Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων.

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ

Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συναχθέντες σήμερον τήν 23ηνἈπριλίου 2021, ἡμέραν Παρασκευήν καί ὥραν 11π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖον, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ εἰς τήν κατά μῆνα τακτικήν Ἱερατικήν Σύναξιν, ἐν ὄψει τῆς ἐπερχομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καί λαβόντες γνῶσιν τῆς ὑπ’ἀριθ. 3041/21-4-2021 σχετικῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία ρυθμίζει τά τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου, μέ βάσιν τάς ὑφισταμένας ἐκτάκτους περιστάσεις (ὑγειονομικαί συνθῆκαι καί ἀπαγόρευσις κυκλοφορίας πέρα τῆς 9μ.μ.)ἀποφασίζει καί ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα:

1.Ἐνῶ ἐκφράζομεν τήν εὐχαρίστησίν μας,διότι κατά τήν ἐφετεινή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιο Πάσχα θά εἶναι ἀνοικτοί οἱ Ἱεροί μας Ναοί (παρότι θεωροῦμεν αὐστηρότατο καί ἀνάρμοστον τό μέτρον παρουσίας ἑνός πιστοῦ ἀνά 25 τ.μ., τό ὁποῖον δυστυχῶς μόνον εἰς τάς Ἐκκλησίας ἐπιβάλλεται), ἐν τούτοις διά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Πασχαλινή Θεία Λειτουργία, ὡς ρυθμίζεται τό τελετουργικό μέρος εὑρισκόμεθα πρό πρωτοφανοῦς ἀμηχανίας καί ἀνυπερβλήτου ἀδιεξόδου. Λόγοι κανονικοί, ἐκκλησιολογικῶς δεοντολογικοί, ἀλλά καί δογματικοί,τίθενται ὡς ἀνυπέρθετο συνειδησιακό ἐμπόδιο ἐφαρμογῆς τῶν καθοριζομένων διά τῆς ὕπερθεν Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου.

2.Συνειδησιακῶς ἀδυνατοῦμεν νά τελέσωμεν δύο Θείας Λειτουργίας (τήν τοῦΜεγάλου Σαββάτου καί τήν τοῦἉγίου Πάσχα)ἐντός τοῦἰδίου 24ώρου, ἀπό τό ἕνα μεσονύκτιον ἕως τό ἑπόμενον,ὅπερ συνεπάγεται τό να λειτουργήσωμενκαί να κοινωνήσωμεν δύο φορές ἐντός τοῦ χρονικοῦ αὐτοῦ διαστήματος.

3.Ἡ τήρησις τῆς ἐν θέματι Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθίσταται καί ἐκ τῶν πραγμάτων δυσχερής, διότι ψάλλοντες τήν 9 μ.μ. τό «Χριστός Ἀνέστη»καί τελοῦντες (παραλειπομένης τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου) τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τῆς Θείας Κοινωνίας τῶν πιστῶν εἶναι ἀδύνατον νά περαιωθοῦν ὅλα τήν 10ηνμ.μ. ὥραν, ὅτε ὁρίζεται ἡπαῦσις τῆς κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν.

Ἐκτός αὐτοῦδέν δύναται νά λογισθῇ ὡς Ἀναστάσιμος ἡ Θεία αὐτή Λειτουργία, ἀφοῦθά περαιωθῆ δύο ὥρας πρό τοῦ μεσονυκτίου, διαρκοῦντος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἔπειτα διά τούς χριστιανούς, οἱὁποῖοι θά παρευρεθοῦν μόνον κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως (9 μ.μ.)προκύπτει καί τό πρόβλημα τῆς καταλύσεως τῆς αὐστηρᾶς νηστείας τοῦΜεγ. Σαββάτου (ἄνευ ἐλαίου), ἐάνὅπως συνηθίζεται σπεύσουν ἀμέσως μετά τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»εἰς ἀπόλαυσιν τῆς μαγειρίτσας καί τῶν πασχαλίων ἐδεσμάτων.

4.Κατόπιντῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μή στέργοντες εἰς τό νά ἐνεργήσωμεν ὡς πρόσωπα τοῦκοινοῦθεάτρου, ἀλλ’ὡς ἠλεημένοι παρά Κυρίου Λειτουργοί τοῦὙψίστου, δηλοῦμεν ὑπευθύνως ὡς κατενώπιον Θεοῦ ὅτι ἀδυνατοῦμεν συνειδησιακῶς νά ἐφαρμόσωμεν τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας, κατά τά ὁριζόμενα, καί κοινῇ καί ὁμοφώνῳ ἀποφάσει, ἔχοντες τήν πρός τοῦτο ἔκθυμον εὐλογίαν τοῦΣεβ. Ποιμενάρχου μαςΜητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, θά τελέσωμεν τήν τελετήν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως ἀνήμερα τοῦΠάσχα, ἀρχομένης τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος ὥρα 5 π.μ. καί μετ’αὐτήν θά ἀκολουθήσῃ ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καί ἡἈναστάσιμος Θεία Λειτουργία, και

5.Ἐάν, ὅμως, ὑπάρξῃἐν τῷμεταξύ «φιλανθρωποτέρα ψῆφος»ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἡ ὁποία θά προβλέπῃπερί τήν 11 μ.μ. τοῦΜεγάλου Σαββάτου τήν ἔναρξιν τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τήν τέλεσιν τῆς Πασχαλίου Θείας Λειτουργίας μετά τήν 12ην νυκτερινήν τοῦΜ. Σαββάτου,τότε πάνυ ἀσμένωςκαί ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς θά συμπορευθῶμεν καί θά χαιρετίσωμεν τό σπουδαῖο αὐτό γεγονός.Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν, Μετά Πασχαλίων εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων& Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης

Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου

Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος

Ἀρχιμ. Διονύσιος Μάλλιος

Πρωτ.Πέτρος Μαριᾶτος -Ἰατρός

Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος

Πρωτ. Θεολόγος Παντελῆς

Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος

Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀδικημενάκης

Οἰκονόμος Ἰωάννης Παπανδρόπουλος

Ἱερεύς Παῦλος Καλλίκας

Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης

ἹερεύςΠαναγιώτης Σκλάβος

Εξετράπη εντελώς η Ιερά Σύνοδος; Καταργεί τον Όρθρο της Αναστάσεως!

 

Είναι απίστευτο ότι στην εγκύκλιο που απέστειλε  η ΔΙΣ προς τις Ι. Μητροπόλεις, παραλείπουν τον Όρθρο της Κυριακής του Πάσχα! Πρόκειται για ΠΡΟΔΟΣΙΑ της Ι. Παραδόσεως! Αλαζονεία έχει καταλάβει τους Ιεράρχες; Πως τολμούν να παραβούν τον 89ο Κανόνα της Πενθέκτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, μεταθέτοντας την Ανάστασιν σε ώρα που καταργεί τα παραδοθέντα από τους Ι. Ευαγγελιστές;

Ολοκληρώνουν το ΕΓΚΛΗΜΑ κατά της πίστεως! Πώς δεν αισχύνονται να εξοβελίσουν τον Όρθρο της Αναστάσεως; Να προβεί άμεσα η ΔΙΣ σε δήλωση αν παραμένουν Ορθόδοξοι ή παίρνουν εντολές από σκοτεινά κέντρα! Νέο παλαιοημερολογιτικόν θέλουν να δημιουργήσουν; Επώλησαν την Εκκλησία «διά τα αργύρια» στον ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟ; Μακαριώτατε, αν σχίσετε την Εκκλησία τότε θα συμβεί σε Εσάς αυτό του προφήτη Δανιήλ «ἤδη γὰρ ἄγγελος Θεοῦ λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ Θεοῦ σχίσει σε μέσον… μένει γὰρ ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ τὴν ρομφαίαν ἔχων πρίσαι σε μέσον, ὅπως ἐξολοθρεύσῃ ὑμᾶς». Σεβασμιώτατοι, δεν θα γλιτώσετε της «γεέννης»!

Ιδού η συγκεκριμένη αναφορά της εγκυκλίου:

«14) Τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου θά τηρηθεῖ τό ἑξῆς Τυπικό:

α) 8.10 μ.μ.: Ἔναρξη Ἀκολουθίας Παννυχίδος.

β) 8.45 μ.μ.: «Δεῦτε λάβετε φῶς» ἀπό Ὠραίας Πύλης.

γ) 9.00 μ.μ.: «Χριστός Ἀνέστη» (10 φορές) ἀπό τήν ἐξέδρα ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Μετά τό πέρας τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», ὁ Ἱερεύς εἰσέρχεται στόν Ἱερό Ναό, ἐνῶ οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν τό Δοξαστικό Τροπάριο τῶν Αἴνων «Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου θά ἀναγνωσθεῖ ἀπό Ὠραίας Πύλης ὁ Κατηχητικός Λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Στήν συνέχεια θά ψαλεῖ τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί κατόπιν αὐτοῦ θά ἀρχίσει ἀπ᾿ εὐθείας ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία».

Ορθόδοξος Τύπος

ΑΚΤΙΝΕΣ: Εξετράπη εντελώς η Ιερά Σύνοδος; Καταργεί τον Όρθρο της Αναστάσεως! (aktines.blogspot.com)

7 σχόλια:

χαλαρωσε είπε...

Ο π. Άγγελος Αγγελακόπουλος δεν υπογραφει; Που χαθηκε αυτος;

amethystos είπε...

Αποτειχίστηκε.

χαλαρωσε είπε...

ΛΕΡΝΑΙΟΣ Ο ΖΗΣΗΣ

amethystos είπε...

Θρασύδειλος. Είπε ψέματα σέ όλους ότι δέν συμμετείχε στόν οικουμενισμό τού Δημήτριου, ότι δέν καταλάβαινε. Αλλά είδες ο Δημήτριος, ξύνονταν γιά τήν ένωση.

gabtheo είπε...

Τι σουχω για μετά. Παραπονείται ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου για τις Αναστάσιμες ακολουθίες. Παίρνει αυτό "Η Θεία Λειτουργία στους ιερούς ναούς/θρησκευτικούς χώρους λατρείας τελείται χωρίς την παρουσία πιστών. Διευκρινίζεται ότι οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για ατομική προσευχή (ταυτόχρονη φυσική παρουσία μέχρι 10 άτομα ανά θρησκευτικό χώρο), νοουμένου ότι θα διασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αποστάσεις, μάσκες, μέγιστος αριθμός ατόμων).

Διευκρινίζεται ότι η παρουσία πιστών απαγορεύεται και στον προαύλιο χώρο των ναών/θρησκευτικών χώρων λατρείας.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τη βραδινή Αναστάσιμη Ακολουθία το Μεγάλο Σάββατο (1 Μαΐου), επιτρέπεται η παρουσία πιστών στον προαύλιο χώρο των ιερών ναών, τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που ισχύει για τη λειτουργία των εκκλησιών και νοουμένου ότι θα γίνουν διαρρυθμίσεις για να παρευρίσκονται καθήμενοι οι πιστοί. Στο εσωτερικό των ναών μόνο για τη βραδινή Αναστάσιμη Λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο, επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 50 ατόμων, στη βάση του πρωτοκόλλου. Όλες τις υπόλοιπες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, απαγορεύεται η παρουσία πιστών στους χώρους θρησκευτικής λατρείας είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο."
Διαμαρτύρεται ξανά και παίρνει αυτό "Σε σχέση με τις σημερινές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν τη Μεγάλη Βδομάδα από 26/4/2021 έως 2/5/2021, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1) Στο εσωτερικό των ναών, επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 50 ατόμων, νοουμένου ότι θα προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους για το COVID-19, με το οποίο να αποδεικνύουν ότι έχουν εμβολιασθεί τουλάχιστον με τη μια δόση, τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν και τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης, καθώς και του υγειονομικού πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας. Επιτρέπεται επίσης, η παρουσία πιστών στον προαύλιο χώρο των ιερών ναών, τηρουμένου του μέτρου αποστασιοποίησης και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που ισχύει για τη λειτουργία των εκκλησιών και νοουμένου ότι θα γίνουν διαρρυθμίσεις για να παρευρίσκονται καθήμενοι οι πιστοί.
2) Υπενθυμίζεται ότι, η απαγόρευση μετακίνησης αρχίζει στις 9.00 μ.μ.
3) Νοείται ότι, σε σχέση με την απόφαση για την Αναστάσιμη Ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου ισχύουν τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί." (από εδώ https://orthodoxia.online/%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82/bainei-pistopoiitiko-emvoliasmou-stis-ekklisies-tis-kyprou/)
Όλα "πράσινα", "καταπράσινα"! Όπως λέει και ο "πράσινος" Σβαμπ της Μεγάλης Επανεκκίνησης (Great Reset) είναι ξεκάθαρα οικολογικό το πρόβλημα και μειώνουμε την ποσόστωση του άνθρακα από τις "μετακινήσεις". Οι επόμενες 2 εβδομάδες, για ακόμη μια φορά, θα είναι δύσκολες, που λέει η παρέα του Κούλη με το ακαταδίωκτο.

amethystos είπε...

Καταργήθηκαν μόνοι τους οι κληρικοί γιά νά συνεχίσουν νά λαμβάνουν τόν μισθό τους. Ας τό κρατήσουμε στήν μνήμη μας καί άς πάψουμε νά τούς τιμούμε τζάμπα σάν πατέρες μέχρι νά καθαρίσει καλύτερα η προδοσία τής Πίστης.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα,
Σήμερα στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στον Στρόβολο Λευκωσίας,
ο Ιερέας μετα την απόλυση ανακοίνωσε ότι με παρότρυνση του Αρχιεπισκόπου
δεν θα υπακούσουμε στα κυβερνητικά μέτρα. Όλες οι ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδος
θα ξεκινούν στις έξι πλην της Μεγάλης Πέμπτης που θα ξεκινήσει στις πέντε,
για τελειώνουν στις εννέα. Όσον αφορά το μεγάλο Σαββάτο δεν υπήρξε ακόμη απόφαση του Αρχιεπισκόπου.

Υ.Γ. Το άκουσα ο ίδιος. Καλή Ανάσταση!

ΚΣΝ