Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτά είναι πρακτικά της Ιεράς Συνόδου για τον ιερέα που κατηγορείται ως βιαστής της (θετής) κόρης του

τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου για τον ιερέαΚακοποίηση Ελεάνας Φραντζή
ΣΟΚ!!! ΑΥΤΟΣ είναι ο ιερέας που βίαζε τη (θετή) κόρη του… (ΦΩΤΟ)  ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Ο πατήρ Στυλιανός – που κατηγορείται ως βιαστής της (θετής) κόρης του – σπάει τη σιωπή του Ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας και άλλα πέντε μέλη της Ιεράς Συνόδου συνέτειναν στην απαλλαγή του ιερέα, ο οποίος καταδικάστηκε για άσεμνη επίθεση εναντίον ανήλικης τεσσάρων ετών, η οποία απεβίωσε πρόσφατα, σε ηλικία 29 ετών, προκαλώντας σοκ ανά το παγκύπριο.
Τα πιο πάνω προκύπτουν από τα πρακτικά συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, τα οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», ρίχνοντας φως στο τι διαδραματίστηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ιεράς Συνόδου και τα οποία γεννούν ερωτηματικά αφήνοντας παράλληλα ιεράρχες εκτεθειμένους.
Από την ανάγνωση των πρακτικών της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015, στον αναγνώστη δημιουργείται η εντύπωση πως παίχτηκε ένα παιγνίδι για να προκύψει το αποτέλεσμα της απαλλαγής του κατηγορούμενου, τότε, ιερέα. Προφανώς κάποιοι θεωρούσαν πως μιλούσαν εκ του ασφαλούς, αφού ουδείς ανέμενε την απροσδόκητη τροπή που πήρε το θέμα σχεδόν τρία χρόνια μετά.
Ρόλο στην απαλλαγή του ιερέα διαδραμάτισαν, με τη θέση που πήραν, οι μητροπολίτες Ταμασού Ησαΐας, Λεμεσού Αθανάσιος και Κύκκου Νικηφόρος, όπως και ο επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος και ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος.
Ο Μητροπολίτης Κιτίου δεν φαίνεται από τα πρακτικά να έχει εκφράσει θέση, αλλά σημειώνεται πως ήταν επικεφαλής της Ανακριτικής Επιτροπής της Ιεράς Συνόδου, η οποία κατέληξε ότι δεν… τρέχει τίποτε. Στην ίδια Επιτροπή συμμετείχε και ο επίσκοπος Λήδρας και ίσως και άλλοι συνοδικοί οι οποίοι, ωστόσο, δεν κατονομάζονται στα πρακτικά.
Εισήγηση του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιου, όπως η υπόθεση επανεξεταστεί ύστερα και από την καταδίκη του Πρωτόδικου Δικαστηρίου και εν συνεχεία του Ανωτάτου δεν πέρασε.
Στα πρακτικά τα οποία καταδεικνύουν τον ρόλο του καθενός, καταγράφονται ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:
«Υπόθεσις του πατήρ Στυλιανού Σάββα, εξ Εργατών.
Ο Μητροπολίτης Πάφου, ως πρόεδρος του Πενταμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου, αναφέρει ότι το Πενταμελές Συνοδικόν Δικαστήριον συνήλθεν εις προκαταρκτικήν συνεδρίαν και εξήτασε την διαδικασίαν την οποίαν θα ακολουθήσει επί του θέματος του αφορώντας εις τον εφημέριον της κοινότητος Εργάτες, της Ιεράς Μητροπόλεως
Tαμασού, π. Στυλιανό Σάββα. To Δικαστήριον, συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κύπρου, εζήτησεν από τον πρόεδρον της Ανακριτικής Επιτροπής, μητροπολίτην Κιτίου, όπως η Επιτροπή επανεξετάσει το θέμα, εν συναρτήσει, και προς τα νέα δεδομένα επί της υποθέσεως, ήτοι την υπό του Πολιτικού Δικαστηρίου καταδίκην του ως άνω ιερέως εις 18μηνον φυλάκιση και την υπό του εφετείου απόρριψιν εφέσεως εναντίον της καταδικαστικής αποφάσεως. Επειδή, ως αναφέρει εν συνεχεία ο Μητροπολίτης Πάφου, ο Μητροπολίτης Κιτίου θεωρεί ότι το θέμα δεν δύναται να επανεξετασθεί, διά τούτο και θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος η Ιερά Σύνοδος, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.
 Ο Μητροπολίτης Ταμασού εισηγείται όπως η Σύνοδος, επιδεικνύουσα την επιείκειαν αυτής, αποκαταστήσει, κατ’ οικονομίαν, τον ιερέα, ο ίδιος δε εις τοιαύτην περίπτωσιν θα καλέσει τον π. Στυλιανό Σάββα εις μετάνοιαν. “Έχει αρκετά ταλαιπωρηθεί”, λέγει ο Μητροπολίτης Ταμασού, “τόσον ό ίδιος όσον και η οικογένειά του. Εξάλλου το δικαστήριον απαίτησεν όπως αυτός μη εργάζεται σε χώρους που απασχολούνται ανήλικοι”, θα τοποθέτησει αυτόν ως εφημέριον εις το παρά την κοινότητα Μαλούντας κείμενον Ιερόν Ησυχαστήριον του Αγ. Μάρκου τού Ευγενικού. Ο εν λόγω κληρικός θα καλύπτει παραλλήλως και τας λειτουργικάς ανάγκας προσκυνηματικού ναού παρά την κοινότητα Φικάρδου. Η προτεινομένη λύσις θα συμβάλει πρώτον εις την συνέχισιν της οικονομικής στηρίξεως του εν λόγω κληρικού, δεύτερον εις την οριστικήν επίλυσιν του δημιουργηθεντός εκ της αναχώρησης ως και της επιστροφής αυτού εις την κοινότητα προβλήματος και τρίτον θα απαλλάξει τον μητροπολίτην της φροντίδος της συνεχούς εκ περιτροπής αποστολής ιερέως προς κάλυψιν των αναγκών του εν λόγω ναού.
– Ο Μητροπολίτης Πάφου, εν συνέχεια, λαβών τον λόγον λέγει ότι άλλα είναι τα εκκλησιαστικά κριτήρια και άλλα τα κοσμικά και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξετασθεί κανονικώς υπό του εκκλησιαστικού δικαστηρίου η υπόθεσις και εάν δεν στοιχειοθετείται οιαδήποτε εκκλησιαστική παράβασις, τότε να αθωωθεί ο εν λόγω ιερεύς. “Εν κώλυμα ιεροσύνης”, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Πάφου, “διά τα πολιτικά δικαστήρια δυνατόν να θεωρείται και ένδειξις νοητικής υστερήσεως, διά την Εκκλησίαν όμως είναι κωλυτικόν της ιεροσύνης”.
Ο Μητροπολίτης Λεμεσού, λαβών τον λόγον, λέγει, ότι όταν εις μίαν υπόθεσιν δεν υπάρχωσι δύο ή τρεις μάρτυρες, τότε η υπόθεσις θεωρείται ως μη υπάρχουσα. Εφ όσον, λέγει η Ανακριτική Επιτροπή περατώσασα το έργον αυτής κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι ουδέν αξιόποινον έπραξεν ο π. Στυλιανός Σάββα, τότε θα πρέπει να αποδεχθώμεν την γνώμην του οικείου επισκόπου, αντί, να αναμένωμεν την τυχόν προσφυγήν του ως άνω καταδικασθεντός κληρικού εις τριτοβάθμιον δικαστήριον.
– Ο Μητροπολίτης Κύκκου λέγει ότι το παράπτωμα διά το όποιον κατηγορείται ο π. Στυλιανός Σάββα δεν είναι ούτε μοιχεία, ούτε πορνεία, αλλά “συγκυλισμός” και θα πρέπει να εξετάσωμεν τι οι ιεροί κανόνες διαλαμβάνωσιν εις την περίπτωσιν ταύτην. (Συγκυλισμός είναι η σωματική επαφή χωρίς συνουσία, όπως αναφέρεται στα λεξικά).
– Ο Επίσκοπος Λήδρας λέγει ότι επειδή ο ίδιος είναι μέλος της Ανακριτικής Επιτροπής, εκ των εξετάσεων και ερευνών, αι οποίαι διεξήχθησαν, δεν ευρέθη οιονδήποτε κώλυμα επισύρον την τιμωρίαν του συγκεκριμένου ιερέως.
– Ο Επίσκοπος Καρπασίας, εν συνεχεία, λέγει ότι εάν ο οικείος Επίσκοπος δεν αποσύρη την υπόθεσιν, τότε θα πρέπει να αναλάβει αυτήν το Πενταμελές Συνοδικόν Δικαστήριον.
Κατόπιν τούτων, ο Μητροπολίτης Ταμασού λέγει ότι ως οικείος επίσκοπος αποσύρει την υπόθεσιν από την Ιεράν Σύνοδον και θα την εξετάσει ο ίδιος κατά την κρίσιν αυτού.
Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου συναινούν».
Όπως προκύπτει, ο Επίσκοπος Καρπασίας έδειξε τον δρόμο στον Μητροπολίτη Ταμασού να υλοποιήσει την πρόσθεσή του να αποσύρει την υπόθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...