Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Φώτης Μιχαήλ, 381 καί 2016: Κωνσταντινούπολις καί Κολυμπάρι

Αποτέλεσμα εικόνας για Κολυμπάρι ΣΥΝΟΔΟΣ
381 καί 2016: Κωνσταντινούπολις καί Κολυμπάρι
Τό 381 εἶχε συγκροτηθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη ἡ Β’ Οἰκουμενική Σύνοδος, στήν ὁποία ἀποφασίστηκαν τέσσερα πράγματα: 
Πρῶτον, καταδικάστηκε ὁ Μακεδόνιος, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητοῦσε τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Δεύτερον, καταδικάστηκε γιά μιά φορά ἀκόμη ὁ Ἄρειος.
Τρίτον, συμπληρώθηκε τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί τέταρτον, διετυπώθησαν ὀκτώ Ἱεροί Κανόνες.
Τό 2016 συνῆλθεστό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἡ ‘’ἁγίακαί μεγάλη σύνοδος’’, στήν ὁποία ἐπίσης πάρθηκαν τέσσερις ἀντίστοιχες ἀποφάσεις:
Πρῶτον, ἀμνηστεύθηκαν ὅλοι οἱ καταδικασθέντες ἀπό προηγούμενες Οἰκουμενικές Συνόδους αἱρετικοί (Ὄχι μονάχα δέν καταδικάστηκαν γιά μιά φορά ακόμη, ἀλλά τοὐναντίον παρακάθησαν στίς ἐργασίες τῆς συνόδου ὡς ἐπίσημοι προσκεκλημένοι).
Δεύτερον, ἀναγνωρίσθηκε καί χαιρετίστηκε μέ ἐπαίνους τό δῆθεν ἔργο τοῦ λεγόμενου ΠΣΕ, τῆς κουρελοῦς τοῦ διαβόλου κατά τόν Ἅγιο Γέροντα Παΐσιο.
Τρίτον, ἀκυρώθηκαν ὁλόκληρα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (ἀναγνωρίσθηκαν οἱ αἱρετικοί ὡς τάχα ἐκκλησίες) καί τέταρτον, καταπατήθηκαν καί περιφρονήθηκαν πλεἰστοι ὅσοι Ἰεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας( συμπροσευχή με αιρετικούς ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς στό Κολυμπάρι, ἀναγνώριση μυστηρίων σέ αἱρετικούς, ἀπελευθέρωση μεικτῶν γάμων κ.α.).
Μέ ἄλλα λόγια, τό 381 ὁριοθετήθηκε καί στερεώθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες ἡ ἐκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων, ἐνῶ τό 2016 ἀποφασίστηκαν τά ἐντελῶς ἀνάποδα.
Τό 381, στήν Β’ Οἰκουμενική Σύνοδο, πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦτανἕναςἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας:  Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
Δίπλα του συμμετεῖχαν 150 Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ δεσπόζουσες προσωπικότητες τόνἍγιο Γρηγόριο Νύσσης, τόνἍγιο Κύριλλο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τόνἍγιο Νεκτάριο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τόνἍγιο Μελέτιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας, τόν Ἅγιο Δονάτο Ἐπίσκοπο Εὐροίας κ.α.
Καθίσταται ὁλοφάνερο, λοιπόν, ὅτι τό 381 οἱ ἀποφάσεις πάρθηκαν μέ τίς προσευχές καίτήν φυσική παρουσία τοὐλάχιστον ἕξι ἀναγνωρισμένων Ἁγίων.  Ἑνῷ τό 2016, ἀντί τοῦ λόγου τῶν Ἁγίων, ἐπεκράτησε ὁ λόγος ὁ διπλωματικός.(1)
Ἀξίζειστό σημεῖο αὐτό νά δοῦμε, ἔστω ἐπιγραμματικά, ποιά ἦταν ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ποιά εἶναι σήμερα ἡ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀπέναντι στήν αἵρεσηκαί τούς αἱρετικούς ἔτσι, ὥστε νά κατανοήσουμε ὅσο γίνεται πληρέστερα καί τίς ἀποφάσεις, πού ἔλαβαν τό 381 καί τό 2016 ἀντίστοιχα.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στούς αἱρετικούς – παπικούς, μονοφυσίτες καί προτεστάντες- τούς καταδικασθέντες μάλιστα ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους, μιλάει γιά ‘’ἀδελφές ἐκκλησίες’’.(2)
Ἀνάβειτήν ‘’λυχνία τοῦ κοινοῦθεοῦ’’ μαζί μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.(3) Συμπροσεύχεται κάθε τόσο μέ ἐκπροσώπους τῶν 350 δῆθεν ἐκκλησιῶν μελῶν τοῦ λεγόμενου π.σ.ε.. (4)
Συμμετέχει σέ τελετές ἐντός συναγωγῆς.(5)
Συμπροσεύχεται μέ τόν πάπα, μέ καρδιναλίους καί πάστορες μέσα στόν Ἰερό Ναό τοῦ Σεπτού μας Πατριαρχείου κ.α.π.(6)
Ἐνῷ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καταδικάζει κάθε αἵρεση καί μᾶς παραδίδει ἀνεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, γράφοντας:
‘’Μικρόν ὅσοντόντοῦ πολέμου καιρόν διαφέρειν, καίτήν τῶν αἱρετικῶν
δυναστείαν’’.
(Λόγος ΜΓ’, Εἰς Μέγα Βασίλειον, ΕΠΕ 6,246. ΒΕΠΕΣ 60, 171. PG 36,588Α)
Ἡ περίοδος τοῦ πολέμου ἔχει πολύ μικρή διαφορά ἀπό τήν δυναστεία τῶν αἱρετικῶν (Ἀπό τήν περίοδο πού ἐξουσιάζουν ἁπόλυτα οἱ αἱρετικοί).
Ὡςἐγώδέδοικα τούς βαρεῖς λύκους.... Δέδοικαδέ τούς λῃστάςκαίκλέπτας, μή διά τῆςαὐλῆςὑπερβάντες, ἤ ἀναιδείᾳ συλλήσωσιν ἤ δι’ ἀπάτης κλέψωσιν, ὥστε θῦσαι καί κτεῖναι καί ἀπολέσαι, ἁρπάζοντες ἁρπάγματα, ψυχάς κατεσθίοντες, ὥς τις ἔφη τῶν προφητῶν. Δέδοικα δέ τήν παράθυρον, μή τις ἄκλειστον εὑρών τῶν χθές ἡμετέρων καί πρώην, εἶτα ὡς ἴδιος εἰσελθών, ἐπιβουλεύσῃ ὡς ἀλλότριος’’.
(Λόγος ΚΣΤ’, Εἰς ἑαυτόν καί εἰς λαόνκαίεἰς τούς ποιμένας, ΕΠΕ 2,156. ΒΕΠΕΣ 59,202. PG 35,1229D-1232A)
Πραγματικά, ἐγώ φοβοῦμαι τούς βαρεῖς λύκους... Φοβοῦμαι τούς ληστές καί τούς κλέπτες, μήπως πηδώντας στήν αὐλήν, νά σκοτώσουν καί νά καταστρέψουν, ἁρπάζοντας λεία, κατεσθίοντας ψυχές, ὅπως εἶπε κάποιος ἀπό τούς προφῆτες. Φοβοῦμαι τήν πόρτα, μήπως τήν βρεῖ ἀνοικτή κάποιος ἀπόἐκείνους, πού μέχρι χθέςκαί πρίν ἀπό λίγο ἦταν δικός μας, καί κατόπιν, ἀφοῦ μπεῖ ὡς δικός μας, ζημιώσει τό ποίμνιο ὡς ξένος.(7)
Οἱ εὐθῦνες μας, κλήρου καί λαοῦ, ἀπέναντι στίς ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου καί ἀπέναντιστά οικουμενιστικά ἀνοίγματα πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀξιωματούχων, εἶναι τεράστιες.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς καλεῖ, νά βγάλουμε νηφαλίως τά συμπεράσματά μας καί με την βοήθεια του Τριαδικού μας Θεού νά πάρουμε ἀναλόγως τίς πρέπουσες ἀποφάσεις.(8,9,10
2/5/2017 __________________________________________________________________________
http://trelogiannis.blogspot.gr/2017/03/blog-post_711.html
Ἀπό τό ‘’Χρυσοστομικό λεξικό’’ τοῦ π. Δανιήλ Ἀεράκη.Στόν Αμέθυστο

maria.p. είπε...
Ο κ. Μιχαήλ λέει τα αυτονόητα που συζητάμε εδώ και ένα χρόνο που δυστυχώς είναι άγνωστα αλλά και αδιάφορα για τους περισσότερους. Είναι ζητούμενο (εκτός από τις διαμαρτυρίες στο ίντερνετ), κατά πόσον υπάρχει έστω και ΕΝΑΣ στο πραγματικό μας περιβάλλον που να ασχολείται με αυτά. Αλλά και όσοι γνωρίζουν τι συντελείται και τι μέλλει γενέσθαι βλέπουν ένα πολυμέτωπο πνευματικό πόλεμο σε όλα τα πεδία ταυτόχρονα.Μιλάμε για ένα τσουνάμι γεγονότων και ανατροπών που ήρθε με τέτοιο τρόπο και τέτοια δύναμη ώστε δεν ξέρουμε πως να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ταυτόχρονα την προδοσία της Πίστης αλλά και την κατεδάφιση της χώρας οικονομικά και πνευματικά, την αλλοίωση του πληθυσμού ποσοτικά και ποιοτικά και το χειρότερο μια βόμβα στο ίδιο μέλλον μας, που είναι τα μικρά παιδιά.Οι ψυχές τους δηλητηριάζονται καθημερινά από χίλια δυο πράγματα. Την τελευταία πενταετία η αλλαγή είναι τεράστια (ισοδυναμεί ποιοτικά με αλλαγή δεκαετιών του παρελθόντος) και το λένε και οι γονείς και όσοι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι. Και φυσικά εντείνεται η αποστασία από τον Κύριο. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουν έτοιμη τη λύση για όλα αυτά. Να κάνουν μια δήλωση ακοινωνησίας για να "μην μολύνονται". Τίποτα δεν πρόκειται ν΄αλλάξει. Δυστυχώς όπως έγραφε και ο μεγάλος Φ.Κόντογλου, το κακό έχει πάρει κατακλυσμιαίες διαστάσεις και δεν το σταματάει τίποτα. Μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει πλέον αν εμείς μετανοήσουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
Πρέπει να ενταθούν και οι δικές μας προσπάθειες και οι διαμαρτυρίες προς κάθε κατεύθυνση και απέναντι στο άθεο κράτος και την διοίκηση της εκκλησίας η οποία είναι εγκληματικά ανεπαρκής.Οι ελάχιστοι που διαμαρτύρονται εξαντλούνται σε κάποιες επιστολές προς τον Πατριάρχη ή σε κάποιες ανακοινώσεις, ενώ μιλάμε για φοβερές αλλοιώσεις με "επιστημονικό μανδύα" στις θεολογικές σχολές και στα σχολεία, αλλά και για μια κοσμική σύνοδο των σαλονιών, που έγινε "για να δείξει" όπως είπαν "την ενότητα των Ορθοδόξων", ενώ επικύρωσε με επίσημο-"συνοδικό" τρόπο όλη την αποστατική πορεία του τελευταίου αιώνα.

2 σχόλια:

maria.p. είπε...

Ο κ. Μιχαήλ λέει τα αυτονόητα που συζητάμε εδώ και ένα χρόνο που δυστυχώς είναι άγνωστα αλλά και αδιάφορα για τους περισσότερους. Είναι ζητούμενο (εκτός από τις διαμαρτυρίες στο ίντερνετ), κατά πόσον υπάρχει έστω και ΕΝΑΣ στο πραγματικό μας περιβάλλον που να ασχολείται με αυτά. Αλλά και όσοι γνωρίζουν τι συντελείται και τι μέλλει γενέσθαι βλέπουν ένα πολυμέτωπο πνευματικό πόλεμο σε όλα τα πεδία ταυτόχρονα.Μιλάμε για ένα τσουνάμι γεγονότων και ανατροπών που ήρθε με τέτοιο τρόπο και τέτοια δύναμη ώστε δεν ξέρουμε πως να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ταυτόχρονα την προδοσία της Πίστης αλλά και την κατεδάφιση της χώρας οικονομικά και πνευματικά, την αλλοίωση του πληθυσμού ποσοτικά και ποιοτικά και το χειρότερο μια βόμβα στο ίδιο μέλλον μας, που είναι τα μικρά παιδιά.Οι ψυχές τους δηλητηριάζονται καθημερινά από χίλια δυο πράγματα. Την τελευταία πενταετία η αλλαγή είναι τεράστια (ισοδυναμεί ποιοτικά με αλλαγή δεκαετιών του παρελθόντος) και το λένε και οι γονείς και όσοι εκπαιδευτικοί είναι ευαισθητοποιημένοι. Και φυσικά εντείνεται η αποστασία από τον Κύριο. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουν έτοιμη τη λύση για όλα αυτά. Να κάνουν μια δήλωση ακοινωνησίας για να "μην μολύνονται". Τίποτα δεν πρόκειται ν΄αλλάξει. Δυστυχώς όπως έγραφε και ο μεγάλος Φ.Κόντογλου, το κακό έχει πάρει κατακλυσμιαίες διαστάσεις και δεν το σταματάει τίποτα. Μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει πλέον αν εμείς μετανοήσουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
Πρέπει να ενταθούν και οι δικές μας προσπάθειες και οι διαμαρτυρίες προς κάθε κατεύθυνση και απέναντι στο άθεο κράτος και την διοίκηση της εκκλησίας η οποία είναι εγκληματικά ανεπαρκής.Οι ελάχιστοι που διαμαρτύρονται εξαντλούνται σε κάποιες επιστολές προς τον Πατριάρχη ή σε κάποιες ανακοινώσεις, ενώ μιλάμε για φοβερές αλλοιώσεις με "επιστημονικό μανδύα" στις θεολογικές σχολές και στα σχολεία, αλλά και για μια κοσμική σύνοδο των σαλονιών, που έγινε "για να δείξει" όπως είπαν "την ενότητα των Ορθοδόξων", ενώ επικύρωσε με επίσημο-"συνοδικό" τρόπο όλη την αποστατική πορεία του τελευταίου αιώνα.

Ανώνυμος είπε...

Στα έσχατα χρόνια ,του Αντιχρίστου 666 , θα σφάξουν αυτούς που έχουν την Πίστη.Γι'αυτό και ο Χριστός όταν θα έρθει για να κρίνη τον κόσμο ΔΕΝ θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πιστεύουν ορθά γιατί θα τους έχει θανατώσει ο νόμος του Αντιχρίστου χξς'.Δηλαδή όλοι οι Ορθόδοξοι θα πεθάνουν με μαρτύριο και θα υπάρχουν μόνο ''κατσίκια''στον κόσμο( τα ''πρόβατα ''θα τα σφάζουν όπως σφάζουν οι Μουσουλμάνοι τους Χριστιανούς).#Γι'αυτό λέει :"Άραγε θα βρεί ανθρώπους που να έχουν την Πίστη ,όταν θα έλθει για να κρίνη τον κόσμο ο Υιός του Ανθρώπου'';Οι άνθρωποι θα μάθουν την Πίστη από τους Προφήτες Ηλία και Ενώχ( δηλαδή ΟΛΟΙ οι άνθρωποι θα γνωρίσουν το Ευαγγέλιο ).Αυτοί οι δυο Προφήτες θα διδάξουν το Ευαγγελιο σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους ( σε λίγα χρόνια ).
Ο Οικουμενισμός είναι η ΠΛΑΝΗ του Αντιχρίστου- Σατατανά που θα πλανέψει του πάντες εκτός από ολίγους.Αυτοί οι ολίγοι,που λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος,θα καρατομιθούν από τους οπαδούς του Αντιχρίστου( και έτσι ο κόσμος θα ερημώσει από Πιστούς και ο Κύριος ΔΕΝ θα βρεί την Πίστη ).
Οι απόγονοι την Εκκλησίας ξέρετε πιοί είναι ( κυρίες και κύριοι );

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...