Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

«Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα» (21/4/2021).

 

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Ἀριθ. Πρωτ. 1737
Ἀριθ. Διεκπ. 808

Ἀθήνησι τῇ 21ῃ Ἀπριλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3041

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν

ΘΕΜΑ: «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα»

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Κατόπιν Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἐλήφθη κατά τήν Συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20ῆς μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε ὅπως σᾶς ἀποστείλει τήν παροῦσα, ἡ ὁποία διαλαμβάνει τά τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 26η Ἀπριλίου ἕως καί τήν Δευτέρα τοῦ Θωμᾶ 10η Μαΐου ἐ.ἔ.:

1) Κατά τήν εἴσοδο στόν Ἱερό Ναό πρέπει νά ἐφαρμόζεται, μέ τήν ἐπιτήρηση εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά εἶναι σύμφωνη μέ τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, μέ μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό πιστῶν τά ἑκατό (100) πρόσωπα. Κατά τόν ὑπολογισμό τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ.).

2) Οἱ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, ὑποχρεοῦνται νά φοροῦν διπλό προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (μάσκα ὑφασμάτινη καί χειρουργική) ἤ μονή μάσκα τύπου Ν95, τήν ὁποία θά ἀφαιροῦν μόνο γιά τήν Θεία Μετάληψη. Ἐάν κάποιος πιστός κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στόν Ἱερό Ναό παρουσιάσει συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται ἡ ἄμεση καί ἀσφαλής ἀπομάκρυνσή του ἤ, ἐφ’ ὅσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, ἡ ἀσφαλής μετακίνησή του σέ αὐτοτελῆ χῶρο, μέ σκοπό νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπαφή του μέ ἄλλα πρόσωπα. Πρός ἀντιμετώπιση τέτοιου εἴδους φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτική ἡ πρόβλεψη γιά τήν ὕπαρξη καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖο, χῶρος στό πνευματικό κέντρο κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμό, ὅπου θά ὑπάρχουν μάσκες, χαρτομάνδηλα, πλαστική σακούλα γιά τήν ἀπόρριψη ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ καί ἀντισηπτικό διάλυμα χειρῶν.

3) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐνημερώσεως καί διευκολύνσεως τῶν πιστῶν, ἀλλά καί τῆς πιστῆς ἐφαρμογῆς τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὑποχρεοῦνται νά ἀναρτοῦν στούς πίνακες ἀνακοινώσεων ἤ/καί στίς ὑπάρχουσες ἱστοσελίδες τους τά ἑξῆς: α) τόν συνολικό ἀριθμό τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι δύνανται νά παρευρίσκονται ταυτοχρόνως ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός τίς ἀνωτέρω ὑγειονομικές ὑποδείξεις, β) τό ὡράριο τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί γ) τό ὡράριο κατά τό ὁποῖο ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένει ἀνοικτός γιά τήν προσέλευση τῶν πιστῶν.

4) Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων πιστῶν ὑπερβαίνει τόν ἐπιτρεπόμενο γιά τούς εἰσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς, οἱ πιστοί δύνανται νά παραμένουν στόν προαύλιο χῶρο προσευχόμενοι καί τηρῶντας ὑποχρεωτικῶς ἀπόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους καί ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας, ἀφοῦ θά ἔχουν τεθεῖ σέ λειτουργία τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, στό προβλεπόμενο ἐπίπεδο ἐκπομπῆς ἤχου. Ὅπου οἱ συνθῆκες εὐνοοῦν, ἐπιτρέπεται καί ἡ τέλεση ὑπαιθρίων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῇ ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως.

5) Στίς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά τοποθετηθοῦν ἀντισηπτικά/ἀπολυμαντικά γιά τήν ὑποχρεωτική ἀπολύμανση τῶν χειρῶν ὅλων τῶν εἰσερχομένων, ἐνῶ σέ ἐμφανές σημεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά τοποθετηθεῖ καί ὁ προβλεπόμενος ἀναγκαῖος ἐξοπλισμός ὑγιεινῆς (χαρτομάνδηλα, χάρτινες πετσέτες κ.λπ.).
6) Οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, οἱ ἱεροψάλτες καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (νεωκόροι κ.λπ.) θά ὑποβάλλονται δίς τῆς ἑβδομάδος σέ εἰδική ἐξέταση κορωνοϊοῦ (μοριακό ἤ γρήγορο ἤ ἀτομικό τέστ) καί θά ἐνημερώνουν ἁρμοδίως τήν οἰκεία Ἱερά Μητρόπολη τόσο γιά τήν πραγματοποίησή του, ὅσο καί γιά τό ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι θετικό, θά συνεπάγεται τήν ἀκριβῆ τήρηση ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων.

7) Ὑποχρεοῦνται ἅπαντες οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, οἱ ἱεροψάλτες καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (νεωκόροι κ.λπ.), καθώς καί τά ὄργανα διοικήσεως (ἐπίτροποι) καί οἱ ἐθελοντές (ἱερόπαιδες κ.λπ.) νά φέρουν τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κ.λπ.), ἐξαιρουμένων μόνο τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν κατά τήν ὥρα τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ὁ ἀριθμός τῶν ἱεροψαλτῶν κάθε ἀναλογίου δέν δύναται νά ὑπερβαίνει τόν ἀριθμό τῶν τριῶν (3), ἐνῶ εἶναι ἐπιβεβλημένο νά τηρεῖται μεταξύ τους ἀπόσταση τριῶν (3) μέτρων.

8) Ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότητα διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ μέ σκοπό τήν παρουσία τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, πρέπει νά διατηροῦνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνο τά ἀντιστοιχοῦντα στούς προσερχομένους καθίσματα. Τά περισσεύοντα καθίσματα καλό εἶναι νά μεταφέρονται ἐκτός αὐτῶν.

9) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν εἶναι ὑποχρεωτικός κατά τήν διάρκεια ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐνῶ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη ἡ συχνή καί σχολαστική καθαριότητα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καθώς καί ἡ τακτική ἀπολύμανση τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὅπου παρατηρεῖται συχνή πρόσβαση τῶν πιστῶν.

10) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη, τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου καί ἄλλων εὐλογιῶν ἀπαιτεῖται, μέ εὐθύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, νά τηρεῖται μέ ἀκρίβεια ἡ προβλεπόμενη ἀπόσταση τῶν δύο (2) μέτρων μεταξύ τῶν πιστῶν.

11) Λόγῳ τῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας, οἱ ἑσπερινές Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἕως καί τήν Μεγάλη Τετάρτη θά ἀρχίζουν στίς 6.30 μ.μ.
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος θά ἀρχίσει στίς 5.30 μ.μ.
Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θά ἀρχίσει στίς 6.00 μ.μ.

12) Ἡ Λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου θά πραγματοποιηθεῖ μόνο πέριξ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, δίχως τόν σχηματισμό πομπῆς ἀπό τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά παραμείνουν στίς θέσεις τους, ἤ τήν πραγματοποίηση οἱασδήποτε πομπῆς μακράν τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ «συγκεντρώσεως» τῶν Ἐπιταφίων σέ πλατεῖες καί ἄλλους ἀνοικτούς χώρους.

Η ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:ΑΚΤΙΝΕΣ: «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 20.4.2021 ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα» (21/4/2021). (aktines.blogspot.com)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!!!! ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ. ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΟΤΙ ΔΗΛΩΝΑΝ ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΝ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ.

"Οἱ πιστοί, κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τους στόν Ἱερό Ναό, ὑποχρεοῦνται νά φοροῦν διπλό προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (μάσκα ὑφασμάτινη καί χειρουργική)" Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ. ΧΟΤΖΑ ΕΧΩ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ. ΦΩΝΑΖΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ. ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΣΙΚΑ; ΒΑΛΤΗΝ ΜΕΣΑ. ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΧΟΤΖΑ ΤΡΕΛΛΑΘΗΚΑΜΕ. ΕΧΕΙΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΣΙΚΑ; ΒΓΑΛΤΗΝ ΕΞΩ. ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ, 14 ΜΑΙΟΥ, ΧΟΤΖΑ ΕΙΣΑΙ ΣΟΦΟΣ. ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΕΤΟ ΣΠΙΤΙ.

ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟΝ.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

(Εδώ το χω στην άκρη της γλώσσας ...αλλά...δεν θα το πω...δεν θα το πω..η μάλλον..θα προσπαθήσω να το πω...ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ...)ΓΙΑΤΙ, καλέ, τρίκλωνε βασιλικέ, ολο αυτό το ΑΧΡΗΣΤΟ,ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ, παπαδαριο, δεν πάει να κάνει κάτι..ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ αφήνοντας τους Ανερμάτιστους ρημαδοχριστιανούς, τους Μητσοτακοχτυπημένους, στη δυστυχία και την ησυχία τους;

amethystos είπε...

Αυτό τό ευχάριστο είναι πρακτική σέ καθημερινή βάση, υπέρ υγείας, καί από τούς μέν καί από τούς δέν.

Ανώνυμος είπε...

Πεθαίνωωωωωωωω!!!!:-)

Ανώνυμος είπε...

Από τον άθλιο λαό, προκύπτουν πολύ πιο άθλιοι ποιμένες. Εμείς, οι πολλοί, οι λαικοί, Φταίμε για το Κατάντημα των ποιμένων. λοιπόν, Πρώτα τον εαυτόν μας, οι λαϊκοί, ας καταδικάζουμε.

amethystos είπε...

Φίλε όσο καί άν καταδικάζουμε τούς εαυτούς μας ή τούς ποιμένες,άν δέν βρούμε σέ τί συνίσταται ακριβώς τό φταίξιμό μας, αλλαγή τών δεδομένων δέν έρχεται. Κατ' αρχάς τούς αποδεχόμαστε σάν αντιπροσώπους τού θεού. Είναι αλήθεια; Οτι είναι υπεύθυνοι γιά τήν σωτηρία μας. Είναι αλήθεια; Μάς σώζουν; Είναι πατέρες; Συγχωρούν τίς αμαρτίες; Διότι η άφεσις τών αμαρτιών στό Ευαγγέλιο σήμαινε καί τήν θεραπεία τών ασθενών. Κάνουν θαύματα ένεκεν τής θεσμικής των χειροτονίας; Ας ξεκινήσουμε από κάπου γιά νά βάλουμε κάποια πράγματα στήν θέση τους έστω.Είναι εις τύπον καί τόπον τών Αγίων;