα της διακοπής των Ακολουθιών και της Θείας Ευχαριστίας,από την οπτική γωνία που το πραγματεύεται.Ωστόσο το επιτίμιο που συνεχώς αναφέρει ο κ.Τσελεγγίδης για τον αδιάφορο και ακατήχητο λαό,θεωρώ ότι είναι οι Αρχιερείς του και όχι ο κορονοϊός.Στην Ορθόδοξη Ελλάδα,για τις επόμενες εβδομάδες,με τις τόσο μεγάλες εορτές,θα είναι κλειστοί οι Ιεροί Ναοί με απαγορευμένη τη σύναξη έστω και για μία ώρα.Την ίδια στιγμή στα αεροπλάνα 100τ.μ της aegean και άλλων εταιριών στοιβάζονται καθημερινά έως και 150 άτομα(προσωπική εμπειρία) σε μετρό,λεωφορεία,τρόλεϋ επίσης.Σε λαϊκές και super market οι υπάλληλοι,έχουν καθημερινή κοντινή επαφή,με εκατοντάδες άτομα,οι περισσότεροι ψωνίζουν με γάντια πιάνοντας τα προϊόντα και τα ρέστα(κέρματα) και στη συνέχεια κουβαλούν σπίτι όλες οι συσκευασίες και τα κέρματα που έχουν πιθανώς επάνω τον ιό,αφού μας λένε ότι έχει χρόνο ζωής πολλές ώρες πάνω σε ρούχα,κέρματα,σακούλες κτλ.
Παρανοϊός.
Με εξαίρεση την Ιταλία,την Ισπανία,τη Γαλλία και την Ελλάδα, καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει επιβάλλει τέτοιας έκτασης περιορισμούς.
Περιόρισαν την έκταση της επιδημίας οι τρεις πρώτες με τα μέτρα που έλαβαν; Οχι!
Οι τέσσερις από τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης, δύο της ΕΕ Ολλανδία,Σουηδία και δύο εκτός ΕΕ Ελβετία,Αγγλία απλά αδιαφορούν για τα περιοριστικά μέτρα και ειδικά για τα μέτρα «κατεβάσματος ρολών» της οικονομίας.Ας δούμε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για αυτά που λέμε εδώ: https://nationalpride.wordpress.com/2020/03/20/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/
Ας διαβάσουμε και αυτόν τον προφητικό λόγο από Παρασκευή 14 Μαρτίου:
https://trelogiannis.blogspot.com/2020/03/blog-post_608.html
και ας βγάλουμε τα συμπεράσματα μας για την στάση των Αρχιερέων μας πάνω στο θέμα.Έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.Ο σώζων εαυτόν σωθήτω...

Ανώνυμος είπε...

Νίκο Κ.το ΜΙΣΟΣ κατά των ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ και η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, και ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ της, ο καθοδηγούμενος απο τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ!
Γνωρίζει κάποιος να μας πει ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ η Μαρία Π. να πάμε να την συναντήσουμε;

Μαρία Π. είπε...

Aγαπητέ Νίκο, να μου επιτρέψεις να σου πω με όλη μου την αγάπη, ότι κατά τη γνώμη μου οι Αρχιερείς είναι μια 'αμελητέα ποσότητα' σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες. Μην παρασυρόμαστε απ΄τους κάθε είδους αποτειχισμένους, που έχουν πάθει 'επισκοπίτιδα' και ουσιαστικά πατέρας τους είναι ο Βαρθολομαίος όπως λέει και ο Αμέθυστος. Κοιμούνται και ξυπνούν με την σκέψη τους. Τους έχουν υπερεκτιμήσει. Όμως στο πραγματικό περιβάλλον κανείς δεν ασχολείται με τους επισκόπους, ούτε τους βλέπει ποτέ, ούτε τους ακούει, ούτε 'παρασύρεται' απ΄αυτούς. Το έχω πει πολλές φορές γιατί το βλέπω. Οι άνθρωποι καταστρέφονται (κυριολεκτικά) σήμερα από όλη αυτή την δαιμονική επιβολή του κακού μέσω της τεχνολογίας (οι νεότεροι), και μέσω της αθεϊας και υλισμού (οι μεγαλύτεροι). Ζούμε τις μέρες της μεγάλης αποστασίας. Οι άνθρωποι είναι σε γενική παράνοια. Ο Θεός επεμβαίνει δραστικά. Δεν θα ανεχτούμε την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, να παραμείνουν κλειστοί οι Ναοί. Θα κινητοποιηθούμε όσο μπορούμε.Και έτσι πρέπει. Ωστόσο, αν τελικά παραμείνουν, κανένας επίσκοπος δεν θα είναι η (πνευματική) αιτία. Πως είναι δυνατόν ο Άγιος Θεός να μας αδικήσει εξαιτίας κάποιων ανθρώπων και μόνο; Αυτό είναι η εύκολη 'αντιπολίτευση' των αποτειχισμένων.Που δεν έχει άλλωστε κανένα περιεχόμενο. Τα ρίχνουν όλα στους επισκόπους και τέλος. Και Αγίους να είχαμε αγαπητέ Νίκο, δεν θα μπορούσαν σήμερα να αναστρέψουν την γενική αποστασία. Είναι τόση η ανυπακοή στον Λόγο του Θεού και η απιστία.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η ηθική δυνατότητα όταν βλέπεις ότι οι άλλοι δεν πιστεύουν στην Δύναμη του Θεού, και ότι έχει 'αρπάξει' η Ευρώπη με μαζικούς θανάτους σε κάποιες χώρες, και αυξανόμενα νέα κρούσματα, να γίνουν συνάξεις;Ποιος θα το κάνει αυτό φανερά; Όχι για να μην συλληφθεί, αλλά για να μην σκανδαλίσει τους τρομοκρατημένους και ολιγόπιστους συνανθρώπους του.
Για να καταλήξουμε όμως κάπου, τα μέτρα αυτά (και η απαγόρευση από σήμερα των αεροπορικών πτήσεων στις οποίες αναφέρεσαι), υποτίθεται ότι είναι προσωρινά (2-3 εβδομάδων).
Από κει και πέρα αν τελικά συνεχιστούν, θα έχουμε στα χέρια μας ένα μεγάλο όπλο να τους πολεμήσουμε, απέναντι σε όσα έρχονται.
Ότι ασκήσαμε ήδη με φιλανθρωπία (απέναντι στη απιστία τους), και με αυτοθυσία το έσχατο που μπορούσαμε, για το επικίνδυνο διάστημα.
Επομένως, ότι άλλο προκύψει θα είναι εκ του πονηρού.Και τότε θα είμαστε αμείλικτοι.Θα δούμε άλλωστε στην πορεία και τι ρόλο παίζει καθένας, είτε πολιτικός είτε κληρικός.
Συγγνώμη αδελφέ, αλλά έτσι αισθάνομαι και ήθελα να σας μεταφέρω κάποια πράγματα γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους και λόγω της εργασίας μου αυτές τις μέρες.

Μαρία Π. είπε...

Σχετικά με την 'ανοσία αγέλης' ας περιμένουμε λίγο να δούμε τη συνέχεια. Η Αγγλία πιθανόν θα μετατραπεί σε Ιταλία.Κάποιοι μιλούν για πολλές χιλιάδες θυμάτων. Το πρόβλημα με αυτόν τον ιό είναι ο πολύ μεγάλος χρόνος επώασης και οι επιπλοκές. Πολλοί θα πεθάνουν λόγω της κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Πολύ απλά δεν υπάρχουν τόσοι αναπνευστήρες για να διασωληνωθούν. Επιπλέον έχουμε και αρκετούς νέους πλέον που πεθαίνουν. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε στα χαμηλά ποσοστά της Κίνας, γιατί τα μέτρα ήταν δρακόντεια. Απαγόρευση κυκλοφορίας και 'διαστημικές΄στολές όσων κυκλοφορούσαν λες και είχαν πέσει πυρηνικά. Στην Ιταλία η θνησιμότητα είναι περίπου 10% επί των καταγεγραμμένων κρουσμάτων.Λόγω όμως της τεράστιας μολυσματικότητας, οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν δραματικά.
Φυσικά εδώ παίζεται κάτι πολύ μεγαλύτερο.Την 'επόμενη μέρα' πιθανόν θα έχουν καταρρεύσει οι οικονομίες των κρατών, και ίσως δούμε πρωτοφανή πράγματα, (π.χ. δεν θα υπάρχουν συντάξεις όπως τις ξέραμε παρά ένα ενιαίο κοινωνικό επίδομα). Ας ακούσει όποιος θέλει τον οικονομολόγο Καζάκη τι λέει για τα υποτιθέμενα μέτρα στήριξης της οικονομίας, που θα περάσουν πάλι μέσα απ΄την (κυρίαρχες) Τράπεζες με την μορφή φυσικά δανείων, ώστε να επιδεινωθεί το επιδιωκόμενο αλυσόδεμα. Kαι έπεται συνέχεια.. [https://www.youtube.com/watch?v=KJPVqGqmoys]

amethystos είπε...

O συμπαθής Τσελεγγίδης έχει γνωρίσει ανθρώπους τού Κυρίου, έχει γνώση τής θεολογίας, πολύ ποιό ουσιαστική από τόν Ζήση πού αυτοανακηρύχθηκε αρχηγός, αλλά στήν πορεία του ξέχασε νά λύσει τό χειρόφρενο τής ηθικολογίας. Τού τύπου. Επιτρέποντας στούς Αρχιερείς νά τρομοκρατούν τό εκκλησίασμα. Οι Αρχιερείς δέν μπορούν νά μάς αφαιρέσουν αυτό πού δέν μπορούν νά μάς δώσουν. Αυτή θάπρεπε νά είναι η ελληνική μας κληρονομιά.Αλλά προτιμήσαμε τίς φακές τού πάπα. Σέ λίγο θά αναρτήσουμε τό τέλος τού καυτού κεφαλαίου από τό έργο τού Αρεοπαγίτη, τό οποίο βάζει τά πράγματα στήν θέση τους, όπως ήταν στήν ένδοξη εποχή τών Πατέρων πρίν τά διαλύσει η τουρκοκρατία καί η εισαγόμενη μεσσιανική θεολογία. Μάταια προειδοποιούσε ο Αγιος Παίσιος λέγοντας ότι η ιερωσύνη δέν είναι πρός σωτηρίαν. Οφείλει καί ο κλήρος νά πολεμά γιά τήν σωτηρία του.

amethystos είπε...

11.20 Οι Αρχιερείς αυτοί επιλέγουν τούς ιερείς καί τούς διακόνους. Τούς ιεροκήρυκες καί τό υπουργικό τους συμβούλιο.

Ανώνυμος είπε...

Η σούπερ ατάκα που θα την γράψω στον τοιχο για να την μάθω απέξω : " Οι Αρχιερείς δέν μπορούν νά μάς αφαιρέσουν αυτό πού δέν μπορούν νά μάς δώσουν. Αυτή θάπρεπε νά είναι η ελληνική μας κληρονομιά" άι στον κόρακα πια, πόσο δίκιο έχεις άνθρωπέ μου! Και αυτή η Μαρία Π. είναι και γ@@ώ τα κορίτσια! Στάει μέλι μέλι όσο δεν παίρνει αλλά μετά..θα τους πάρει ο Ακατονομαστος τους επισκόπους και θα τους σηκώσει, χαχα! είμαστε μια ωραία έγκλειστη ατμόσφαιρα!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΣΙΓΟΝΤΆΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΚΛΕΙΣΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΙΛΑΕΙ ΑΝ ΦΤΑΣΕΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ;

Νίκος Κ. είπε...

Αγαπητή Μαρία σε χαιρετώ.Θα συμφωνήσω με το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά σου σχόλια.Ωστόσο στο σχόλιο 11:20 π.μ.που αναφέρεις:"οι Αρχιερείς είναι μια 'αμελητέα ποσότητα' σε όλα αυτά που συμβαίνουν..." θα διαφωνήσω για το παρόν πρόβλημα. Γράφοντας άλλωστε το σχόλιο μου,είχα εστιάσει,στο πως χειρίστηκε το θέμα της επιδημίας του κορονοϊού η Εκκλησία,και δεν είχα καθόλου κατά νου άλλα θέματα,αλλά μόνον αυτό.Φυσικά ούτε την 'αντιπολίτευση' των αποτειχισμένων ,ούτε το Βαρθολομαίο,ούτε τίποτε άλλο παρά μόνον το τι αποφάσισαν εδώ.Γράφεις:"Στο πραγματικό περιβάλλον κανείς δεν ασχολείται με τους επισκόπους".Αυτό ίσχυε έως χθες.Σήμερα δεν ισχύει,μιας και αυτοί παρέδωσαν τα κλειδιά των Ναών στο κράτος.
Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι,τα του Θεού τω Καίσαρι;
Σε συνέντευξη του ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου για την επιδημία του κορωνοϊού,χθες,αναφέρει:"Νομίζω ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε καί ἀντιδρᾶ μέ μεγάλη ψυχραιμία καί αὐτό συνδέεται μέ τό ὅτι ἔχει μιά πολύ μεγάλη διαχρονική ἐμπειρία δύο χιλιάδων ἐτῶν, ἐνῶ τό Κράτος ἔχει μιά ἐμπειρία διακοσίων ἐτῶν". Για να σχολιαστεί εύστοχα απ΄εδώ: ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ ΑΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΕΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΨΙΜΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΡΑΚΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΣΑΝ "ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΟΥ" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ.
Θα μου πεις τι άλλο μπορούσαν να κάνουν;Πολλά.Επιστράτευση όλων των επισκόπων,αρχιμανδριτών,ιερέων,διακόνων να βρίσκονται συνεχώς στους Ναούς,όπως το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται 15 ώρες την ημέρα στα νοσοκομεία.Τα super markets ανοικτά καθημερινά και Κυριακές έως 10.00μ.μ με τήρηση αποστάσεων ασφαλείας 10τ.μ. και κουπόνι εισόδου για την υλική τροφή; Με τους ίδιους κανόνες ασφαλείας και οι Ναοί 24 ώρες ανοικτοί για την πνευματική τροφή.
Μεσονυκτικό,Όρθρο,Ώρες,Προηγιασμένη,Παρακλήσεις,Χαιρετισμούς,Αγρυπνία και πάλι απ'την αρχή.Φαντάσου αυτό,στους πιο πολλούς Ναούς,24 ώρες καθημερινά.Δεν θα υπήρχε ούτε συγχρωτισμός ούτε συνωστισμός ούτε τίποτα.Δεν θα μπορούσε κανένας να ισχυριστεί ότι οι Ναοί είναι εστίες μόλυνσης του ιού,περισσότερο από τα super markets ή τα αεροπλάνα.Κι όποιος θέλει,προσέρχεται.Πριν 10 χρόνια,είχαν αναφέρει κάποιοι προσκυνητές στον Γέροντα Εφραίμ στην Αριζόνα την κρίση στην Ελλάδα,τις δυσκολίες και την ανεργία που είχαμε τότε.Αυτός τους ρώτησε εάν είναι γεμάτες οι Εκκλησίες.Με την αρνητική απάντηση που έλαβε από τους προσκυνητές τους είπε: "..τότε δεν έχετε πραγματική κρίση στην Ελλάδα,όταν θα έχετε κρίση,θα είναι γεμάτες οι Εκκλησίες".Τι ακριβώς έπραξε η ιεραρχία γι'αυτό σήμερα;
Συστοιχήθηκε με τον κρατικό αφέντη και μούγκα στη στρούγκα με κλειδωμένους Ναούς χαρτιά υγείας και μένουμε σπίτι να χαζεύουμε στην οθόνη του υπολογιστή ότι σήμερα η google κι εμείς τιμούμε τον Ignaz Semmelweis και το πλύσιμο των χεριών.
Αν δε σπάσεις αυγά ομελέτα δεν τρως.
Μάλλον έρχονται χειρότερα...

Ανώνυμος είπε...

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ Ο 2:32 μ.μ. "ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ; "
ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΑΔΕΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΝΑΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΝΤΠ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΕΚΕΙ,ΜΕΤΑ ΤΟΝ 15ΑΥΓΟΥΣΤΟ!
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο 3:23 ΩΣ ΠΡΟΤΑΣΗ,ΧΡΗΣΙΜΑ. ΚΑΜΙΑ ΚΟΤΑ/ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΆΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ; ΓΙΑΤΙ; ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ; ΤΟΣΟ ΑΠΙΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ; ΤΟΣΟ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ; ΤΟΣΟ ΕΝΟΧΟΙ/ΚΙΝΑΙΔΟΙ, ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΙ; ΚΑΤΑΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΗΡΩΜΑ. ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΆ ΣΑΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΝΑ ΑΥΓΑΤΑΙΝΟΥΝΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!

Μαρία Π. είπε...

Να απαντήσω πρώτα στο σχόλιο του Αμέθυστου. Αδελφέ, τρεφόμαστε πνευματικά από τον Χριστό μας και τους Διδασκάλους της Εκκλησίας, τους Αγίους Πατέρες και ασκητές, στα γραπτά των οποίων υπάρχει σήμερα η πρόσβαση σε όλους μας, όπως δεν υπήρξε σε άλλες γενιές. Όπως π.χ. η ανεξάντλητη πολύτιμη Φιλοκαλία. Δεν περιμένουμε από κανένα ιεροκήρυκα είτε καλό είτε κακό για να αυξηθούμε πνευματικά.Είναι καλό και επιθυμητό να είναι πνευματικός άνθρωπος ένας ιεροκήρυκας που μπορεί να ακούσουμε καμιά φορά, αλλά κανείς δεν φτάνει το ύψος των Αγίων μας.Επομένως δεν εξαρτιόμαστε από κανέναν άνθρωπο. Επίσης τον οποιονδήποτε ιερέα τον βλέπουμε για λίγο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και καθένας είναι αυτό που είναι, ανεξάρτητα με ποιον τρόπο κατέληξε σε έναν Ναό, αν ήταν δηλ. απ΄τον Θεό και για όφελος ή όχι. Υπάρχει όμως πλέον η ατομική ευθύνη. Προφανώς δεν είναι ευχάριστα αυτά που ζούμε (εδώ και χρόνια) που ο Θεός επιτρέπει λόγω της αποστασίας μας.Πρέπει όμως πια να «εκπαιδευτούμε» και για καταστάσεις παντελούς έλλειψης της ομαδικής Θείας Λατρείας που πιθανόν θα έρθουν.Το έχουν πει οι Άγιοι, ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Πρέπει να προσκολληθούμε στον Χριστό μας, και να είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτό δεν το λέω έτσι σαν γενικότητα. Το εννοώ, και συντελείται ήδη μέσα μας αυτή η διεργασία.Όσα ζούμε σήμερα είναι σημεία των καιρών και μας χτυπούν ένα μεγάλο καμπανάκι για όσα έρχονται.Όσο για τους κληρικούς, καθένας θα δώσει λόγο για ότι κάνει από δω και πέρα. Και αν καταρρεύσουμε και διακοπεί και η μισθοδοσία τους, εκεί πια μέσα στο καμίνι αυτό (γιατί έχουν οικογένειες και παιδιά) θα φανεί τελικά τι είναι καθένας. Ποιος θα συνεχίσει έστω και μόνος του να είναι ιερέας του Υψίστου, και να τελεί την Θεία Λειτουργία και τα Άγια Μυστήρια με φόβο Θεού και πίστη, και ποιος όχι.

Μαρία Π. είπε...

Αγαπητέ Νίκο, πολύ σωστά όσα γράφεις ότι θα έπρεπε να γίνονται, και νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποια απ΄αυτά (όπως οι Παρακλήσεις) σε πολλούς Ναούς, αλλά χωρίς κόσμο, γιατί όταν άφησαν την Κυριακάτικη Λειτουργία ελεύθερη (στην τελευταία απόφαση της ΔΙΣ), ο Μητσοτάκης απείλησε με «απαγόρευση κυκλοφορίας» στους δρόμους, και «αυτόφωρο». Και τελικά απαγόρευσε τις λατρευτικές συνάξεις, και επέβαλε ποινή 1.000 ευρώ σε κάθε άτομο σε σύναξη 10 ατόμων και άνω.Έτσι λοιπόν έπρεπε να υπάρξει σύγκρουση. Η οποία προφανώς και θα έπρεπε να γίνει αν δεν είχαμε την δαμόκλειο σπάθη της τρομοκρατημένης κοινωνίας, που δεν μας επιτρέπει ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ (το τονίζω) να «κουνηθούμε», ούτε οι γεροντότεροι γιατί δεν τους αφήνουν τα παιδιά τους να βγουν απ΄το σπίτι, ούτε εμείς οι νεότεροι «για να μην κολλήσουμε τους μεγαλύτερους».Ας κάνουμε υπομονή λίγες μέρες (Στις 30 Μαρτίου υποτίθεται ότι λήγει) προσευχόμενοι στο Ταμείο μας (ένθερμα και πραγματικά και όχι τυπικά), για λόγους Διάκρισης και φιλανθρωπίας απέναντι στους συνανθρώπους μας, γιατί αν ο μη γένοιτο συμβεί ραγδαία εξάπλωση, θα μας ενοχοποιήσουν ως εγκληματικά ανεύθυνους, και αδιάφορους απέναντί στην ζωή τους.
Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στα προηγούμενα, ότι καθώς θα περάσει αυτό θα δούμε «όλοι, όλους», και θα μετρήσουμε, και θα μετρηθούμε. Ελπίζω να υπάρξει η ζέση, ώστε να βρεθούν τρόποι σε περίπτωση που τα πράγματα χειροτερέψουν ως προς την επιδημία, να μην σταματήσει η Θεία Λατρεία. Θα είναι τραγικό να μην έχουμε φέτος στους Ναούς Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση. Αλλά κυρίως εύχομαι να τα ζήσουμε αυτά εσωτερικά, έστω και στις νοητές «κατακόμβες», σε Μοναστήρια ή όπου αλλού υπάρξει τελικά πνευματική Λατρεία.
Είθε να μην πει για κανέναν μας ο Κύριος «ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες ελλιπής». Για να μην εκπέσουμε/-ουν, στα μάτια του Κυρίου μας. Θα ξαναμιλήσουμε για το θέμα καθώς θα περνούν οι μέρες.Εύχομαι ολόψυχα να είμαστε καλύτερα από κάθε άποψη. Αλλιώς ας ετοιμαζόμαστε για μεγαλύτερο Σταυρό σε προσωπικό επίπεδο. Δυστυχώς τα πνευματικά ζητήματα είναι αφέλεια να νομίζουμε ότι μπορούν να λυθούν με συνδικαλιστικού τύπου «κινητοποιήσεις». Δεν μπορείς να «διορθώσεις» με τέτοιους τρόπους καταστάσεις που χρειάζονται την επέμβαση του Θεού και την Θεία Χάρη σε όλους μας. Ακόμα και αν ανοίξουν οι Ναοί, κάτω από πίεση, εμείς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία μεγάλων γεγονότων όπως ήδη βλέπουμε. Που είναι απολύτως εσχατολογικά και «αποκαλυπτικά» όπως λέει ο κ. Τσελεγγίδης. Η Εκκλησία ήταν και είναι στην νοητή έρημο, εκτός του κόσμου τούτου, ανεξάρτητα αν ο Θεός της δίνει την μεγάλη παρηγοριά των Ιερών Ακολουθιών, και το Τίμιο Σώμα και Αίμα Του, ή αν έρθει κάποτε και η έσχατη δοκιμασία να τα στερηθεί σε ορατό επίπεδο, και να τα λαμβάνει μόνο σε πνευματικό.
Σας χαιρετώ όλους.

amethystos είπε...

Τό διάβασμα μόνο του δέν φτάνει. Είμαστε προσκολλημένοι στόν κλήρο καί είναι εις βάρος μας. Εχει χάσει τήν σημασία της η πρόσκληση τού Κυρίου. Πολλοί οι κλητοί. Σήμερα οι Ελληνες πιστοί δέν καλούνται πλέον στήν οδό τού Κυρίου. Υπάρχουν πανίσχυρα οδοφράγματα.

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=3LR1bewvZPQ

ELIZA είπε...

ΔΙΑΒΑΖΩ, ΤΟΝ....ΑΔΙΆΒΑΣΡΟ ΠΟΥ ΓΕΜΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΆΔΕ, ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΜΕΤΟΣ.
ΦΑΡΙΣΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΦΤΗΝΕΣ.
ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
ΑΞΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΚ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ! ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΞΜΝΙΟ.
ΑΛΛΑ, ΕΔΩ ΚΑΚ ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ, ΟΙ ΕΝΤΙΜΩΤΑΤΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΤΟ ΘΕΛΙΥΝΑΚΑΤΗΧΗΤΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ
ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΕΑΝ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΟΙΟΣ ΙΟΣ ΘΑ ΜΕ ΤΡΟΜΑΞΕΙ;;;
ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΟΞΕΚΚΛΗΣΙΕΖ ΝΑ ΕΙΝΑΙ , ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ, ΠΙΟΑΝΟΙΜΤΟΞ ΑΠΟ ΠΟΤΈ ΜΕ ΣΥ ΕΧΕΙΣΘΕΟΕΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΚΟΛΟΗΘΙΕΣ ΚΑΚ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΘΕΟΛΟΓΙΖΩΝ ΔΥΤΙΚΟΠΛΗΚΤΟΣ, ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΛΕΟΝ, ΓΙΑ..... ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΎ;;; ΣΤΟΝ ΟΚΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ, ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕ ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΡΝΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΚ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ), ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ!
ΘΑ ΔΡΕΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΑΣ!
ΑΗΔΙΑΣΑ ΠΛΕΟΝ.

ELIZA είπε...

https://youtu.be/IVNt9A1ZYdM

Νίκος Κ. είπε...

Καθένας,όπως μπορεί,προσπαθεί να είναι,αν όχι πιο ευγενικός,τουλάχιστον πιο χαλαρός,με τον εαυτό του και με τους γύρω του,αυτές τις παράξενες μέρες.Είπαμε,όπως μπορεί ο καθένας... https://www.newmoney.gr/roh/viral/apo-tis-ipa-mechri-to-amsterntam-dite-ti-xepoulai-logo-koronoiou/

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΙΖΑ , Η ΜΑΡΙΑ ΤΑΔΕ , ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙ. ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΤΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΑΤΕ ..ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ; ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΑΣ ΗΡΕΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ Μ Ε Τ Α Ν ΟΙ Α..

ELIZA είπε...

ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ "ΑΓΚΥΛΩΣΗ"ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΠΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ.ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί βρε κορίτσι τόσος φόβος αν κοπεί ο μισθός των κληρικών; Γιατί; Έχεις διαβάσει τίποτε;

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα που οι ιερείς ΔΕΝ ήσαν δημόσιοι υπάλληλοι με τριφασική μπάκα προτεταμένη, βρίσκονταν και κάμποσοι με αγιότητα παπάδες...μετά...άμα έπεσε ο μισθός...τους πήρε και τους σήκωσε ο εφησυχασμός και καταστραφήκανε οι περισσότεροι, τι κρίμα!

Μαρία Π. είπε...

Προς ELIZA
Ο τρόπος που μιλάτε, λυπάμαι αλλά δείχνει την τύφλωση και την ζημιά που έχουν πάθει οι ου κατ΄επίγνωσιν ζηλωτές, οι εκ δεξιών πολέμιοι της Εκκλησίας του Χριστού.
Το επαναλαμβάνω.Οι εκ δεξιών πολέμιοι της Εκκλησίας του Χριστού, που κάνουν μεγαλύτερη ζημιά απ΄όση κάνουν οι φανεροί εχθροί της. Γιατί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ευλογημένη Διάκριση.
Ούτε διαβάσατε ούτε καταλάβατε το πνεύμα όσων έγραψα. Επιπλέον όταν αποδίδετε στον κ. Τσελεγγίδη τον χαρακτηρισμό «Ο ΚΑΘΕ ΘΕΟΛΟΓΙΖΩΝ ΔΥΤΙΚΟΠΛΗΚΤΟΣ, ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΣ», αυτό δείχνει ισοπεδωτικό τρόπο σκέψης, εύκολη συκοφάντηση, και «μη πρόσληψη του πνεύματος» των λεγομένων.
Η φιλανθρωπία και η οικονομία που αναγκαζόμαστε να ασκήσουμε στην παρούσα φάση της κατατρομοκράτησης των συνανθρώπων μας, δεν είναι ούτε φαρισαϊσμός ούτε «οικουμενιστικού τύπου αγαπολογία». Είναι ΤΟ ΜΗ ΧΕΙΡΟΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ, μέχρι να δούμε πως θα εξελιχθεί η επιδημία στην Ελλάδα. Για να μπορούμε να έχουμε και αύριο τους Ναούς μας ανοιχτούς.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν μεταδίδεται κανένας ιός ούτε απ΄την Θεία Κοινωνία ούτε από τις συναθροίσεις στους Ναούς. Φυσικά και θα έπρεπε να είναι μέρα νύχτα ανοιχτοί.
Όμως αν η Εκκλησία δεν υπάκουγε στα υγειονομικά μέτρα, θα ακολουθούσε άμεσα η απειλή της κυβέρνησης για απαγόρευση κυκλοφορίας και αυτόφωρο.
Επομένως ούτως ή άλλως, ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΟΙΓΑΝ ΟΙ ΝΑΟΙ. Θα παρέμεναν κλειστοί με αστυνομική παρουσία.Δεν το καταλαβαίνετε;
Ο Μητροπολίτης Κυθήρων τέλεσε τους Γ Χαιρετισμούς, με ανοιχτές τις πόρτες, και προσωπικά με συγκίνησε. Ας δούμε όμως τι βγήκε απ΄αυτό.
Πρώτον ο κόσμος ήταν ελάχιστος έως ανύπαρκτος, επομένως δεν ωφέλησε το «άνοιγμα», και δεύτερον σχηματίστηκε δικογραφία και σίγουρα θα υπάρξει αστυνομική επιτήρηση ώστε να μην ξανανοίξει. Επομένως έχουμε πλέον εφαρμογή «στρατιωτικού νόμου» (σύντομα θα έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας).
Έχετε λοιπόν την εντύπωση ότι μπορεί οποιοσδήποτε Ιεράρχης να κάνει οτιδήποτε περισσότερο, πέρα από τις προσπάθειες που ήδη γίνονται όπως είπε ο μ.Μεσογαίας, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ μέσω συνεννόησης με την κυβέρνηση;
Η δημαγωγία δεν είναι ωραίο πράγμα.Συνειδητοποιείστε επιτέλους ότι η Εκκλησία είτε καλή είτε κακή, είτε ένας απόηχος του παρελθόντος της, είναι πλέον με την πλάτη στον τοίχο.
Από την μία την πολεμούν οι άθεοι πολιτικοί ΚΑΙ η άθεη και αδιάφορη και υλιστική κοινωνία, και απ΄την άλλη οι κάθε είδους ανεγκέφαλοι ζηλωτές.Είμαστε μπροστά σε μία μεγάλη λαίλαπα.
Δείτε αυτό το απόσπασμα από το τελευταίο κείμενο του Μ.Μεσογαίας:«Δὲν ἐπιτρέπεται, μάλιστα ὕστερα καὶ ἀπὸ τὰ πρόσφατα μέτρα αὐστηροῦ περιορισμοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων στὶς συναθροίσεις (ἀνώτατο ἐπιτρεπτὸ ὅριο 10 ἄτομα) καὶ ἡ τέλεση τῆς θείας λατρείας σὲ ὑπαίθριο χῶρο. Αν προκαλέσουμε τὸ Κράτος μὲ δημόσιες παραβιάσεις, θὰ χάσουμε καὶ τὴν τελευταία ἀναπνοή μας.»
[συνεχίζεται]

Μαρία Π. είπε...

Tι σημαίνει «θα χάσουμε και την τελευταία αναπνοή μας»; Γνωρίζουμε ότι το κομμάτι «Ελλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία» έχει ΗΔΗ βγει από το υπόλοιπο Δημόσιο. Έχει υπαχθεί σε έναν ειδικό Κωδικό πληρωμών και συνδέεται άμεσα με τα εκάστοτε ΕΣΟΔΑ του Κράτους. Μήπως καταλαβαίνετε που πάνε τα πράγματα αν επιβεβαιωθούν όσα ακούμε για νέα οικονομική κατάρρευση;
Απαντώ με αυτό και στην ερώτηση του ανώνυμου 2.26 π.μ. για την μισθοδοσία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι «θα πουλήσουμε τον Χριστό» για την οικονομική διατήρηση της Εκκλησίας του κλήρου και των Ναών. Δεν θα υπακούμε σε «διαταγές» για «ανταλλάγματα».
Δεν το έθεσα έτσι σε κανένα σημείο όσων έγραψα.
Ξεκάθαρα, μίλησα για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ άσκηση Οικονομίας, φιλανθρωπίας και διάκρισης απέναντι στους τρομοκρατημένους και ολιγόπιστους συνανθρώπους μας που νομίζουν ότι αν βγούμε απ΄το σπίτι θα έρθει ο Αρμαγεδώνας, και εφόσον ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, και γίνει πλέον φανερό και στον λιγότερο υποψιασμένο, ότι το πράγμα πάει για σοβιετικού τύπου περιορισμό ή και κλείσιμο, καθώς θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση από την επιδημία, τότε θα είμαι η πρώτη που θα συγκρουστώ και με τα ΜΑΤ, και θα προτρέψουμε ο ένας τον άλλο οι πνευματικοί αδελφοί να στηρίξουμε και όσους ιερείς πουν το «η ταν ή επί τας», και να συνεχίσουμε. Ας την πετάξουν την Εκκλησία, θα συνεχίσει το μικρό λείμμα που θα έχει απομείνει από τις στάχτες. Ίσως έτσι θέλει πλέον ο θεός. Να ξεχωρίσει η ήρα απ΄το σιτάρι.Και αν μας σφραγίσει το κράτος τους Ναούς, αν βιώσουμε μια νέα ιδιότυπη δικτατορία με την πρόφαση της επιδημίας, και είναι αδύνατον να μπούμε στους Ναούς, θα λειτουργούμε σε απόμερα εκκλησάκια ή στα σπίτια. Όπως έγινε και στα κομμουνιστικά καθεστώτα.
Καλή δύναμη σε όλους!Καλή Μετάνοια!
ELIZA είπε...

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ, ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΩΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ, ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ, ΟΤΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΉΔΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΔΕ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΙΥ ΚΑΤΕΤΡΟΠΏΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ.
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ: ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!
ΓΙΑ ΑΥΤΑ, ΚΟΥΒΕΝΤΑ, ΚΑΛΗ ΜΟΥ!
Δεί πειθαρχείν ΘΕΩ μάλλον ή ανθρώποις.
Καταλάβατε; ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤΣ.
ΑΛΛΑ, ΒΛΕΠΕΤΕ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ: ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΜΕ ΚΟΡΩΝΑΪΌ.
ΜΟΝΚ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ!
ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΙΚΡΑΝΑ.
Μεταξύ ημών και υμών, χάσμα μέγα εστί!
ΧΑΙΡΕΤΕ!


amethystos είπε...

Εσύ ΕLIZA είσαι αληθινή χριστιανή; Εννοείς τό σχίσμα σάν χάσμα; Σού έλειψε μήπως η Θ. Ευχαριστία; Ο Χριστός; Τό Σώμα καί τό Αίμα τής θυσίας Του; ή η θυσία Του; Τήν έχουμε ανάγκη λές τήν Θ. Ευχαριστία; Κοινωνούμε τήν μία Κυριακή καί μέχρι τήν άλλη φθείρεται λές και θέλει ανανέωση;Σού δίνει ενέργεια; Τώρα λοιπόν είναι ευκαιρία νά ζητήσουμε τήν Χαρι Του, νά αναλάβουμε τόν σταυρό μας, νά κόψουμε τό γαλατάκι πού μάς δίνει η Μητέρα Εκκλησία καί νά ζητήσουμε πιό στέρεη τροφή.

Νίκος Κ. είπε...

Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη ανάρτηση,σε σχόλιο 20/3/20 3:23 μ.μ.,αναφερθήκαμε στο τι θα μπορούσε να πράξει η ιεραρχία,που δυστυχώς δεν έπραξε.Εισπράττω καθημερινά ,την πικρία που αυτό δημιούργησε σε πολλούς και σε εμένα προσωπικά.Όμως όταν θέλει κάποιος βρίσκει τρόπους.Σήμερα,ας πούμε,φίλος με αρκετούς ακόμα πιστούς,συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία Μεγάλου Ναού,έξω απ'την κλειδωμένη πόρτα,παρακολουθώντας μέσα απ'τη τζαμαρία και ακούγοντας τη Θεία Λειτουργία.Στο τέλος βγήκε ο ιερέας και τους κοινώνησε.Ο φίλος,είπε ότι πήρε μεγάλη χαρά,κάτι που και εγώ εισέπραξα,από τον τρόπο που μου τα περιέγραφε.Λύσεις ο Θεός δίνει πάντοτε.Αυτό που συμβαίνει σήμερα,κάποια στιγμή θα τελειώσει.Όλοι,ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει κυρία ELIZA,και πραγματικά θα ήθελα να διευκρινήσετε εσείς ή κάποιος άλλος,εάν εσείς δεν επιθυμείτε,και γνωρίζει ποιοι είστε εσείς και οι όμοιοι σας,που υπάρχει χάσμα μέγα μεταξύ ημών και υμών όπως αναφέρετε;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Νίκος Κ. είπε...

Έχουμε πάθει fed up με το τρίπτυχο ΜΜΥ(Μέσα Μαζικής Υστερίας) και τους στρατηγούς της μάχης με τον κορονοϊό,Τσιόδρα,και Χαρδαλιά και σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως "έμεινε στον πάγκο" ο Χαρδαλιάς και τη θέση του πήρε ο Μεσογαίας.Έτσι τα ΜΜΥ μαζί με τον κ.Τσιόρδα βρέθηκαν στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού Σπάτων,χωρίς την παρουσία –φυσικά- πιστών.Στη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος,με ψάλτη τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.
Στο 59:21 βλέπουμε να κοινωνεί μόνον ένας ψάλτης.
https://www.in.gr/2020/03/22/greece/o-sotiris-tsiodras-epsalle-ston-anastaseos-tou-xristou-spaton/

Μαρία Π. είπε...

Αγαπητή ELIZA, μάλλον δεν έχετε δει πόσα έχουμε πει σε παλαιότερα σχόλια ως προς το «Δεί πειθαρχείν ΘΕΩ μάλλον ή ανθρώποις», με αφορμή τα κομμουνιστικά καθεστώτα (π.χ. για τον Άγιο Λουκά), και όσα συνέβαιναν εκεί. Και ως προς τις λιτανείες και ως προς το Τίμιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας. Και πόσες μάχες δώσαμε εδώ κάποιοι άνθρωποι για να μην αποϊεροποιηθεί το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που πολλοί τόλμησαν να διασύρουν με την πρόφαση του «μολυσμού», θεωρώντας (με παπικό τρόπο) ότι εξαρτάται απ΄τον εκάστοτε Επίσκοπο, σκανδαλίζοντας τους ανθρώπους.
Ως προς τις αποφάσεις, προφανώς «δεν τις ΠΗΡΑΜΕ» αλλά «τις ΠΗΡΑΝ» οι κυβερνώντες.
Και εμείς βρεθήκαμε ψυχικά εκβιαζόμενοι, από ολόκληρη την κοινωνία και τις οικογένειές μας.
Με τρόπους μάλιστα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Με ένα ιδιότυπο συνειδησιακό μπούλινγκ, όπως εξήγησα αναλυτικά στα πρώτα σχόλια, που συνεχίζεται αμείωτο.
Αλλά, επειδή οι Άγιοι μας λένε ότι για ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ συμβαίνει, είτε το ΘΕΛΕΙ ο Θεός είτε το ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ, για κάποιους πνευματικούς λόγους, η σημερινή καταθλιπτική εικόνα της Λειτουργίας μέσα σε άδειο Ναό που παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση, που θύμιζε είτε πόλεμο είτε διωγμό είτε κάποια τέλος πάντων μεγάλη καταστροφή, μια ανατροπή όσων ξέραμε, έρχεται να μας χτυπήσει ένα μεγάλο καμπανάκι. Όταν ο ιερέας είπε, «ελάτε αδελφοί μου να πούμε όλοι μαζί το «Πιστεύω» από τα σπίτια σας», κάποιοι γονάτισαν στο σπίτι και έκλαψαν για την Εκκλησία του Χριστού, και ένιωσαν τα λόγια του Συμβόλου της Πίστης μας, όπως ποτέ άλλοτε στη ζωή τους. Γιατί; Γιατί ό Κύριος είναι διωκόμενος σήμερα. Και πάντα ήταν. Και ότι έχει Χριστό, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, θα είναι επίσης διωκόμενο. Επί χρόνια θεωρούσαμε κάποια πράγματα δεδομένα, και το χειρότερο είναι ότι τα είχαμε μετατρέψει σε θρησκευτικά υποκατάστατα στην θέση του Κυρίου. Όπως λέει ο Αμέθυστος στο σχ. 12.06, όλη αυτή η δοκιμασία θα μας ταρακουνήσει συθέμελα. Θα μας βάλει σε πιο ουσιαστική πνευματική πορεία. Σε μετάνοια και προσκόλληση στον Θεό μας εξ όλης καρδίας.Για να έχει νόημα και η Λατρεία μας στους Ναούς και η Θεία Κοινωνία.
Είναι όντως επιτίμιο για τα χάλια μας αυτό που συμβαίνει, όπως λέει ο κ. Τσελεγγίδης.

Μαρία Π. είπε...

Ως προς το περιστατικό που αναφέρει ο Νίκος, μας γεμίζει κι εμάς μεγάλη χαρά. Να αναφέρω ότι υπάρχουν και «παρατράγουδα» με υπαιτιότητα πολίτες που κάνουν καταγγελίες, όπως βλέπουμε π.χ. εδώ:
https://www.pronews.gr/thriskeia/860281_salos-stin-ilioypoli-iereas-kleidothike-stin-ekklisia-mazi-me-toys-pistoys

Ως προς την τέλεση Ακολουθιών, γίνεται τελικά αλλά με μυστικότητα.
Αντγράφω από εδώ οδηγίες που δίνονται σε κάποιες Μητροπόλεις:
https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/pneymatika-ofelima/6930599_mitropolitis-mesogaias-nikolaos-enas-pagkosmios-agonas-horis

Οἱ ἱερεῖς μας, ὅσο ἀκόμη αὐτὸ εἶναι ἐφικτό, καλοῦνται σὲ καθημερινὴ βάση νὰ ἔχουν παρουσία στὸν ναό, νὰ διαβάζουν σιωπηρὰ ἢ χαμηλόφωνα τὶς καθ’ ἡμέραν ἀκολουθίες μόνοι τους ἢ τὸ πολὺ μὲ ἕναν ἢ δύο βοηθοὺς ἀναγνῶστες, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ὅταν τελειώσουν, τότε νὰ χτυποῦν μία καμπάνα διακριτικά.
Ἡ καμπάνα, μόνον μία, χτυπάει τὸ πολύ γιὰ 15 δευτερόλεπτα,.... γιὰ νὰ δηλώνει τὴν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐγρήγορσή της καὶ ὅτι ὁ ναὸς εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ ἀτομικὴ προσευχή ἢ προσκύνηση, ὄχι γιὰ ἀκολουθία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, δὲν χτυπάει ποτέ στὴν ἀρχὴ ἀλλὰ μόνον στὸ τέλος τῆς προσευχῆς τοῦ ἱερέως.

Οἱ ἱεροὶ ναοὶ σύμφωνα μὲ τὴν Κ.Υ.Α. παραμένουν ἀνοιχτοὶ «γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ μὲ βραχεία παραμονὴ στὸ χῶρο λατρείας,

Τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως δὲν ἐμποδίζεται. Μπορεῖ νὰ τελεῖται μὲ ραντεβοὺ ἐντὸς χώρου καλῶς ἀεριζομένου, ὥστε νὰ μὴ δημιουργεῖται πιθανῶς συνωστισμός...

Οἱ ἱερεῖς μποροῦν νὰ μεταλάβουν κατ’ ἰδίαν ἐκ τοῦ φυλασσομένου στὸ ἅγιο Ἀρτοφόριο ἁγίου Ἄρτου. Ἐκ τοῦ ἁγίου Ἄρτου τοῦ Ἀρτοφορίου θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ ἡ θεία κοινωνία καὶ σὲ ἀσθενεῖς ἢ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη ἀνάγκη θείας μεταλήψεως. Ὅλα αὐτὰ μετὰ πολλῆς προσοχῆς, συνέσεως καὶ εὐλαβείας, προκειμένου νὰ μὴν καταναλωθεῖ ἄκριτα ὁ ἅγιος Ἄρτος.

Καθημερινὰ νὰ τελεῖται ἡ δέηση γιὰ προστασία ἀπὸ τὸν λοιμό. Σχετικὸ ὑλικὸ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεώς...
Μάλιστα, νὰ συστήσουμε ἔνθερμα στοὺς πιστοὺς τῶν ἐνοριῶν μας, ὅλοι μαζὶ νὰ συστρατευθοῦμε στὴν καθ’ ἡμέραν κοινὴ προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὶς 10:00 μέχρι τὶς 10:15 κάθε βράδυ, ὥστε, ἀφοῦ μετανοήσουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἄπειρη ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεός Του, νὰ προσευχηθοῦμε νὰ δώσει «σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν», και δύναμη σὲ ὅσους παλεύουν γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀσθενῶν...

Μαρία Π. είπε...

Τώρα διαβάζω ότι τις επόμενες ώρες, με διάγγελμα του Μητσοτάκη θα πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας.

Μαρία Π. είπε...

Τι είναι αυτά που ζούμε;Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου γίνεται απαγόρευση κυκλοφορίας, και Θα ενημερώνουμε υποχρεωτικά με sms, για μπορούμε να πάμε στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ, ή στη δουλειά!
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/6930729_einai-oristiko-anakoinonetai-katholiki-apagoreysi-kykloforias

Ανώνυμος είπε...

Μαρία Π. ομιλείτε με λεπτότητα ψυχής θλιβομένης αλλ' ού καταπονουμένης. Θα συμφωνήσω με την διάκρισή σας απέναντι στα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα.Η Χάρις του Τιμίου Σταυρού του Ιησού Χριστού είθε να σας ενδυναμώνει πάντοτε..

amethystos είπε...

Μέσα στήν μέθη τής ζωής πού πρόσφερε ο homo oeconomicus ξεχάσμε τήν σκιά τού θανάτου πού συνοδεύει αυτή τήν ζωή αλλά καί τήν νίκη τού θανάτου πού μάς προσφέρει ο Κύριος προσφέροντάς μας τήν δική Του ζωή, όχι τήν δική μας. Μείναμε καθηλωμένοι, χωρίς μετάνοια, στήν ιδέα ότι ο Κύριος νίκησε τόν θάνατο ετούτης τής ζωής.

ELIZA είπε...

Μια πολύ προσεκτική, αντικειμενική παρακολούθηση, του παρακάτω βίντεο, ας ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.
Είναι πολλές οι δήθεν "συμπτώσεις", ώστε να είναι απλά τυχαίες, αν και παρουσιάζονται ως τέτοιες. Και οι εμπλεκόμενοι είναι υπαρκτά πρόσωπα, και οι συμμετέχοντες, επίσης.Η ερμηνεία του Έλληνα ερευνητή, έχει επιστημονική αληθή βάση.ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΘΕΡΜΗ:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ, ΚΑΤΆ ΤΟ : ΑΚΟΥΣΟΝ ΜΕΝ, ΠΑΤΑΞΟΝ, ΔΕ.
https://youtu.be/HnrzWDMQNQQ

ELIZA είπε...

https://youtu.be/HnrzWDMQNQQ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΥΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΠΈΡΑ ΓΙΑ ΠΈΡΑ.
ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΛΥΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝ ΟΧΙ ΟΛΕΣ, ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

amethystos είπε...

ΕΔΩ ΙΤΑΛΙΑ Εφόσον είναι στημένο νά πεθάνου όλοι; Καμμία αντίσταση, κανένας αγώνας;Οι θάνατοι είναι πραγματικοί, παρότι στοχευμένοι. Ετσι και η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν πανίσχυρη. Ηταν παράλογος ο ξεσηκωμός; Καί όμως, ισως καί αυτό τό σχέδιο παλεύεται. Δέν αξίζει τόν κόπο;Σ' έναν ρευστό κόσμο τό καλό καί τό κακό παίζουν. Χρειάζεται διάκριση νά τό ξεχωρίζουμε κάθε φορά.

Μαρία Π. είπε...

4:15 μ.μ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ αδελφέ. Εύχομαι κι εγώ το ίδιο για σας. Ο Θεός να μας φωτίσει σε όσα έρχονται, γιατί τα γεγονότα μας ξεπερνούν.

Να συμπληρώσω σε όσα λέμε ότι παίζει ρόλο και το περιβάλλον του καθενός και τι περιθώρια έχει με βάση εδώ που φτάσαμε «το μη χείρον βέλτιστον».
Όπου μπορεί να τελείται η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία, π.χ. κρυφά σε κάποια απομονωμένα Μοναστήρια, ή εξωκκλήσια ή ακόμα και σε σπίτια, μακάρι να τελείται, και να συμμετέχει όποιος μπορεί. Προφανώς και δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε. Και ας προσεύχεται και για όσους δεν μπορούν. Και εμείς οι υπόλοιποι που δυστυχώς είμαστε «εγκλωβισμένοι» ας κάνουμε «ναό» το «ταμείο» μας. Που πρέπει έτσι κι αλλιώς να κάνουμε.
Η διάκριση αναφέρεται πάντοτε στο θέμα της ολιγοπιστίας των άλλων με βάση αυτό που λέει ο Απ. Παύλος ότι δεν θα κάνει τίποτα που θα σκανδαλίσει τον άλλο. Εφόσον θεωρούν ότι αν μαζευτούμε κάποιοι άνθρωποι για προσευχή ή Θεία Λειτουργία, μπορεί να μεταδοθεί ο ιός και να γίνουμε εμείς αιτία διάδοσης και θανάτων συνανθρώπων μας, καλύτερα όλα να γίνονται σε αυτή τη φάση διακριτικά.
Να παρακαλέσουμε ολόψυχα τον Θεό, να έχουμε ανοιχτούς Ναούς την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση.
Δυστυχώς είναι τέτοιο το κλίμα και η τρομοκρατία, που θα επιβληθεί δια της βίας, μέσω της Αστυνομίας όποια απόφαση πάρει η κυβέρνηση εκείνες τις μέρες ανεξάρτητα απ΄ τις δικές μας αντιδράσεις.

Νίκος Κ. είπε...

Κυρία ELIZA,αυτά που παρουσιάζονται στο βίντεο που μας προτείνατε είναι γνωστά και παλιά.Κι έτσι να είναι τα πράγματα,κι αλλιώς να είναι,το αποτέλεσμα για εμάς είναι το ίδιο,οπότε δεν ψαρώνουμε. Άλλωστε,όλα γίνονται,είτε κατά παραχώρηση,είτε κατά ευδοκία του Θεού,όποτε όποιο και να είναι το σενάριο του προβλήματος,η λύση για εμάς είναι η ίδια...

Νίκος Κ. είπε...

"Θὰ ἔλεγέ τις ὅτι ἡ χολέρα ἦτο μόνον πρόφασις, καὶ ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἀνθρώπων ἦτο ἡ ἀλήθεια.Τὸ δαιμόνιον τοῦ φόβου εἶχεν εὕρει ἑπτὰ ἄλλα δαιμόνια πονηρότερα ἑαυτοῦ,καὶ εἶχε λάβει κατοχὴν ἐπὶ τοῦ πνεύματος τῶν ἀνθρώπων".[απόσπασμα από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Βαρδιάνος στὰ σπόρκα» (1893)].Στην παραβολή του σπορέα,οι σπόροι που έπεσαν σε γόνιμο έδαφος έδωσαν καρπό,από τον αρχικό σπόρο,και συμβολίζουν εκείνους που άκουσαν με αγνή και καθαρή καρδιά τον λόγο του Θεού και τον δέχτηκαν. Αυτοί τον εφαρμόζουν και τον μεταφέρουν και σε άλλους κι έτσι από έναν σπόρο,δηλαδή από έναν άνθρωπο θα ωφεληθούν άλλοι εκατό,εξήντα ή τριάντα περισσότεροι.Αυτές τις μέρες,ζούμε τη σπορά του δαιμονίου του φόβου στις ψυχές των ανθρώπων.Η σπορά του λόγου του Θεού στην καρδιά που έχει φόβο Θεού,είναι σήμερα η σπορά του φόβου σ'αυτούς που δε φοβούνται το Θεό.Ξεχάσαμε το φόβο του Θεού,και οι αγαπολογούντες σημερινοί θεολόγοι και πολλοί ιεράρχες,μας έχουν "περάσει" ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός.Ο Θεός φυσικά δεν τιμωρεί,όμως παιδαγωγεί μέσα από τέτοιες καταστάσεις.Στο χριστιανό που έχει φόβο Θεού,δεν χωράνε άλλοι φόβοι.Δαιμόνια σπέρνουν σήμερα,για τους δικούς τους λόγους,με πρώτο το δαιμόνιο του φόβου.Στο χέρι του καθένα είναι να πει:"ευχαριστώ δεν θα πάρω".Όταν με το κάλο τελειώσει κι αυτή η ιστορία,δεν μου είναι καθόλου προφανές ότι θα έχει υπάρξει πνευματική πρόοδος μέσα από αυτό.Αντίθετα,θα ψαχνόμαστε ακόμα περισσότερο οικονομικά,θα έχουμε κάνει ένα πρώτο γύρο στο "μάντρωμα",σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλα παρόμοια,ίσως να κάνουμε και υπουργό Υγείας τον Τσιόδρα μιας και έχουμε θεοποιήσει την επιστήμη χωρίς να έχει δώσει καμία λύση στο πρόβλημα,ίσως και να το έχει δημιουργήσει.Οι θεολογούντες μας, μπορεί να φτιάξουν,ένα κοκτέϊλ αγαπολογίας με επιστημολογία στα νέα τους "πύρινα" κηρύγματα. Η πνευματική ερημιά θα είναι μεγαλύτερη.Δεν έχω ακούσει,μέχρι τώρα, σε κανένα διάγγελμα,καμία σοβαρή αναφορά στη βοήθεια του Κυρίου για την απαλλαγή μας απ'αυτή την δοκιμασία,που δεν περιορίζεται στον κορονοϊό. Ας έχουμε το φόβο του θεού που μας οδηγεί στην ταπείνωση.Μόνον έτσι, θα βρούμε παρρησία να του αναθέσουμε τη λύση.

Μαρία Π. είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο 6.09 του Αμέθυστου.Υπάρχουν θάνατοι, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν πάρει «την θέση του Θεού», να αποφασίζουν ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει με βάση τις περιορισμένες δυνατότητες. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην υπάρχει μαζική διάδοση.
Ως προς το βίντεο, υπάρχουν και άλλα στο διαδίκτυο με επιμέρους αλήθειες ή ψέματα με υποτιθέμενες αποκαλύψεις είτε με συνομωσιολογία. Δεν θέλω να υπεισέλθω, απλά θα σταθώ σε ένα σημείο που δείχνει το σύμβολο (το λογότυπο) του ασύρματου Δίκτυου 5G με το σχήμα του κορονοϊού.
Να πω λοιπόν (ανεξάρτητα αν είναι τυχαίο, ή υποθετικά σχεδιασμένο), ότι αυτό το Δίκτυο επηρεάζει πολύ αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, λόγω των πολλών κεραιών, και υπάρχει στην Β.Ιταλία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Μιλάνου.

https://www.sofokleousin.gr/5g-terastios-kindynos-lene-oi-epistimones-thaymastos-neos-kosmos
https://blog.plaisio.gr/whats-hot/i-italia-einai-i-3i-chora-stin-eyropi-me-diktyo-5g/
https://gr.euronews.com/2019/06/16/ispania-h-vodafone-efere-to-5g

Στην Ελλάδα αν θυμάστε προσπάθησαν να το εγκαταστήσουν στην Καλαμάτα (σαν αρχή) αλλά οι Δημοτικές Αρχές και οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και το απέτρεψαν (προς το παρόν).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...