Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΣΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ


Νέα Μουδανιὰ 20 Ἀπριλίου 2017

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά.
Στὸ ὑπ’ ἀριθμ. 2156 φύλλο τῆς 10ης Μαρτίου τρέχοντος ἔτους τοῦ «Ὀρδοδόξου Τύπου» καὶ εἰδικότερα στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γεωργίου Καραλῆ διάβασα μὲ ἔκπληξη ὅτι: «Αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ π. Σωφρόνιος σὲ κάποια σημεῖα δὲν εἶναι οὔτε ὀρθόδοξα, οὔτε πατερικά. Ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ καὶ τὶς πανορθόδοξες συνόδους τῆς ἐποχῆς του, γράφοντας ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι actus purus, καταλύοντας μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸν διαχωρισμὸ οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν στὸν Θεό ποὺ εἶναι μία σημαντικὴ διαφορά μας μὲ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ θεολογία» (σ. 5).
Δὲν εἶμαι εἰδικὸς στὴν δογματικὴ θεολογία, ὅπως φαίνεται;;; νὰ εἶναι ὁ Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γένοβας κ. Καραλῆς. Διαβάζοντας ὅμως ὡς καλόπιστος ἀναγνώστης τὸ σχετικὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται προφανῶς ὁ κ. Καραλῆς, εῖδα ὅτι ὁ π. Σωφρόνιος γράφει τὰ ἑξῆς: «Ὡς Ὂν ἐν Ἑαυτῷ καὶ Οὐσία ἐν Ἑαυτῇ, τὸ θεῖο Εἶναι ὑπερβαίνει ὁποιονδήποτε προσδιορισμὸ καὶ ἀποκλείοντας κάθε θεογονικὴ διαδικασία παρουσιάζεται στὰ κτιστὰ πνεύματα ποὺ τὸ βλέπουν ὡς Καθαρὸ Δεδομένο. Ὡς Ὂν ἀπολύτως πραγματοποιημένο, ἄρα ὡς πραγματικότητα ἀπόλυτη ἢ τέλεια ἔκφραση τῆς Οὐσίας τὸ θεῖο Εἶναι ἀποκλείει τὴν παρουσία μέσα Του δυνατοτήτων μὴ πραγματοποιημένων καί, ἑπομένως, μπορεῖ νὰ ὁρισθεῖ ὡς Καθαρὰ Ἐνέργεια» (Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ἄσκηση καὶ θεωρία, Ἔσσεξ Ἀγγλίας 2010, σ. 132).
Τί ἄλλο ἔπρεπε νὰ πεῖ ὁ π. Σωφρόνιος γιὰ νὰ πεισθεῖ ὁ κ. Καραλῆς ὅτι ὅτι δὲν καταλύει τὸν διαχωρισμὸ Οὐσίας καὶ Ἐνεργειῶν στὸν Θεό; Ἢ μήπως σφάλλει ὁ π. Σωφρόνιος ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν παρουσία δυνατοτήτων μὴ πραγματοποιημένων στὸ θεῖο Εἶναι;


Παρακαλῶ γιὰ τὴν δημοσίευση τοῦ παρόντος, ὥστε νὰ γίνει γνωστὴ ἡ θέση τοῦ πατρὸς Σωφρονίου καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν οἱ ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας σας σὲ ὀρθὰ συμπεράσματα.
                                                  Μ  τιμ
                                     Ἐμμανουλ  Περσυνάκης

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΠΑΠΑ ΜΑΝΩΛΗΔΕΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΟΥΔΙΤΗ - Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ- ΑΛΛΑ ΞΥΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΩΦΡΟΝΙΟ. Η ΤΡΕΛΛΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.

Του  κ. Κυρίου Γεωργίου Ιωάννου Καραλή

Πυρηνικού ιατρού.

 Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα,

Υπεύθυνος τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής της 

Alliance Medical  στην πόλη της Γένοβας

Πανεπιστήμιον Ρώμης Tor Vergata

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΟΜΩΣ ΑΛΛΑ ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΤΙΣΤΟ ΘΕΟ, ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΕΕΙ ΤΑ ΑΣΥΓΧΥΤΑ. Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΑΣΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΑΔΙΑΚΡΙΣΕΙΑΣ.

5.Δέν λέγουμε λοιπόν διά τούτο ταυτόν τήν θεία ουσία καί ενέργεια επειδή είναι εντελώς εν τό υπό εκατέρου σημαινόμενο, αλλά δια το ότι πλην του ότι έχουν τον ίδιον λόγον, όπως ελέχθη, έχουν και το υπερφυώς μόνιμο και αχώριστο της ενεργείας, πράγμα το όποιον βεβαίως είναι ίδιον μόνον του Θεού· διότι μόνον αυτός κατ’ απόρρητο τρόπον είναι παντοτινά ενεργής αναλλοιώτως. (Δεν λέγομε λοιπόν αυτές το ίδιον) όχι διότι η ενέργεια δεν προέρχεται από την ουσία, αλλά διότι ο Θεός, έχοντας τα πάντα συγκεντρωμένα και ενιαία, ενεργεί έκα­στον τούτων αμερίστως, και συνεστραμμένος ων εις εαυτόν πάντοτε και μη εγκαταλείπων ποτέ εαυτόν, δια τής προ­όδου εις έκαστον υποσημαίνεται μόνον αυτός και μάλιστα όλος, ως αμέριστος εις μεριστά.

Εάν δε επιστήμη και voυς είναι το ίδιον -μολονότι (ο νους) υπάρχει προηγουμέ­νως δυνάμει και έπειτα προχωρεί εις τα ενεργεία και ωσάν να έχει επίκτητο το φρονείν βεβαίως και αληθώς- πόσον μάλλον τούτο συμβαίνει επί του Θεού, παρά τω οποίω δεν υπάρχει τίποτε νεώτερο, αφού καθόλου δεν επιγίνεται και απογίνεται σε αυτόν τίποτε.

Ο νους λοι­πόν είναι ταυτόν (το ίδιον) με την επιστήμη. Άλλα επιστήμες μεν είναι πολλές, καθ’ όσον τα επιστητά είναι πολλά, ο δε voυς ο επενεργών σε όλα αυτά είναι εις. Και εκάστης επιστή­μης αίτιος είναι αυτός, αλλ' όχι εκείνες τούτου, και κατ’ επιστήμην μέν ο νους των επιστημόνων είναι μεθεκτός από τους μανθάνοντες κατ' ουσίαν δέ είναι αμέθεκτος και αμετάβατος. Βλέπεις πάλι πώς διαφέρει; Εάν δε η επιστήμη και ο νους είναι έν και όχι έν, πώς επί του Θεού δεν θα είναι ταυτόν και μη ταυτόν η ουσία και ενέργεια, ως προς το όποιον και τα αντιτιθέμενα εγκαταλείπουν την μεταξύ τους πάλη κατά τούς πατέρες;


6. Αλλά το ότι αυτές είναι έν και το αυτό παραδέχονται και οι αντιλέγοντες με εμάς, μάλλον δε ούτε τούτο ορθώς. Διότι αυτοί μέν λέγουν ότι η θεία ουσία και ενέργεια είναι έν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα ονόματα να ισοδυναμούν μεταξύ τους, για να μην είναι πολλοί, λέγουν, θεοί ή σύνθετος ο ένας Θεός, έν πρόσωπον από διαφορετι­κά στοιχεία.


Και όμως τίποτε δεν είναι δυνατό να αποτελέσει ποτέ σύνθεσιν με την ενέργεια του· η ακτίνα επί παραδείγματι δεν είναι σύνθετος διά τον λόγον ότι φω­τίζει. Οι μεν δεχόμενοι λοιπόν δύο ονόματα με μία ση­μασία παραπλανούν τους ακροατές ότι δέχονται και ου­σία και ενέργεια εις τον Θεόν, ενώ αυτοί δεν φρονούν ότι ο Θεός είναι και τα δύο αυτά, αλλά δηλώνουν αποκλειστικώς έν δια περισσοτέρων ονομάτων, ώστε κατά τους διαλογισμούς αυτών ο Θεός να είναι ουσία ανενέργητος ή ενέργεια ανούσιος, όχι κατά υπεροχήν αλλά κατά έλλειψιν. Πράγματι, αν ουσία και ενέργεια είναι εντελώς ίδια, τότε το ένα από τα δύο είναι κενός ήχος ονόματος, το οποίο δεν έχει την σημασία καμιάς ιδιαίτερης έννοιας, ώστε να συμβαίνει αυτοί να χρησιμοποιούν τους περί Θεού όρους κατά τον Σαβέλλιον· διότι, όπως εκείνος δεχόταν τριώνυμο ουσία κακώς συνάγων σε αυτή τις υποστάσεις, έτσι και αυτοί μιλάνε για διώνυμο ουσία συμπεριλαμβάνοντες σε αυτήν τις φυσικές ενέργειες. Μάλιστα χαρακτηρίζουν ως γυμνό περιεχομένου τον όρο ενέργεια, λέγοντες ταύτη επί της θείας φύσεως χωρίς κανένα νόημα. Γι’ αυτό και δέχονται μίαν άκτιστον ενέργεια και δύναμιν επί Θεού, ως ταυτόν και αδιάφορον ούσα -κατ’ αυτούς- προς την ουσία του Θεού, όλες δε τις άλλες καταβιβάζουν στην κτίσιν.

ΣΧΟΛΙΟ: Η παράγραφος 5 είναι η απάντηση σέ όσους δαιμονικώς κατηγορούν τόν Γέροντα Σωφρόνιο στήν γνωστή ανάρτηση στόν ιστοχώρο Κατάνυξις.
«Τὸ θεῖον Ὄν, ἐξ ὁλοκλήρου ’’-πραγματοποιημένο-’’, δηλαδὴ μὴ περιέχοντας μέσα Του δυνατότητα ποὺ δὲν ἔχει ἀναπτυχθεῖ, μπορεῖ νὰ ὀνομασθεῖ «Καθαρὰ Ἐνέργεια». Αὐτὴ φανερώνει πλήρως τὴν Οὐσία καὶ εἶναι συνεπῶς, ὅμοια μὲ Αὐτήν».


Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθῆναι, καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ τούτου, οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.

Αμέθυστος

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ας ελπίσουμε η νέα χρονιά να μας φέρει πιο κοντά στο Χριστο,να ξεστραβωθουνε μερικοί ομαδικως!!!να έχουμε ειρήνη&αγαπη και να δοξάζεται το όνομα Του..Καλή Χρονιά..ΑΠ..

amethystos είπε...

Καλή Χρονιά αδελφέ. Εμείς δέν ελπίζουμε. Είναι γλυκό τό σκοτάδι, καί γλυκύτερο τό μισοσκόταδο.

Ανώνυμος είπε...

γλυκό το μεθύσι,γλυκιά η καταστροφή...μέχρι να αναφωνησουμε γλυκύ μου έαρ..υπομονή αδερφε,υγεία και υπομονή..ΑΠ.

Νίκος Κ. είπε...

Καλή και ευλογημένη χρονιά φίλε Αμέθυστε.Keep going.

amethystos είπε...

Τήν ευλογία τού Κυρίου καί τών Αγίων Του νάχουμε αγελφέ. Μαζεύονται επικίνδυνα τά σύννεφα τής κενοδοξίας. Ζούμε σέ απίστευτη εποχή.

Νίκος Κ. είπε...

Ακριβώς,μόνο ως κενοδοξία μπορεί να χαρακτηριστεί όλη αυτή η προσπάθεια κάποιων να κάνουν μια τρύπα στο νερό.Λειτουργούν με χωροχρονικό ορίζοντα,όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι αλλά νοιώθουμε ότι χρωστάμε κι αλλού.

Νίκος Κ. είπε...

Όσο γιά το άρθρο που γράφουμε τις ευχές,απλά "τα σπάει",και κάποια στιγμή πρέπει να κοινοποιηθεί σε κάποιους(αν ακούνε),μαζί με το ακόλουθο χερουβικό https://www.youtube.com/watch?v=C23wYMnLXgw

Μαρία Π. είπε...

Καλησπέρα αδελφοί. Στον ελάχιστο χρόνο που έχω στην διάθεσή μου λόγω της ημέρας, θα ήθελα να πω δυο λόγια, γιατί συμβαίνουν εξωφρενικά πράγματα. Διάβασα λίγο το απόγευμα όσο πρόλαβα το κείμενο του Καραλή. Ειλικρινά έχει διαστρεβλώσει τα πάντα. Έχω στείλει ένα πρώτο σχόλιο στον Τρελογιάννη, και θέλω να πω κι εδώ ότι πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη περίπτωση ανθρώπου, γιατί εκτός της διαστρέβλωσης βάζει λόγια στον Γέροντα που δεν υπάρχουν στο Κεφάλαιο που παραθέτει (ότι δήθεν η Προσευχή του Κυρίου δεν εισακούσθηκε!!).
Την επόμενη φορά θα πούμε περισσότερα.
Καλή Πρωτοχρονιά

amethystos είπε...

Κυκλοφορεί ένας παροξυσμός κενολογίας. Καί ο φίλος ο τρελο-γιαννης φαίνεται νά υποκύπτει εύκολα στίς υποτιθέμενες αυθεντίες. Θά δούμε. Καλή πρωτοχρονιά.

Μαρία Π. είπε...

Καλή Χρονιά σε όλους.Νομίζω ότι το θέμα ξεφεύγει πλέον από τον Γ.Σωφρόνιο, που δεν επηρεάζεται εκεί που είναι, και πηγαίνει στο τι συμβαίνει τελικά γενικότερα στους χώρους του ζηλωτισμού.
Τόση διαστρέβλωση απ΄τον Καραλή, η οποία δεν ελέγχεται ούτε απ΄τον Ορθόδοξο Τύπο, ούτε απ΄τον Αναγνώστου, είναι πραγματικά κάτι αχαρακτήριστο. Πως να εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους με τόση επιπολαιότητα και τόση διαστρέβλωση;
Ο Καραλής έχει γράψει απίθανα πράγματα, μια ολόκληρη μυθολογική προσέγγιση για το θέμα της «εγκατάλειψης» που την αποδίδει στον Γ.Σωφρόνιο, όταν στην σελ. 214 του ίδιου βιβλίου γράφει ο Γέροντας:
«Ο Κύριος Ιησούς ηρώτησε τον Πατέρα «Ίνα τι με εγκατέλιπες»; Φρονούμεν ότι επί του επιπέδου της Θεότητος δεν ήτο δυνατόν να επέλθη τούτο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΣ, τουτέστι να χωρισθή ο Πατήρ από του συναϊδιου και ομοούσιου Υιού Αυτού. Πως λοιπόν να εννοήσωμεν εκείνο ώσπερ εγένετο εις τον «άνθρωπον Χριστόν Ιησούν» (Α΄Τιμ. β'5).
Ο Χριστός Ιησούς, Θεός ων κατ΄ουσίαν, εταπείνωσεν ο Ίδιος Εαυτόν «εν μορφή Θεού υπάρχων, μορφή δούλου λαβών», εξ υπακοής προς τον Πατέρα, μέχρι πλήρους απαρνήσεως της ανθρώπινης Αυτού θελήσεως, «μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού».
[...]
Αυτού του είδους η εγκατάλειψις είναι ο άλλος πόλος της Θείας αγάπης. Η αγάπη αύτη εδόθη εις ημάς ως εντολή υπό του Χριστού, δια των φοβερών λόγων «Ει τις έρχεται προς Με και ου μισεί... (παν ότι είναι εις αυτόν πολύτιμον), έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναται Μου μαθητής είναι»...»

Ο Καραλής δεν το είδε αυτό; Πως γράφει τα αντίθετα, ότι δήθεν ο Γέροντας αναφέροντας την φράση του Κυρίου επί του Σταυρού, ήθελε να πει ότι «χωρίστηκε η Αγία Τριάδα», επομένως ήταν αιρετικός και αρνητής της 4ης Οικ. Συνόδου;
Έχω παραθέσει και στις ΑΚΤΙΝΕΣ τα σχετικά αποσπάσματα, για να τα δει και ο Αναγνώστου.

Δηλαδή εδώ τώρα αρχίζει να συμβαίνει αυτό που λέμε «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται».
Άρχισε ο π. Διώτης με κάποια ζηλωτικά ιστολόγια το χτύπημα του Γέροντα, και τώρα πήραν όλοι φόρα και γράφει καθένας ότι θέλει. Λυπάμαι πραγματικά γι αυτή την κατάντια.
Όλα όσα γράφει ο Καραλής είναι ανυπόστατα.
Υπάρχουν τα βιβλία του όπως και μια μελέτη του Ζ.Ζάχαρου, που όπως είδα παραθέτει και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όπως ακριβώς έγινε και εδώ.
Αλλά είναι αδύνατον στα περιορισμένα όρια ενός σχολίου, να επεξηγηθούν τόσα πράγματα.
Δεν ελπίζω πάντως στο να επηρεαστεί κανείς από τους πρωτεργάτες.
Τουλάχιστον να δει ο κόσμος τι συμβαίνει σε κάποιους χώρους (ανεξάρτητα από το θέμα του Γέροντα).

amethystos είπε...

Καλή Χρονιά. Βεβαίως μέσα στα όρια των περιορισμών τής απίστευτης πνευματικής κρίσης και στην υπονόμετση τής Πίστης με όλα τά μέσα πού ζούμε. Ο Κύριος ήταν θεός και άνθρωπος. Δεν είχε μόνον θεική φύση. Στο Ευαγγέλιο υπάρχουν και οι ανθρώπινες στιγμές Του. π.χ. έκλαψε και ευχήθηκε να απέλθει από αυτόν το πικρό ποτήριο πού τού δώσαμε. Οι λόγοι τού Σταυρού.... Ο μονοφυσιτισμός είναι το αγαπημένο δόγμα τής μεγαλομανίας. Ο Ρωμανίδης υπέγραψε και βεβαίωσε την ορθοδοξία τού μονοφυσιτισμού αλλά από τούς ζηλωτές θεωρείται ο θεολόγος πού αναγέννησε την ορθόδοξη θεολογία. Ούτε ο Μεταλληνός πήρε θέση παροτι υπάρχει αναλυτική εργασία τού Καψάνη στο θέμα, την οποία θα παρουσιάσουμε σύντομα. Οσοι ντύθηκαν το μεσσιανικό ένδυμα τού Ρωμανίδη αρνήθηκαν στην συνέχεια να αποχωριστούν την αίγλη πού κέρδισαν. Τρελλάθηκε το Ρωμαίικο. Ας ελπίσουμε στην ελληνική μας κληρονομιά.Ο Πατήρ στις προσευχές τού Ευαγγελίου και ο Πατήρ τής Σωτηρίας μας είναι ο Κύριος κατά τον Αγιο Γρηγόριο Παλαμά. Η Θεική Του Υπόσταση. Δεν μάς πρόσφερε την Θέωση όπως στους Προφήτες αλλά την Υιοθεσία.