Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΥ. (8)


Συνέχεια από: Τρίτη 2 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΟΥ. 
Του Giovanni Reale.

III. Γενικό σχήμα των «Στοιχείων Φυσικής» και περιεκτική Σύνοψις.
Η ευκλείδιος μορφή τής πραγματείας είναι αρκετά ογκώδης: το πρώτο βιβλίο ανοίγει με 6 ορισμούς τους οποίους ακολουθούν 31 θεωρήματα. Το δεύτερο βιβλίο ξεκινά με 14 ορισμούς, τους οποίους ακολουθούν 21 θεωρήματα!
Οι 6 ορισμοί τού πρώτου βιβλίου αφορούν Ι)την έννοια τής συνέχειας, ΙΙ) την έννοια της συνάφειας, ΙΙΙ) την έννοια της διαδοχής, IV) τον πρώτο χρόνο της κινήσεως, V) τον πρώτο τόπο της κινήσεως, VI) την κατάσταση της ηρεμίας!
Τα 31 θεωρήματα έχουν έναν λογικό δεσμό αρκετά διαυγή: α) η πρώτη ομάδα αφορά ,θέματα σχετικά με τα μέρη, την συνέχεια και τις σχέσεις που συνδέονται με την κίνηση, β) η δεύτερη ομάδα αφορά τους δεσμούς ανάμεσα στην κίνηση και την ταχύτητα, γ) η Τρίτη ομάδα αφορά τους δεσμούς που σχετίζονται με τον διαχωρισμό και τα μέρη, και τους δεσμούς ανάμεσα στην κίνηση και τον χρόνο, δ) η τέταρτη ομάδα αφορά μία σειρά προβλημάτων σχετιζομένων με την κίνηση σαν μετακίνηση, ε) η Πέμπτη ομάδα αφορά μία σειρά διαφορετικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις σχέσεις ανάμεσα στην κίνηση, την προτεραιότητα, τον πεπερασμένο χρόνο και τον άπειρο, το παρόν και το ακίνητο.
Το σχήμα και το συνοπτικό πλαίσιο είναι το εξής
Θεωρήματα που αφορούν τα θέματα της ομάδος α)
-Δύο πράγματα χωρίς μέρη δεν θα έρθουν σε επαφή.
-Δύο πράγματα χωρίς μέρη δεν θα σχηματίσουν κάτι συνεχές.
-Αυτό που στέκεται στην μέση πραγμάτων χωρίς μέρη που βρίσκονται σε κάτι συνεχές, είναι συνεχές.
-Δεν μπορούν να υπάρξουν δύο πράγματα χωρίς μέρη τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο.
-Κάθε συνεχές πράγμα χωρίζεται σε χωριζόμενα πράγματα στο άπειρο.
-Κάθε φορά που ένα μέγεθος συστήνεται από πράγματα χωρίς μέρη, ακόμη και η κίνηση σ’ αυτό θα αποτελέσει μία σύνθεση χωρίς μέρη.
-Κάθε φορά που ένα πράγμα συστήνεται από συνθετικά χωρίς μέρη, ακόμη και ο χρόνος της κινήσεως θα αποτελέσει μία σύνθεση χωρίς μέρη.
Θεωρήματα που αφορούν τα θέματα της ομάδος b).
-Από δύο σώματα τα οποία κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, το ταχύτερο σε ίσο χρόνο πραγματοποιεί μία μεγαλύτερη κίνηση!
-Όταν δύο σώματα κινούνται με διαφορετική ταχύτητα, θα έχουμε δύο χρόνους, μεγαλύτερο εκείνον του πιο αργού σώματος, μικρότερο εκείνο του πιο γρήγορου σώματος, στους οποίους το σώμα το πιο γρήγορο πραγματοποιεί μεγαλύτερη κίνηση, το πιο αργό μία μικρότερη.
-Από δύο σώματα τα οποία κινούνται με διαφορετική ταχύτητα το γρηγορότερο σε μικρότερο χρόνο διανύει την ίδια απόσταση.
Θεωρήματα που αφορούν τα θέματα της ομάδος c.
-Κάθε χρόνος τέμνεται στο άπειρο όπως επίσης και κάθε μέγεθος και κάθε κίνηση.
-Δεν είναι δυνατόν σε έναν ορισμένο χρόνο να πραγματοποιηθεί μία άπειρη κίνηση!
-Κανένα σώμα δεν θα κινηθεί για μία περιορισμένη ένταση σε έναν απεριόριστο χρόνο.
-Δεδομένης μίας σχέσεως του τρία προς δύο ανάμεσα στο ταχύτερο σώμα και στο πιο αργό, φανερώνεται ότι δεν υπάρχουν αδιαίρετες γραμμές.
-Η παρούσα στιγμή είναι η ίδια αναφορικά με το παρελθόν και το μέλλον.
-Η παρούσα στιγμή είναι χωρίς μέρη.
-Κάθε σώμα που κινείται, κινείται σε ένα διάστημα χρόνου!
-Κάθε σώμα σε ησυχία, είναι σε ησυχία, σε έναν χώρο του χρόνου.
-Κάθε σώμα που κινείται είναι διαιρετό.
-Εάν τα μέρη μιας οποιασδήποτε κινήσεως αποτελούν την κίνηση των μερών ενός συνεχούς σώματος, ολόκληρη η κίνηση επίσης θα αποτελέσει την κίνηση όλου του σώματος.
Θεωρήματα που αφορούν τα θέματα της ομάδος d.
-Κάθε σώμα το οποίο έχει μετακινηθεί, μόλις ολοκληρώσει την μετακίνηση, βρίσκεται στο σημείο στο οποίο έχει μετακινηθεί.
-Κάθε σώμα το οποίο έχει μετακινηθεί ολοκλήρωσε μία πρώτη μετακίνηση σε έναν αδιαίρετο χώρο.
-Καμία μετακίνηση δεν έχει μίαν αρχή της μετακίνησης.
-Κάθε φορά που η μετακίνηση έχει μία κάποια οντότητα, δεν θα είναι δυνατόν να υπολογίσουμε την πρώτη μετακίνηση σ’αυτό.
-Κάθε φορά που υπολογίζουμε τον πρώτο χρόνο μιας οποιασδήποτε μετακίνησης, σε οποιαδήποτε μέρος του χρόνου θα αντιστοιχεί ένα μέρος της μετακίνησης!
Θεωρήματα που αφορούν τα θέματα της ομάδος e.
-Κάθε σώμα που κινείται κινήθηκε πριν.
-Κάθε σώμα που ολοκλήρωσε μία κίνηση εκινείτο σ ’έναν προηγούμενο χρόνο.
-Όταν ένα σώμα που κινείται είναι απεριόριστο, δεν θα διανύσει το περιορισμένο μέγεθος σ’ έναν περιορισμένο χρόνο.
-Όταν το σώμα που κινείται είναι απεριόριστο δεν διανύει το άπειρο μέγεθος σ’ έναν περιορισμένο χρόνο.
-Όλα αυτά που πραγματοποιούν μία τοπική κίνηση είναι στην ολότητα του στον πρώτο τόπο στην παρούσα στιγμή.
-Κάθε σώμα ποσοτικά χωρίς μέρη είναι καθαυτό χωρίς κίνηση!
Οι 14 ορισμοί του δευτέρου βιβλίου αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 1) κάθε φυσικό σώμα κινείται στον χώρο, 2) κάθε κίνηση στον χώρο είναι ή κυκλική ή ευθεία ή μεικτή! 3) κάθε φυσικό σώμα κινείται με μία μόνη από αυτές τις κινήσεις, 4) Κάθε σώμα είναι ή απλό ή σύνθετο, 5) η απλή κίνηση ανήκει στο απλό σώμα, 6) το απλό σώμα κινείται σύμφωνα με μία μόνο κίνηση, 7) υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα και τις αποστάσεις τις οποίες διανύουν τα σώματα! 8) Το σώμα που κινείται προς το κέντρο είναι βαρύ, 9) το σώμα που κινείται από το κέντρο προς το ύψος είναι ελαφρύ, 10) το σώμα που κινείται κυκλικά επιστρέφει πάντοτε στο ίδιο σημείο, 11) Οι αντίθετες κινήσεις έχουν αντίθετα σημεία εκκίνησης και τέρματος, 12) ένα ξεχωριστό πράμα είναι αντίθετο μόνον σε ένα ξεχωριστό πράγμα, 13) ο χρόνος είναι ο αριθμός της κινήσεως των ουράνιων σωμάτων. 14) Μία μοναδική κίνηση, είναι εκείνη η οποία εκ φύσεως δεν διαφοροποιείται, η οποία λαμβάνει χώρα στο ίδιο υποκείμενο και αναπτύσσεται σε έναν συνεχή χρόνο.
Τα 21 θεωρήματα μπορούν να ενωποιηθούν σε τέσσερις ομάδες α) τα πρώτα αφορούν τις κυκλικές κινήσεις, β) ακολουθεί μία ομάδα θεωρημάτων τα οποία αναδεικνύουν σαν αιτία την προβληματική του απείρου και του πεπερασμένου, γ) ακολουθούν άλλα τρία θεωρήματα τα οποία επικεντρώνονται στον δεσμό ανάμεσα στην κίνηση και στο αιώνιο, δ) ολοκληρώνουν το βιβλίο και επομένως του έργου γενικώς. 3) Θεωρήματα όπου τα προβλήματα της κινήσεως καταλήγουν σε μεταφυσικά προβλήματα.
Συνεχίζεται
Αμέθυστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...