Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ «Σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων» (Νὰ μᾶς προστατεύει, διότι ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας μας ἀπὸ τὸν δρόµο τοῦ Θεοῦ ἔχουμε παραδοθεῖ στὰ χέρια ἐχθρῶν ἀδίστακτων, ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ὑποδούλωση καὶ τὸν ἐξευτελισμό μας.)

Τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ζ´ Λουκᾶ)

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

«Σκηνὴ ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων» 
(Ἀπόστ. τῆς Ἑορτῆς: Ἑβρ. θ´ 1-7 )

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 203, 15.10.2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς εἶδε σὲ ὄραµα στὸν ναὸ τῶν Βλαχερνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν Παναγία νὰ ἐµφανίζεται στὴν Ὡραία Πύλη καὶ νὰ σκεπάζει προστατευτικὰ µὲ τὸ µαφόριό της (τὸ πέπλο της) τὸν προσευχόµενο λαὸ τοῦ Θεοῦ. Τὸ ὄραµα αὐτὸ στάθηκε ἀφορµὴ νὰ καθιερωθεῖ ἡ ἑορτὴ τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὴν 1η Ὀκτωβρίου. Ἐπειδὴ ὅµως αὐτὴ ἡ Σκέπη, ἡ προστασία δηλαδὴ τῆς Παναγίας µας, ἐκδηλώθηκε ἰδιαίτερα κατὰ τὸν πόλεµο τοῦ 1940-41, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας µετέφερε τὸν ἑορτασµὸ τῆς ἁγίας Σκέπης στὴν 28η Ὀκτωβρίου, ἡµέρα τῆς µεγάλης µας Ἐθνικῆς Ἑορτῆς.
.          Σχετικὸ µὲ τὴν ἑορτὴ εἶναι καὶ τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσµα. Περιγράφει τὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ἀποτελεῖ συµβολικὴ εἰκόνα καὶ προτύπωση τῆς Παναγίας µας.
.          Ἂς δοῦµε λοιπὸν αὐτὴ τὴν συµβολικὴ εἰκόνα καὶ τί σηµασία ἔχει γιὰ µᾶς.

1. Προτύπωσις τῆς Θεοτόκου

 .          Ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου ἦταν φορητὸς ναὸς καὶ χωριζόταν σὲ δύο µέρη: στὰ Ἅγια καὶ στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Στὰ Ἅγια ὑπῆρχε ἡ τράπεζα µὲ τοὺς ἄρτους, ἡ ἑπτάφωτη Λυχνία καὶ τὸ χρυσὸ Θυµιατήριο, ἐνῶ στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἦταν τοποθετηµένη ἡ Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης καλυµµένη µὲ ἕνα σκέπασµα, τὸ λεγόµενο «ἱλαστήριον». Ἡ Κιβωτὸς περιεῖχε τὶς πλάκες τοῦ Νόµου, τὴν χρυσὴ στάµνα µὲ τὸ µάννα καὶ τὴν ράβδο τοῦ Ἀαρὼν ποὺ βλάστησε θαυµατουργικά.
.          Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τῆς Σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου ἀποτελοῦν σύµβολα καὶ προτυπώσεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ «λυχνία», ἡ ὁποία φέρει ἐντὸς αὐτῆς τὸ «φῶς τοῦ κόσµου», τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Εἶναι ἡ «ἔµψυχος τράπεζα» καὶ ἡ «χρυσῆ στάµνα», ποὺ ἐβάστασε ὄχι ὑλικοὺς ἄρτους καὶ µάννα ἀλλὰ τὸν «Ἄρτο τῆς ζωῆς» εἶναι «τὸ χρυσοῦν θυµιατήριον», ποὺ κράτησε µέσα της τὸν Χριστό, τὸν θεῖο ἄνθρακα καὶ εὐωδίασε ὁλόκληρη τὴν κτίση, εἶναι ἡ «Κιβωτός», ἡ ὁποία ἔκλεισε µέσα στὰ σπλάχνα της ὄχι τὶς πλάκες τοῦ Νόµου ἀλλὰ αὐτὸν τὸν Νοµοδότη. Εἶναι, τέλος, ἡ Παναγία ἡ ὄντως «Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου», ἡ ὁποία ἀναδείχθηκε ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπὸ τὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου ἀφοῦ σ᾽ αὐτὴν κατοίκησε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Λόγος.

2. Φαvερώνουν τὸ µυστικὸ µεγαλεῖο  της

.          Γιατί ὅµως νὰ χρησιµοποιοῦνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ συµβολισµοὶ γιὰ τὴν Παναγία; Τί σηµασία ἔχουν γιὰ µᾶς;
.          Οἱ εἰκόνες αὐτὲς µᾶς βοηθοῦν νὰ προσεγγίσουµε τὸ µέγα θαῦµα καὶ ἀνεξερεύνητο µυστήριο τῆς Θεοτόκου Παρθένου καὶ νὰ θαυµάσουµε τὸ µοναδικὸ µεγαλεῖο της. Δὲν εἶναι µόνο ἡ Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ τὴν συµβολίζουν. Χαρακτηριστικότατο τέτοιο σύµβολό της εἶναι π.χ. ἡ νεφέλη ποὺ σκέπαζε τοὺς Ἑβραίους στὴν ἔρηµο καὶ ἀρµόζει πολὺ µὲ τὸ νόηµα τῆς ἑορτῆς τῆς ἁγίας Σκέπης. Διότι καὶ ἡ σηµερινὴ ἑορτὴ προέρχεται ἀπὸ τέτοια συµβολικὴ ἀλλὰ καὶ πολὺ παραστατικὴ εἰκόνα: τὴν θαυµαστὴ ὀπτασία ποὺ εἶδαν ὁ ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς καὶ ὁ µαθητής του ἅγιος Ἐπιφάνιος στὸν ναὸ τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν στὴν Κωνσταντινούπολη. Εἶδαν, ὅπως ἀναφέραµε καὶ στὴν ἀρχή, τὴν Παναγία µὲ συνοδεία ἀγγέλων καὶ ἁγίων νὰ προσεύχεται κι ἔπειτα νὰ βγάζει ἀπὸ τὸ κεφάλι της τὸ ἀστραφτερὸ µαφόριο – λεπτὸ πέπλο ποὺ κάλυπτε τὸ κεφάλι καὶ τοὺς ὤµους της καὶ νὰ τὸ ἁπλώνει σὰν σκέπη ἐπάνω σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησίασµα.
.          Αὐτὴ ἡ θαυµαστὴ εἰκόνα τῆς ἁγίας Σκέπης ἐκφράζει τὴν προστασία ποὺ παρέχει ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ καταφεύγουν µὲ πίστη στὴν βοήθειά της. Καὶ ὁ εὐλογηµένος λαός µας στiς δύσκολες µέρες τοῦ πολέµου τοῦ 1940 στὴν Σκέπη τῆς Θεοτόκου προσέτρεξε. Καὶ Ἐκείνη δὲν τὸν ἄφησε ἀπροστάτευτο. Στὸ µέτωπο, σ᾽ ὅλη τὴν γραµµή, ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἔβλεπε παντοῦ τὸ ἴδιο ὅραµα: µιὰ γυναικεία µορφὴ νὰ προηγεῖται µὲ τὴν καλύπτρα της ριγµένη ἀπὸ τὸ κεφάλι στοὺς ὤµους. Ἦταν ἡ προστασία τῶν Χριστιανῶν, ἡ µάννα ἡ Μεγαλόχαρη, ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων!

.       «Τῆς Σκέπης σου, Παρθένε, ἀνυµνοῦµεν τὰς χάριτας … », ψάλλουµε σήµερα στὸ Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς. Καὶ µᾶς δίνεται ἔτσι ἡ εὐκαιρία νὰ ἀνυµνήσουµε καὶ νὰ εὐχαριστήσουµε τὴν ἁγία Σκέπη, τὴν Παναγία Μητέρα µας, γιὰ τὰ ἀµέτρητα πλήθη τῶν θαυµάτων ποὺ ἐπιτελεῖ στὴν ζωή µας. Καὶ ἀκόµα νὰ Τὴν παρακαλέσουµε θερµὰ νὰ συνεχίζει νὰ µᾶς σκεπάζει µὲ τὴν ἀγάπη της, νὰ σκεπάζει τὸ Ἔθνος µας, ὅπως τότε, τὸ 1940. Νὰ τὸ προστατεύει, διότι ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας του ἀπὸ τὸν δρόµο τοῦ Θεοῦ ἔχει παραδοθεῖ στὰ χέρια ἐχθρῶν ἀδίστακτων, ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ὑποδούλωση καὶ τὸν ἐξευτελισµό του. Νὰ δώσει πvεῦµα µετανοίας σὲ ὅλους µας καὶ νὰ µας ἐπιστρέψει στὸν σωτήριο δρόµο τοῦ Υἱοῦ Της, γιὰ νὰ δοξάσουµε καὶ πάλι τὸν θρίαµβο τῆς ἁγίας Σκέπης της!

Δεν υπάρχουν σχόλια: