Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ σπουδαιότερη ἐργασία ποὺ ἔχει νὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι νὰ ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῶν σφαλμάτων του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀναμένει πειρασμὸ μέχρι τελευταίας του πνοῆς...
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/569237763195821?fref=photo

 anexperimentindepth

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Από το βιβλίο "Ασκητικά" Αγίου Ισαάκ Σύρου:
"Όταν εις την οδόν της ασκήσεώς σου, εύρης αμετάβλητον ειρήνην τότε πρέπει να φοβάσαι διότι απέχεις μακράν της ευθείας οδού την οποίαν περιεπάτησαν οι πολύπονοι πόδες των αγίων.
Επειδή όσο προχωρείς εις την οδόν της Βασιλείας του Θεού, και πλησιάζεις εις αυτήν, έχε το εξής σημείον, σοι απαντά η δύναμις των πειρασμών.
Και όσον προχωρείς και προκόπτεις, τόσον οι πειρασμοί αυξάνουσιν και διεγείρονται κατά σου.Ας είναι δεδοξασμένον το όνομα του Δεσπότου ημών, όστις δια των πικρών φαρμάκων,δίδωσιν εις ημάς την γλυκείαν υγείαν.

Ο πειρασμός ωφελεί εις πάντα άνθρωπον. Επειδή εαν τον Παύλο ωφέλησε, θέλει φραγή παν στόμα και ο κόσμος θέλει γίνει υπόδικος ενώπιον του Θεού.
Οι αγωνιστές πειράζονται ίνα αυξήσωσιν τον πνευματικόν αυτών πλούτον, οι δε αμελείς ίνα προφυλαχθώσιν εκ των βλαπτόντων αυτούς πραγμάτων.Οι ευρισκόμενοι μακράν του Θεού ίνα πλησιάσωσιν προς Αυτόν.Οι δε φίλοι του για να αποκτήσουν παρρησία.

Εάν λοιπόν Κύριε ούτως ευαρεστήται το Πανάγιόν Σου θέλημα και η νηπιότης ημών απαιτεί ταύτα πάντα, χαίρω λοιπόν εις τας ασθενείας μου, εις τας θλίψεις εις τας ανάγκας ίνα ενοικήσει εις εμέ η δύναμίς Σου.
Γνωρίζω ότι ήθελες με ελευθερώσει εκ των πειρασμών εάν μοι ήταν ωφέλιμο,αλλά δεν ηυδόκησας να μείνω άνευ θλίψεων εις τούτο τον κόσμο για την υγεία της ψυχής μου.

Η τάξις του κόσμου και η έννοια πασών των αγίων γραφών είναι αύτη.Εάν κάθε μέρα ηθέλομεν λάβει χιλίας πληγάς και χιλίας ψυχικάς πτώσεις να μην ολιγοψυχώμεν και αφήνομεν τον δρόμον του αγώνος.
ΟΎΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΙΡΟΣ,ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ.Και όπου είναι πάλη και αγών, ΕΚΕΙ ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.Ο υπομείνας εις τον αγώνα και μην καταδεχθείς να νικηθή και αν είναι αγύμναστος και αδιακόπως πληγώνεται επαινείται πολύ περισσότερο. Δια τούτο ας μην απελπίζεσαι. Μην αμελείς εις την προσευχήν. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΘ ΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ.. Μ.

amethystos είπε...

Ωραίο. Στήν οδόν τής προκοπής προχωρούμε ακριβώς διά τής μετανοίας καί οι πειρασμοί είναι εξωτερικοί. Χωρίς μετάνοια είναι καί από εσωτερική συγκατάνευση.

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα αυτό αδελφέ είναι τεράστιο. Εξαρτάται και ποια έννοια δίνει κανείς στη λέξη.Γιατί πειρασμός μπορεί να είναι η αρρώστια, ο διωγμός, τα προβλήματα κτλ.. αλλά και η αμαρτία με όλες τις μορφές της.Ο Θεός μπορεί να παραχωρήσει κάποια πράγματα, για να ταπεινωθούμε, ενώ άλλα προέρχονται από την εσωτερική επιθυμία όπως λέει ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος και μας οδηγούν στην αυτογνωσία.
Ο Αγιος Ισαάκ ο Σύρος εξηγεί πολύ αναλυτικά ποιά είναι τα είδη των πειρασμών και γιατί παραχωρούνται, όπως και ο Άγιος Νικόδημος στον "Αόρατο πόλεμο". Μ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ μ .πην