Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Είναι σωστό να φορούν πολύτιμα άμφια οι ιερείς;


Η κατηγορία περί πολυτελών αμφίων των ιερέων είναι παλιά δεν είναι σημερινή, αλλά ανάγεται στην αρχαία Εκκλησία!

Να τι γράφει ο αείμνηστος Παναγόπουλος επ' αυτού:

Υπάρχουν «Ευαγγελικοί» που κατηγορούν τούς Ιερωμένους για το βαρύτιμο των στολών των. Και εξ αιτίας αυτού παραμένουν μακράν της Εκκλησίας και του Αγιασμού πολλοί εξ ημών.

Στο σημείο αυτό κάνουμε διάκριση της στολής του Κλήρου εν το Εκκλησία και της στολής έξω της Εκκλησίας.

Όπως λέγουν οι άγιοι ημών Πατέρες υπάρχει λόγος όπου ενδύονται κατ' εξοχήν οι Αρχιερείς τόσον μεγαλοπρεπώς εις την Εκκλησίαν.

Λέγει π.χ. ο Μ. Βασίλειος «Χρήσιμον και το της εσθήτος ιδίωμα, προκηρυττούσης έκαστον και προδιαμαρτυρομένης το επάγγελμα της κατά Θεόν ζωής, ώστε ακόλουθον και την πράξιν παρά των τυγχανόντων ημίν απαιτείσθαι ου γαρ ομοίως το απρεπές και άσχημον εν τοις τυχούσι και εν τοις μεγάλα υπισχουμένοις διαφαίνεται» και πάλιν «Ως ουν εστί τι στρατιώτου ίδιον εν τω ενδύματι και άλλο του συγκλητικού, και άλλο άλλου, αφ' ων εικάζεται αυτών ως επί το πλείστον, τα αξιώματα, ούτως είναι τινά και χριστιανού ιδιότητα και από της εσθήτος το ευπρεπές και ακόλουθον σώζουσαν την από του Αποστόλου παραδιδομένην κοσμιότητα, ποτέ μεν τον, Επίσκοπον κόσμιον είναι διοριζόμενον, ποτέ δε τις γυναίκας εν τη καταστoλή κοσμίω είναι διατασσομένου» (Ερωτ. κβ') και πάλιν «Η δια του σχήματος επαγγελία οιονεί παιδαγωγία τις εστί τοις ασθενεστέροις προς το και ακάνθας αυτούς από των φαύλων ειργάσθαι» (του ιδίου).

Εκ των λόγων αυτών του θείου Πατρός αποδεικνύεται, ότι υπάρχει λόγος της ιερατικής μεγαλοπρεπούς ενδυμασίας, διότι κηρύττει και δια της στολής του ακόμη ο Αρχιερεύς, η ζώσα αύτη εικόνα του Κυρίου.

Το μεγαλοπρεπές της στολής των Αρχιερέων υπάρχει από της πρώτης Εκκλησίας, δεν είναι των αιώνων μας. Εις τον πρώτον μόλις αιώνα επί Επισκόπου Ταυρομενίας Αγίου Παγκρατίου διαβάζομεν τα έξης: «Όταν μετέβη ο ηγεμών εις συνάντησιν του Παγκρατίου εύρεν αυτόν ενδεδυμένον την ιερατικήν στολήν επί θρόνου καθιζόμενον, και έχοντα προ αυτού την εικόνα του Χριστού και τον Σταυρόν. Ιδών τότε αυτόν εν τοσαύτη δόξη, έπεσε επί πρόσωπον και τον επροσκύνησε, διότι είδε φως θείον, όπερ περιεκύκλωνε τον Άγιον. Ο δε Άγιος ήγειρεν αυτόν, και ησπάσατο. Εγερθείς δε ο ηγεμών, έντρομος, ανέκραξε: Μέγας ο Θεός των Χριστιανών! Πιστεύω εις Σε, Ιησού Χριστέ, Θεέ αληθέστατε.

Τότε ο Άγιος ηυλόγησε αυτόν σταυροειδώς και επρόσταξε να καθίση πλησίον του. Ο δε ηγεμών έλεγε: Πώς να σε πλησιάσω αφού βλέπω την φλόγα περικυκλουσάν σε; Εννοήσας τότε ο Άγιος, ότι το φως τούτο ήτο η χάρις του Αγίου Πνεύματος δια την ιεράν στολήν, ην ενεδύετο, προστάξας να εξέλθουν άπαντες και μετ' ολίγον να επιστρέψουν, εξεδύθη τα ιερά ιμάτια. Τότε ο Βονιφάτιος δεν έβλεπεν πλέον το φως. Όθεν εκάθησε πλησίον του Αγίου Παγκρατίου και ήκουσε τους σωτηρίους λόγους αυτού» (βλ. Μ. Συναξ. Θ' Ιουλίου σελ. 142).

Ώστε δεν είναι αμαρτία όταν βλέπομεν χρυσοποίκιλτον τον Αρχιερέα εις την Εκκλησίαν, διότι εικονίζει τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστον. Δια δε την στολήν έξω της Εκκλησίας είναι υπόθεσις ενός εκάστου. Ο Μ. Βασίλειος, όστις έξω της Εκκλησίας εκυκλοφορούσε με απλούν τετριμμένον ράσον, εντός της Εκκλησίας ήτο μεγαλοπρεπής. Έλεγε δε χαρακτηριστικά «Τώρα ενδύεται Χριστός, ο Βασίλειος».

Κι ακόμα ο π. Επιφάνειος λέει χαρακτηριστικά:
Πολλοί άνθρωποι αντιδρούν βλέποντας στις Εκκλησίες βαρύτιμους πολυελαίους και χρυσά άμφια...
Ένας φωτισμένος γέροντας προσεγγίζει το θέμα αυτό ως εξής: Όπως εμείς, όσο φτωχοί κι αν είμαστε, έχουμε κι ένα καλύτερο σερβίτσιο για κάποιο ξένο, το ίδιο και περισσότερο πρέπει να φρονούμε και να πράττουμε για το σπίτι του Θεού, το Ναό Του. Διότι είναι άσχημο να βάζουμε σε κατώτερη θέση το Θεό από τον συνάνθρωπο μας. Πρέπει, λοιπόν, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για το Θεό και να μην είναι η προσφορά μας δευτέρας διαλογής, όπως του Κάιν.

- Οι νέοι, βέβαια, δίνουν σημασία σ' αυτά τα όποιο βλέπουν...

Ναι, ναι! «Με Ρόλεξ στα χέρια και γούνες στους ώμους», όπως λέει και γνωστό σατιρικό τραγούδι. Οι ίδιοι νέοι πού κατηγορούν για πολυτέλεια την Εκκλησία, ξοδεύουν μόνο για τσιγάρα, περίπου 5 Ευρώ ημερησίως και φορούν τις πανάκριβες φίρμες «τρακτερωτών» παπουτσιών των 150 Ευρώ. Αφήνω τις βράδυνες τους εξόδους στα ταβερνάκια —συνήθως πολλές φορές εβδομαδιαίως— όπου πληρώνουν τρεις κεφτέδες ένα χιλιάρικο, καθώς και την κατανάλωση αλκοόλ στην οποία, κατά τις στατιστικές, πρωτεύουμε πανευρωπαϊκώς! Έχουν, λοιπόν, δικαίωμα να κατηγορούν.
Έξαλλου, ας μη βλέπουμε μόνο τα φανταχτερά σκεύη και άμφια, αλλά να πηγαίνουμε και σε άσυλα ανιάτων ή στέγες γερόντων τα οποία συντηρεί η Εκκλησία, να πηγαίνουμε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αναλίσκονται κυριολεκτικά μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να παίρνουν θεληματικά ούτε ένα μισθό, προσφέροντας το έργο τους για την ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους...

Τα πράγματα τα οποία έχει η Εκκλησία, τα χρησιμοποιεί κατά τον καλλίτερο τρόπο, χωρίς αυτό να αποκλείει τις εξαιρέσεις. Όπως στο ιατρικό επάγγελμα υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί, στον δικηγορικό κλάδο καλοί και κακοί δικηγόροι, στον εκπαιδευτικό υπάρχουν καλοί και κακοί διδάσκοντες, έτσι και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι όποιοι έχουν τα ελαττώματα τους. Πώς στον κύκλο των 12 Αποστόλων υπήρχε κάποιος ο όποιος ήταν προδότης; Έτσι ακριβώς και στον Κλήρο, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέπτονται όσο θα έπρεπε την αποστολή τους.
- Κάποιοι βέβαια θα ισχυριστούν πως το πρόβλημα, είναι πως αυτοί δεν είναι η εξαίρεση. Εξαίρεση είναι οι καλοί ιερείς.
Και απαντώ: Πού το ξέρουμε αυτό; Έχουμε, μήπως, στατιστικά στοιχεία; Συνήθως, το κακό είναι φανταχτερό. Ακριβώς επειδή ο Χριστός μας λέει «μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου» (Ματθ. ς' 3), δηλαδή να κάνεις την ελεημοσύνη σου κρυφά, να κάνεις το καλό κρυφά και να μη βγαίνεις να το διατυμπανίζεις, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, το καλό είναι κρυφό στην Εκκλησία κι αυτό το όποιο βγαίνει στη φόρα και γίνεται «σήριαλ» στις πρώτες σελίδες και στήλες των εφημερίδων, είναι τα αρνητικά. Μην ξεχνάμε: Τα πολύτιμα μέταλλα είναι πάντα κρυμμένα!
Οι νέοι μας πάντως ως ειλικρινείς ότι είναι, ας ψάξουν να βρουν τους καλύτερους κληρικούς και να συνδεθούν μαζί τους. όπως όταν αρρωσταίνουμε ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο γιατρό, όταν θέλουμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα πηγαίνουμε στον καλύτερο φροντιστή, έτσι να κάνουμε και για την ψυχή μας. και μάλιστα πολύ περισσότερο γι’ αυτήν…
πηγή : Με παρρησία

ΣΧΟΛΙΟ :   Η κρίση τής γλώσσας είναι πλέον εμφανής. Οι ιερείς δέν ξέρουν πλέον τί διαβάζουν. Διότι η κρίση τής φρονήσεως είναι παλαιότερη. Από παλαιά δέν ξέρουν τί λένε.

Δέν κατορθώσαμε νά βρούμε σημείο στό κείμενο τού Μ.Βασιλείου, στό οποίο νά αναφέρεται πώς οι ιερείς μπορούν νά φορούν χρυσοποίκιλτα άμφια μέ διαμαντένιες λεπτομέρειες, ούτε σημείο στό οποίο νά αναφέρεται ότι ο αρχιερεύς είναι η ζώσα εικόνα τού Κυρίου. Απλώς αναφέρει ότι ενδύεται ο Βασίλειος τον Κύριο όπως τόν ενεδύθη κάθε χριστιανός στό βάπτισμα καί εικονίζει τό βάπτισμα, διότι μία μόνον εικών υπάρχει τής Αγίας Τριάδος, Ο ΚΎΡΙΟΣ. Καί κάθε εικών της εικόνος είναι ήδη ειδωλολατρεία.

Καί πώς τελειώνει τήν αερολογία του ο Ιεροκήρυξ; Κατηγορώντας τούς νέους. Όπως συνήθως. Σάν Κατίνα.

Αμέθυστος

21 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Παντελώς αθεολόγητο το παρόν άρθρο. Στην πρώτη εκκλησία κυριαρχει το λευκό άμφιο, ως προέκταση του βαπτισματικού χιτώνα. Ο Ιερός χρυσόστομος ψέγει τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο ως λιθομανή και τα σηρηκά φορών, Ο ίδιος ο Άγιος Πατέρας φορούσε πάντοτε "στίλβουσαν" λευκή βαμβακερή περιβολή κατά την Θ.Λειτουργία, και απεχθάνετο το μαύρο της εξωτερικής περιβολής των κληρικών παντός βαθμού (διακονίας).

Ανώνυμος είπε...

Παντως μια μεγαλοπρεπεια δεν πειραζει στην λατρεια . Δειχνει μια συνδεση με το βυζαντινο παρελθον . Καποια αλλλα πειραζουν . Και δεν πρεπει να ξεχναμε οτι πολλοι δυτικοι χριστιανοι που προσηλθαν στην ορθοδοξια ενας απο τους λογους ηταν οτι τους εντυπωσιασε η λατρεια που οντως ειναι μεγαλοπρεπης .Ας μην ειμαστε κριτικοι σε αυτο το κομματι της ορθοδοξιας υπαρχουν τοσα αλλα που ειναι απαραδεκτα

χαλαρωσε είπε...

δια τουτο λλεγει αυτη ο Προφητης' παρεστη η βασιλισσα εκ δεξιων σου εν ιματισμω διαχρυσω. Ουχ ιματιον λεγει, αλλα αρετην. Δια τουτο η Γραφη αλλαχου λέγει' Πως εισηλθες ωδε μη εχων ενδυμα; Ωστε ουκ ενδυμα λέγει, αλλα την πορνείαν, και την ρυπαραν πραξιν και την ακαθαρσίαν.

---
Αγιου Ιωαννου Χρυσοστομου, ομιλια εις Ευτρόπιον, PG 52, 408-411.


Και καταληγει. Ιματιον της Εκκλησιας η πολιτεία της Εκκλησίας.

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

"μία μόνον εικών υπάρχει τής Αγίας Τριάδος, Ο ΚΎΡΙΟΣ καί κάθε εικών της εικόνος είναι ήδη ειδωλολατρεία"

Η παραπάνω θέση είναι εντελώς αιρετική. (βλ Ζ οικουμενική σύνοδο)
Παρακαλώ να ανακαλέσετε...

amethystos είπε...

Είναι δυνατόν οι ξένοι, οι δυτικοί, νά είναι κριτήριο τής πίστεώς μας;
Μ'αυτόν τόν τρόπο τήν χάσαμε.
Είναι δυνατόν νά κρατάμε βιτρίνες για νά αποκτήσουμε πελατεία;
Είναι δυνατόν νά μήν καταλαβαίνουμε η μόνη ανησυχία τού κληρικαλισμού είναι το νά έχει γεμάτες εκκλησίες;
Είναι δυνατόν νά μήν καταλαβαίνουμε γιατί ο Ιερώνυμος επιτέθηκε στή Ρε-πούση επειδή θέλει να καταργήσει τόν εκκλησιασμό τών μαθητών; Διότι μέ τούς μαθητές γεμίζουν οι εκκλησίες.
Ο πάπας τίς γεμίζει μέ μοναχούς, πιστοί δέν υπάρχουν. Καί πώς νά υπάρχουν αφού οι ιερείς είναι μασώνοι, άπιστοι.

amethystos είπε...

Αγαπητέ κ.Ηλιάδη, άν διαβάζατε καλύτερα, θά βλέπατε πως : κάθε άλλη "ζώσα" εικών τού Κυρίου, είναι ήδη ειδωλολατρεία. Είναι ο γνωστός χρυσός μόσχος.
Παρακαλούμε να ανακαλέσετε...

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

Εγω διαβάζω καλά, στο άρθρο σας δεν υπάρχει η λέξη "ζωσα". Ελπίζω να οφείλεται σε απλή παράλειψη.
Παρακαλώ λοιπον να ανακαλέσετε και να ζητήσετε συγνώμη.

amethystos είπε...

Δέν είναι άρθρο. Είναι σχόλιο άρθρου.
Ορίστε τί λέει τό άρθρο :"... η ζώσα αύτη εικόνα του Κυρίου."

Παρακαλούμε λοιπον να ανακαλέσετε και να ζητήσετε συγνώμη.

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

Εγω λέω τι γράφεις εσυ και οχι τι γράφει το άρθρο. Και η άποψή σου είναι διατυπωμένη ως εξής: "μία μόνον εικών υπάρχει τής Αγίας Τριάδος, Ο ΚΎΡΙΟΣ καί κάθε εικών της εικόνος είναι ήδη ειδωλολατρεία"
Εν πάσει περιπτώσει, και από τα παραπάνω σχόλια κατάλαβα. Το παίζεις γνώστης των πάντων και ο εγωισμός σου έχει φτάσει στο μέγιστο. Κατηγοράς τους πάντες και τα πάντα μεσα στην Εκκλησία, γιατί δεν ξέρεις τι σημαίνει Εκκλησία. Βγάζεις αφορισμούς του τύπου " οι ιερείς είναι μασώνοι, άπιστοι", και " η μόνη ανησυχία τού κληρικαλισμού είναι το νά έχει γεμάτες εκκλησίες" σαν τον κάθε άσχετο. Φαντάζομαι πως η δική σου ανησυχία είναι να αδειάσουν οι Εκκλησίες και να εξαφανιστούν οι ιερείς.

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

Θα έχεις βέβαια καιρό να πας στην Εκκλησία αφού πιστεύεις πως "με τούς μαθητές γεμίζουν οι εκκλησίες".

Αλλά μπορείς να μας πεις καθαρά τι πιστεύεις: είναι καλό ή κακό να είναι γεμάτες οι Εκκλησίες;

amethystos είπε...

Υπάρχουν στοιχεία ότι ο Ιερώνυμος είναι μασώνος:
http://amethystosbooks.blogspot.gr/2012/07/blog-post_5929.html
Καταλαβαίνουμε κ.Ηλιάδη ότι είστε ένα θαυμάσιο δείγμα νηπιοβαπτισμένου πιστού.
Εμείς πολεμούμε καί σιχαινόμαστε τήν ταύτιση εκκλησίας καί κλήρου.
Καληνύχτα

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

"Καταλαβαίνουμε κ.Ηλιάδη ότι είστε ένα θαυμάσιο δείγμα νηπιοβαπτισμένου πιστού."
Καλό κι αυτό. Δεν το είχα ξανακούσει ως επιχείρημα. Λοιπόν, τι κακό έχουμε εμείς οι νηπιοβαπτισμένοι πιστοί; Εσείς τι είστε; Οι όψιμοι πιστοί; Τι είναι η Εκκλησία στρατός; Παλιοί νέοι; Μή χειρότερα!

Λες πως "πολεμούμε καί συχαινόμαστε τήν ταύτιση εκκλησίας καί κλήρου" αλλά παραβιάζεις ανοιχτές πόρτες γιατί αυτό κανείς δεν το υποστηρίζει. Λες "οι ιερείς είναι μασώνοι, άπιστοι" σαν τον τρελό που συχαίνονταν και ήθελε να κόψει το πόδι του. Λοιπόν, δεν έχεις γνωρίσει αγίους κληρικούς, αγίους ιεράρχες;

Αλλά εγώ πιστεύω πως τα κίνητρά σου είναι αγνά. Όμως ακόμη κι αν υποθέσουμε οτι κάποια στιγμή, ΟΛΟΙ οι ιερείς και οι αρχιερείς γίνονταν μασώνοι και άθεοι και κλεφτες και δεν ξερω κι εγω τι άλλο λοιπον, τι μ' αυτό; Δεν διάβασες τι είπε ο Χριστός για τα ζιζάνια; Είπε, αφήστε τα να μεγαλώσουν μαζί με το σιτάρι κι όταν γίνει ο θερισμός τότε θα τα πετάξουμε στη φωτιά. Γιατί, αν προσπαθήσεις να τα κόψεις, μαζί τους θα κόψεις και το καλό σιτάρι.

Εσύ λοιπόν προσπαθείς ανοήτως να βγάλεις τα ζιζάνια μέσα από το χωράφι. Χρησιμοποιόντας τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι γιαχοβάδες, οι προτεστάντες και όλοι οι πολέμιοι της Ορθοδοξίας;

Να σε ενημερώσω πως η Εκκλησία δεν είναι μια επιχείρηση στην οποία πρέπει να αξιολογήσουμε τα στελέχη της και να απολύσουμε τους κακούς υπαλλήλους. Είναι ένα καράβι, και στο καράβι αυτό υπάρχουν και ποντίκια. Αλλά το καράβι αυτό είναι η σωτηρία μας. Και ίσως ακόμη και η σωτηρία των ποντικών.

Εν τελει σου ζητάω συγνώμη. Πίστεψέ με πως ότι είπα ήταν καλοπροαίρετο.

amethystos είπε...

Αυτό σημαίνει αγαπητέ ότι δέν είμαστε κατηχημένοι.
Ο κλήρος εγκατέλειψε τό μόνο έργο πού είχε νά κάνει. Τήν κατήχηση τών πιστών.
Αγνοούμε τόν τρόπο τής σωτηρίας μας.
Η εκκλησία αγαπητέ έχει ενωθεί ήδη μέ τον πάπα. Λόγω τής άγνοιάς μας!
Λόγω τού ότι έχουμε εμπιστευθεί τά πάντα στόν κλήρο.
Εμείς οι ίδιοι γνωρίσαμε πράκτορα τού πάπα, ο οποίος φιλοξενείται γιά χρόνια στό μοναστήρι της Πρεβέζης, ο οποίος γυρίζει τήν ευρύτατη περιοχή σημειώνοντας εάν οι ναοί είναι γεμάτοι. Ο ίδιος κοινωνεί τών αχράντων Μυστηρίων σέ μοναστήρι τής Λευκάδος. Ποιός ξέρει πόσοι άλλοι κυκλοφορούν πού δέν τούς γνωρίζουμε.
Η πληρότης τών ναών ανήκει στίς διαπραγματεύσεις τών διαλόγων γιά την ένωση.

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

"Ο κλήρος εγκατέλειψε τό μόνο έργο πού είχε νά κάνει. Τήν κατήχηση τών πιστών."

Συγνώμη, έκανα λάθος. Νόμιζα οτι μιλούσαμε για την ορθόδοξη εκκλησία.

Και πάλι συγνώμη...

amethystos είπε...

Φίλε σέ είχαμε προειδοποιήσει πρέπει νά μάθεις να διαβάζεις καλύτερα. Οι έξυπνοι καί αυτοί πού ζούν με τίς εξυπνάδες τους, δέν μπορούν νά καταλάβουν τί διαβάζουν.
Εσύ φίλε έχεις κατηχηθεί, αγωνίζεσαι γιά τή σωτηρία σου, ξέρεις τί θα πεί αυτό;
Δέν έχεις ακούσει ποτέ τίποτε γιά τον οικουμενισμό;

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

Αμα γνωρίσεις από κοντά την Ορθοδοξία θα σου λυθούν όλες οι απορίες. Σε συμβουλεύω να βρεις κανένα ταπεινό πνευματικό να σου τα εξηγήσει όλα αυτά.

amethystos είπε...

Δέν θεραπεύεται η μαλακία φίλε.

Χ. ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

Μην απελπίζεσαι. Με τη μετάνοια όλα θεραπεύονται.

amethystos είπε...

Αφού τό λές εσύ φίλε δέν απελπίζομαι. Σέ βλέπω τόσο αγνό, αγαθό, ετεροαναφερόμενο, αληθινό πλησίον. Ξανακυττάζω τά σχόλιά σου καί σέ βλέπω τόοοσο θεραπευμένο! καί δέν απελπίζομαι.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Το μόνο σου επιχείρημα είναι η συκοφαντία,αδελφέ;Δεν είναι ζήτημα πειθούς αλλά Χάριτος και Αληθείας.Ε σ ύ π ο ύ ζης;'Στον αστερισμό των μελανοχιτώνων,του παπ(/ππ)αδαριού χωρίων και άστεων που μας έχει τόσο σκοτίση και συσκοτίση έχοντας κατακλέψη και καταβεβηλώση το ναό και οίκο του Κυρίου μας,έχοντας κρύψη το μ ό ν ο α λ η θ ι ν ό Φως του μ ό ν ο υ Ηλίου μας;Μόνο να ψέγης γνωρίζεις σαν αγράμματος,σα μαλάκας;Από την άλλη,είδες φως και...είπες,'σκέφθηκες να 'μπης να 'δης τι γράφεται (και) κατά 'δώ;Το σχόλιο είναι πεντακάθαρο,βλάκα.Από τι πάσχεις;Από άνοια;Γνωρίζεις να αναγιγνώσκης,φίλε;Μη μας τα ζαλίζης,μη μας τα κάνης αέρα άλλο,'θέλοντας να φανής,εξερχόμενος του χρονίου περιθωρίου της οπής σου...
Δεν έχεις ακόμη αντιληφθή την τιτάνια,κολοσσιαία προσπάθεια (εν πολλοίς και ήδη συντελεσθείσα βεβαίως) αποελληνικοποίησης της θεολογίας μας (των αρχεγόνων πηγών μας),τον Οικουμενισμό και κληρικαλισμό(συγκοινωνούντα και αλληλοεπικαλυπτόμενα και αλληλοσυμπληρούμενα δοχεία),όπως και τόσα άλλα πάμπολλα εξόφθαλμα σκανδαλώδη,τερατώδη,αιρετικά και βδελυρά,ρυπαρά,βλάσφημα τού σήμερα,του...''εσωτερικού''(sic!)της σημερινής διοικητικής ηγεσίας και ιεραρχίας,της σημερινής κατάστασης της ''Εκκλησίας'';Τι παριστάνεις κι'εσύ,δηλαδή;Τον Πάπα απ'τ'αρχίδια έπιασες κι'εσύ,μήπως;Κ.Ηλιάδη,απέχετε κατά πολύ,παρασάγγας θα έλεγα,θα 'μπορούσα να 'πω επιτατικότατα και εμφαντικότατα,ενός,του ''ορθοδόξως σκοινοτενείν'' και ''σκοινοβατείν'' και αποδεικνύεσθε αιρετίζων λόγω απαιδευσίας και,κυρίως και πρωτίστως,ακατηχησίας.Κ.Ηλιάδη,η σοφιστική και η τεχνική των σοφισμάτων είναι πολυπλόκαμη και πολύμορφη και,όποιος διανοείται,καν,έστω,να μετέλθη τέτοιων μεθόδων επιχειρηματολογίας μιας ιταμότητας και δολιότητας,δεν παύει από του να θεωρήται,'σε κάθε περίπτωση,πάντως,ύπουλος σα φίδι και άρπαγας,βουλιμικός,εγωπαθής,σαρκοβόρος,όπως ο λύκος.Έχουμε εκπαπισθή-εκλατινισθή και εκδυτικισθή-εξαμερικανισθή προ πολλού καιρού και πρόπαλαι,κ.Ηλιάδη.Για το,μεν,πρώτο οι Χριστιανοί,για το,δε,δεύτερο οι Έλληνες.Κρατήσατέ το εσαεί και διαπαντός εντός του νου σας αυτού.Εάν,ασφαλώς,διαθέτετε κάτι τέτοιο και εάν,βεβαίως,δεν είναι και δεν κατέστη και αυτός κούφος και παράλογος,παραλογιζόμενος,όπως τόσοι και τόσοι άλλοι γύρω μας 'σε αυτήν την έρημη χώρα,'σε αυτόν τον Κρανίου Τόπο,με αυτό το επίπεδο και ποιόν και αυτή τη στάθμη(βλ.και υποστάθμη εδώ)πνεύματος(sic!)(βλ.και οινοπνεύματος εδώ) του λαού αυτού,του ανθρωπίνου υλικού και δυναμικού μας αυτού,του τωρινού,που έχουμε 'μπροστά μας(ό,τι μας απέμεινε και μας εναπέμεινε,δηλαδή..)...

Με αγάπη Χριστού και φιλήματι αγίω.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Α,έχε,δε,(και) το νου σου:η μ α λ α κ ί α και ο ομφάλιος λώρος της δ ε ν...κόβεται,δ ε ν...αποκόπτεται τόσον ευκόλως και τόσον ταχέως και αμέσως,όσο ίσως 'νόμισες και όσο και από όσο και εάν σου έμαθε (κακώς-κάκιστα ενν.) η οικογένειά σου.